Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-03-16 / 11. szám

12. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 6-ik oldal. Kellemetlen utitárs. Katz Sámuel hely­beli kereskedő a minap üzleti ügyekben Szat- márra utazott. A vonaton megismerkedett Schön Sámuellel, aki azután alaposan ki is használta az ismeretséget, mert 120 kor.-t tartalmazó pénztárcáját ellopta. A deliquens tagad ugyan, de a csendőrök egyelőre fogva tartják. A góré vendégei. Gyöngyösi József és Tömöri Gábor béresek nem valami épületes típusai a vendégeknek. A Schönberg-féle tanya kukorica-góréját többször meglátogatták, de nem azért, hogy őrizzék, hanem, hogy meg­dézsmálják. Mig végre az őr megcsípte őket és feljelentette. A hűtlen béresek ellen megindí­tották az eljárást. Csak Mauthner-féle magvakat vásárol­nak helyesen gondolkodó, számitó gazdák és kertészek még akkor is, ha mások olcsóbbak volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez csakis a magvak rovására és a vevők kárára lehetséges. A békés szomszédságnak nem után- zandó példáját dokumentálták a minap Kiss Dániel és Lakatos Antal csengeri lakosok. Kiss a kerítésen keresztül enyelgett Lakatossal, ami annyira felbőszítette a különben békés szom­szédot, hogy revolverével Kissre lőtt. Szeren­csére nagyobb sebesülés nem történt, Lakatost letartóztatták. Pesti mintára igyekezett vagyonhoz jutni Balog János szatmári pecsenye-sütögető, aki ilyformán Szatmár különben békés (?) városá­ban herostratesi hírnévre tett szert. Merkur el­veinek jeles követője döglött húst árult — per­sze elővigyázatból befüstölve — a hiszékeny polgároknak. Üzelmeit azonban leleplezték s a vizsgálat során kiderült, hogy az olcsó porté­kát Vasvári Antal batizi sertéskereskedőtől sze­rezte be. Rajta bebizonyosodott, hogy olcsó húsnak hig a leve, ami egy kicsit költséges és ami fő — nem kedélyes — szórakozást biztosit számára. A szerelmes laboráns. Tarján György laboráns mint elszánt szerelmes a rtapokban öngyilkosságra szánta magát: egy adag eddig még meg nem állapított mérget vett be, amitől annyira rosszul lett, hogy a kórházba kellett szállítani. Állapota nem életveszélyes. Drága ára lesz annak a nyulpecsenyé- nek, amelyet Papp Ferenc kismajtényi lakos adott el Szendrei István helybeli mészárosnak. A szemfüles fináncok a nyulat lefoglalták s tegnap árverezték el a városházán. Az eljárást megindították mindkettőjük ellen. Szaniszlói csendélet. Morsik Nagy Lajos szaniszlói lakos eredeti módon akarta megbo- szulni az uradalmi intézőt Baumli Józsefet, aki az irodából kiutasította. Karót fogott rá, terve azonban nem sikerült. A jeles férfiút a csen­dőrség feljelentette az ügyészségen. A szinérváraljai cigányháboru. Szinér- váralja hétköznapi életében nem mindennapi esemény játszódott le. Az eset hősei természe­tesen cigányok, akik szabad órájukban Bóra József cigányprímást boldogították. Valami ösz- szeszólalkozásból kifolyólag parázs verekedés kerekedett a minap, amelyben Balog Ödön cimbalmos Rézműves Sándor nevű társára re­volvert fogott, amellyel Rézműves tenyerét lőtte keresztül. A további vérengzésnek a társaság vetett végett, amikor kicsavarta a szenveddlmes Faraó ivadék kezéből a füstölgő revolvert. Ba­logot a csendőrség vette pártfogásába. x Melyik a legkitűnőbb magyar élc- lap? Nevetni fog, — (tudniillik ha elolvassa) — a Fidibusz. Remek szöveg! Pompás képek. És mesés olcsó! Egy szám 6 krajcár. A Fidi­busz előfizetési ára: egész évre 6 K, félévre 3 K, negyedévre 1 K 50 fillér, egy hónapra 50 fillér. Mutatványszámokat küld a kiadóhivatal: Budapest, Rokk Szilárd-utca 12. x Minden jókedvű ember asztalán kell, hogy ott legyenek a Fidibusz eddig megjelent évfolyamai diszkötésben. Egy-egy évfolyam ára 5 korona. Aki az 1905/6., 1907., 1908., 1909. és 1910-es évfolyamokat egyszerre rendeli meg, 25 százalék engedményben részesül. Megrendel­hető a Fidibusz kiadóhivatalában, Budapest, Rökk Szilárd-utca 12. x A Nap a magyar újságírás szenzá­ciója. Tessék elolvasuji és feltétlenül meggyő­ződik róla, aminthogy azonnal konstatálni fogja azt is, hogy a Nap a magyar közönség legked­vesebb lapja. A 48-aá eszmék és a magyar nemzeti törekvések egyetlen hü és törhetetlen szószólója. Főszerkesztő: Braun Sándor. Felelős szerkesztő: Hacsek Géza. Munkatársai: a ma­gyar újságírás kitűnőségei. Példányszáma ame­rikai ujságsieer: 155.000 példány naponkint. Egy szám 2 krajcár. Előfizetési ár: egy évre 16 korona, fél évre 8, negyedévre 4 korona, eg> hónapra 1 koroná 40 fillér. Minden jó magyar fizessen elő a Nap-ra! Közönség köréből. Az állomásfőnök ur figyelmébe! jí F. hó 18-án a S?jlágysági vonattal érkez­tem meg a helyi állomásra, mint mellék kijá- rón a dohánytőzsdénél.- engedték ki az érkezett utasokat, érPis azok közt voltam, sietve a rossz idő miatt az ott álló bérkocsikhoz. Nagy meglepetésemre egy ott nyitva volt szemetes gödörbe léptein egyik lábammal, előre estem és arcom tetemesen megsérült, csak Is­tenadta szerencsém, rjogy komolyabb bajom nem történt. Amikor a kapott sérüléseim fáj­dalmaitól magamhoz férte m, panaszra mentem az állomásfőnök urhóz, aki nagy meglepeté­semre a következő szavakkal Utasított el: „Ne menjen arra, nincs arra ut.“ Az udvariatlan válaszra feleletet nem adtam, amit itt kívánok megadni, mint azt az állomásfőnök urnák is 'jeleztem. Ezúttal azt kérdérti a t. állomásfőnök úr­tól, hogy nincs+e kötelességében a pályaudva­ron i belül a közönség. i biztonságáról gondos­kodni ? Nem kötelessége az, hogy alantosaí kötelességüket teljesítsék .? és az^ottani gödröt fedve tartsák, pláne a vonat érkezésekor, ami­kor a közönség kimenetelét ott is jelölik az által, hogy jegyeket szednek? Hajlandó-e a t. állomásfőnök ur Oda korlátot állíttatni, hogy hasonló eset elő he forduljon, mint hogy az én esetem már második volt. Ifj. KI. I. E rovatban foglaltakért a beküldőt terheli a felelősség. Népmozgalmi adatok március 8-től 15-ig. Születtek: Szíász László napszámos halvaszületett leánya, Hurgya Juliánná cseléd leánya Juliánná g. kath., Farkas András nap­számos leánya Juliánná róm. kath., Zajka Er­zsébet napszámos fia /József g. kath., Negele Ignác pintér fia JózseLr. kath., Henger Károly kelmefestő fia Károly r. kath. Némethy Károly áll. végrehajtó leánya Margit r. kath. Házasságot kötöttek: Őry János bpesti lakos kocsifénféző r. kath. Tóth Irén, Anna gör. kath., Kidefetein Shulem cipész izr. Lebovics Paula izr. Friedmann Káioly szoba­festő n.-váradi lakos May Léni Lórával. izr. • tS,i ­Halálozás: Fábián Erzsébet 16 hóna­pos g. kath. ráng-görcs; Orosz Anna 18 éves ref. tüdőgümőkór, Máyerhoffer József 21 éves r. kath. cipész tüdőgümőkór, özv. Janni Fe- rencné Müller Terézias65 éves r. kath. véres agy-guta, Lőrincz György 61 éves ref. csere- pező gyomorrák, SzapJönczay Ferenc r. kath. 16 hónapos gümős agyhártya lob, Pap Sándor 38 éves g. kath. kőműves szivszélhüdés, Dobay Sándor 64 éves ref. bérkocsi tulajdonos, máj­zsugorodás, Lengyel János 77 éves r. kath. napszámos agyszélhüdés. Nyilttér.*) Válasz. Fried Bernát "egyik helyi lapban egy nyi­latkozatot tett közzé az én általam kibocsátott értesítésre, melyben azt állítja, hogy az én érde­sítésemben az van : mint mások „ dolomit és kénsavval készítik a szódavizet“. — Ez nem áll meg, mert akárhányszor olvassa is el értesíté­sem, abban „mint mások“ kifejezést nem fogja megtalálni. Én senkiről azt nem állítottam s a ki nem hibás, nem is veszi magára. Elis­merés illeti Fried Bernátot azért, hogy a kö­zönség tudomására hozta, hogy én inkább a konkurensemhez folyámodtam folyékony szénsavért, mintsem a közönség egészsé­gére ártalmas anyagból készítettem volna szikvizet. Ennyit az igazságért. Megjegyzem, hogy a magam részéről ezzel az ügy befejezést nyert. Nagykároly, 1912. március hó 22-én. Kinál József, szikvizgyáros. *) E rovatban foglaltakért nem vállal felelős­séget a Szerk. MEGÉRKEZETT Makai József fia nagykárolyi sirkőraktárába a szebbnél- szebb márvány-, gránit-, diorit-, labrador-, augit­sirkő. IS Óriási választék || II Jutányos árak •• Eladó birka! 320 darab 1 éves elsőrendű birka, ürü és jerke jutányos áron eladó. Bővebb felvilágosítást nyuj a tulaj­donos Csomó János Érmihályfalva. IT ATM ÄI mulató Vidéki vendégek II Ad ML DEBRECEN találkozó helye. minden este a vasúti állomással szemben. Egész éjjel nyitva! Elsőrendű fővárosi művészek felléptével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom