Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-08-23 / 34. szám

34. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 7-ik oldal. HIRDETÉSEK jutányos áron közöltetnek. 3141/913. tksz. Árverési hirdetmény kivonata. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré tesszi, hogy dr. Bolemann Márton ügyvéd által képviselt özv. Tirpák Mihálynénak Oláh György (képviselve dr. Kovács Dezső ügyvéd ügygondnok által) ellen folytatott végrehajtási ügyében 138 kor. tőke, ennek 1909. évi május hó 6-ik napjától járó 5 % kamatai 78 kor. 60 fill, eddigi költ­ség, továbbá 69 kor. tartás-dij, annak 1909. évi julius hó 8-tól járó 5 % kamatai 1 kor. 40 f., eszményi bélyeg és 10 kor. végrehajtási költ­ség, 207 kor. töke, ennek és pedig 23 kor. után 1909. évi szeptember hó 8-tól, 23 11 íí 1909. íí október ff 8-tól, 23 11 íí 1909. íí november íí 8-tól, 23 11 fi 1909. 11 december íí 8-tól, 23 11 íí • 1910. ff január 11 8-tól, 23 11 íí 1910. ff február 11 8-tól, 23 íj rí 1910. ff március fi 8-tól, 23 íí íí 1910. fi április 11 8-tól, 23 1) fi 1910. 1f május 11 8-tól járó 5 % kamatai, 4 kor. 74 fill, eszményi bé­lyeg és 15 kor. végrehajtás kérési költség, to­vábbá 437 tőke, annak és pedig 23 kor. után 1910. évi junius ló 8-tól, 23 „ íí 1910. íí julius „ 8-tól, 23 „ 11 1910. íí augusztus „ 8-tól, 23 „ V 1910. íí szeptember „ 8-tól, 23 „ íí 1910. íí október „ 8-tól, 23 „ 11 1910. 11 november „ 8-tól, 23 „ 11 1910. 11 december „ 8-tól, 23 „ 11 1911. 11 január „ 8-tól, 23 „ 11 1911. 11 február „ 8-tól, 23 „ íí 1911. 11 március „ 8-tól, 23 „ íí 1911. íí április „ 8-tól, 23 „ 11 1911. 11 május „ 8-tól, 23 „ 11 1911. 11 junius „ 8-tól, 23 v íí 1911. 11-julius f ■ , 8-tól, 23 „ 11 1911. 11 augusztus „ 8-tól, 23 „ 11 1911. íí szeptember ,. 8-tól, 23 „ 11 1911. íí október , 8-tól, 23 „ 11 1911. íí november , 8-tól, 23 „ ti 1911. íí december , 8-tól járó 5 % kamatai és 22 kor. 30 fill, végrehaj­\ \ 1 } * \ $ KIADÓ LAKÁS! Vb. Vagner Lajos cég tulajdonát ké- = pező Fény-utcai házban = frÁ# teljesen modern «im[ latráé iwltöbb szobából álló Ui 1 Idillt^ 1913. november 1 -éré bérbe kiadó. Hags Pr- Wk Ede 7 ( * } \ \ l Magyar királyi államvasutak menetrendje. Érvényes 1913. május 1-től. (Budapest—Püspökladány—Kőrösmező—Stanislau.) Oda. Vissza. Szí. 1125 610 800 936 1001 1218 1230 126 138 246 tás kérési valamint az alább megállapított költ­ség kielégítése végett árverés alá bocsátja a szatmárnémetii kir. törvényszék területén fekvő s az Oláh György béréi 128. sz. tkvi betétben az I. 1—2. sorsz. alatt foglalt 265., 266., sor­számú ingatlanát (ház 114. ö. i. sz. alatt ud­varral és kerttel a beltelekben) 1018 korona kikiáltási árban azzal, hogy az a kikiáltási 2/s részén alul el nem adható s az árverés a C. 1—2. alatt Tirpák Mihály és neje Simonka Flóri javára bekebelezett holtig tartó lakás és haszonélvezeti jogot s a C. 6. alatt Tirpák Mi- hályné javára bekebelezett eltartási szolgalmi jogot nem érinti. 2. Az árverés megtartására határidőül 1913. évi augusztus hó 23-ik napjának d. e. 9 óráját Bere község határába kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bá­natpénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, avagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett ár­folyammal számított és a 3333/1881 S. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték­papírban a kiküldött kezeihez letenni vagy an­nak előleges elhelyezéséről kiállított elismer­vényt átszolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az ígért legmagasabb ár 10%-áig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezéhez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Bere, Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a hi­vatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. évi május hó 10. A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. Dániel Sándor sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül : Fógel, kir. tkvvezető. Nagykároly—Zilah. Szv Vv. Szv Szv Vv. Nagykároly—Csap, Szv Vv. Szv r.30 818 826 938 410 6°° 6°8 718 615 9^7 917 io£ ind Nagykárolyérk érk _ , ind i„d Sarraasag érk érk Zilah ind 705 431 423 320 1221 933 925 824 7O8 418 410 3°7 512 634 642 729 736 918 1112 1239 1247 134 J42 320 315 440 457 Fi 43 6oo 743 ind. Nagykárolyérk­fnrÍ; Mátészalka S; érk. Vásáros- ind. ind. namény érk. érk- Csap ind­658 532 520 432 318 205 J 07 1150 1142 1101 1055 928 759 637 630 544 534 350 Gyv. Szv. Gyv. Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. Szv. Gyv. Szv. Gyv. 7Uü 1020 1040 840 225 237 225 549 610 500 854 910 745 1256 132 930 224 400 ind. Budapest érk. érkP.-Ladány ind ind „ érk 1130 739 705 600 1220 12“ 735 324 1230 450 3“4 150 1001 945 700 141 122 1035 602 535* 1132 333 659 1014 231 501 érk Debrecen ind 600 io22 152 857 1212 445 1148 353 715 1051 254 516 ind ff érk 659 1028 129 845 1147 423 111 558 851 107 442 713 é' ^NacruVárnhrlnd 443 822 1152 714 949 302 123 610 852 117 458 729 ind­iérk 428 822 1116 710 937 250 205 711 940 22T 552 828 érk Szatmár­ind 324 7i2 1015 623 844 212 210 721 231 607 — ind érk 310 657 1005 834 209 259 824 343 718 . — érk Király­ind IM, 554 854 730 122 306 856 416 733- ■ ____ I in d háza érk 541 822 713 112 428 1053 700 950 , -------. ér k M.-sziget ind 355 600 510 1155 442 1120 1008 i — 1 ind érk 339 414 1145 722­■ 234-i t-rf 12-98, ■érk Kőrösmez ind 135 At. 1200 934 401 137----J ér k Havasalja ind 106 903 859 729 a 450. ÍK—0 érk Stanislau ind 1 952 534 533 Szv. 520 1110 1024 9" 632 4Í4 402 300 242 132 Gilvács—Nagysomkut. (Keskenyvágányu vonal.) 540 632 643 1030 358 447 457 830 ind Gilvács érk W Károlyi-Erdőd “ érk Nagysomkut ind Szatmár—Kossuth-kert—Bikszád. (Keskenyvágányu vonal.) 737 6°o 9°0 = 305 726 ind Szatmár— 652 511 p Kossut-kert érk 642 456 1250 35606 1114 érk Bikszád ind 317 115 808 I 135 650 426 c810M 308 Nagybánya—Alsófernezely. 925 954 ind Nagybánya érk érk Alsófernezely ind Szatmár-Németi—Fehérgyarmat. 1102ií 642j252 731: io£ 831|430| 924 731 ind Szatmár-Ném. érkj érk Fehérgyarmat indj 8>8, 620í 125(652 l32 Í512 Szatmárnémeti—Felsőbánya. Vv. Vv. Szv. Vv. Vv. Szatmárnémeti—Felsőbánya. Vv. Vv. Vv. Szv. Vv. 618 247 711 ind. Szatmár-Németi érk. 830 j 30 645 756 404 818 érk. Sz.-Váralj. Bíürdődi ind. 714 1216 51_5 912 507 IO02 érk. Nagybánya . ind. 613 1117 353 610 937 )20 512 1012 ind. Nagybánya . érk. 6°5 754 1112 3 22 651 1014 201 ö44 1044 érk. Felsőbánya . ind. 53J 720 1045 250 Szatmár-Kossuth-kert—Károlyi-Erdőd. (Keskenyvágányu vonal.) 448 849 1149 230 607 7131 ind. Szatmár-Kossut-kert érk. 800 859 1 1 40 i 2141| 7211110" 604 1003 1259 351 723 905 érk. Szatmárhegy ind. 628 743 1011 104 541 g46 637 426 95J érk. Károlyi-Erdőd ind. 5i7 711 1506 Este 6 órától reggel 6 óráig a percek aláhúzása éjjeli időt jelent. A baloldal (odautazás) felülről lefelé, a jobboldal (visszautazás alulról felfelé olvasandó/"

Next

/
Oldalképek
Tartalom