Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-09-16 / 38. szám

38. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. olyan felesleges valamit kérni, mint például az iskola ... * Már megkezdődött. Már ömlik a vér! Mértani pontossággal ki leheiett volna számí­tani, hogy bekövetkezik, hogy nemsokára be kell következnie. Az egyik oldalon a kényszer­demokrácia katonasága, amelynek menni kell, mert parancsolják; a másik oldalon a nép, a monarchista, a royalista nép, amelynek nem kell a saját hamis nevében reáerőszakolt „Alkotmány és népszabadság“ cimü bilincs és most rázza. És szét fogja zúzni ugyanazzal az erővel, amellyel hamis apostolok szerint követelte volna a régi rend megváltoztatását. Most látjuk igazán, hogy mi igaz belőle. Lát­juk, hogy néhány kalandor stréber hogy tud szolgálatába állítani egé^z tömegeket. De a tömegeknek aztán, ha lassan is, kinyílik a szemük és akkor jaj a megbotránkoztat nak! Sikerült a népboldogitó eszméket nagyon simpatikusokká tenni. Most épen olyan idők jártak véletlenül. — Szép, mézes-mázos szavak­kal megfestett csukott ajtóju mennyországgal kecsegtették a félrevezetett népeket. S amint az ajtó megnyílt, láthatóvá lett az a mennyor­szág a maga egész utálatosságával. Valakinek elől kellett menni. Portugalliának jutott a szerencsétlenség. Vájjon fognak-e sor­sán tanulni a népek? Gamma. A közigazgatási bizottságból. Szatmárvármegye közigazgatási bizottsága szeptember hó 15-én d. e. 10 órakor tartotta havi ülését, melyen a főispán távollétében Ilosvay Aladár alispán elnökölt. Az ülést megnyitván jelenti, miszerint elmaradásukat kimentették: Plachy Gyula, Jékey Sándor, Falussy Árpád dr. és Madarassy Gyula bizottsági tagok. A felolvasott alispáni jelentésből kitűnik, hogy a vármegye személy és vagyonbiztonsága a lefolyt hóban kielégítő volt, fegyelmi eljárás megindítása csak egy esetben mutatkozott szük­ségesnek, mely Képessy László főszolgabírónak Fényes Gusztáv nevű Írnoka ellen el is ren­deltetett. Az Amerika-felé való kiözönlés határozot­tan kedvező irányba tereitetett, mert mindössze 160-an kértek a lefolyt aug. hóban útlevelet, melyből 121 ki is lett adva. Visszavándorolt 44 személy. A távollevő pénzügyigazgató helyett Papp Kálmán referálta az ügyeket. Jelentéséből kiemelhető, miszerint aug. hóban befolyt 033,442 K állami és földadó, 2211 K hadmentességi. 85,756 K bélyeg és illeték és végre 16,942 K ital és fogyasztási adó. A hátralékos adók behajtása körül jóakaró kiméletességet tanúsítnak s ennek dacára a hát­ralékok elég rendesen folynak be az állam- pénztárba. Bodnár György kir. tanfelügyelő jelenti, miszerint a lefolyt szünidőben felmérette a ta­nítók lakásait és az összes elemi iskolákról alaprajzot készíttetett. A meg nem felelő isko­lák beszüntetését erélyesen szorgalmazza. Ahol a felekezetek a kellő felszerelést és bútorzatot be nem szerzik, ott intézkedni fog az államse­gély megvonása iránt. Október hóban a miniszter országos tan- felügyelői értekezletet fog tartani, melyen a népoktatási törvények hatását népoktatás és nemzeti szempontból fogják elbírálni. A népok­tatás több függő kérdése és tanfelügyelet re­formja ott fog előkészíttetni. Szeptember 1-én uj áll. iskola nyílt Györ- kön 1 tanítóval. Madarászon 2 tan. Batizon 2 tan. Szamoskóródon 3 tanító vezetése alatt. Felsőfalu és királydaróczi áll. iskolák 2—2 tanerővel fejlesztettek. A nagykárolyi polg. leányiskolához rajz- tanitónőt, a fiú polg. iskolához mennyiség és természettudományi szakra képesített tanár ne­veztetett ki. Október 1-én állami óvoda nyílik Kővár- hosszufaluban és jan. 1-én Berenden. Dr. Schönpflug vmegyei főorvos jelenté­séből kitűnik, hogy a vmegye egészségügye általában kedvező. Fertőző betegségek előfor­dult Bozintán, Körtvélyesen, Porcsalmán, Nyir- derzs községekben és Nagybánya városában. Kolera esetre emlékeztető betegség volt Nagy­károlyban és Kaplonyban, de a megejtett gór- csövi vizsgálatok megnyugtatóan hatottak. .A vármegye területén több gyógyszertár és iskola tétetett vizsgálat tárgyává, melyek közül az érendrédi egyik iskola tanításra alkalmatlan helynek bizonyult. Mándy Zoltán közgazdasági előadó jelenti, miszerint aug. havi időjárás kedvező volt, de az eső hiánya miatt gyenge takarmányra van kilátás. A cséplés legtöbb helyen befejeztetett, az eredmény kedvezőtlen. A szarvasmarha ára rohamosan esik, a szőlő mennyiségileg kielégítő, de minőségileg nem elég édes, a kapás növé­nyek állapota kedvezőtlen, a gyümölcs férges és sok idő előtt hullt le. A még mindig nem jelentkező eső miatt itt-ott az egerek elszapo­rodásáról és a szántás-vetés hátramaradásáról panaszok hallhatók. A királyi ügyész jelenti, miszerint a le­folyt aug. hóban a fogva volt 101 férfi és 28 női kontingesből kiszabadult 88 férfi és 25 nő fogva tartatott 13 férfi 3 nő. A bizottság ezután körülbelül 70—80 egyéb ügyet tárgyalt le, mire az alispán az ülést berekesztette. Riesenbach Mór. HÍREK. NAPTÁR. Szeptember 16-án és 17-én: mozi a színházban. Szeptember 17-én : a Szatmármegyei Tűzoltók szövetségének közgyűlése Nagybányán. Szeptember 17-én délután 4 órakor: a Kath. Legényegyesület közgyűlése a kath. elemi fiúiskola nagytermében. Szeptember 15-éig bezárólag tartanak a gazda­sági iskolába való beiratkozások. Szeptember 19-étől kezdődöleg határozatlan zár­időig tartanak a kereskedelmi tanonciskolába való be­iratkozások. Szeptember 26-áig megfelebbezhetők a folyó hó 10-iki városi közgyűlés határozatai. Szeptember 30-áig a városi iktató hivatalban bejelentendő minden ragykárolyi szőlőbirtokosnak a a szőlőterület nagysága, a remélhető termés mennyi­sége és a közfogyasztásra, vagy eladásra szánt bor mennyisége, a kedvezményes boritaladó elnyerhetése céljából. Várinegyei közgyűlés. Szatmármegye törvényhatósága őszi rendes közgyűlését f. évi október 12-én tartja meg. Szerkesztőváltozás. Dr. Tóth Zoltán a „Szatmárvármegye“ felelős szerkesztője vissza­lépvén, helyét dr. Jositz Miklós ügyvéd fog­lalta el. Szabadságon. Demidor Ignác rendőrka­pitány október 8-áig szabadságot kapván, tá­volléte alatt a rendőrkapitányi teendőket Csorba Gyula alkapitány, a tűzoltói főparancsnoki tisz­tet Szolomájer János gimn. tornatanár, helyet- tes főparancsnok fogja ellátni. _______________ Ha lálozás. Városunk egyik köztisztelet­ben álló polgára, a régóta betegeskedő Győrffy József vaskereskedő L hó 15-én hajnalban jobb­létre szenderült. Temetése 16-án d. u. 4 órakor lesz megtartva. Lemondás. Dr. Galgóczy István tb. fő- szolgabirószolgabirói állásról lemondott. Eljegyzés. Jakab Viktor zsibói ref. s. lelkész eljegyezte Filep Gábor tasnádi főjegyző leányát, Erzsikét. Oltáregyesületi estély. Az ez évi idényt az Oltáregyesület nyitja meg október elsején tartandó estétyével. Á műsor összeállításának munkája már megindult s a rendezőség buzgón fáradozik, hogy a mindig magas színvonalon álló, nemes irányú estélyek jó hírnevét ezúttal is növelje. A részletes műsort jövő számunk hozza. Hymen. Merk István berencsényi tanító eljegyezte Szaniszlóról Háger Mariskát, özv. Háger Jánosné úrnő leányát. Szatmárvármegye Tüzoltószövetsége vasárnap tartja nagygyűlését Nagybányán, me­lyen városunkból 15—20 érdeklődő Demidor Ignác vezetése alatt vesz részt. Megyei Pótadó kivetés. A vármegye alispánja a folyó évi október hó 12-én tartandó őszi rendes közgyűlésen az 1912. évi költség- vetés bemutatása mellett az alábbi célokra fog pótadó megszavazására előterjesztést tenni : 1 V* °/o vm. tisztviselői nyugdíj alapra ; 3A % közművelődési célokra ; 1 Va % h. é. vasutak segélyezésére felvett kölcsön törlesztésére ; 1 Va % különböző célokra felvett kölcsön tör­lesztésére ; 1 °/o elhagyott gyermekek tartásdi­jának fedezésére. Angolok Szatmáron, A református pres­biteri világszövetség egy csoportja a budapesti nagygyűlést megelőző tanulmányutjában csü­törtökön este Szatmárra érkezett. A mintegy negyven főnyi külföldi vendéget Csaba Adorján főispán üdvözölte a pályaudvaron, a honnan a Pannonia-szállóba vonultak, hol tiszteletükre vacsora volt. A vacsora előtt dr. Machmillián, az ir presbiteri egyház feje imát mondott. A vacsora után a Pannónia dísztermében val­lásos estély következett, a melyen a város és vármegye előkelő közönsége is megjelent. A szatmári és németi ref. egyházi dalárdák egye­sülve az angol himnuszt énekelték, majd dr. Kováts István szatmári ref. lelkész angol nyel­ven üdvözölte a vendégeket, akik közül töb­ben tolmácsolás utján válaszoltak. Ezután szavalatok, zene- és énekszámok, kuruczdalok következtek, végül pedig az egész közönség a Himnuszt énekelte el. Péntek reggel a ven­dégek a ref templomban gyűltek össze, hol ima után Wels Jammes lelkész, a skót egye­sült szabad egyház modernátora, tolmácsolás mellett bibliát magyaráz. A vendégek innen Debreczenbe utaztak. A kereskedő tanonc iskolában f. hó 20- án d. u. 3 órakor lesz a törvények felolva­sása és az órarend kihirdetése az összes tanú- lók jelenlétében. A rendes előadások pedig 21- én kezdődnek. Az igazgatóság. Fuvózenekar városunkban. F. hó 10-én értekezletet tartott városunkban egy iparos és gazdálkodókból álló társaság, mely kimondotta, hogy megalakítják városunkban a fuvózenekart. Az értekezleten a jelen levők hangszerekre és egyéb kiadásokra 4000 koronát írtak alá. A zenekarnak 32 tagja lesz s karmesterükül egy budapesti fuvózenekar karmesterét akarják szer­ződtetni. A nagykárolyi szőlősgazdák felhivat­nak, hogy kedvezményes boritaladó fizethetése céljából szőlőterületük nagyságát és a remélhető termés mennyiségét s az eladásra szánt bor­mennyiséget szeptember 30-ig a városi iktató hivatalba bejelentsék. Debreczeny István pol­gármester. Lóverseny lesz Szatmáron október hő 1-én. A futamra való bejentési határidő szep- tember hó 24-ik napja. ____________________ : Modern ruhafestés: ||Á|fÁ|Ai* ||á 1 Legszebb ruhatisztitás bármily divatszinre. JnUÄJ v€vj vl JT®M Vegyileg száraz utón! Nagykároly Széchenyi-utca 43. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom