Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-11-15 / 46. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 46. szám Hírek az Apollóból. A mozi már meg­kapta a várostól az engegélyt, hogy a karzatról vetíthesse a képeket. A munkálatok már foly­nak is ilyen értelemben és mihamar a legszebb képek élvezetében lesz része, aki az Apollót felkeresi. A gépük kitűnő, igy a kép egyáltalá­ban nem rezeg és a képek nagyon szépek. A legújabb darabokat, a legszebb felvételeket hozza a mozi minden héten. Rossz, hibás, el­kopott filmet sohse mutat. — Szombaton meg­tartotta az első gyermek-előadást, 20 filléres belépődíj mellett. A polgári fiú- és leányiskola, valamint a gimnázium alsó négy osztályának tanulói zsuffolásig megtöltötték a termet. Igen nagy számban vonulnak ki az iskolák a vasár­napi tanulságos Quo Vadis előadáshoz is. Ingyenes állatszérum és oltás. Báró Ghillány földművelésügyi miniszter dicséretre- méltó intézkedéssel akar gátat' vetni az állat­tartó szegényebb gazdaközönség állatállomá­nyában gyakran előforduló ragályozó betegsé­geknek. A miniszter ugyanis tárcája keretében nagyobb összeget kapott arra a célra, hogy abból gazdák állatállománya részére szükséges oltóanyagok beszereztessenek és az oltásnál közreműködő állatorvosok működési dijai fe­deztessenek. A miniszter ennélfogva jelentke­zésre szólítja fel a szegényebb kisgazdákat. A szérum és állatorvosi közreműködés segélyében csak azok részesülhetnek, akiknek szegényes anyagi helyzetét az illetékes községi hatóság igazolja. Az oltás jövő év elején, az állatoknak a legelőre való kihajtása előtt fog megtörténni A szérum segélyezés egyelőre kísérlet és először Somogy megyében kerül alkalmazásra és ha ott beválik, akkor kerül a sor a többi megyére is. Nagyon helyén valónak tartanánk, ha Szat- mármegye közigazgatási bizottsága hasonlóan kérne szérumsegélyzést már a jövő tavaszra, biztosra vehető, hogy a miniszter az ország északkeleti részében szintén engedélyezné a kísérletezést. Naptáregyesités. A hajdudorogi gk. egy­házmegye felállításával és- első püspökének, Miklóssy Istvánnak ünnepélyes beiktatásával megkezdődik a naptáregyesités. Ez az uj püs­pökség már évekkel ezelőtt aláírta a naptár­egyesités ügyében a jegyzőkönyveket, melyeket most Miklósy püspök a pápához terjeszt be és a pápa hozzájárulása után megvalósul a nap­táregyesités. Értesülésünk szerint a munkácsi és az eperjesi egyházmegye is óhajtja a nap- táregyesitést, sőt úgy hírlik, hogy nemcsak az egész ruténség, hanem a görög-keleti magyar­ság is hajlandó elfogadni az elavult Juiián- naptár helyett a Gergelynaptárt. Úgy tudjuk, hogy november első felében az illetékes egy­házi és politikai körök beható tanácskozást fognak tartani a naptáregyesités mielőbbi meg­valósítása érdekében. Slepkovszky János püs­pöki titkár a naptáregyesités ügyében a követ­kezőket mondta : — E kérdésben ismerem püs­pököm felfogását. Ő határozottan óhajtja az elavult Julián-naptár mellőzését, azonban erre most még nem kerül sor. Az egyházmegye megszervezése jelenleg annyi dolgot ád, hogy e tervnek a keresztülvitelére nincs Idő. Mik- lóssy püspök a naptárreformmal behatóan fog­lalkozott s azt alkalmasint egy éven belül az egyházmegyei papsága elfogadja a naptáregye- sitést, a püspök felterjesztést intéz Rómába, ahol tudomásunk szerint a naptáregyesités ügyé­ben igen liberális gondolkozást árultak el addig. Késelés. A múlt vasárnapon Szaniszlón bál volt, mely ünnepélyes alkalommal módot kerít rá magának a műveletlen paraszt ember, hogy elintézze lovagias ügyeit. Így történt az­tán, hogy a bál alatt Háger József régi harag­ból kifolyólag megkéselte Goes Lajost. Ipari továbbképző tanfolyam. F. hó 14-én délben városunkba érkezett Balog József technológiai iparmuzeumi tanár, gépészmérnök, hogy a továbbképző tanfolyam ügyeit a veze­tőséggel megbeszélje. A polgári fiúiskola ta­nácstermében gyűlt össze az előadó személyzet, mikor az iparmuzeum képviselője sok fontos kijelentést tett a jövőre nézve. Kilátásba helyezte, hogy Nagykárolyban állandósítják minden télire a továbbképző tanfolyamot, melyet más sza­kokkal is kibővítenék, mert látja, hogy a nagy­károlyi iparosság tanulni vágyó. Jövő években lesz majd szabóipari, építőipari, szobafestői, gépkezelői stb. tanfolyam is. Csak kedv legyen a tanuláshoz tovább is! — Az idei tanfolyam már e hó 18-án megnyílik. Csalás, piszkosság. Nagyon üdvös funk­ciót teljesít a csendőrség, mikor időszakonként ellenőrzi a vidéki üzletek tisztaságát és a mér­tékeket. Közelebb Érkörtvélyesen tartott a csen­dőrség razziát, mely alkalommal lefoglalta Ró- zenberg Dezső mészárosnak hitelesítetlen suly- mértékeit. Friedmann Dezső korcsmárosnál hi­bás súlyokat és ürmértékeket foglalt le, valamint tisztátalansága miatt tett ellene feljelentést. Kiegyezett a tolvajjal Kozák Juliánná szaniszlói lakos. Mig lakásától távol volt, Csor­dás Ferencné álkulccsal kinyitotta az ajtóját és a házból 6 darab törülköző kendőt és egyéb apróságot lopott el. Kozák Juliánná megtudván, hogy ki volt a tettes, fel akarta jelenteni Csor- dásnét, de az kiegyezett vele, fizetvén neki 3 K bánatpénzt. Azooban a csendőrség, kinek tudomására jött a dolog, beleszólt a vásárba. Hajsza a kivándorlók után. A határ­rendőrség és a cséndőrség fáradhatatlanul ku­tat azok után a visszaélések után. melyeket a kivándorlási törvény kijátszására elkövetnek. Legutóbb is a határrendőrség elfogta és felje­lentette a következőket : A zilahi ügyészséghez Poti Ferenc (Zsigmond) szilágypeéri lakost ki- vándorlási ügynökösködésért. A nagykárolyi főszolgabirósághoz Nagy Mihályt (Mérk) útle­vél nélküli ■utrakelésért. Kalavé Sándor, Bau­mann Józsefné, szül. Fischer Matild és Kosztin János márki lakosokat kivándorlás elősegítéséért. A tasnádi főszolgabirósághoz Papp János, Dán Mihály és Nehéz József szilágypeéri lakosokat kivándorlási tilalom ellenére való útra kelésért- — A csendőrség pedig nyomában van : Czine Gábor, Pataky József és Murguly Lajos ecsedi 18—20 éves legényeknek, kik a múlt hó 18-án indultak el hazulról. Ugyanakkor szökött el Nagykárolyból Szabó József borbély-legény és Bakos Géza kereskedő-segéd. Mindaketten ka­tonaköteles ifjúk. A csendőrség nyomukban van. Állandó mozi Szálkán. Almer Károly, a nagybányai István-szálló igazgatója és Almer Béta mátészalkai 'gyógyszerész Mátészalkán mozi-szinházat építenek s már dec. 1-én meg ■is kezdik az előadásokat. Ez lesz ott az első állandó mozi s a vállalkozók nagyon bíznak is benne, hogy a város közönsége meg fog bírni egy állandó mozit. Megadta a csendőrségnek Morvái Lajos szaniszlói polgár. Mikor a vasárnapi báli vere­kedés volt Szaniszlón, Morvái szidalmazni kezdte a kötelességüket teljesítő csendőröket. „Büdös csendőröknek, rablóbandából összesze­dett, bocskoros tótoknak“ nevezte őket. A csendörség megvasalta a nekibolondult embert és bekísérte. Későbben aztán részegséggel men­tegette csúf viselkedését. Azonban az eljárás megindult ellene hatóság szidalmazása miatt. Puska a fűben. Péter János kántorjá- nosii lakos a buzaföldön, a vetésben eldugva tartotta 16-os egycsövű vadászfegyverét, Egy szép napon arra a tapasztalatra jött, hogy va­laki a fegyvertárát megdézsmálta, amennyiben egyetlen puskáját ellopta. A tettest Nagy Elek személyében derítette ki a csendőrség. Csengő meg fejsze. A csendőrségnél feljelentette Biró Sándor érkörtvélyesi lakos a cselédjét, Barabás Józsefet, ki a bezárt kama­rából az ablakon átal egy csengőt 16 kor. és egy fejszét 4 korona értékben ellopott. Rendőrségi hirek. Klafter József pereces vasparipáját elkötötte valaki. Akárcsak régen a lókötő betyárok, úgy szerepelnek most a bi- ciklitolvalok. A merész legény kilesi, amig a boltba betért „lovas“ kinthagyja a szerszámját egy fához támasztva s ha rápattan : „Kiskunság most Isten hozzád !“ Csakhogy a Klafter esetét az is súlyosbítja, hogy a kamarából gurították el a paripáját. — Nagy falopást jelentenek nekünk Nagy- ecsedből. Már régebbi idő óta megfigyelték, hogy a Gancz és Fridlender-féle faraktár fiók­jából ismetetlen tettesek az épületfákat lopják. A csendőrőrs megejtvén a nyomozást, a kerí­tésen áthúzott és átlökött fadaraboknak súrló­dási és ütési nyomaiból indulva ki, rájött a tettesekre, kiket Varga Károly, Varga Gergely, B. Szántó Károly és Szilágyi Pál személyében el is fogott. Orgazdasággal szerepelnek, mint bűnrészesek: Szilágyi Ferenc és B. Szántó Gá­bor. A tetteseken 3—400 K értékű épületfát keresnek. Tolvajok. E hó elején történt, hogy Von- ház János mezöpetrii lakos záros kukorica gó- réját ismeretlen tettesek feltörték és onnan 4 véka csöves kukoricát elloptak. A csendőrség a tetteseket kinyomozta és letartóztatta Rabatin Péter, Siket János, Lassan János és Tyimók Traján mezőfényi lakosok személyében. Szőlőre éhezett a gulyás. Nem is lehet csodálni mikor egész nap a mezőn állongál, hogy el ne unja magát és egy kis szőlőevést meg ne kívánjon. Tarnay Gyula mátészálkai földbirtokos vette észre, hogy a szőlőjét állan­dóan dézsmálják. A nyomozás kiderítette, hogy a szőlőtőlvajlást Fülöp István 17 éves gebej gulyás követte el. Gyújtogató ló. A csendőrség megálla­pította, hogy a múltkori nagy tűz, mely Gen­esen a Marinkás Gergely gazdálkodó házát, csürjét, istállóját és benne egy lovat és egy tehenet elpusztított, abból keletkezett, hogy az istállóban felállított viharlámpát egyik ló hát­rálás közben feldütötte, amitől a mellette álló szénacsomó lángot kapnít. A tüzet rögtön ész­revették, de nem bírták elfojtani, mert a széna leomlott petróleummal s olthatatlan lánggal égett. Doha *yt lopott a Fisch Lajos nyircsá- szi birtokos pajtájából Nagy István falubei1 ember. A dohányos pajta ajtója alatt kiásta a földet és a támadt lyukon bebújva 3 füzér do­hánnyal akart távozni ott, ahol jött. Azonban épen mászás közben tetten érték és nyomban elfogták. ÉRMELLÉK. Az Iparos Otthon mozija már fedél alatt van és remélhetőleg a karácsonyi ünne­pekre meg fog nyilai. Az Otthon vezetősége a lehető legolcsóbb helyárak mellett fog előadá­sokat tartani és időközökben oktató előadáso­kat is rendez. Elfogott kivándorlók. Kovács János ci­pőfelsőrész készítő és Szabó Sándor gálospetrii lakos útlevél nélkül akart az uj világba jutni, de a határrendőrség lefülelte őket és Amerika helyett Érmihályfalvára lettek toloncolva. Elitéit végrehajtó. Erdélyi István két Ízben is volt Érmihályfalván végrehajtó, de nem tudta magát megbecsülni és többrendbeli sik­kasztás után állásától fegyelmi utón elmozdí­tották. A nagyváradi kir. törvényszék a napok­ban ítélkezett a magáról megfeledkezett ember felett és többrendbeli sikkasztás vétségéért 1 hónapi fogházra Ítélte. Öngyilkos pénzügyőr. Kovács László pénzügyőr úgy látszik megunta a finánc élete^

Next

/
Oldalképek
Tartalom