Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-10-07 / 41. szám

4-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 4L. szám. A „Szamos“ a szatmári kiállításról emlékezvén meg egyik cikkében azzal vádolja meg a nagy károlyi sajtót, hogy az rosszindu­latú ferdítésekkel foglalkozott a kiállítással il­letve nagyobbrészt csüp^ Szatmár-gyülöletből egyáltalán nem foglalkozott vele. Ezekkel a va­lótlan állításokkal a „nagykárolyi hetilapok“-at rágalmazza meg a „Szamos.“ Mi megemlítve azt, hogy igenis az egész nagykárolyi sajtó hosszú cikkekben foglalkozott és egynek a ki­vételével agyondicsérte a kiállítást, a magúnk részéről, akik cikkekben hétről-hétre foglalkoz­tunk a kiállítással és csak elismerő hangon ir­tunk róla, egyenesen kikérjük magunknak a „Szamos“ nevezett rágalmait. Ha erőszakkal kötekedni akar a „Szamos“, tessék neki kimon­dott címre adresszálni a mondókáját és bizo­nyára senki sem marad neki adós a felelettel, de igy általánosságban támadni akkor, amikor ez egyszerűen nem igaz, igazán inkorrekt vi­selkedés. Elvártuk volna a „Szamos“-tól, hogy lelkiismeretesebben olvassa végig az általa oly igen szeretett nagykárolyi újságokat, ha már azok cikkeit felülbírálás nélkül nem hagyhatta és vette volna ki bírálata alól azokat, akikkel szemben állításai nemcsak meg nem állanak, de egyenesen kötekedési ürügyül látszanak szolgálni. HÍREK. NAPTÁR. Október 11-én: Szatmárvármegye állandó vá­lasztmányának ülése. Október 12-én : Szatmárvármegye törvényhatósági bizottságának őszi rendes közgyűlése. Október 20-án: az alsóhomoródi körorvosi ál­lásra hirdetett pályázat határideje lejár. Október 20-án : a városi közkórházi orvos-pénz- tárnoki állásra hirdetett pályázat határideje lejár. Október 21-én: a nagybányai városi mérnöki állásra hirdetett pályázat határideje lejár. Október 6. A nemzet az idén is nagy ünnepet ült okt. 6-án. Nagy szent ünnepet. Borongó érzés­sel, áhitatos kegyelettel áldozott a vértanuk em­lékének. Évről-évre emlékezünk. Feltépjük újra az örökké vérző, beteg, fájó sebeket. És hasz­talan keresünk rá gyógyirt, talán sohasem fo­gunk találni. Pedig azt keressük a kegyeletben, az emlékben, a megbocsájtásban, lelkűnkbe be­lopódzik az őszi hervadás nyomán az enyészet megnyugvást uyujtó édes bus érzete, szivünk­ről könnyebben fakad fel a könny és megtelik a lelkünk bizó erővel, a jövőbe vetett hittel, hogy azok fölött a csontmaradványokat takaró sírok fölött panaszos sóhajt ha hord a szél a nemzet imáját hordja szerte. Ha virágot csókol az őszi napsugár, rajtuk a nemzet könnyét csókolja szárítja föl benne. Élhangzott a porladó csontok fölött a kiengesztelődés után sovárgó vágyakozás: „Ti hoztátok azt a békét, amelyet a ti véretek árán szereztetek a nemzet számára, azt megőrizzük a nemzet javára, erősítésére, szabadságára, fényére, dicsőségére használjuk fel, úgy, hogy boldogan nézhetitek a maroknyi népet és szel­lemetek azt suttoghassa: „E hazáért nem hal­tunk meg hiába . . .“ Az aradi tizenhárom halálának évfordulóját városunk polgársága és tanulóifjúsága az idén is hagyományos kegyelettel ünnepelte. Reggel 9 órakor ünnepélyes istenitisztelet volt a róm. kát templomban, melyen az iskolák tanulói ta­náraik s tanárnőik vezetése alatt testületileg je­lentek meg. Istentisztelet után az összes isko­lákban gyászünnepélyeket tartottak, amelyeken, különösen pedig a főgimnázium ünnepélyen a szülők és érdeklődők is igen nagy számban vettek részt. A király nevenapja. F. hó 4. napján a király nevenapja alkalmából a róm. katli. temp­lomban ünnepélyes isteni tisztelet volt, amelyen a helybeli hivatalok és hatóságok tagjai is részt vettek. Kitüntetés. Ő felsége a személye körüli minisztérium vezetésével megbízott miniszterel­nök előterjesztésére Debreceni István városunk köztiszteletben álló polgármesterének 15 éves szolgálati jubileuma alkalmából a közügyek és a város fejlesztése körül kifejtett buzgó tevé­kenysége elismeréséül a királyi tanácsosi czi- met díjmentesen adományozta. Rendjel átadás. A f. hó 12-én megtar­tandó vármegyei rendes közgyűlésen nyújtja át Csaba Adorján vármegyénk főispánja Ülés Oli­vér árvaszéki ülnöknek a Ferenc József-rend lovagkeresztjét. Szatmárvármegye állandó választ­mánya f. hó 11-én d. u. 4 órakor ülést tart, melyen a f. hó 12-iki vármegyei rendes köz­gyűlés tárgyát készíti elő. Uj orvos. Dr. Koszorús Lajos vállaji körorvos városunkba tette át állandó lakását. Szilágymegye a vasúiért. Szilágyvár­megye legutóbbi közgyűlésén vasútépítési cé­lokra ÍOOOOO korona segélyt szavazott meg. Ezen összeg, melyet kölcsön utján szerez meg, kamatainak fedezésére 3%-os uj vármegyei pótadót vet ki. A segélyenendő vasutak között van a Szilágycseh—alsószopori vasút is. Eljegyzések. Katona Géza szatmári kir. törvényszéki jegyző eljegyezte Lakatos Margit vicéi állami elemi iskolai tanítónőt. — Józsa Jenő vasúti osztálymérnök jegyet váltott Vieder Ellával Nagybányán. A vármegyei egészségügyi bizottság ülése. Szatmárvármegye egészségügyi bizott­sága ma d. e. 11 órakor ülést-tart, melyen a községi és körorvosok illetményeiről szóló sza­bályrendelet tervezetét készíti elő, valamint a vármegyei gyűlés elé kerülő és körébe tartozó ügyeket veszi tárgyalás alá. Megbízás. A nagyváradi m. kir. posta- igazgatóság a kismajtényi postaügynökség ve­zetésével Bodoky Béla közjegyzőt bízta meg. Hivatalos órák a helybeli pénzügyigaz­gatóság, valamint adóhivatalban okt. 1-től fogva d. e. 8-tól d. u. 2-ig lesznek. Vasár- és ün­nepnapokon d. e. 9—11 Hymen. Kisded Sándor nagykárolyi ke­reskedő ma tartja esküvőjét Griszháber Anná­val, Griszháber Albert polgártársunk kedves leányával. Áthelyezett föszolgabiróság. Az avasi- járás főszolgabírói hivatala, mely eddig Avas- felsőfaluban székelt, Avasujvárosba helyezte­tett át. Síremlék leleplezés. Kegyeletes ünnep­ség keretében leplezte le f. hó 1-én délelőtt a szatmárnémeti függetlenségi párt volt elnökének néh. Csomay Imre ügyvédnek síremlékét. Az ünnepélyen dr. Kelemen Samu országgyűlési képviselő mondott magas szárnyalásu emlék­beszédet. Az ünnepélyen Szatmár város közön­sége nagy számmal jelent meg s több egyesü­let képviseltette magát. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesü­let által rendezett jubiláns kiállításon váro­sunkból többen munkájukkal részt vettek, sőt a gazdasági népiskola állami bronzérmet, Fet- ser János szürszabó és Papp László cipész ezüst-érmet, Orosz János szíjgyártó bronzérmet és Valuka Antal fogtechnikus köszönő-oklevelet kapott. Az aradi 13 emléke. A Nagykárolyi „Protestáns kör“ f. hó 8-án d. u. 6 órai kez­dettel az aradi 13 vértanú emlékére ünnepélyt rendez, melyre az érdeklődő közönséget ezúton rpeghivja a Rendezőség. Hegyi gyülé>s. Városunk hegyközsége vasárnap d. e. hegyi gyűlést tartott a város­háza nagytermében, melyen határozattá emel­tetett, miszerint most már életbe léptetik a hegyközség közgyűlése által évekkel ezelőtt el­fogadott rendtartását. Megállapították az 1912. évi költségvetést, mely szerint a hiány 2427 K lévén, négyszögölenként 72 század fillér hoz­zájárulás megállapittatott. — Róth István szől- lőjéh levő közös kút könnyen hozzáférhetővé tenni egyezségi utón meg fog próbáltatni, ha azonban ez nem sikerülne, akkor a hegy­község per utjá’a fogja terelni az ügyet. Lévay Béla indítványára kimondatott, hogy a szőlő­tulajdonosok a szőlőjük előtt kő-gyálogjárót építhessenek. A szüret megtartásának határnap­jául október 11 — 12-iki napjai jelöltettek ki. Adakozás. Bechert Manóné úrnő Deb­recenből 50 koronát adományozott a nagyká­rolyi izr. nőegylet céljaira. Veszett kutya marás Folyó hó 2-án veszett kutya garázdálkodott városunkban. Ál­lítólag 4—5 gyermeket mart meg. Ezek között van Weisz Lajos kereskedőnek 6 éves fia is, kit száján sebesitett meg a veszett állat. Azon­nal orvost hivattak, a sebet gondosan kimos­ták s a legközelebbi gyorsvonattal a budapesti Pasteur-intézelbe szállították a gyermeket. Az ebet erősen nyomozzák annak megállapítása végett, hogy vájjon igazán veszett volt-e, vagy nem. Grvtámadás érte Reszler Antal fiatal kereskedőt. Özv. Reszler Simonné fiát. Egy Fábián Béla nevű helybeli lakos fényes nappal hátulról megtámadta és hátba szúrta. A súlyo­san megsebesült Résziért anyja lakásán ápolják és Fábián ellen a vizsgálat megindult. Meglopták a papjukat. Papp Dániel és Biró Sándor nagyecsedi lakosok erőszakos módon behatoltak Berey József ottani ref. lel­kész kamrájába s onnan több rendbeli élelmi­szert elvittek, mi kitudódván, a kárvallott lel­kész ellenük a csendőrségnél feljelentést tett. Felülvizsgálat. Szeptember 30-án vizs­gálta felül Hollós József m. kir. műszaki főta­nácsos, mint városunk szakértője a villany­telep részére beszerzett 300 lóerejü Diesel mo­tort. A próba, melyen a Ganz és társa, vala­mint a Vicholsohn részvénytársaságok megbí­zottai is jelen voltak, alapos vizsgálat után kifogástalannak találta a motor működését s az annak alapján át is vétetett. Lólopás. Azt tartja a keleti közmondás, hogy három élvezetes dolog van ezen a földön: szép asszony, szép ló és szép lakás. Az első­ből még nem juttatott a végzet Máté János ve- zendi legénynek, gondolta, hogy előbb a má­sodikon fogja a sorrendet megkezdeni s mivel pénze alig volt egy amolyan igazi szép pegá- zus megszerzésére, fogta magát s a „szegény legények“ methodusát akarta kipróbálni. Dik­tum faktum. Gondolatját tett követte és éjjel, csöndes holdvilágos éjjel kivezette az istállóból Nagy Ferenc porteleki lakos egyik gyönyörű pej lovát s hazavágtatott. Nagy Ferenc más­nap tűvé tette az istálló minden zege-zugát, sőt még a zsebeit is kikutatta, de nem jött a ló nyomára, majd azt kezdte tapasztalni, hogy a ló nyoma az istállóból kivezet. — Máté lószer­zése körül a faluban gyanús hírek kezdtek ke­ringeni, miért is jónak látta a paripát a volt gazdájához visszalopni. Máté János elintézett- nek vélte a dolgot, de nem igy a csendőrség, amely vizsgálatot indítottak ellene. Após és vő. Lány József szaniszlói lakos f. hó 6-án délelőtt a szaniszlói határban ve­szekedés közben vejére ifj. Résch Mihály sza­niszlói lakosra revolverből rálőtt. A golyó azon­ban nem talált s a határból nagy számmal összesereglett emberek elejét vették a nagyobb bajnak. Résch Mihály büntető feljelentést tett. : Modern ruhafestés: ||^ ffÁ | am Bá 1 Legszebb ruhatisztitás bármily divatszinre. JOMlJ Wljvl A dl Vegyileg száraz utón! Nagykároly Széchenyi-utca 43. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom