Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-04 / 1. szám

4-ik cldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 1. szám. HÍREK. TÁJÉKOZTATÓ. A Régi Kaszinó könyvtára nyitva van a délelőtt folyamán. A Polgári Kaszinó könyvtára nyitva van minden­nap d. e. 10 órától 12-ig. Jan. 5. Városi közgyűlés. Jan. 11. A Kölcsey-Egyesület lyceális előadása. Jan. 12. Az Oltáregyesület estélye. Városi közgyűlés. Nagykároly város kép­viselőtestülete tagjait 1913. évi január hó 5. napján délelőtt 10 órakor a városháza tanács­termében tartandó rendkívüli közgyűlésre tisz­telettel meghívom. Nagykároly, 1912. dec. 31. Hetey Ábrahám h. polgármester. Tárgysorozat: 1. Bejelentés a képviselőtestület tagjai közt beál­lott változásokról. 2. Előterjesztés a gör. kath. magyar püspökség székhelyének Nagykárolyba helyezése iránt vallás és közoktatásügyi m.kir. miniszter úrhoz fölterjesztés intézése ügyében. Kitüntetett nagyprépost. A király Boros János lugosi székeskáptalani nagyprépost, pápai praelátus és káptalani helynöknek városunk fiának az egyház és a közélet terén szerzett érdemei elismeréséül a Ferenc József-rend kö­zépkeresztjét a csillaggal adományozta. Előléptetés. Amint örömmel értesülünk, Jurcsek Bélát, a gróf Károlyi uradalom kiváló jószágfelügyelőjét uradalmi jószágigazgatóvá ne­vezték ki. Osztatlan örömmel találkozott e ki­nevezés hire városunkban mindenütt, mert a rokonszenves jószágigazgató bokros hivatalos elfoglaltsága mellett is rendkívül élénk, jóindu­latú figyelemmel kiséri városunk közügyéit és azokat minden vonalon előmozdítani igyekszik. A statusquo izr. hitközség f. hó 29-én, vasárnap választotta meg az 50-es képviselő- testület tagjait Rooz Samu ügyvéd, mint vá­lasztási elnök elnöklete alatt. Megválasztattak a következők: dr. Adler Adolf, dr. Antal István, Berger Ármin, Bing Mór, Brichta Miksa, Bródy Mihály, id. Blau Ignác, Bechmann József, Brei- der Albert, dr. Cukor Márton, Csenged Mór, Fried Bernát, Grünfeld Miksa, Hermann Samu, Illés József, Kaufmann Jakab, Kaufmann Jenő, id. Kaufmann Adolf, Kaufmann Izidor, Kardos Mihály, Kalafoni Jenő, Klein Ignác, Klein Ede, Klein Ferenc, Kepets Herman, Lichísehin La­jos, Láng Samu, Niedermann Samu, Peiszner Lajos, Politzer Ignác, Rooz Mór, Rooz Samu, dr. Rooz Elemér, Rosenthál Jakab, Rosenberg Aernát, Rosenberg Sámuel, Sternberg Mór, Sternberg Lipót, ifj. Sternberg Sándor, dr. Stern­berg Géza, Sternberg Jenő, Schiff Gyula, Schwartz Samu, Singer Lipót, Weisz Lajos, Weisz Mó­zes, Weisz Jakab, Weisznfann Jakab. Póttagok lettek : Berger Jenő, Cutrin Bernát, Kardos Li­pót, ifj. Kaufmann Adolf, Rosenzweig Mór, Spitz Dénes, Strausz Dezső, dr. Sternberg Zoltán, Szegő Ödön, Taub Ede. A Kölcsey-Egyesület legközelebbi sza- badlicealis előadását január hó 4-ike helyett ja­nuár hó 11-én tartja. Megyebizottsági tagválasztás lesz folyó hó 7-én a kővárremetei, kántorjánosi, felsőbol- dudi, kismajtényi és ombodi kerületekben. Vá­lasztási elnököül Jeszenszky Béla, Teleki László, Klintók Ágoston, Domahidy Pál és Szuha La­jost küldték ki. Bimbóhullás. Dr. Falussy Árpád, Szat- márvármegye volt főispánjának 4 éves fiacs­kája, Lacika f. hó 2-án d. u. meghalt. Teme­tése ma lesz Érendréden. A dohánybeváltás az érmihályfalvai do­hánybeváltó hivatalnál f. hó 2-án vette kezdetét. Eljegyzés. Szabó Lajos kereskedő-segéd eljegyezte Tóth Elek pályafelvigyázó leányát, Emmuskát. Az orth. izr. hitközség f. hó 29-én tar­tott tisztújító közgyűlésén megválasztották Lővy Dávidot elnöknek, Kösztenbaum Ferencet alel- nöknek, Frank Sámuelt és Fränkl Simont gond­nokoknak, ifj. Grosz Ignácot pénztárosnak, Lővy Jónást betegsegélyző gondnoknak, Friedenstein Lajost talmudtóra gondnoknak, Guttmann Bé­lát komasági gondnoknak, Feldbermann Adolf és Klein Zoltánt ellenőröknek. A képviselőtes­tület tagjai lettek : Rozmann Jakab, Weinberger Ferenc, Schönfeld Herman, Cutrin Jakab, Kauf­mann Dezső, Simon Jenő, Weinberger Ferenc és Gellis Jakab. Nem koncerteznek. Egyre-másra fújják le a hangversenyeket, tekintettel a mai válságos napokra. Kiskunfélegyházán müvészestét akart rendezni az ottani izraelita nőegylet nagysza­bású programmal, fővárosi erők közreműködé­sével. Készen volt már minden, de az utolsó pillanatban a rendezőség meggondolta a dolgot és elhalasztotta a müvészestét bizonytalan időre. Jobb időre . . . Hirlapárverés. A nagykárolyi Polgári Olvasókörben f. hó 6-án vizkereszt napján d. u. 3 órakor árverezik el a hírlapokat a billiárd teremben, — amely körülményre az egyesület igen tisztelt tagjainak szives figyelmét felhívja az Elnökség. Kérvényt nyújtott be dr. Adler Adolf, Simkó Aladár, dr. Merts Lajos s még húsz te­kintélyes városi polgár a város képviselőtestü­letéhez, melyben kérik, hogy az uralkodó drá­gaságra való tekintettel azokat a rendőröket, akik 8 hónapnál hosszabb idő óta állanak a város szolgálatában, az államsegély megérkezé­séig havi 10 korona pótlékban részesítsék. A képviselőtestület bizonyára helyet fog adni en­nek a méltányos kérelemnek. Rendőreink igen nagy munkát végeznek kifogástalan kötelesség­tudással, eredményes buzgósággal olyan fize­tésért, amelyből bizony alig lehet megélni. A városnak méltányolnia kell annyira munkáju­kat, hogy a nehéz viszonyok közt segítségére siet derék alkalmazottainak. 400 koronát loptak Bércy János anya­könyvvezető hivatalos helyiségéből. Az anya­könyvvezető ezelőtt 2—3 esztendővel elvesztette asztaifiókjának a kulcsát. Mást csináltatott he­lyette. Az elveszett kulcs nemsokára meglett. Áz anyakönyvvezető nem dobta el, hanem hi­vatalos helyiségében egy asztalfiókba tette. Nem­sokára már nem találta ott a kulcsot. Az is fel­tűnt neki, hogy 1—5—10—20 korona hiányzik a pénzszekrényből. De nem tulajdonított ennek nagyobb fontosságot s azt hitte, rosszul szá­molt. Az iratokat is elmozgatva találta asztal­fiókjában, de teljes bizonyossággal nem tudta, nem ő rendezte-e úgy őket. Nemrégiben már nagyon határozott formában fogott gyanút. Tudta, hogy pénzszekrényében 410 koronája van. A 10 koronára szüksége lett volna, kinyi­totta a Wertheim-szekrényt és csak 400 koro­nát talált benne. Nemsokára ennek is lábakéit. Mikor év végén el akart számolni az anyakönyvi dijakból befolyó jövedelemmel, mely a várost illeti, a 400 koronát nem találta pénzszekrény­ben. Valaki a már régebben ellopott kulccsal kinyitotta az asztalfiókot, az ebben tartott kulcs­csal az asztalnak oldalfiókját s az ott tartott kulcscsal felnyithatta a Wertheim-szekrényt. A rendőrség megindította a nyomozást. A tánc szelidlelkü múzsáját harci zaj szomoritja. Nagykárolyban háború van két tánc­mester között. Zelinger táncmester régebb idő óta tanítja kecses mozdulatokra városunk ifjú polgáraid Helyesebben csak taníttatja őket két segédével. Ő maga Szatmáron székel. Orbán táncmester szerint a két segédnek semmiféle képesítése sincs a tánctanitásra s barátságos megegyezésre való felhívás után, melyre Zelin­ger nem reagált, megtette a lépéseket abban az irányban, hogy Zelinger hadsegédeit Szat- már alá szorítsa. A tánctanitásról szóló sza­bályrendelet értelmében ugyanis csak okleveles táncmestereknek van joguk tanítani. 8 korona jutalomban részesül a belügy­miniszter rendelete értelméken az, aki egy férfi kivándorlását idejekorán följelenti s a kivándor­lás megakadályozható. Körözi a szatmári rendőrség Pittecsber- ger Antal, Nagy Gusztáv és Rukovina Gyula lelencgyereket, akik gazdájuktól megszöktek. Csalással vádolt gabonaügynökök. Több vezendi gazda feljelentést tett Gutmann Izsák szaniszlói és Weisz Dávid vezendi gabonaügy­nökök ellen. Azzal vádolták őket, hogy több száz métermázsa gabonát elvittek, hogy azt a felek nevében eladják. Az ügynökök a gabonát tényleg eladták, a pénzt azonban nem számol­ták el, hanem a saját céljaikra fordították. A feljelentés alapján a csendőrség megindította a nyomozást. Libapecsenyére tett szert elég olcsón az ünnepekre valami gourmand atyafi. Dec. 30-án ismeretlen tettes átmászott Diamant Sámuel köny­velő Attila-utcai lakásának kerítésén s a ket­recből 2 szép kövérre hízott libát lopott el. A nyomozást megindították. Prémes kabát tűnt el csodálatos módon Klausz Ákos dohánybeváltási tisztnek a ref. is­kola épületében lévő lakásáról. Lopott kulcs segítségével történhetett e betörés. Kerékvető ágast, 9 darabot, fűrészeltek le ismeretlen tettesek a vásárosnaményi útvo­nalon az 53. sz. őrház közelében. Sopronyi György áll. utőr feljelentésére a rendőrség meg­indította a nyomozást. 2 pár csizma tűnt el Béréi Sándor és Vicsay Sándornak, a Magyar Király heteseinek szobájából. A kár 28 korona. Á nyomozás megindult. Sok fát rakott szekerére Rózmann József. A rendőr úgy találta, hogy ez állatkínzás és megtette a feljelentést. Nem tudta Rác Sándor börvelyi lakos, hogy Nagykárolyban sertésvész van. Öt darab sertését a városon át szállította Gencsre köl- töztében. Majd megbüntették az újságot nem olvasó atyafit. Jegy nélkül utazott Ormos Gyula foglal­kozásnélküli egyén f. hó 28-án. A helybeli ál­lomáson leszállították s a rendőrségre kisérték sze­mélyazonosságának megállapítása végett. Kény- szerutlevéllel illetőségi helyéie, Fehérgyarmatra küldték. Borkezelési tanfolyam Budafokon. Az okszerű pincekezelésre vonatkozó ismeretek ter­jesztése végett a budafoki pincemesteri tanfo­lyam igazgatósága az önálló nagyobb szőlőbir­tokosok és gazdatisztek számára Budafokon a pincemesteri tanfolyam helyiségeiben 1912. év január 14-től 25-ig időleges borkezelési tanfo­lyamot rendez. Ugyancsak időleges tanfolyamot rendez a budafoki pincemesteri tanfolyam igaz­gatósága a kisbirtokosok és vincellérek részére is. Ez a tanfolyam február 3-tól 25-ig tart s a hallgatókkal elsősvrban az okszerű pincekezelés gyakorlati tudnivalóit ismertetik meg. Mindkét tanfolyam díjmentes. Ellátásukról azonban a hallgatók tartoznak gondoskodni. Egy-egy tan­folyamra azonban csak korlátolt számban ve­szik fel a jelentkezőket. De a jelentkezők szá­mához képest esetleg több tanfolyamot is tar­tanak. Részletes feivilágositásért a budafoki pincemesteri tanfolyam igazgatóságához kell fordulni. házi a bevásárlásnál a saját érdekükben kér­jenek határozottan „valódi : Franck :“-ot a kávédarálóval. Nagyon tanácsos mindjárt meggyő­ződni arról, hogy az adott ládika vagy csomag a „kávédaráló“-val, a „Valódi“ minőség kezességével van-e ellátva. Gyár Kassán. 2 asszonyok

Next

/
Oldalképek
Tartalom