Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-06-08 / 23. szám

23. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Az állami dohányjövedék igazgatója. A megüresedett p. ü. miniszteri államtitkári ál­lásra Madarassy Gábor min. tanácsos kinevezve, aki eddig, mint az állami dohányjövedék igaz­gatója működött. Helyébe vármegyénk szülötte Harácsek László kerül e díszes állásba. Bizottsági ülés. Városunk jogügyi, gaz­dasági és pénzügyi bizottsága, nemkülönben az építési bizottság is f. hó 4-én ülést tartott. Hivatalvizsgálat. Igyártó Sándor debre­ceni kir. föügyász az elmúlt héten megvizsgálta a szatmári ügyészség ügykezelését és a fog­házat. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Kereskényi Ferenc szatmári adóhivatali gyakor­nokot a XI. fiz. osztályba ideigl. min. adóhi­vatali tisztté a szinérváraljaí és Karácsonyi Ele­mér lévai lakost ideigl. miniszteri segélydijas adóhivatali gyakornokká a szatmári m. kir. adó­hivatalhoz kinevezte. Hagyományos fénnyel és pompával ülte meg a róni. kath. egyház az Űrnapot f. hó 6-án. A nagymise után a körmenet disz- század kísérete mellett vonult a felállított oltá­rokhoz, ahol Récsey Ede házfőnök, Tihanyi Béla plébános-segéd és Szőllőssy Károly fő- gimn. tanár segédletével végezte a szertartást az Oltáriszentséggel. A díszben kivonult kato­naság többször diszlövést adott Wünsch Béla főhadnagy vezénylete alatt, ami jól sikerült. A körmeneten az ifjúságon kívül résztvettek vá­rosunk számottevő kath. intelligens elemei is. A körmenet után a helybeli tisztikar részére a piarista rendházban fényes bankett volt, amely emelkedett hangulatban folyt le. Haláleset. Balázs Istvánná sz. Luczay Zsuzsánna f. hó 2-án rövid szenvedés után el­hunyt Vencsellőn. A temetésen nagyszámú ro­konság vett részt. A helybeli dalárda megható énekeket adott elő. Az elhunytat városunkban helyezték örök nyugalomra a ref. egyház szer­tartása szerint. Az érettségi bankett, mint értesülünk f. hó 13-án este 8 órakor lesz a „Magyar Ki­rályiban. A bankettet megelőzőleg d. u. 6 órakor lesz a főgimnázium évzáró ünnepélye. Műsor a következő: 1. Tarantella Th. Dohler- től Exrait de la Concert I. Mendelsohntól Ze­nekarra átírta és a szólót játsza Huszthy Z. Vili. o. t. 2. A Rákóczi induló. Irta: Ladányi Zoltán. Szavalja Hill Gyula VI. o. t. 3. Dal­egyveleg. Előadja a főgimn. énekkar. 4. Jelen­tés a Kölcsey-önképzőkör ez évi működéséről és a pályamunkák eredményéről. 5. Magyar dalok. Játssza a főgimn. zenekar. 6. Pálffyné Kalára. Irta Sas Ede. Szavalja Varga Alajos VII. ,o. t. 7. Vadászkar Euryanthe c. dalmű­ből Webertől. Előadja az énekkar. 8. Évzáró beszéd. 9. Induló Vajdától. Játsza a főgimn. zenekar. Belépti-dij személyenként 1 korona. Bankett után tánc. Esküvő. Berkovits Izidor lelei földbirto­kos f. hó 4-én esküdött örök hűséget Friedenstein Szerénkének Friedenstein Sámuel és neje ked­ves leányának. Felebbezés. A 3%-os pótadó emelési vm. határozatot Madarassy Dezső, Rác Elemér, Sárközi Andor és társai megfelebbezték. — A .„Szamos“ régi erkölcséhez híven „szavalt“ s mint rendesen, valótlan és tendenciózus dolgokat. A nagykárolyi r. k. főgimnázium 1912. junius 15-ikén d. u. 5-kor intézeti tornaver­senyt tart, amelynek műsora a következő: 1. Felvonulás és oszlopba állás. 2. Hymnus, egy- hangra énekli a versenyben részt vevő ifjúság Sz. J. tornatanár vezetése mellett. 3. Szabad- gyakorlatok. 4. Botgyakorlatok VII. 5. Futás I—IV. 6. Turul futóverseny II. 7. Magasugrás rúddal V—VII. 8. Kötélhúzás III—IV. 9. Lovon minta csapattornázás V—VII. 10. Magas ugrás IV. 11. Táv ugrás V—VII. 12. Bak ugrás V— VII. 13. Nyújtón csapattornázás. 14. Sulydobás V—II. 15. Korláton csapattornázás V—VII. 16. Football. 17. Szózat, egy hangra énekli az if­júság. 18. Elvonulás. A verseny a Lövöldében lesz megtartva. Kedvezőtlen idő esetén torna­verseny másnap d. u. 5-kor tartatik meg. Be­lépődíj 40 fillér. Igazgatóság. A Polgári Olvasókör estélye, amint az előkészületekből látszik, 'nagyszabású lesz. — Glücklich Vilmának mindenesetre nagy érde­kességre számottartó előadása, Balázs Árpád népszerű dalköltő művészi: dalai, MagvaSsy Mar­git koloratur énekesnő opera-áriái érdekessé) változatossá teszik a programmot, a melynek összeállítása jóízlésről és' ötletességről tesz ta- nubizonyzágot. Utána társasvacsora és tánc lesz. Nem csalódunk, ha azt jósoljuk, hogy az es­tély fényes erkölcsi és anyagi eredménye mel­lett a legnagyobb sikerű mulatsága lesz váro­sunknak. Vizsgálatok sorrendje. A nagykárolyi állami polgári fiúiskolában az évvégi vizsgála­tok a következő sorrendben fognak megtartatni: Junius 13-án d. e. hittani vizsgálatok, d. u. 6 órakor tornavizsgálat, 14-én és 19é-n d. e. a III. osztály, 15-én és 20-án d. e. a IV. osztály, 17-én d. e. az I. osztály és 18-án d. e. a II. osztály vizsgálata. A rajzok és a természetrajzi gyűjtemények a III. osztály helyiségében tekint­hetők meg. Junius 19-én d. u. 3 órakor a ma­gántanulók javitóvizsgálata. 20-án d. u. tan- tervkülönbözeti vizsgálatok. Junius 21-én d. e. a magántanulók írásbeli vizsgálata, d. u. hittani vizsgálatok. Junius 22, 23, 25. 26. és 27-én a magántanulók szóbeli vizsgálata. Junius 28-án d. e. záróünnepély a városháza dísztermében. Meghívó. A „Nagykárolyi Kölcsey Egye­sület“ 1912, évi junius hó 15-én délelőtt 11 órakor Nagykárolyban a vármegyeház díszter­mében közgyűlést tart, amelyre az egyesület tagjait tisztelettel van szerencsénk mejhivni. Cseh Lajos, ügyv. al elnök ; Dr. Falussy Árpád elnök. A gyűlést megelőzőleg 10 órakor gyüle­kezés a vármegyeház lépcsőcsarnokában s ki­vonulás Kölcsey Ferencz szobrához, hol a ta­nuló ifjúság szónoka a nagy költő szobrát meg­koszorúzza. Innen felvonulás a vármegyeház dísztermébe a 11 órakor kezdődő közgyűlés megtartására, melynek tárgysorozata a következő: 1. Hymnus“ énekli a dalárda. 2. Elnöki meg­nyitó és a jegyzőkönyvhitelesitők megválasztása. 3 Titkári jelentés. 4. A megvizsgált zárszámadás alapján számadóknak a felmentvény megadása. 5. Az 1912. évi költségvetés megállapítása. 6. A tisztikar és választmány kielégitése. 7. Be­jelentett indítványok tárgyalása. 8. „Szózat“ énekli a dalárda. Csőd városunkban. A szatmári kir. tör­vényszék Blum Jabakné nkárolyi lakos ellen a csődöt megnyitotta. Uj tanítói és tanitóuői állások vár­megyénkben. A kultuszminiszter az 1907: évi XXVI. t.-c. 2. és 4. §-aiban megállapított illet­ményekkel egybekötött állami elemi iskolai ta­nítói és tanítónői állásokra jun. 15-ig pályáza­tot hirdet. És pedig : Nagysomkut 1 tanítói (ref. kánt. kép.), 1 tanitőnői; Avasujfalu 1 tanítói (r.-kath.); Jéder 1 tanító (gör. kath.); Réztelek 1 tanítói; Vámfalul tanítói (ref.); Nagybánya­telep, Tartolc, Törökfalu 1 — 1 tanítónői; Sza- mosborkut 1 tanítói, 1 tanítónői; Szaniszló 1 igazgató-tanítói, 1 tanítónői (r.-kath.) Automobil verseny. A Királyi magyar automobil club versenyző automobiljai f. hó 6-án reggel 6 órakor száguldottak keresztül Nagykároly városán éspedig a következő idő­pontban : az első pont 6 órakor, a 2-ik 6 ó. 13 p., a 3-ik 6 ó. 15 p., a 4-ik 6 ó. 17 p., az 5-ik 6 ó. 19 p., a 6-ik 6 ó. 25. p., a 7-ik 6 ó. 26 p., a 8-ik 6 ó. 36 p., a 9-ik 6 ó. 37 p., a 10-ik 6 ó. 38 p., a 11-ik 6 ó. 39 p., a 12-ik 6 ó. 40 p., a 13-ik 6 ó. 40 Va p., a 14-ik 6 ó. 41 p., a 15-ik 6 ó. 43 p., a 16-ik 6 ó. 44 2A P-, a 17-ik 6 ó. 45 p., a 18-ik 6 ó. 46 p., a 19-ik 6 ó. 46 Va P-, a 20-ik 6 ó. 52 p., a 21-ik 7 ó. 06 p., a 22-ik 7 ó. 10 p., a 23-ik 7 ó. 11 p, a 24-ik 7 ó. 12 p., a 25-ik 7 ó. 13 p., a 26-ik 7 ó. 14. p., a 27-ik 7 ó. 15 p., a 28-ik 7 ó. 18 p., a 29-ik 7 ó. 19 p., a 30-ik 7 ó. 29 p., s a többi, összesen 39 verseny gépkocsi ment keresztül városunkon. A Mező- petri közsségi országúton jöttek és a majtényi utcán mentek. Három automobilon „köntő biró“ felírás volt. Igen szép jelenet volt, mikor a petri utón egyik automobil a másikat megel­lőzve elhagyta, a hátulsón valaki egy éleset fűttyentett, mire az elől levők hátranéztek s egymást katonai tisztelgéssel illeték. A város­végén Mezőpetri felé szépen díszített és fello­bogózott diszkapu volt. A város lakossága kiment mezőpetrii útra egész a Klára major felé, szépen lehetett gyö­nyörködni abban, hogy a nyilt egyenes úttes­ten milyen mesésen száguldoztak ezen verseny gépkocsik. A rendet a tűzoltóság s a rendőr­ség tartotta fen. Valami különös szerencsétlen­ség nem történt. A szőlők állapota vármegyénkben. A szatmári kerület (Szatmár-, Ugocsa- és Szilágy- vm.) szőlészeti és borászati felügyelő a szőlők állapotára vonatkozólag a következőket jelenti: A téli fagy miatt a gazdák csak 4—5 szemes termő csapokat hagyhattak, melyeknek rügyei hiányosan, rosszul fakadtak. A kifakadt hajtá­sok is visszamaradtak fejlődésükben. Tekintettel e rossz rügyfakadásra, középén aluli, sőt sok helyen gyenge termésre van kilátás. Uj bor ára 48—50 kor. hektoliterenként. Értesítés. A helybeli iparos tanonciskolá­nál f. évi szeptembertől 3 évi időtartamra a következő tanítói állások esnek választás alá: 2 rajztanitói állás (átl. rajz tani ására) heti 6—6 órával ; 5 közismereti tanítói állás, 4—4 órával; 1 rajzpótló (közismereti) tanítói állás heti 3 órával ; 1 szakrajz tanítói állás a cipész és csiz­madia tanoncok tanítására heti 3 órával. Fel­hivatnak azért azon tanférfiak, kik ezen állá­sokra reflektálnak, hogy ez ügyben az iparos tanoncisk. bizottsághoz címzett kérvényüket ju­nius 15-ig Lukács Mihály igazgatótanitóhoz adják be. Nagykároly, 1912. junius 1. Az ipa­ros tanoncisk. bizottság elnöksége. Leleményes bicikli tolvaj. Makár György helybeli lakoshoz beállított a minap Varga Jó­zsef tanonc s kölcsönkérte biciklijét. Makár gyanútlanul adta át neki, de vissza már hiába várta, mert a jeles tanonc megszökött vele. Sik­kasztásért megindult ellene az eljárás. HAJNAL Sitt a vasúti állomással szemben. Vidéki vendégek találkozó helye. Egész éjjel nyitva! Minden este Elsőrendű fővárosi művészek felléptével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom