Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-07-29 / 31. szám

4-:k cilia1. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 30-ik szám. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Dr. Borody Béla helybeli lakost a Budapest székesfővárosi adófelügyelőséghez fogalmazó gyakornokká nevezte ki. Áthelyezések. A m. kir. pénzügyminisz­ter Jakab Imre helybeli in. kir. pénzügyőri biztost Szatmárra, Opitz László balassagyar­mati főbiztost pedig városunkba helyezte át. Kinevezés. A vallás és közokt. miniszter Thanhoffer József számgyakornokot a minisz­térium számvevőségéhez segélydijas szám­gyakornokká nevezte ki. Orvosválasztás. A nagykárolyi kerületi Munkásbiztositó pénztárnál üresedésbe jött orvosi állásra dr. Kovács József városi fő­orvos választatott meg. Gyászhir. Berenczei Kováts Gézáné 21-én este meghalt hosszas betegeskedés után. Már napok óta igen rosszul volt s a leggondosabb ápolás és a doktorok legodaadóbb gyógykeze­lése sem bírta az életnek megmenteni. A gyá­szoló család iránt nemcsak városunkban, de az egész vármegyében általános a részvét. A te­metés 23-án délelőtt 117a órakor lesz. A család gyászjelentése következő : Jardánházi és berenczei Kováts Géza mint férj; Adrienne és Guszti gyermekei; testvérei: Irén özv. alcsernátoni Damokos Lászlóné családjával; Hedvig, járdán- házi és berenczei Kováts Jenőné férjével és családjával: Victor nejével széki gróf Teleki Blankával és családjával; sógornője: özv. jár- dánházi és berenczei Kováts Sándorné szent- katolnai Cseh Mária családjával; gyámtestvérei: kiirthi Csaba Adorján; Margit özv. Turmann Olivérné; Ilona mezőmadarasi Madarassy De- zsőné családjaikkal; valamint az összes rokon­ság nevében is, lemondásteljes fájdalommal tudatják, hogy a legjobb feleség, legjobb anya, szerető testvér, sógornő és rokon, járdánházi és berenczei Kováts Gézáné született domahidai Domahidy Ida életeiének 48-ik, boldog házas­ságának 22-ik évében, hosszas szenvedés és az üdvösségünkre rendelt szentségek buzgó felvétele után, e hó 21-én esti 9 órakor visszaadta lelkét Teremtőjéne&. Felejthetetlen halottunk hült tete­mét a róm. kath. egyház szertartásai szerint e hó 23-án d. e. 7212 órakor fogjuk a Gellért- utcai családi háztól utolsó nyugvóhelyére kisérni. Az engesztelő szentmise-áldozatot jóságos lei­kéért 24-én d. e. 10 órakor fogjuk az Urnák bemutattatni. Nagybánya, 1911. évi julius 21-én. Örök áldás lebegjen emlékezetén ! Választás. A vállaji körorvosi választás a jövő hó 2-án d. e. 10 órakor fog a helybeli főszolgabírói hivatalban megtörténni, a választás megejtésére az 1908. évi XXXVIII. t. c. 6. §. 3-ik bekezdése alapján N. Szabó Albert nkárolyi, Bodoky Béla kismajtényi, Rónai István, Cim- merman Mihály csanálosi, Maraszka József, Orosz Árpád, Mándy Géza vállaji, dr. Domahidy Pál domahidai, dr. Egeli Imre nkárolyi, B.csky Sándor vezendi, dr. Lány György szaniszlói, Nagy István érendrédi és dr. Vetzák Ede nagy­károlyi lakos, bizottsági tagokat rendelte ki az alispán. Halálozás. Alemann István a Kölcsey- nyomda volt könyvelője pár napi szenvedés után 66 éves korában városunkban elhunyt. Esküvő. Moorócz Sándor budapesti áll. polg. iskolai tanár f. hó 18-án vezette oltár elé Berey Maricát, Berey József nagyecsedi esperes leányát. A fényes nászünnepély után a fiatal pár nászutazásra indult. Adományok. A róm. kath. legényegylet most épiti városunkban uj otthonát, melynek építéséhez Fecser Antal megyés püspök 1000 K, Mórent György és neje 500 K és özv. Kinczel Jánosné 200 koronával hozzájárultak. Nyilvános köszönet. Bodoky Gyula nagymajtényi körjegyző ur szives volt az or­szágos gyermeksegélyző liga részére nevemre 2 kor., 60 fillért beküldeni, fogadja ezért tőlem az elhagyatott gyermekek nevébe kifejezett meleg köszönetét. Serly Móricz Ilka az idei gyűjtéssel a polgármester ur által megbízott elnök. Áthelyezés. Tattay Margit zalaegerszegi állami polg. leányiskolái tanítónőt a vallás és közoktatásügyi miniszter Nagykárolyba he­lyezte át. Kongresszus. A magyarországi törvény- hatósági jogú és rendezett tanácsú városok pol­gármesterei szept. hó 11-én Sopronyban tartják idei összejövetelöket, melyeken a városokat ér­deklő összes ügyek komoly megvitatás és tár­gyalás alá kerülnek. Városunkat ezen kongresz- szuson Debreczeny István polgármesterünk fogja képviselni. Közgyűlés. A Nagykárolyi Zár és Lemez- árugyár Részvénytársaság f. hó 20-án rend­kívüli közgyűlést tartott, melyen a szokásos alapszabályszerü formalitások elintézése után előterjesztetett az igazgatóság azon indítványa, hogy a részvénytöke 100,000 koronáról 150,000-re emeltessék és az üzletkör faipari vállalatlal kibővittessék. Az. indítvány egyhangúlag el­fogadtatott, minélfogva a részvénytársaság cime ezentúl: Nagykárolyi Zár,- Lemez,- és faipargyár Részvénytársaság lesz. A szükséges teendők elintézésével az igazgatóság bízatott meg s határozattá emeltetvén, hogy a koporsó­gyártást azonnal megkezdik. Atlétika és football. Nagy versenynapja lesz holnap a Nagykárolyi Atlétikai Klubnak. Vasárnap d. u. 5 órakor ugyanis nagy nyil­vános atlétikai versenyt és football-metschet rendez a fény-utcai sporttelepen. Szerepel ez alkalommal a súly és gerelyvetés, távol és magas ugrás, rúdugrás, birkózás, gyors és kitartó versen;,futás. — Legérdekesebbnek azon­ban a football metsch ígérkezik, amelyet leg­szívesebben gyakorolnak az atléták s amely­ben ez alkalommal két jól összeválogatott csoport fogja ügyességét összemérni. Belépő­díj : 50 fillér. Meghívó. A kaplonyi tanulóifjúság a szatmárnémetii tanítói internátus javára 1911. évi augusztus 6-án a nagyvendéglő udvarán felállított lombsátorban jótékonyczélu zártkörű tánczvigalmat rendez. Belépő- dij : Személy­jegy 1 K, 60 f. Család-jegy 4 korona, 50 fil­lér. Kezdete este 8 órakor. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtat- ványoz a rendezőség. Egyenruha változás. A pénzügyőrök legközelebb uj egyenruhát fognak viselni. A vigyázok kapnak 2 csillagrózsát, a fővigyázók hármat, a szemlész ezüst paszománt, a biztos helyettesek aranypaszományt, s a többi tiszt­viselők körgallért kapnak. Az összes pénz­ügyőri alkalmazottaknak meg lesz engedve a zsávoly ruha viselése. Kugliverseny. A nagykárolyi „Kossuth Lajos asztaltársaság“ folyó hó 30-án Kinczler Frigyes Fényi utczai vendéglőjében kugli­versenyt rendez, mely alkalommal az első- díj egy grammofon, a második egy'ezüst óra, a harmadik egy márvány szobor lesz. — Ugyan­ekkor a „Protestáns Társaskör“ kertihelyi­ségében is kugliverseny lesz, melyen több értékes jutalom vár kiosztásra. xTóth Dániel kávéja még is a legjobb aromás és zamatos vevő előtt pörkölve, kap­ható Fény-utcza 19. Szerencsétlenség. Kerekes Bertalan hely­beli előnyösen ismert és köztiszteletnek örven­dett kereskedő pár hónap óta idegbántalmak- ban szenved' én magát petróleummal gyógy­kezelte. Minden este a boltjában levő tartály fölé hajolt, beszivta a levegőjét és a mellét mosta. E hó 23-án d. u. még elég vígked­vűén gibicelt sakkjátékot a Magyar Királyban, hazamenvén, este 8 óra tájban bement a boltba a szokásos kúrát tartani s valószínűleg bele­szédült a tartályba és belefult. Mikor hozzá­tartozói észrevették: halott volt. A gyorsan előhívott dr. Rooz Elemér csak a beállott halált konstatálhatta. A szerencsétlenség nyilván­való lévén, a bíróság a boncolás mellőzésével kiadta az eltemettetési engedélyt. Temetése f. hó 25-én ment végbe, nagy részvét mellett. Nagy tűz Sikárlón. Folyó hó 19-én szer­dán virradóra éjjel 7a 2 órakor Nagysikárlón, a gróf Károlyi uradalom nagy szén pajtája isme­retlen okból kigyuladt. A tüzet legelőször is Karancsy Árpád jegyző vette észre. A tüzlármára fölébredt lakosság hozzá fogott az oltáshoz, ámde szakképzettség és tüzfecskendő hiányában a hatalmas faépület egészen leégett. Valamint égett a pajtában levő 2000 Hit. faszén is Reg­gel 7 órakor hivatalos értesítés után a nagy­bányai önkéntes tűzoltóság Rónai Géza h. pa­rancsnok vezetésével kivonult a tűz színhelyére, a hol a tűzoltást szakszerűen átvéve, óriási erő kitejtessel egész napi fárasztó munka után este 7 órára sikerült az égő szenet eloltani s ez által a közvetlen a tűz mellett levő körülbelül 1000 köbméter felhalmozottt bükkhasáb fát teljesen megmenteni. A jelenlevő gróf Károlyi uradalom intézője és Szimon Béla főerdész köszönetüket és elismerésüket fejezték ki a nagybányai önkén­es tűzoltóságnak. A magyar kivándorlás csökkenése. A nagyobb hajós társaságok épp most megjelent kimutatásaiból kitűnik az a tény, hogy a Magyar- országból való kivándorlás az idén nagyon meg­csappant és a Magyarországba való visszaván- dorlás emelkedett. F. é. januártól júniusig az — az előző év hasonló időszakához képest — 130,000 személylyel kevesebb vándorolt ki Ame­rikába és 50,000-rel több jött onnan ide vissza. A forróság. Volt már meleg idő. Voltak forró, tüzes nappalok, de ilyen rettenetes káni­kula, amilyen e hó 24 és 25-én részünk volt, csakugyan a Szaharát juttatja eszünkbe. Nem égetett, nem sütött, hanem perzselt a napsugár. Az árnyékban elhelyezett hőmérő a délután 1—2 óra közti időben 35° Celsiuszt, szabad, napsütéses helyeken 40°-ot mutatott. A falevelek valósággal lekonyultak a ret­tenetes hőségtől, az aszfalt járda valósággá megfogta a rajta járó-kelőt, cipő, bot szépsé­gesen ott hagyta a nyomot. Valóságos isten- kisértés volt az utcán járni. Mint halljuk többen rosszul lettek az elviselhetetlen hőségben, de komolyabb következmények hála az Istennek nem fordultak elő. Elvi döntés. A földmivelési miniszter egyl felmerült esetből kifolyólag kimondotta, hogy a gépkezelői szakvizsgát tett egyének nem cse­lédek. tehát a köztük és a munkaadók között felmerült jogviták sem az 1876. évi 13-ik. sem az 1907. évi 45-ik t. ez. alapján nem bírál­hatók el. Gyufa monopólium. Teljesen megbízható forrásból értesülünk, miszerint Lukács László pénzügyminiszter még a nyáron, a jelen ülés­szak végén fogja beterjeszteni a gyufamonopó­liumról szóló törvényjavaslatot, melytől a kor­mány azt reméli, hogy 10 millió koronával fogja az állam kincstár kasszáját kisegíteni. Hjah! Kell a pénz draednougthokra és létszámemelésre. Drága lesz a bor. Szatmárvárrnegye te­rületén, mint azt a kerületi szőlészeti és borá­szati felügyelő jelentéséből olvassuk, az idén a különböző szöllő betegségek sok kárt okoztak, minélfogva csak gyenge közepes termés várható. : Modern ruhafestés: WSÚítÁ ÍP3* Pj 1 Legszebb ruhatisztitás bármily divatszinre. wwjvl Ja ■ dl Vegyileg száraz utón! Nagykároly Széchenyi-utca 43. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom