Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-12-13 / 50. szám

4-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 50-ik szám. rasztok, angol hercegek, cigányok. Az egész­ben van valami szokatlan, ötletes ujdonságit Zenéje végtelenül bájos. Kedveltségét mutatja, hogy a múlt hét óta a drezdai színház játsza. — Az uj társulatot a legjobb hírek előzték meg, igy teljes reménységünk érthető lehet a szép szezon iránt. HÍREK. TÁJÉKOZTATÓ. A Régi Kaszinó könyvtára nyitva van a délelöt folyamán. A Polgári Kaszinó könyvtára nyitva van minden­nap d. e. 12 órától 2-ig. A katholikus egyház köréből. A király Polónyi Endre csengeri, Vanyek Ferenc fehér- gyarmati esperes-lelkészeket a szatmári székes- egyházi káptalan tiszteletbeli kanonokaivá ne- nezte ki. Vanyek Ferenc városunk szülöttje. A püspök beteg. Boromisza Tibor szat­mári megyés püspök súlyos beteg. Régi máj­baja ujult ki szokatlanul erős mértékben Bár a betegség súlyos természetű, aggodalomra nem ad okot. Erősen hisszük, hogy a gondviselés vissza fogja adni a nagybeteg főpap egészsé­gét, kiért egy egyházmegye imádkozik. Uj államépitészeti mérnök. A keres­kedelemügyi miniszter Stromájer József kir mérnököt a dicsőszentmártoni államépitészet hivataltól szolgálat érdekéből Nagykárolyba he­lyezte át. Eljegyzés. Sztankó Gyula, nagykárolyi máv. hivatalnok eljegyezte Kuszka Mihály ke­reskedő és városi képviselő, köztiszteletben álló polgártársunk kedves leányát: Mariskát. Kölcsönös áthelyezés. A pénzügymi­niszter Payka Vilmos számvizsgálót, jelenleg szatmár-járási számvevőt és Kozsár József nagy­károlyi járási számtisztet saját kérelmükre köl­csönösen áthelyezte. Halálozás. Özv. Rupprecht Károlyné, sz. Marossy Terézia élte 55-ik évében kínos szen­vedések után jobblétre szenderült. A kínos szen­vedésektől megváltódnak hült tetemét f. hó 13-án d. u. 3 órakor temetik a Nagyhajduváros- utcai gyászháztól. Elhunytat négy gyermeke és kiterjedt rokonság gyászolja. Elnökválasztás a Láptársulatnál. Az Ecsedi Láptársulat csütörtökön tartott közgyűlé­sen, a gróf Károlyi Gyula lemondásával meg­üresedett elnöki állásra egyhangúlag Domahidy Elemér alelnököt, alelnökké pedig Jékey Zsig- mond nagybirtokost választotta meg. Kinevezés. Vármegyénk főispánja dr. Klein Samu szinérváraljai gyakorló-orvost az avasuj- városi főszolgabírói hivatalhoz járásorvossá ki­nevezte. Felmentés. Vármegyénk főispánja dr. Circa Kornélt járásorvos helyettesi tisztétől fel­mentette. Államsegély a szent László konvik- tusnaV. A m. kir. kultuszminiszter főispánunk felterjesztésére a nagykárolyi Szent László kon- viktusnak beruházási költségei fedezésére 65 ezer korona államsegélyt engedélyezett. Áthelyezés. Vármegyénk alispánja Dienes Sándor közigazgatási gyakornokot szolgálatté­telre Avasujvárosból Fehérgyarmatra áthelyezte­Körorvosi helyettesítések a megyében. Az évek óta üresedésben és pályázati hirdetés alatt álló érendrédi körorvosi állásra dr. Lang György szaniszlói körorvos felmentése után dr. Scheiner Tibor nagykárolyi gyakorló orvost helyettesítette a vm. alispán. — A pár hó óta üres vállaji körcrvosi állásra pedig a járási főszolgabíró dr. Kádár József volt budapesti szegényházi orvost helyettesítette azzal, hogy Vállaj községben tartozik lakni. Halálozás. A pénzügyigazgatóság tiszti­karának egy tevékeny tagja halt el f. hó 4-én Gavallér Kálmán állami végrehajtó személyében. Évek hosszú sora óta szolgálta az államot elöl­járói teljes megelégedése mellett és 63 éve dacára egyike volt a hivatal legszorgalmasabb tisztviselőinek. Halálát családján kívül kiterjedt rokonság gyászolja. Lelkészt kinevezés. A Koller Béla tá­vozásával megüresedett mátészalkai plébánia lelkészévé a megyéspüspök kinevezte Molnár Károlyt, ki a plébániát ideiglenes helyettesi minőségben is igazgatta. Iskolalátogatások városunkban. Géresi Kálmán tankerületi főigazgató f. hó 8-án vá­rosunkba érkezett, hogy a főgimn. munkáját, tanrendjét s az ezekkel összefüggő ügyeket megvizsgálja s egyszersmind, hogy a minisz­tertől a konviktusnak adott államsegély átadá­sát hivatalosan elintézze. Itt tartózkodása alatt a kegyesrend házának szívesen látott vendége. — Scherer Gyula, újpesti polg. leányiskolái igazgató, miniszteri iskolalátogató f. hó 9-én érkezett városunkba, hogy itt a polgári isko­lák működését felülvizsgálja. A polgári fiúisko­lában 2 napig látogatta az előadásokat. Végül értekezletet tartott, melyen a tanári testület mű­ködéséről elismerően nyilatkozott, azonban az iskola hiányos felszerelésével nem volt meg­elégedve. Adomány. Özv. Károlyi Istvánná grófnő Öméltósága a Népkonyha céljaira 100 koronát juttatott az elnökség kezeihez. A jótékonyságá­ról közismert mágnás asszony ismételten tanu- jelét adta áldott jő szivének. Mindig ott volt, ahol segíteni kellett és ahol a legnagyobb szük­ség honolt. A népkonyha vezetősége ez utón mond hálás köszönetét. Dugába dőlt szatmári támadás. A szat- már városi függetlenségi párt szervezkedő gyű­lésén Kelemen Samu dr. országgyűlési képvi­selő egy igen érdekes nyilatkozatot jtett, mely­ből a következőket olvastuk: „hosszabb be­szédben üsmertette álláspontját. Kijelenti a róla terjesztett hírekkel szemben, hogy sem közjegy­zői állásra, sem államtitkárságra nem pályázik. Lukács Lászlóval csak a pénzügyigazgaióság áthelyezése kérdésében tárgyalt, amelynek ügyé­ben dr. Vajay Károly polgármesterrel együtt fáradoztak. Ösinerteti, hogy e tárgyban a mi­nisztérium értesítette, hogy az ügy kedvezően van elintézve, de ennek korai nyilvánosságra hozatala felkeltette Nagykárolynak és a gróf Károlyiak figyelmét és az egész terv — amely egyébként rendben lett volna — dugába dőlt.“ Tehát egy kis orvtámadásról volt szó, melyet azonban a nagykárolyiak ébersége eredménye­sen meghiúsított. A manipuláció, amely telje­sen titokban szövődött, idő előtt hozatott nyil­vánosságra s igy a támadás nem sikerült. Népkonyha megnyitás. Az izr. Nőegylet az általa fentartott népkonyhát folyó hó 16-án, kedden délben nyitja meg, melyet az érdeklő­dőknek szives tudomására hoz az elnökség. Kérvényezés adóhalasztásért. Azon szatmármegyei gazdák, kiket elemi csapás ért, halasztást nyernek az adójuk befizetésére a jövő évi október hó 1-ig, ha azt a megyei pénzügyigazgatónál 1 K-ás bélyeggel ellátott folyamodványban kérik, Tehát a jövi> év jobb termésének terhére már most halaszthatunk a fizetni valókból. Ki tudja, hátha az uj esztendő jobb sort hoz reánk és az elmaradt tartozásun­kat is fizethetjük a jövő év eredményéből. Az „Az Újság“ múlt vasárnapi számá­ban színigazgatónk bájos, tüneményes tehetségű leányáról, Neményi Lilikéről a következőket olvastuk: „A hajdúböszörményi színházban a Kis lordot, Burnett Hodgson vigjátékát adták a minap s a címszerepben egy bájos és tehet­séges gyereklány, Neményi Liliké tűnt fel ügyes játékával, értelmével, csinos hangocskájával. A kis primadonnát, aki régi neves szinészcsalád- ból származik, értesülésünk szerint egy buda­pesti színház fogja szerződtetni.“ Vármegyénk állategészsége. Lépfene: Kővárköicse, Szatmárzsadány, Józsefháza. — Veszettség: Nagysikárló. — Rühkór: Tyúkod t. ló, Ura ló, Nagymadarász ló, Börvely 5 u. és 11 ló. — Sertésvész: Gacsály, Tyúkod t., Ura t., Laphegy 1., Kisar 5 u., Nemesborzova, Penyige 3 u., Szatmárcseke t., Olcsva, Börvely, Kaplony t., Vállaj t., Nagykörtvélyes, Kispeleske Pettyén, Szárazberek 5 u., Hóba I., Remete­mező. — Szatmárnémeti: veszettség. A nagykárolyi dijnokok helyi csoportja. A nagykárolyban működő állami és közigazga­tási dijnokok hétfőn délután a városháza egyik termében értekezletet tartottak, melynek ered­ménye az volt, hogy megalakítottak a magyar- országi dijnok egyesület nagykárolyi csoportját. A helyi csoport tisztikara a következő: Elnök: Mangu István, titkár : Diczig Jenő, pénztárnok : Szilágyi Gyula, jegyző : Budaházy József. Főiskolai hallgatók köre. Egyik szat­mári lapban olvassuk, hogy a napokban alakult meg Budapesten a „Főiskolai hallgatók köre“ 50 taggal. A Kör célja: a Szatmar-Németiböl Budapestre kerüit főiskolai hallgatót tanulmá­nyai megkezdésében segíteni és" a szegényebb tagokat segélyezni. A megalakuláson az összes főiskolák és azok egyesületeinek vezetőségei képviselve voltak. Biztosan tudjuk, hogy ilyen köre a nagykárolyi főiskolai hallgatóknak is volt. De hogy most is lenne, arról nincsen semmi tudomásunk. A kör annak idején igen áldásos és tágkörü működést fejtett ki, mellyel az idegenbe került ifjak együttérzését jótéko­nyan ápolta. Már annyira megerősödött volt ez az egyesület, hogy segélykönyvtára volt, mely­ből szegényebb sorsú diáktársukat ingyenesen használható* jegyzetekkel, könyvekkel látta el. Társadalmi térén és mint életképes egyesület szerepelt. Szünidőkben mulatságokat rendezett idehaza. Mindenki előtt evidens lehet, hogy az ilyen egyesülésnek csak előnyös lehet a mű­ködése. Sokszor pályák elérése múlik azon, ha a kezdő ifjúnak leküzdhetetlen akadályok ke­rülnek útjába. A legtöbb vidéki diákságnak van a fővárosban ilyen köre, mely főleg a kezdő társakat van hivatva gyámolitani. A mi, már meg volt, de jelenleg aligha működő egyesület megszűnése (semmi hir sincs róla) csak gyön­gülése a mi ifjúságunk közéletének. Nagyon jól tennék városunk egyetemi ifjai, ha utána néznének, mi lett ezzel a körrel, él-e tán vala­hol, vagy ha megszűnt, milyen körülmények között és hogyan számolt el ? KARÁCSONYI ES ÜJEYIYASAR HAAS FÜLÖP ÉS FIAINÁL. SZŐNYEG ÉS BÚTORSZÖVET GYÁROSOK RÉSZVÉNY- TÁRSASÁGA DEBRECZEN, Piac-u. 59. (Xaszanyitzky mellett.) 4 < 4 Szőnyegek. Ágyelök. Futószőnyegek. Átalvetők. Keleti szőnyegek. Asztal és ágyteritők. Függönyök. Lábtörlők. Flaneltakarók. T eveszőrtakarók Bútorszövetek. Kecskebőrök. Valódi keleti hímzések és d iszpárnák stb. ^ Mélyen leszál­lított árak!!! ► ► ►

Next

/
Oldalképek
Tartalom