Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-11-04 / 45. szám

45. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Hájtájer Pál : Gallérok gőzmosása: tüköríénnyel hófehérre *»jvi * cm Bútorok szőnyegek tisztítás, Nagykároly, Széchenyi-utca 34. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett. Kézimunkák, glassé keztyiik Nincs favágó. Közeledik a tél és bár a déli órák körül a nap még pazarul ontja suga­rait, az esti és reggeli órákban bizony olyan hűvös van, hogy a kályhák egyszerre fontos tárgyak lettek és bizony be is fütenénk, ha volna mivel. Úgy áll ugyanis a dolog, hogy a fát még csak sikerül beszereznünk, habár ala­posan felsrófolt árakon, de ha magunk nem szánjuk rá magunkat a favágásra, akár meg­fagyhatunk a hasáb farakás mellett, mert nem kapni favágót. Oly nagy urak lettek egyszerre ezek a tiszteletreméltó emberek, hogy csak úgy félvállról állanak szóba a magunkfajta egyszerű emberrel és annyit kérnek a vágásért, ameny- nyit akarnak. Nem ártana, ha a hatóság nálunk j is megrendszabályozná a derék favágókat, mint más városokban, ahol a favágóknak ép oly ta­rifájuk van, akár csak a bérkocsisoknak. Amig I azonban ez bekövetkezik, tenni kellene valamit a bajok orvoslására. Kereskedők, hivatalnokok, munkások és mindazoknak, akik napestig zárt helyiségben foglalatoskodnak, nem kell okvetlen vérkerin- gési zavarokban szanvedniök, mert azt köny- nyen elkerülhetik a természetes Ferenc József- keserüviz célszerű használata által. A kuia na­gyon olcsó és egyszerű, kétszer az éyben (akár-, mely évszakban) 3 héten keresztül reggelizés előtt fél pohár valódi „Ferenc József“-keserü- vizet iszunk anélkül, hogy rendes életmódun­kon bármit is kellene változtatnunk. E meg­bízható gyógyvíznek egy háznál sem szabad hiányoznia. A leleményes Cassandra. A fáraók ne­mes ivadéka Rézműves Istvánná erdődi cigány­asszony állítólagos jóstehetségét meglehetősen jövedelmező visszaélésekre használta fel. Szá­raz Józsefné oláhgyürüsi lakosnak pl. azt Ígérte, hogy régebben örökségül eladott házát vissza- szerzi, természetesen megfelelő anyagi támoga- gatás ellenében. Szárazná felült e mesének s adott pénzt is, amikor azonban nagyon hosz- szunak találta a birtok-megszerzés terminusát, kételkedni hezdett Cassandrának jóstudományá­ban s nem akart hallani fizetésről. A lelemé­nyes jósnö erre fenyegetőzni kezdett s kijelen­tette, hogy az ördöggel viteti el őt is, meg a vejét, Kukujet Demetert, ha nem fizet. Ilyen módon kb. 199 koronát csalt ki a hiszékeny asszonytól. A csendőrség, tudomására jutván a dolog, csalás címén megindította az eljárást a jeles jósnő ellen, akinek r'"dd időn belül al­kalma lesz a múlandóságról nélkedni. A téli szezon. A közeledő télnek épp úgy, mint minden évszaknak megvan a maga specialitása: s ez nem az időjárás változásában merül ki csupán. A télnek egyik ilyen specia­litása, hogy a lopások, betörések feltűnő mó­don szaporodnak. — Így történt, hogy Mező- petriben m. hó 22-én Mór Mátyás nyitott szo­bájából ismeretlen tettes ruhákat emelt el 17 kor. értékben. Az ügyben megindult a nyomo­zás és a tettest sikerült Rácz Teréz szaniszlói lakos személyében letartóztatni, aki majd elve­szi passziójának méltó honorálását. — Ugyan­csak ruha-ügyben utazott Nagy Zsigmond ko- csordi születésű csavargó, aki Bakos Károly nagyecsedi lakos bezárt lakásából kb. 16 kor. készpénzt és ruhaneműt vitt el egy boldogabb jövő reményében. Az ügy buzgó csavargót a csendőrség letartóztatta. — Nem lenne teljes a referáda, ha meg nem emlékeznénk Horváth János érendrédi lakosról, aki mint Vörös György érendrédi lakos kocsisa Kaszovitz Vilmos ku­korica góréjából, amelyben 142 mm. csöves tengeri volt, m. hó 15-től 22-ig kb. 2 mm. | kukoricát ellopott, úgy, hogy a góré oldalán egy deszkát kifeszitett. A dologban az az ér­dekes, hogy a góré Vörös tulajdona s csak bérbe lett adva Kaszovitznak. Az eljárást meg­indították. A megtévedt magtáros. Antal Sándor magtáros nem a bibliai értelemben sáfárkodott gazdájának, Löffler Béla börvelyi birtokosnak vagyonával. A cséplés után különböző idősza­kokban 16 zsák lucerna magot csempészett el, amelyet orgazdái révén értékesített. Turpissága azonban a napokban kiderült s megindították ellene az eljárást. Végzetes látogatás. A gondatlanságból töltve felejtett fegyvernek ismét egy áldozata van. Lup László 26 éves, pálcafalusi lakos lá­togatóba ment m. hó 22-én Várna János nevű sógorához. Itt egy puskát nézegetett, amely vé­letlenül meg volt töltve s a ravasz elcsattaná- sakor elsülve Szabó János Illés nevű 12 éves fiát csípőjén találta. A fiú másnap sérüléseibe belehalt. Az ügyészség gondatlanságból okozott súlyos testi sértés miatt elrendelte a vizsgálatot. Megunta az életét ebben az átkozott rossz világban Virágh József börvelyi lakos s elkeseredésében egy gerendára akasztotta ma­gát. Csak reggel talállák meg holttestét. Elitéit tolvajok. A szatmári törvényszék keddi főtárgyalásán Tatár Mihályt 3 havi Szil­vasán Györgyöt 1 havi és Szilvasán György- nét 8 napi fogházra Ítélte, mert nevezettek a gróf Károlyi László uradalomban a padlásról apránként nagymennyiségű lóherét lopkodtak el. Az elitéltek felebbeztek. Gyilkosság, vagy öngyilkosság ? Csen- gerbagos és Börvely között a Kraszna partján Schvecz Miklós csengerbagosi kulcsár holttes­tére akadtak. A nyomozás megindult, hogy vájjon nem forog-e fenn bűntény. Lopott, hogy ihasson. Rác Teréz férj Mórent Mátyásné mezőpetrii lakos egy kis pá­linkát óhajtott meg ebben a borongós őszi időben. De mivel venni nem volt pénze, özv. Rés Katalin lakását törte fel s onnan vitt egy kis eladni valót, amelyért aztán hozzá jutott a melegítő itókához. Be is rúgott alaposan, de arra a szomorú valóra ébredt, hogy tettét fel­fedezték s most a bíróság előtt kell megfizetni az olcsón szerzett pálinkát. Meglopta az apját. Nem valami jól ne­velt csemete lehet Hosszú György csomaközi lakos, mert atyjától 467 korona értékű holmit lopott el. Hosszú Demeter eleinte idegenre gyanakodott s tett feljelentést, de közben ki­tűnt, hogy tulajdon fia hordta el a holmikat. Az ügyet ilyenformán csak házilag intézték el. Lókötő cigányok. Süveg János kismaj- tényi birtokos 22-én reggel arra a kellemetlen felfedezésre jutott, hogy 3 drb. lovát kb. 1200 kor. értékben előző nap éjjeli 10—11 óra kö­zött ismeretlen tettesek ellopták. Az esetet be­jelentette a domahidai csendőrségnek, akinek táviratti értesítésére a bagantéri csendőrörs Ál­mosd községben egy kóbor cigány csapatnál megtalálta az ellopott lovakat. A cigány kara­ván Lakatos János, Rostás Mihály, Bogdán Pál, id. és ifj. Bogdán Mária nagyreményű tagokból állott, akiket letartóztatásuk után átadtak a nagyváradi kir. ügyészségnek. MA folyó hó 4-én szombaton este ZDfflEB ISTVÁN újonnan berendezett és megnagyobbított vendéglőjében hurka estély. Figyelmes kiszolgálás. Kitűnő borok. Jutányos árak. Külön szoba. Szives pártfogást kér, kivájö tisztelettel ZINNER ISTVÁN. Minden héten szombaton nagy hurka-estély. 1NNEN-ONNAN. — Egy kis különbség. Egy gazdag úri leány rajong az automobilért. Egész nap automobilozik s különösen a kirándulásokat szereti, amikor az országúton neki lehet eresz­teni a géget. Az anyja, aki még egy kicsit régi módi asszony, folytonosan a szemére veti: — Ugyan, micsoda túlzásokra ragadtatod el magadat. Egyszer még valami szerencsét­lenség fog érni. A leány sóhajtott: — Te nem tudod azt megérteni, anyám, micsoda gyönyörűség száguldani, repülni a fehér országúton . . . Micsodk gyönyörűség: életet adni egy gépnek ... Az anyja hallgatott. — Érdekes, mondta csöndesen. — De ha igy el vagy ragadtatva, miért nem akarsz életet adni egy varrógépnek ? A részletfizetés. Egy nótárius nagy­károlyi „részletfizető“ vett egy írógépet. Nem volt ugyan rá szüksége, részletre ajánlották tehát megvette. Persze a részleteket nem fizette és egy évig mindenféle kifogással sikerült is halogat­nia a törlesztést. Végre azonban a kereskedő dühös lett és maga ment el hozzá. — Fizesse meg az Írógépet, amelyért eddig még egy krajczárt sem kaptam, külön­ben beperlem. — Mit fizessek ? Hiszen én már nem tartozom érte. A kereskedő kékült-zöldült a dühtől. — Hogy érti ezt ? — Hogy, hogy ön maga mondta nekem, mikor egy év előtt vettem a gépet: Vegye meg ezt a gépet, ez olyan finom gyártmány, hogy egy év alatt kifizeti magát. : : Modern és tartós : : plissézés és gouvlérozás. Hájtájer Pál : : Nagykároly, : : Szécbenyi-ntca 4. sz., a róm. kath. fiúiskola mellett

Next

/
Oldalképek
Tartalom