Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-09-06 / 36. szám

36. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal.. Miként e nő ráncos ábrázatján, Cseppen a könny, e néma beszéd. Csurranva foly, mert eszébe jutnak Régi idők elmúlt képei Mikor kártyát nem ö, — de lugasban, Cigánymódra más vetette ki, Úgy elnézem ezt az öreg asszonyt . . . Egyik lába már a sir fele, S a jövőn csüng minden gondolatja — Fel-fetragyog néha bus szeme! ' Jó Istenkém! hátha igy, amúgy lesz . . . 5 aló! rögtön kártyát vesz elő, S ha „kijött“, úgy beleragyog szeme, Máskülönben bus, ha „nem“-re jő. Úgy elnézem e kártyavető nőt! Ablakomból néma éjfelen . . . Öregasszony! vénhedt Mathuzsálem! Gabalyitsd most kártyádat nekem! Ókumláld ki, csak egyetlen egyszer, Mit rejteget számomra e lap: Ki most éjben, vaksötétben élek, Leszek e majd egykor boldogabb ? Nagykároly. Abasáry. Városi közgyűlések. Nagykároly város képviselőtestülete 1913. évi szeptember 7 nap­ján délelőtt 10 órakor a városháza tanácster­mében rendes közgyűlést tart. Tárgysorozat: 1. A vármegyei törvényhatósági bizottság által jóváhagyott „Nagykároly város villamosmüvére vonatkozó szabályrendelet“ kihirdetése. 2. A város 1912. évi zárszámadásának megvizsgálása s ezzel kapcsolatban: a) a városi adóhivatal javaslata a behajthatatlan községi pótadók tör­lése iránt s b) a zárszámadással kapcsolatos ügyekben határozathozatal. 3. A borital- és husfogyasztási-adó megváltása tárgyában a kir. kincstárral megkötött egyezség be;eleniése. 4. Bélteki János és társai kérelme a Kenderes­utca kikövezése tárgyában. 5. Kitka Istvánná kérelme a Lövölde-helyiség bérleti összegének leszállítása iránt. 6. Az 1914. évi városi házi pénztári s a községi közmunkára vonatkozó költségvetés megállapítása s a költségvetéssel összefüggő összes ügyekben határozathozatal. 7. A városi hatóság kezelése alatt álló pénzek gyümölcsöző kezelése tárgyában határozat. 8. A városi gyámpénztár pénzkészletének gyümöl­csöző kezelése tárgyában határozat. 9. Ignácz Jenőné felebbezése : a rendőri és szolgaszemély­zet 1914. évi ruházatának beszerzésére vonat­kozó 6486—1913. k. sz. tanácsi véghatározat ellen. 10. Téger János kérelme 25 K telepedési dijának 10 koronára való mérséklése iránt. 11. Sajtos György és kk. fia János illetőségi ügye. 12. Rencz János és Rencz Ignácz illetőségi ügye. 13. Szabó Erzsébet és leánya Szabó Ilona il­letőségi ügye. 14. Makai András illetőségi ügye. 15. Turóczy György és kk. gyermeke illetőségi ügye. 16. Gencsy József Rákócy-utcai telkéhez csatolandó 21-66 m2 utcaterület kártalanítási árának megállapítása. 17. Miks József Árpád­utcai telkéből utcához csatolt 21'92 m2 telek­terület kártalanítási árának megállapítása. 18. Bekker Ferenc Hunyady-utcai telkéből utcához csatolt 4-62 m2 telekterület kártalanítási árának megállapítása. 19. 1913. julius 24-én és aug. 18-án tartott pénztárvizsgálatok alkalmával fel­vett jegyzőkönyvek bemutatása. 20. A közgyűlés idejét megelőzőleg legalább 24 órával beadandó indítványok tárgyalása. — Nagykároly r. t. város képviselőtestülete 1913. évi szeptember 8-án, délelőtt 10 órakor a városháza tanács­termében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgyso­rozat : 1. Vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur 128003/1912. számú leirata az óvoda építési költségek elszámolására a városi hozzájárulásra vonatkozólag. 2. M. kir. belügy­miniszter ur 81472/1913. számú leirata a gyám­pénztári szabályrendelet módosítása tárgyában. 3. M. kir. belügyminiszter ur 130485/1912. számú leirata a husvágási szabályrendelet mó­dosítása tárgyában. 4. Előterjesztés az építési szabályrendelet 11. §-ának módosítása iránt. 5. Ember László és társai kérelme a Kenderes­utcának a Verbőczy-utcára való kinyitása iránt. 6. Előterjesztés a Kossuth-szobor megkoszorú­zása költségeinek kiutalása iránt. 7. A színház függönyön való hirdetési jog bérbeadására vo­natkozólag Linhart Vilmos budapesti lakossal megkötött szerződés jóváhagyása. Szerkesztőségi hir. Sándor Oszkár gimn. tanár, lapunk főmunkatársa eltávozván, helyette Sarkady Sándor polg. isk. tanár bízatott meg a főmunkatársi teendők betöltésével. A kereskedő tanonciskolái felügyelő bizottság e hó 3-án ejtette meg a tanárok vá­lasztását, amely alkalommal az iskola igazgató­jául Darabánt András polg. isk. tanárt, uj ta- tanárokul Balabán János és Sarkady Sándor polg. isk. tanárokat egyhangúlag választotta meg. Áthelyeztetett Griszháber István ma- gyarcsékei kir. állatorvos Berettyóújfaluba. A kereskedő tanonciskolába a beiratá­sok f. hó 4. 5. és 6-án történnek. A tanév megnyitása 10-én d. u. 4 órakor lesz a ke­reskedő társulat székházában. Utána 5 órakor tartatnak meg a javitóvizsgálatok s 11-én kez­detét veszik a tanítások. Felkérjük a tanonc- tartó főnököket, hogy tanoncaikat szíveskedje­nek haladéktalanul beíratni. Az igazgatóság. Az iparos tanonciskolába a beiratások szept. 8-tól 15-ig, naponként d. u. 4—6 óra között eszközöltetnek az állami elemi iskola egyik földszinti termében. Felhivatnak a tanonc- tartó iparosok, hogy tanoncaikat ezen idő alatt pontosan irrassák be. A szept. 15-ig be nem iratkozott tanoncok mesterei haladéktalanul az iparhatóságnak jelentendők be. Hatalalmas ujitás áll a küszöbön az államvasutak vonalain: a földgázvilágitást ve­zetik be. A szükséges süritőtelepek felállítását most kezdték meg és még a nyár folyamán el­készülnek a szükséges berendezéssel A gázt acélpalackokba süritik és igy szállítják majd az egyes állomásokra, ahol a gázvilágitásra be­rendezett vasúti kocsik tartályába vezetik. Ez­zel a rendszerrel a vasúti világitó gáz köbmé­terje fél fillérjébe kerül a magyar államvasu­taknak, ami az eddigi világítási rendszerhez képest igen jelentékeny megtakarítást jelent. Egy 30 gyertyavilág fényű szakasz lámpa órán­ként 20 litert fogyaszt, tehát két fillér értékű világitó anyag éppen ötveh Öfáig ég. A tanoncok időelőtti felszabadulása ellen. A kereskedelmi miniszter rendeletet bocsátott ki, mellyel az iparosoknak megtiltja, hogy ta­noncaikat a szerződésben megszabott időn be­lül felszabadítsák. Erre az a szomorú tapasz­talat indította, hogy az iparosok ehhez az épp oly helytelen, mint káros módszerhez azért fo­lyamodnak, hogy tanoncaikat az iskola járástól elvonják és ilyképpen azoknak a tanulásra meg szabott idejüket is a maguk hasznára fordítják. Intézkedik a rendelet az ellene vétők szigorú megbüntetése felől is, amit a hatóságoknak fi­gyelmébe ajánlani eléggé nem is lehet. Az elfogott templom rabló.Lapunk múlt számainak egyikében adtunk hirt arról, hogy a helybeli zsidó templom perselyét meg­dézsmálta valaki. A rendőrség erélyes nyomo­zása folytán sikerült a tettest kinyomozni. A tettes Fisch Herman máramaroszigeti lakos, ki­nek profeszionátus foglalkozása a templomper­selyek fosztogatása. Nincs munka Általános a panasz s a rémséges nyomor és ínség közeledtét jelzi az a körülmény, hogy az egész országban ijjesztő mérvű a munka hiány. Máskülönben jóravaló dolgos kezek munkanélkül pihennek s esedez­nek kenyeret adó munka után. Mint jellemzőt közöljük a budapesti ipari és kereskedelmi munkásközvetitő intézet augusztus hó 22-iki kimutatásában közölt adatokat, ezek szerint a jelzett napon munkanélkül állott 3923 munkás, 578 munkásnő, 79 fiú. A számokban minden iparág képviselve van. Ennyi csak egy pesti intézetnél, de mennyi van még a többinél és mennyi a vidéken? Ilyen nagy megpróbáltatás még nem érte a magyar népet egy emberöltő óta. Rendkívül súlyossá teszi az állapotot, hogy már évek óta csak tengünk; kimerülve, min­den tartalék nélkül megyünk elébe a legnyo­morultabb évnek. Pince tűz. Vasárnap délelőtt kivonult a városi tűzoltóság a Kossuth-utca 1-ső szám alatt levő házhoz, honnan tüzet jeleztek. Rós­ner Dezső pincéjében ütött ki a tűz, mely nem tudott kitörni, csak hatalmas füst között lap­pangott. A tűz valószínűleg úgy keletkezett, hogy az oda behordott szemét és hamu között parázs is volt, mely lassan-lassan lángra lob­bant. A tűzoltóság majdnem egy óráig dol­gozott, mig el tudta fojtani a tüzet. Munkájukat az nehezítette meg, hogy a nagy füsttől nem tudtak a tűz fészkéhez hozzá férni. A földgáz. A pénzgyüminiszter megbí­zásából Phleps Márton dr. geológus Szatmárra utazott, hogy földgáz után kutasson. Phleps dr. Kovács István vizmüigazgatóval megkezdette ku­tatásait, melynek során megállapították, hogy a holt Szamoson, a régi Homoród és a régi Fü- lencsés tó betemetett medréből olyan gázok ke­rülnek felszínre, melyeknek kémai összetétele földgáz jelenlétét mutatja. A geológus fölfede­zéséről jelentést küldött a pénzügyminiszternek. A nyitra megyei szakolcaí járás Egbeli községe mellett tavaly földgázt találtak. Kostyál Miklós dr. a kerület képviselője a földgázforrás föl­találása érdekében nagyobb akciót indított, mely iránt a kormány is érdeklődni kezdett. E héten a föltáráshoz szükséges anyagok egy ré­sze már meg is érkezett az egbelli vasúti ál­lomásra A gépjármű-vezetőket előkészítő VII-ik tanfolyam a belügyministerium fenhatósága alatt (Budapesten, X. kér. Százados-utca 14. sz. a fővárosi kenyérgyár mellett) 1913. évi október hó 17-én kezdődik és november hó 25-ig tart. Jelentkezni, illetve a felvétel iránt kérvényt benyújtani 1913. évi szeptember hó 25-ig lehet a tanfolyam helyiségében levő gond­noki irodában 5—7 óra között. A kérvények posta utján is beküldhetők. A folyamodvánnyal együtt benyújtandók: 1. a jelentkezőnek szüle­tési anyakönyvi kivonata: 2. a jelentkezők újke­letű hatósági erkölcsi bizonyítványa. A ren­des hallgatói minőségben beiratkozni óhajtók ezenkívül benyújtani kötelesek: a) hatósági or­vosi bizonyitványt arról, hogy nem szenved­nek oly testi vagy szellemi fogyatkozásban, mely őket a gépjárművezetésre alkalmatlanná tenné; b) a jelentkező iskolai képzettségéről szóló bizonyitványt; c;akik nem fémiparosok, de a fémiparban kellő jártassággal bírnak, az ezt igzoló okmányt. Beiratási dij 20 kor. tan­díj 200 kor, vizsgadij 20 kor. és azoknak, akik a fémipari szakban vagy szerelésben járatla­nok, mühely-előkészitő elméleti és gyakorlati oktatás dija 50 korona. A tandíj és beiratási dij alól nincs felmentés. A beiratási és tandíj a folyamodvány benyújtása előtt a gondnoktól nyert postatakarékpénztári lappal fizetendő. Az érdeklődőknek levélbeli megkeresésére „Tájé­koztatót“ küld a gondnoki iroda. Szerelmes világban élünk. A múlt na­pokban a fényi utón, a város végén egy fényi asszonynak kezdett hevesen udvarolni egy 35 év körüli munkás ember s mikor a széptevés­nek nem volt meg a kívánt eredménye, erővel akart szavainak érvényt szerezni s öklével ütni kezdte a nőt s csak annak „jönnek“ kiáltására szaladt el. A rendőrség nyomában van. — Szaniszlón pedig Porzsolt János 20 éves ifjú vett erőszakott Tóth Mária 18 éves hajadonon. Avasi betyárvilág. Bikszád községben egymásután 14 rendbéli betörés lopás történt, a rablások terepe csakhamar ki lett terjesztve Técső és Visk környékére is, mig végre Di­enes Sándor szolgabiróban gyanút fogott Zab Vazul és társai viselselkedése, kiket nyomban vizsgálat alá vett és sikerült őket vallomásra birni és a vidéket a veszélyes haramiáktól meg­szabadítani. A szerető gyermek. Papp Antal ágerdei lakos szülei kárára lopást követett el és felje­lentés esetében eldöngetéssel fenyegette őket. A csendőrség lopás és életveszélyes fenyegetés miatt feljelentette az ügyészségnél. «

Next

/
Oldalképek
Tartalom