Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-11-11 / 46. szám

4-:k eld'd. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 46-ik szám. módját, hogyan kell a korzóról dirigálni a ház­tartást. Hátha még felhagynának a távelmélettel, mekkora eredményt a tudnának felmutatni ? Nemde ? ! ! Cyrano. Orvos sztrájk. A betegsegélyző pénztár orvosai í. hó 7-én sztrájkba léptek. Ismeretes bizonyára olvasóink előtt, hogy mintegy 8—9 héttel ezelőtt a munkásbiztositó pénztár orvosai nem akarták magukat alávetni a pénztár szolgálati és fegyelmi szabályainak s ezért sztrájba léptek. Annak idején sikerült az ügyet úgy elin­tézni, hogy az orvosok a pénztárnak 8 heti ha­lasztást adtak. A belügyminiszter közben megsemmisítette az orsz. munkásbiztositó pénztár azon határo­zatát, hogy az orvosok nem kötelesek magukat a munkásbiztositó pénztár szolgálati és fegyelmi szabályainak alávetni. A kitűzött határidő f. hó 7-én járt le s mivel a pénztár az on osok által kért magasabb díjazást megadni vonakodik, az orvosok kimon­dották, miszerint működésűket a pénztárnál be­szüntetik s csakis saját lakásukon fogadják a betegeket a rendes díjazás mellett. Mint leg­újabban értesülünk, a munkásbiztositó átirt az orvosszövetséghez, nem lehetne-e az ügyet esetleg békésen elintézni. HÍREK. Felkérjük lapunk mélyen tisztelt előfi­zetőit, hogy hátralékaikat a kiadóhivatalba beküldeni szíveskedjenek. NAPTÁR. November 30-áig az 1891. évben született had- köteseknek tartózkodási helyükön a községi elöljáróság előtt 10—300 koronáig terjedhető pénzbüntetés terhe alatt jelentkezniük kell. November 19-én este 8 órakor: a nagykárolyi dalegyesület tánccal egybekötött dalestélye a városi színházban. November 23-án : Szatmárvármegye egy közigaz­gatási gyakornoki állására hirdetett pályázat lejár • November 23-án : városi képviselők választása. Felavatás elhalasztás. A helybeli Szent László Konviktus felavatása köz­bejött akadályok miatt el lett halasztva. A felavatás pontos dátumát legközelebbi számunkban hozzuk. Kinevezések. A földmivelésügyi minisz­ter Czilli György m. kir. fő-állatorvosi címmel felruházott álilatorvost valóságos főállatorvossá» Janiczky Gyula oki. állatorvost pedig állator­vosnak kinevezte. Thea a kastélyban. Özv. Gróf Károlyi Istvánná f. hó 6-án este 6 órakor theát adott, amelyre a kastélyban vendégként itt időző Lei- ningen Erzsébet grófnőn és Barwer Rithán ki- vüi városunkból hivatalosak voltak : Csaba Adorján feleségével és Cara leányával, Ilosvay Aladárné, Debreczeni István és neje, Péchy László és neje, Dr. Serly Gusztávné, Dr. Vet- zák Ede és neje, Dr. Schönpflug Béla és neje, özv. Mosony Györgyné, Récsei Ede, Cseh La­jos és Gallas: Ödön. 25 éves jubileum. A nagykárolyi róm. kath. esperesi kerület tanítótestülete f. hó 23-án fennálásának 25-éyes jubileumán Nagykároly­ban díszközgyűlést rendez. A közgyűlésen, a melyet a róm. kath. népiskola épületében tar­tatnak meg, részt vesz majd a megyés püspök ur Öméltósága is. Az előkészületek serényen folynak; az ünnepség részleteiről legközelebbi számunkban közlünk részleteket. Egyház-tanács ülés. A nagykárolyi róm. kath. egyház-tanács m. hó 29-én ülést tartott, amelynek tárgysorozatából kiemeljük a követ­kezőket : Az egyháztanács elhatározta, hogy küldöttség utján — amelynek tagjai Récsey Ede egyházi elnök, Vetzák Ede világi elnök, Szentiványi Béla jegyző, Schiffbeck Károly és Serly György tanácstagok, — megköszöni Sol­tész Imre kálmándi kanonok-plébános ur ne- messzivü adományait. Soltész Imre kanonok ur egv ezer korona névértékű értékpapírt adomá­nyozott az egyházközségnek a következő arány­ban elosztva: 3/s részt kap a Szt -László kon­viktus, V& rész jut a zárda céljaira, 1/r, rész a kath. legényegyleté. Ugyancsak köszönetét tol­mácsolja a küldöttség, hogy a nyár folyamán a zárda udvarán felállított Jézus szt. szive szo­borért, amely közel 900 koronába került, a szo­bor fenntartására pedig 900 koronát hagyott alapul. Ugyancsak elhatározták, hogy küldött- ségileg üdvözlik Fetser Antal nagyváradi püs­pököt magas kitüntetése alkalmából. Jegyző- könyvi kivonattal üdvözölték Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánost, mint Kosztra Ignác utódját az esperesi székben. Örvendetes tudomásul szolgál, hogy a mester­részi kápolna renoválási munkálatai 1750 kor. értékben elkészültek. (A kápolnát m. hó 30.-án szentelte fel Récsey Ede plébános. Szerk.) Szélcsend a politikában. A hónapokig tartó politikai bonyodalomban a múlt napokban uj fordulat állott be. A többség tagjai felhagy­tak az erőszak tervével s Berzeviczynek lemon­dásával sikerült olyan megegyezést találni, a mely egyelőre csak a fegyverszünetre szorítko­zik. Az ellenzéki pártok készséggel mentek bele az egyezségbe s elfogadták Návay elnökségét. Ezzel a ténnyel megbezdődött a költségvetési vita. Az ellenzék megszünteti a technikai ob- strukciót, mert péntektől kezdve a hét négy napján a költségvetést tárgyalják, a két inter- pellációs napon, szombaton és szerdán pedig a véderőjavaslatot. Ha december 15-ig nem tárgyalják le a költségvetést, akkor a véderő­javaslat lekerül a napirendről addig, mig a költségvetést el nem intézik. Az ülések szükség esetén meghosszabbíthatók egy órával, kivéve a szerdai és szombati üléseket. Ha a költség- vetés január 1-ig nem készülhetne el, akkor rövid indemnitást kap a kormány s tovább folytatják a költségvetés tárgyalását. — Ezzel egyenlőre a fegyverszünet kérdése el van in­tézve s ez a körülmény arra a reményre jogo­sít, hogy a béke is meglesz. Képviselőnk szereplése. Örvendetesen vesszük tudomásul, hogy városunk képviselője gróf Károlyi József, mint a pártonkivüli függet­lenségiek elnöke, élénk részt vesz a politikai küzdelemben s a parlamenti harcokban. Midőn ezt örömmel és megnyugtatással konstatáljuk, további működéséhez tartós sikert és kitartást kívánunk. Lelkészi kinevezés. Dr. Boromissza Ti­bor püspök gróf Károlyi László kegyur bemu­tatása alapján Bötsch Károly barlafalusi plébá­nost Mezőteremre plébánossá nevezte ki. Áthelyezett segédlelkész. Bart Mihály mezőteremi ideiglenes segédlelkész ugyanezen minőségben Szinérváraljára helyeztetett át. A szatmári törvényszék területén lakó ügyvédek f. hó 11-én délután 6 órakor a szatmári ügyvédi kamara helyiségében gyűlést tartanak, hogy az Országos Ügyvédszövetség osztályát megalakítsák. Esküvő. Bródy Ábrahám munkácsi rab­bijelölt a napokban esküdött örök hűséget Brach Salamon főrabbi leányának Sárikának. Uj körorvos. Dr. Hertz Géza érendrédi körorvos állását f. hó 7-én elfoglalta. Halálozás. Lővy Miksa szatmári könyv- és papirkereskedő f. hó 7-én Szatmáron elhalt. Az elhunytban Szatmár kereskedő világa egy tekintélyes tagját vesztette el s ő volt szatmár legelső könyvkereskedője. Amellett, hogy üzle­tét elsőrangúvá fejlesztette, tevékenységéből sok jutott a társadalmi életnek. Mindenütt ott volt, a hol jótékonyságot kellett gyakorolni, a hol a közélet terén cselekedni kellett. Jó modoráért szeretetreméltó közvetlenségéért mindenki ra­jongásig szerette a jó „Lővy bácsit“. A hosszas kínlódás után bekövetkezett halál aztán véget vetett munkás, becsületes életének. A család iránt egész Szatmár közönsége a legmelegebb részvéttel viseltetik. A családon kivül azon pénzintézetek, melyeknek igaszgatósági tagja volt, külön gyászjelentést adtak ki. Temetése f. hó 8-án volt óriási részvét mellett. Patronáge est. Országszerte fáradoznak nemes lelkek az emberiség erkölcsi alapjának megerősítésén. A patronáge magasztos eszméi melegítik fel az emberiség lelkét. Megvédeni a bukástól, az elbukottat felemelni, számára tisz­tességes jövőről gondoskodni, csak igazán ne­mesen érző felebaráti szív fáradozhat. Ezen eszmék propagálására jelent meg városunkban a fiatalkorúak debreceni felügyelő-hatóságának elnöke Kazinczy Gábor és titkára Csiky Lajos 3-án este a városháza nagytermében volt a felolvasás, amelyen megjelent Csaba Adorján főispán és Debreczeni István kir. tanácsos polgármester is. A közönség kevés számban jelent meg, aminek talán elfogadható magya­rázata, hogy nem értesült idejekorán a felolva­sásról. A felolvasás után Schnébli Jánosné, So- rnossy Miklósné, Mitrovich Elek és Récsei Ede helyi igazgatósági tagok letették a hivatalos esküt. Ä megjelent közönség tetszéssel fogadta a kiküldöttek fejtegetéseit. A „Kölcsey Egyesület“ estélye. Liszt Ferenc születésének 100 éves évfordulójáról országszerte ünnepélyek rendezésével emlékez­nek meg. Nagykároly város társadalmát ebbe az országos ünneplésbe a Kölcsey Egyesület fogja bekapcsolni f. hó 11-én. Első ünnepsége lesz ez az idén a Kölcsey Egyesületnek, hogy áldozzon a nagy művész emlékének, hogy le­rója a kegyelet adóját, hogy ünnepi hangulatot varázsoljon nehány órára a mi sziveinkre is. Hálásak vagyunk ezért a Kölcsey Egyesületnek, mely Nagykároly város társadalmi életének volt mindig a faktora. Az estélyen Cseh Lajos el­nöki megnyitója után Füredy Halácsy Margit fog játszani Liszt müveiből. Füredy Gusztáv a debreceni konzervatórium tanára mond emlék­beszédet Liszt Ferencről. Opera áriákat énekel Falussy István s Vörösmarty Liszt ódát szavalja Kürthy Károly ref. s. lelkész. Az estély a vá­rosi színházban fog lefolyni. Jegyek előre Gál Samu üzletében válthatók. Gondnokválasztás. A helybeli „Chewra Kadischa“ nevű szentegylet a Czutrin Bernát lemondásával üresedésbe jött állásra Feldmann Ábrahámot választotta meg gondnokká. Szerződtetés. A helybeli „Építő- és In­gatlanforgalmi r.-t. igazgatósága Kemény Sán­dort, a turterebesi bérgazdaság vezetőjét ügy­vezető-igazgatóvá választotta meg és e minő­ségben szerződtette. Kamarai közgyűlés. A debreceni Keres­kedelmi és Iparkamara csütörtök délután 3 V2 órakor székháza tanácstermében rendes köz­gyűlést tartott, melynek tárgyai között szerepelt a nagykárolyi keresk. továbbképző segélyezése iránti kérelem is. A helybeli zár- és lemezárugyár r. t. igazgatósága elhatározta, hogy gyár helyiségét tetemesen megnagyobbítja, hogy a faiparnak az üzlet körébe való felvételét mielőbb foganato­sítani lehessen. :Gallérok gőzmosása: tükörfénnyel hófehérre Hájtájer Pál Kézimunkák, glassé keztyiik, * Bútorok szőnyegek tisztítása Nagykároly, Széchenyi-utca 34. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom