Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-09-16 / 38. szám

6-ik cld:il. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. . 38-ik szám. Vasúti elgázolás. Simái István fuvaros a vásárosnaményi hetivásárról jött haza folyó hó 11-én éjjel 2 lovas szekerével. Már a vasúti töltéshez ért, de a szekérzörgéstől nem hallotta a közeledő vonat zakatolását. Mikor pedig a közeledő vonatot észrevette, már nem tudta a lovakat visszarántani s igy történt, hogy a vo­nat elütötte. Az egyik ló nyomban a helyszínén megdöglött, a másikat pedig agyon kellett bun­kózni. Simái súlyos sérüléseket szenvedett s a magyar kir. áll. vasutak ellen a kártérítési pert megindította. Tűz. Péntek d. u. 3 órakor félrevert ha­rang kongása riasztotta fel városunk tűzoltósá­gát. Az orkánszerü szélben valamelyes módon kigyult dr. Rooz Elemér udvarában levő sze­métdomb. Szerencsére a veszély helyén azon­nal ott termett tűzoltóság hamar elfojtotta a veszedelmes elemet, mely könnyen végzetes szerencsétlenséggé válhatott volna. Minden szentnek magafelé hajlik a keze. Gidán János érendrédi gazdálkodónak hasonnevű fia Budapesten egy gyárban halálo­san megsebesülvén a gróf Károlyi-kórházba szállíttatott s ott elhalt. Gidán János ezt megtud­ván azon a címen, hogy fia őt eltartotta, pert indított az országos Munkásbiztostó pénztár ellen, minélfogva ez köteleztetett, hogy Gidán János érendrédi lakosnak 300 K 60 f. évi já­rulékot fizessen. Gidán János nem értvén a penna forgatáshoz a Munkásbiztositó pénztárral az érendrédi g. kath. lelkész közvetítésével le­velezett s igy fogamzott meg a Gratián pópa fejében, miképpen lehetne hívét elütni a-ttól a pár koronától, amit a pénztárból fog kapni. Grátián pópa tehát egy nyilatkozatot íratott alá Gidán Jánossal, melyszerint ez a munkásbizto­sitó pénztárból nyerendő összegnek felét fárad- sági díjba a pópának elengedi. Mikor ez a ke­zében volt, arra igyekezett rávenni a Munkás­biztositó pénztárt, hogy Gidán Jánosnak ügyét végkielégítéssel s nem járadék biztosítás utján intézzék el. Ez azonban nem sikerült. Pár hét­tel ezelőtt a Munkásbiztositó pénztár Gidán János részére — 2 évi járulék fejében — 676 koronát küldött, amit a pópa megtudván a pos­tára sietett a pénzt felvenni, de a postát kezelő kisasszony csak a címzettnek volt hajlandó a pénzt kiadni. Gidán János erre a pénzt annak módja és rendje szerint felvette, de ugyanakkor megkapta az Orsz. Munkásbiztositó pénztár azon felvilágosítását, hogy ezen törvény 67. és 97. §-a világosan kimondja, hogy az évi jára­dékról más részére való lemondás, vagy ennek terhére történt szerződés vagy jogügylet érvény­telen. Gratián most a nagykárolyi kir. járásbíró­ság előtt próbálja a szegény ember bőrét le­nyúzni, de hinni akarjuk, hogy ez nem fog si­kerülni. Gidánt dr. Boleman Márton képviseli. Ártatlanul meghurcolva. A fővárosi la­pok nyomán bejárta városunk sajtóját is azon hir, hogy Varecska József helybeli kalapkeres­kedőt a fővárosi rendőrség helyben letartóztatta és Budapestre szállította. A hir ezen alakjában nem telel meg a helyes tényállásnak, mely a következő : Mikor Varecskának Budapesten üz­lete volt, egy budapesti ügyvéd két kalapot bí­zott Varecskára, hogy azokat kitakarítsa és ki­vasalja. Időközben Varecska budapesti üzletét feloszlatta és az avult árut boldog-boldogtalan­nak ingyen kiosztogatta, nem akarván érte fu­vart fizetni és nagykárolyi üzletét ócska áruval megtömni. Ezen áru között volt az a két kalap is. Tulajdonosuk egy napon csak azt látta, hogy Varecska József boltos eltűnt. Az ügyvéd bűnügyi útra terelte a dolgot. Ez ügyben a múlt hóban Budapesten tárgyalás tűzetett ki, de Varecska nem jelent meg, miért is elrendeltetett az elővezetés A tárgyaláson azonban beigazolást nyert Va­recska ártatlansága, mire a meghurcolt Va­recska szabadon bocsáttatott. Figyelmeztetés. A kereskedő tanoncokat tartók komolyan figyelmeztetnek, hogy tanon- caikat haladéktalanul beírassák, mert a mulasz­tók ellen a törvény teljes szigora fog alkal­maztatni. Iskolamegnyitás. A helybeli kereske­delmi iskolában a tanítás f. hó 19-én veszi kez­detét, ezúttal először a „Kereskedők Házá“-ban. Tűz. Nagy tűz pusztított e héten a volt ecsedi lápon, amidőn a Margit-major majdnem teljesen elpusztult. Több ezer kor. értékű búza égett el, mely csak részben volt biztosítva. Bál után háború. Szomorú báli mulat­ságra fognak sokáig visszaemlékezni Szatmár- megye Komorzán községének oláh lakosai, kik a bál folyamán a pálinkától elvadulva egymás­nak estek és körülbelül 300 ember megsebesü­lésével végződött. A verekedést Bura Tógyer Paul Tógyeren kezdte, mire a legények két pártra szakadtak és a bicskák előkerültek. Papp Györgynek lehúzták a fejebőrét, Panlbere Juont nyakon szúrták, Deák Grigornak álkapczáját törték össze, Flore Vaszilnak a hátát hasították ki, Fazéka Tógyernek az agy veleje loccsant ki, Flore Tógyernek összetörték a kezét, Varga Juonnak a hasát vágták ki, Szabó Petrunak két helyen behasitották a fejét stb. A község csendőrségének, jegyző és birájának csak nagy nehezen sikerült a verekedésnek véget vetni, de akkor már teméntelen volt a sebesült, ki trágyát, ki kékköves borogatást tett sebeire, s beültek a kocsmába és tovább ittak. Orvoshoz egysem ment és nagyon valószinü, hogy a ve­rekedésnek nem egy halálos végű áldozata is lesz. A csendőrség tehetetlen e dologban, mert úgyszólván az egész falu ifjúsága verekedett, inig az érettebb elem biztos helyről nézte vé­gig a nem mindennapi látványt. A főváros egyik legnagyobb kórházá­nak igazgatósága a következőképpen nyilat­kozik : A kórház orvosainak összhangzó tapasz­talata szerint a Ferenc József-keserüviz forrá- sok-ivizével kitűnő eredmények érettek el. — Enyhe iz; teljes, aránylag rövid idő alatt kel­lően fellépő hatás, mely minden melléktünettől ment és tartós használatnál sincs semminemű káros következményektől kisérve; kiválólag a csekély 50—1000 grammnyi adagolás olyan tu­lajdonságok, melyek a „Ferenc József“-ke- serüforrások vizét minden más bu­dai és vidéki keserüviz között elő­nyösen feltüntetik.“ Késelés. Czumbel János szaniszlói lakost Pószet József ottani suhanc szept. 10-én vesze­kedésből kifolyólag úgy megszurta, hogy rajta súlyos testi sértést követett el. Czumbel bün­tető feljelentést tett. Angyalozás. Bodó Anna szamosszegi leány korán téit le a tisztesség útjáról s hogy szégyenét elpalástolja szerelme gyümölcsét, ron­gyokba takarta és elásta. A dolog a szomszé­dok révén kitudódván a csendőrség a leányt letartóztatta és az ügyészség börtönébe kisérte át, hogy meggondolatlanságáért a törvény előtt számot adjon. Óvakodjunk a zsebtolvajoktól. A legutóbbi vásár alkalmával zsebmetsző banda járt városunkban, többek pénze tűnt el a zse­bekből, de legérzékenyebben károsodott Tóth István szilágymegyei zöldségárus, ki 500 koro­náját siratja. Népmozgalmi adatok. 1911. szeptember 2—8-ig. Születtek: Nagy János tímár fia Lajos ref. Kofler Ignác kántor fia Samu izr. Balog Zsig- mond cseléd leánya Irén ref. Kuti János hivatal- szolga fia János ref., Vadon Sándor kocsis leánya Anna gör. kath. Major András cseléd leánya Mária gör. kath. Rozsnyai Lajos honvéd­őrmester fia Lajos ref. László Jenő fogtech­nikus fia Károly izr., Merts György fuvaros fia János György gör. kath. Ozsváth Pál nap­számos fia Elek róm. kath. Kihirdetésre jelentkeztek: Hevele József kőmives-segéd Mójsza Máriával. Gábor Vigh József rostás-segéd Rencz Erzsébettel, Lukács Pál Lipóti temesvári lakos müszaki-főellenőr Biró Imre pénzügyőri főbiztos leányával Erzsé­bettel. Házasságot kötöttek: Papp János m. kir. adótiszt Steer Mária Vilma tanítónővel, Gel­ber Ábrahám gazdatiszt csengeri lakos Fried­mann Sárival, Fried Endre kereskedő Csík­szeredái lakos Dimand Margittal, Kovács János napszámos Magdás Annával. Meghaltak: Szabó Terézia 9 hónapos gör. kath. (tüdőlob) Kotier Samu 1 napos izr. (ráng görcs) Strella Anna 3 hónapos gör. kath. (görcsök) Ludenmájer Istvánná Spet Mária mnzőpetri lakos 64 év (véredényfal- elmeszesedés. Özv. Budai Józsefné Nagy Terézia 77 éves ref. (végelgyengülés) Vagnej Sándor gör. kath 3 éves (agyvelőgyuladás) Átyám Györgyné Lengyel Mária 40 éves róm. kath. (hashárgyagyulladás) Weisz Béla asztalos segéd 17 éves izr. (tüdövész) Tódor János 2 éves róm. kath. (ronesoló toroklob.) Ny i Ittér.*) Nyilatkozat. A „Közérdek“ 1910. évi március 5-iki számában „Mizériák a birtokossági malomnál“ cim alatt egy közleményt tettem közzé, amelyben Csernyi József malomigazgató működésére vonatkozó­lag sértő állítások foglatattak. Ezen sértő állításokat én téves információ alapján tettem közzé és időközben meggyőződ­tem arról, hogy azok a valóságnak egy­általán nem felelnek meg, miért is vég­telenül sajnálom, hogy ezen sértő cikket közzétételem és ezzel Csernyi József malomigazgató urat megsértettem és tőle ezennel bocsánatot kérek. Kelt Nagykároly, 1911. szeptember hó 11. Előttünk: Lieb János. Dr. Fehér Ferenc. T iszavidéki vetőmag-buza legjobb minőségkén kapható Weinberger Ferencnél NAGYKÁR ~ Széchenyi-utca 29- szám. PŐSZVÉK NÁNDOR oki. gazda; a szatmármegyei gazd. egyl. volt titkára. Gazdasági szakirodája. Törv. bej. cég.------Ingatlan és jelzálog forgalmi iroda. ~—■ S Z A T Itt Á R. Távbeszélő 14. szám. Kazinczy-u. 7. szám Földbirtokok, házak dás-vétele, bérletek, elő­nyös biztosítások közvetítése, jutányos kamatú jelzálogkölcsönök kieszközlése, konvertálások lebonyolítása, gépek és mindenféle gazdasági cikkek kedvező beszerzése és értékesítései üzemtervek, gazdasági építkezések és műszaki tervek kidolgozása, becslések, szakkérdésekben felvilágosítás, egyeztető bizottságokban képvi­selet, bírósági szakértői tisztség elvállalása Eladó egy jó karban levő zongora egy egészen uj cimbalom. Megtekinthető: Nagyhajduváros- utca 10. szám. Ugyanott két nagy salon tükör is eladó. *) E rovatban foglaltakért nem vállal felelős éget a Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom