Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-08-30 / 35. szám

35. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Elmaradt Football mérkőzés! A folyó hó 31-éré meghirdetettt football mérkőzés a váratlanul közbejött akadály miatt szept. 6-ára halasztatott. Mikor kell berukkolni ? A hadvezetőség már megállapította az újoncok bevonulásának napját és pedig a rendes sorkatonasághoz tar­tozó újoncok október 1-én, a póttartalékosok pedig október 9-én fognak bevonulni A Mérki kath. egyház iskolaszentelése alkalmából f. hó 31-én, az iskola udvarán fel­állított lombsátorban, Főtisztelendő Tivadar Elek esperes ur védnöksége alatt — jótékony­célra műkedvelő előadással egybekötött táncvi­galmat rendez. Iskolaszentelés délután 4 óra­kor. — Szinielőadás kezdete este pont 7 óra­kor. Belépő-dij: személyenként 2 korona. Beiratás a kereskedő tanonciskolába. A nagykárolyi kereskedő tanonciskolában a be­iratások szemptember hó 4., 5. és 6-án, d. u. 5 és 6 óra között eszközöltetnek. Az iskolai év megnyitása szept. 9-én d. u. 4 órakor lesz, a rendes előadások pedig szept. 10-én, délután 2 órakor veszik kezdetüket. Minden kereskedő­tanonc az iskolába való felvételt megelőzőleg köteles Strohmájer Ferenc iskolai gondnoknál, aki naponként 10—11 óra között található ott­hon, Ellenőrző-könyvet váltani, legalább az első félévi tandijat lefizetni és az errül szóló nyug- tatványt a beiratáskor felmutatni. Azok, akik már voltak ennek vagy más kereskedő-tanonc­iskolának tanulói, a beiratáskor kötelesek be­mutatni: 1. A főnök által kitöltött és aláirt Ellenőrző-könyvet, melybe bejegyzendő az üz­lethelye és száma. 2. Az említett gondnoki nyugtatványt. 3. Az iskolától az év végén ka­pott és az igazgatótól és osztályfőnöktől aláirt Értesítőt, ellátva azt a kereskedőfőnök aláírá­sával is. Azok a tanoncok pedig, akik keres­kedő tanonciskolába nem jártak, a beiratáskor kötelesek bemutatni: 1. születési, 2. ujraoltási bizonyítványt, 3. a már említett nyugtatványt és 5. Ellenőrző-könyvet kitöltve úgy, mint fen­tebb mondva volt. Ezen okmányok nélkül a tanonc az iskolába be nem irható. Azok a ta­nulók, akik egy, vagy két tantárgyból elégtelen osztályzatot kaptak, javitó vizsgálatot tehetnek. A javitó vizsgálatok 9-én, délután 5 órakor tartatnak meg. Nagykároly, 1913. augusztus hó. Pucser Károly, felügyelő-bizottsági elnök. A tanítók magánfoglalkozása. Szüksé­gessé vált, hogy a tanítók magánfoglalkozását is ellenőrizze valamely formában a tanügyi ha­tóság. Nem azért, hogy e magánfoglalkozások üzésében okvetlen megakadályozza a tanítókat, hanem, hogy nem hanyagolják-e el emiatt ta­nítói kötelességüket. E végből most elren­delte a vallás- és közoktatásügyi miniszter, hogy a tanítók tartoznak a tanfelügyelőnek be­jelenteni esetleges mellékfoglalkozásukat. Ter­mészetesen a tanfelügyelőnek megvan az a jo­ga, hogy a mellékfoglalkozás megszorítása ér­dekében a miniszternek előterjesztést tegyen. Tűz a határban. Mihálka József nagy­károlyi földbirtokosnak a gencsi határban levő rozs termése elégett. A kár 2200 K értékű, mely azonban az Első Magyar Ált. Biztositó Társaságnál levő biztosítás utján megtérül. Megverte a lakótársát Reszler István szaniszlói lakos. Házközösségben éltek a 65 éves Schmid Mihállyal, akit a múlt este késsel megsebesített, amiért az rosszallóba az ő csúf káromkodásait, amivel este a szomszédok nyu­galmát felzavarta. A csendőrség elfogta. Gonosz legény hírében állt az ágerdei vasúti megálló őrének, Papp Jánosnak Antal nevű fia, ki már kétizben meg is lopta az apját s számos esetben okozott neki kellemetlensé­get és szomorúságot. A napokban életveszélyes fenyegetéssel támadta meg öreg apját, ki azon­ban elmenekült előle .Az elvetemült fiút a csend­őrség elfogta. Mikor a mázoló dühös. Czine István mátészalkai mázoló segéd minden ok nélkül megverte Grünfeld Sámuel kereskedő inasát, aki egy korcsmába a targoncáján sört vitt. A kis fiú védelmére siető segédnek pedig boxo- lóval az arcába vágott. Elfogták. Leszámolt a haragosával Tivadar Do­mokos mezőfényi kondás. A régi haragos Gajda Péter ménlovas huszár volt, akit a kondás vas­villával támadott meg e hó 20-án. A csődörös elvette a vasvillát a verekedő embertől és be­vitte a bíróhoz bünjelképen s Tivadart felje­lentette. A bírótól kijövet, a kondás ismét rá­támadt és a késével a vállába szúrt. Gajdát a kivonult csendőrség részesítette első segélyben. Betörés. Rosenberg Zsigmondné feljelen­tést tett a rendőrségen, hogy f. hó 24-ére vir­radó éjjel ismeretied tettes a Fény-utcán levő füszerüzletébe betört. A rolló feletti ablak be­törése után behatolt a bolthelyiségbe s a fiók­ból 4 koronát elvitt. A nyomozás megindult. INNEN-ONNAN. Az F sugarak. Havreban nemrég rend­kívüli érdekes kísérletek folytak Joffre tábor­nok a vezérkar főnökének és a hadvezetőség több más előkelő ‘képviselőjének jelenlétében. Egy fiatal olasz feltaláló, a harminchárom éves Ulivi mérnök bemutatta az úgy nevezett F su­garakat, melyeknek az a sajátságuk, hogy akár huszonöt kilóméternyi távolságból is áthatol­nak minden fémrétegen és amely pillanatban áthatolnak, rögtön szikrába lobbannak. Ezzel együtt jár természetesen az, hogy nyomban fel­robbantják a lövedékek, aknák, torpedók, rob­banó tartalmát. A francia kormány kezdettől fogva nagy érdeklődéssel kisérte Ulivi tanulmá­nyait s az ifjú tudóst pénzbeli támogatásban is részesítette. ÉRMELLÉK. Képviselőtestületi gyűlés. Érmihályfalva község képviselőtestülete f. hó 30-án délelőtt 9 órakor ülést tart az alábbi tárgysorozattal. 1. A folyó évi aug. 23-iki képviselőtestületi ülé­sen tétt bejelentés folytán a 2025/12123/1913. törvényhatósági véghatározattal kívánt észrevé­telek megtétele és az uj szervezeti szabályren­delet előterjesztése tárgyalása. 2. A m. k. pénz­ügyőrség felhívása az 1914. ápril. 24-én lejáró laktanya bérszerződése meghosszabbítására. 3. Az iparos tanonciskola felügyelő-bizottságának kérelme az iskola terembe a villanyvilágítás bevezetéséért. 4. Szabó Sándor kérvénye kor­látlan italmérési engedélyszám emelésért. 5. Illetőségi ügyek. Jótékonycélu hangversenyt rendezett Érmihályfalva úri fiatalsága a Casinó összes he­lyiségében. Az árvízkárosultak javára rendezett mulatság egész jól sikerült. Szüreti mulatság. Érmihályfalva iparos fiatalsága szeptember hó folyamán az Iparos Otthon helyiségeiben nagyszabású szüreti mu­latságot rendez. A rendezők biztos garanciát nyújtanak, hogy a mulatság egyike lesz a leg­jobb iparos mulatságoknak. Járdák kijavítása. Érmihályfalva község elöljárósága elhatározta, hogy a község utcáin levő megrongálódott gyalog és kocsiutakat ki­javíttatja. A javítási munkálatokat már meg is kezdték. Országos vásár. Érmihályfalván az idei pszi országos nagy vásár szept. 3. és 4-én fog megtartatni, szerdán barom vásár, csütörtökön kirakó vásár lesz. Tanuló felvétetik A kísérletek első részét Havre közelében, a nyilt tengeren hajtotották végre. Erre a cél­ra 5f,0—500 méternyi közökben 10 tengeii ak­nát helyeztek el. Ulivi készülékét ezektől az aknáktól 5 és fél kilóméternyi távolságban ál­lította fel, azután lenyomta a gép emeltyűjét, hogy az F sugarakat a helyes irányba terelje és a következő percben egymásután felrobban­tak az aknák. A próba fényes sikere leírhatat­lan hatást tett a jelenvoltakra. Joffre tábornok ezután megkérdezte, hogy a várakban, erdők­ben elhelyezett lőporkészletek is felrobbantha­tok volnának-e az F sugarak segélyével. Ulivi igenlő válaszára Joffre elrendelte, hogy a Hav­re határában levő egyik régi, teljesen elhanya­golt erődben nagyobb lőszerkészletet állítsanak és cémentburkolattal takartatta le. Ulivi az el­lenőrző bizottság közelében, az erődtől na­gyobb távolságban, állította fel készülékét, amely nem nagyobb egy közönséges fényképe­ző gépnél és ezután lenyomta a rejtélyes emel­tyűjét, mire a következő pillanatban az erőd­ben elhelyezett lőpor irtózatos detonációval fel­robbant. A hatás még az előbbinél is nagyobb volt. A jelenvolt tisztek a legnagyobb elismere- réssel nyilatkoztak Ulivi F sugarairól, amely­nek a jövő hadviselésében nagy szerepet jó­solnak. Az Ulivi-féle találmány sikere és alkal­mazása esetén a hadseregek nem tarthatnak ezentúl robbanó szereket maguknál. A Dread- noughtok lőporkamjára. az ágyuk shrapnel;ei, a katonák patrontáskája, a fegyverbe készített lövédek az F sugár legkisebb érintésére felrob­ban s azt pusztítja el, aki legközelebb van. Az államok kénytelenek lesznek puska és kard helyett furkósbottal szerelni fel katonáikat, nyugalomba küldhetik a félelmes páncélos ha­jókat s elő vehetik a régi kis fahajókat, bárká­kat, gályákat. Az őskorok harcmodora ujul fel s megoldást nyer a világbéke problémája. Természethiiségü tökéletes és igen szép kidolgozású fényképeket készít: Huszthy Zoltán ényképészete (NAGYKÁROLY, Kossuth-utca 5. szám Telefonszám: 124.) a logmodernebb papirokon is. KASZLER ISTVÁN NAGYKÁROLY, Gróf Károlyi István-utca 24-ik szám. Cyönyörü fényképnagyitások fekete és színezett kivitel­ben régi képek után is. Személyes, levélbeni, vagy telefonhívásra is — a helyinen eszközlendő családi-, épület, vagy bármilyen másfféle felvételre — készséggel kimegyek bárhova. 4 \ 4 t 4 4 4 | t ear KIADÓ LAKÁS! Vb. Vagner Lajos cég tulajdonát ké- ..— pező Fény-utcai házban — Ír A4 teljesen modern n«í lolrác* Avltöbb szobából álló UI I lúllUg 1913. november 1 -éré bérbe kiadó. ÉrteienreÍTtÍ Dr. Yetzák Ede csöd‘ön^­:-. alantirott_________________gondnoknál. 4 4 4 4 l ~4 4 4 4 4 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom