Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-27 / 4. szám

4-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. tizációs kölcsönt akar felvenni. Tekintve azon­ban a mostani nehéz pénzügyi viszonyokat, amikor is igen magas kamatlábat kellene fizet­nie s aztán pedig a pénzügyi viszonyok javul- tával, ha kölcsönét más kedvezőbb feltételű amortizációs kölcsönre óhajtaná konvertálni, mintegy 60,000 korona stornódijat kellene fi­zetnie — a város úgy óhajtott magán segíteni, hogy mintegy 588 ezer kor. értékű regálépapir- ját lombardirozza s igy mintegy félmillió ideig­lenes kölcsönhöz jut, melyet kedvező pénzügyi helyzet beáltával amortizációs kölcsönné alakit át. A város megbízottai ezen irányban tárgyal­tak is az Osztrák Magyar Bankkal, de ez nem hajlandó a kölcsönt megadni a regálé papírokra, mivel azok kötményezettek. A városi közgyűlés kiküldöttei most más irányban próbálkoznak a megszorult városnak pénzt szerezni. Kimutatás azokról a szives adományok­ról, melyek a templomunkban felállított kará­csonyi „Bethlehem“ költségeire befolytak: N. Szabó Albert dr. 20 K, Péchy Lászlóné 20 K, Egeli lmréné 20 K, id. Vetzák Edéné 10 K, Dr. Vetzák Edéné 200 K, Schiffbeck Károlyné 10 K, a német kisasszony 1 K, Nonn Gyuláné 20 K, Gyurovits Gyula 2 K, Dr. Jékel Lászlóné 5 K, N. N. 1 K, N. N. 1 K, Torna Istvánné 1 K, N. N. 1 K, Frast István 50 f., Frast And- rásné 20 f.. Frast Rozália 20 f., Lőrincz Jó- zsefné 40 f., Orosz Lajosné 1 K, Mécz Ignác 1 K, Özv. Merkr.é 1 K, Pénzéi Mihályné 1 K, N. N. 1 K, Róth Károlyné 20 K, Pucser Ká­rolyné 3 K, Schuszterits Ferenc 5 K, Lochmá- jer 1 K, ifj. Rácz Istvánné 1 K, Vénig Mihály 50 f., Lőrincz Ferenc 1 K, Borodyné 1 K, N. N, 1 K, Szőke 1 K, Klie Lászlóné 1 K, N. N. 20 f„ N. N. 40 f., N. N. 1 K, N. N. 40 L, N. N. 40 f, Báthory Miklósné 2 K, Csipkés Károlyné 2 K, Gózner Antalné 1 K, Kurcz Er­zsébet 2 K, Kindris Józsefné 2 K, N. N. 40 f., N. N. 30 f., Melau lgnáczné 1 K. Gindele Ig­nác 1 K, Wächter Károlyné 1 K, Waldmann Jánosné 20 f., Dr. Vetzák Sándor 2 K, Bodlán Veronka 2 K, Csics Lajosné 1 K, Müller Jó­zsefné 1 K, N. N. 50 f., Frast Mária 3 K, Samrák Margit 20 f., Kirilla Ilona 20 L, özv. Gindele Miklósné 3 K, N. N. 20 f., N. N. 20 f., N. N. 20 f., N. N. 20 f., Fekete Emma 1 K, N. N. 20 f., Fógel Kálmán 2 K, Schmidt Józsefné 2 K, Oláh Józsefné 1 K, Torna Ist­vánné 2 K, özv. Mándyné 1 K, Tömpe Berta­lanná 2 K, özv. Rácz Miklósné 1 K, özv. Gu­lyás Józsefné 4 K, özv. Konya Péterné 1 K, Schnébli Károlyné 1 K, Tarcsinszky 1 K, Cser­vényük Antalné 1 K, özv. Müller Antalné 1 K, Gózner Kálmán 1 K, Jakabbffy Gáborné 4 K, özv. Suszter Jánosné 2 K, Norm Jánosné 1 K, Schnell lmréné 1 K, Brandschné 1 K, N. N. 2 K, N. N. 1 K, Slrohmayer Ferenczné 10 K, özv. Serly Ferencné 5 K, ifj. Kugler Györgyné 2 K, Vidasics Sándorné 1 K, Fruttinger Jónosné 1 K, Asztay Józsefné 1 K, Huszár Józsefné 1 K, Patay Jánosné 1 K, Czeha Ferencné 1 K, N. N. 1 K, Récsei Ede 10 K. Az összes bevétel tehát: 450 K 80 f. Kiadás: a „Bethlehem“: 375 K 72 f., szállítás, vám, stb.: 54 K 75 f. összesen 430 K 47 f. Összes bevétel: 450 K 80 f összes kiadás: 430 K 47 f. Marad 20 K 33 f. Midőn a nemes lelkű adakozóknak szives adományaikért a nyilvánosság terén is őszinte köszönetemet fejezem ki, egyben tudomásukra hozom, hogy a fenmaradt 20 K 33-fillért a templomunkban felállítandó „Szent sir“ cél­jaira fordítottam. Nagykároly, 1912. január 23. Récsei Ede házfőnök, h. plébános. A várótermek vendégei. A vidékről be­járó polgári iskolai tanulók állandóan a váró­termekben tartózkodnak, amikor megérkeznek, az iskolai órák megkezdéséig, és az órák be­fejezése után a vonat elii dulásáig. A rendőrség ebben az ügyben megkereste az igazgatóságot, hogy az ifjúság maradjon az intézetben s meg­érkezése után rögtön bemehessen. Névmagyarosítás. Lupuc Pál helybeli gimn. tanuló nevét belügyminiszteri engedéllyel „Lász!ó“-ra magyarosította. Táncmulatság. Az építő famunkások feb­ruár hó folyamán táncmulatságot rendeznek. Pontos dátumról lapunk legközelebbi számában. Krasznaszentmiklósi póstamesteri ál­lásra febr. 12-én lejáró pályázatot hirdetett a nagyváradi posta- és távirdaigazgatóság. Alispánt engedély. Ilosvay Aladár vár­megyénk alispánja az Est, Nap, Polgár, Kis Újság, Népszava, Budapest és Uj Lap cirnii napilapok utcai elárusitására a vármegye terü­letén három hónapra terjedő engedélyt adott. Pályázat adóhivatali pénztárnoki állásra. A nagy -. árolyi kir. pénzügyigazgatóság nyugdí­jazás folytán megüresedett, évi 2200 K törzs­fizetéssel, 400 K személyi pótlékkal és lakpénz­zel javadalmazott, a szinérváraljai, esetleg más adóhivatalnál betöltendő adóhivatali pénztárnoki állásra pályázatot hirdet. A kérvényeket két hét alatt lehet benyújtani. „Csizmadia Társulat“ táncmulatsága. A helybeli református „Csizmadia Társulat“ a Protestáns Társaskör házépítése javára febr. hó 3-án jótékonycetu táncvigalmat rendez este 8 órai kezdettel a gróf Károlyi György-téri áru­csarnok emeleti nagytermében. Bérlet. Non Gyula helybeli nagyszabású téglagyárát 6 évre Csipkés Károly a „Nagyká­rolyi Hitelbank“ főkönyvelője évi 30,000 korona haszonbérért kibérelte. Beszüntetett postaügynökség. A me- zőpetri-i postaügynökséget ideiglenesen be­szüntették. Ennek körletét egyenlőre a szaniszlói körbe utalták át. Rendőri büntető statisztika. A lefolyt évben a rendőri büntető bíróságnál 1309 ki- hágási ügyet intéztek el. A kihágások a követ­kezőképen oszlanak meg. Városi szabályrende­letbe ütköző 286, iparos- és tanonciskolái mu­lasztás 280, munkásbiztositási törvénybe ütköző 118, építési 59, állategészségügy 85, közegész­ségügy 30, cselédszerző szabályrendeletbe üt­köző 3, hatósági közeg szóbeli megsértése 22, közcsend 22, közbiztonság 13, botrányos ré­szegség 53, cselédügyi kihágás 33, bérkocsi szabályrendelet kihágás 43, ipari 22, vasárnapi munkaszüneti kihágás 47, koldulás 14, kémény- seprés 9, verekedés 22, mezőrendőri 35, vá­sárrendtartási 7, véderő 15, tiltott lövöldözés 5, utrendőri 21, dobálás 7, vadászati 3, mérték- hitelesitési 5, tiltott kéjelgés 8 és tűzrendé­szed 41. Harcszerü lövészet. F. hó 29-én a szt. János-tanya környékén harcszerü lövészet lesz. Az óvintézkedések a polgári hatóság részérói megtétettek. Megcsalt pénzintézet. Nagyon meg le­hettek szorulva pénz dolgában Serény László és ifj. Burján Mihály kismajtényi lakosok, mert váltóhamisításra adták fejüket. A váltó hamisí­tást úgy követték el, hogy Kádár Ödön, Dávid János és Donka János jómódú kismajtényi gaz­dák neveit ráhamisitották egy 10 filléres vál­tóra s azt 110 korona értékben a nagykárolyi Önsegélyző Népbankhoz nyújtották be. A bank gyanútlanul számitolta le a váltót, mert ismerte a raj;a szereplők vagyoni viszonyait. Később aztán alaposabb utánanézés után rájöttek, hogy a névaláírások hamisak. A pénzintézet feljelen­tést tett a rendőrségen s a nyomozás kideri- ette, hogy a hamisítók Serény László és ifj. Burjáu Mihály, akik megijedve a következmé­nyektől, a csalárd utón szerzett pénzt azonnal visszavitték a bankba. A csendőrség megtette nyomozása eredményéről feljelentését a kir. ügyészséghez. A katonai kórházak jelentései szerint „a természetes Ferencz József-kesertiviz gyorsan és biztosan hat és hosszabb használat után sem idéz elő rossz utóhatásokat. A bete­gek szívesen veszik be, mert ize nem kelle­metlen“. A „Ferencz József“-keserüvizet ezen kiváló tulajdonságai teszik mindazoknál nélkü­lözhetetlenné, kik gyakran vannak hashajtóra utalva. Az uzsora ellen. Tekintettel arra, hogy vármegyénk területén az uzsoráskodás az alsó- néprétegekben sok esetben tömeges anyagi rom­lást idézelő dr. Fabó Zoltán kir. törvényszéki vezető-ügyész legutóbb rendeletet bocsátott ki, amelyben a községi elöljáróságoknak köteles­ségévé teszi, hogy az uzsoráskodást fokozottabb mértékben ellenőrizze s minden esetben jelen­tést tegyen az ügyészségnek arról, ha tudomá­sára jut, hogy valaki 8 %-nál magasabb ka­matot szed. A rendelkezés még felhívja a fi­gyelmet a uzsoráskodás ravasz kivitelére. A magunk részéről is méltányoljuk az ügyészség e rendelkezését. A községi elöljáróság e téren igen üdvös tevékenységet fejthet ki és a bün­tető igazságszolgáltatás segítségére lesz s igy csökkenni fog az uzsorások és kiuzsorázottak száma. A nagyváradi postaigazgatóság kimu­tatása. A nagyváradi m. kir. posta- és távirda- igazgatóságnál a következő kézbesitetlen kül­demények vannak, Szatmárról: Bölcsházi Árpád által feladott csomag, tartalma ruhanemű, porto 9 kor. 30 f. Wajovits Ilona által feladott utal­vány 10 koronáról és Felsőbányáról ismeretlen feladó által 1 utalvány 6 koronáról. A feladók felhivatnak, hogy bélyegmentes beadvánnyal küldeményeik visszavétele végett a feladás ide­jétől számított 1 éven belül forduljanak a jel­zett posta- és távirdaigazgatósághoz és magu­kat mint a küldemények feladóit annyival is inkább igazolják, mert a küldemények, ameny- nyiben áruértékük van, el fognak adatni. Áz eladásból befolyt összegek, a talált értékpapírok s az esetleges készpénz a feladás idejétől szá­mított 3 évig tartatnak, a később jelentkező tulajdonosok rendelkezésére, amely határidő le­teltével ezek az értékek a kincstár javára elévülnek. Elkallódás. Értesülünk arról, hogy egy kisebb értékű ezüstszállitmány a postai szállítás közben elkallódott. Bízunk a magyar posta jó- hirnevében s rövidesen megkerül a csomag. A hir ebben a formában megerősítésre szorul. Szerencsétlenség. Könnyelmű és lelkiis­meretlen cseléd áldozata lett Csengerben egy ártatlan 6 éves fiúcska. Tooszt István járási írnoknak a városban volt dolga, a felesége pe­dig másutt foglalatoskodott. Az alig 6 éves kis István nevű fiúcska Marozsán Flóri cseléd őri­zetére volt bízva. A cseléd a padozatot akarta felsurolni és erre a célra egy fazék lúgot vitt be és állított a szoba közepére. Otthagyva a fazékot a kúthoz ment hideg vízért. Mig ő a kúton volt a szerencsétlen gyermek a fazék tar­talmát magára borította. A forró lúg teljesen összeégette a kisfiú alsó testét annyira, hogy a leggondosabb ápolás dacára másnak iszonyú kiriok között kiszenvedett. A cseléd ellen az el­járást megindították. Botrányos közcsendháboritás. Kerezsi György nagykárolyi lakos különös módját ta­lálta ki a szórakozásnak. F. hó 24-én alaposan elázva Boleman Lajos lakásának ablakát be­törte, majd, amikor az előhívott rendőrség be­kísérte, az őt vallató rendőrtizedest tettleg in- zultálta. A jeles férfiú -ellen megindították az eljárást. Gazdátlan mézpergető. Kerezsi Józsefné Hajnal-utca 9 sz. házának udvarán a kukorica- csutkák eltakarítása után egy mézpergetőt ta­láltak. Valószínűleg lopásból került oda. A károsult igazolás után a rendőrségnél átveheti. Zsebmetszés. Vadas György, állítólag szatmári illetőségű cigány, a mások zsebében való kotorászást honosította meg, tekintettel a nagy hidegre. De ezúttal vesztére, mert mele­gedés helyett Fischer Mária vállaji lakos zse­béből egy pár koronát is kivett. — Az eljárást megindították. Zárlat-feloldás. Hintalan Mihály helybeli bádogos mester 4 lovát a takonykór-zárlat alól — minthogy a fertőzés veszélye elmúlt, felol­dották. és tartós : : : plissézés és gouvlérozás. : Nagykároly, : : ,-uica 34. sz. a róm. kath. fiúiskola mellet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom