Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-04-29 / 18. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 18-ik szánt. ÉRMBLLÉK. _________________________ ^^—————m Az utcák kövezéséről. A múlt alkalommal felhívtuk az in­téző körök figyelmét egy modern városi építési szabályrendelet megalkotására. Ugyanakkor ama reményünknek adtunk kifejezést, hogy tekintve az eszme hasz­nos voltát, az intéző körök nem fognak elzárkózni annak megvalósítása elől. Jelen sorainkban röviden rá akarunk mutatni arra, a már szinte tarthatatlan állapotra, hogy Érmihályfalva utcái hiá­nyosan vannak kövezve. A beálló esős időszak valósággal lehetetlenné teszi nem­csak a gyalogjárók, hanem a kocsik szá­mára is a gyors közlekedést. — Egy fejlődő város legelőször az ilyen uta­kat sínyli meg. — Eltekintve attól, hogy az idegen forgalom ily körülmé­nyek között a lehető minimumra redu­kálódik, ami a város kulturális fejlődé­sét bénítja meg, elakad a kocsi forga­lom is és sokszor az időpazarlás által mérhetetlen károkat okoz a kereskedők­nek, iparosoknak. Közegészségügyi szempontból pedig egyszerűen kárhozatos ez az állapot. A sár nedves állapotban kitűnő tenyészhe- lye a különféle miazmáknak, száraz ál­lapotban mint por először kellemetlen, másodszor a különböző járványos be­tegségek bacilusainak konzerválója. Igaz ugyan, hogy a kövezeten is fejlődik por, de ennek kellemetlen ha­tását teljesen, káros hatását nagy mér­tékben elkerülhetjük, ha a lapunk 16-ik számában felvetett eszmét, az utcák fá­sítását, az intéző körök megvalósítják. Mielőtt tehát megalkotná a képvi­selőtestület a modern építési szábályren- deletet, foglalkozhatna igen eredménye­sen az utcák kövezésének eszméjével. Ennek valóra váltásával ugyanis nem­csak a fentebb említett óhajok nyerné­nek megfelelő kielégítést, hanem nagy mértékben előmozdítaná a kedvező be­nyomást, amit egy szépen kövezett és befásitott utca tesz a szemlélőre és egy lépéssel előbbre haladna a város úgy fejlődési, mint kultúrtörténeti szem­pontból. Petronius. Tanítói gyűlés. Az érmelléki ref. tan. testület f. hó 24-én tartotta évi rendes gyűlését Székelyhidon. A gyűlés tárgyai a következők voltak: 1. Király Piroska székelyhídi ref. tanítónő felolvasást tartott az egyhuzamban való tanításról, felolvasását illetőleg indítványát a gyűlés egyhangúlag elfogadta és azt az egyházmegyei gyűlés elé terjeszteni határozta. 2. Az érmelléki ref. tantestület a Biharmegyei népn. egyesületnek 100 koronát ad úgy, hogy e 100 koronát 5 év alatt 20 koronájával fizeti be. Végül elhatározta a tanító-testület, hogy a biharmegyei népnevelési egyesületbe tagul belép. 3. Rácz Béla bagaméri tanító indit- vágyozza, hogy az ősi idők óta fennáló teme­tési stóla megváltoztatása érdekében indítson mozgalmat a tantestület, hogy azt legalább a kétszeresére emelnék fel. Az indítvány az egy­házmegyei gyűlés elé terjesztetik. 4. Utolsó pontja volt a gyűlésnek a tisztikar-ujitás. El­nökké választatott: Molnár Antal bagaméri tanító. Főjegyzővé: Csóka Lajos asszomvásári tanító. Aljegyzővé Sackovics Béla székelyhídi tanító. A gyűlés végeztével a fürdő vendég­lőben volt az ebéd. Pályázat főkönyvelői állásra. A székely­hídi „Gazdasági Iparbank“-nál a meghirdett főkönyvelői állásra , a héten nyújtották be pályázati kérvényeket. A választást rövid időn belül megejtik. Orvosi vizsgáját. Folyó hó 25-én Dr. Deme Béla járási orvos ur meglátogatta a helybeli iskolákat. Az iskolák tisztaságával meg volt elégedve. Csak a túlzsúfoltság ellen volt kifogása. Üdvösnek tartaná, ha az áll. iskolák minél hamarább meglehetnének, hogy így egy-egy terembe kevesebb gyermek járna. Uj bank Székelyhidon. „Gazdasági Iparbank“ címen uj takarékpénztárt akarnak alakítani Székelyhidon. A terv szerint 120,000 korona alaptőkével létesülne a bank, a mi ugylátszik csakhamar meg is történik, mert már eleddig 100,000 korona aláírások révén biztosítva van. Valóázinü, hogy a még hiányzó 20000 koronát is .rövid idő alatt jegyezni fogják. Kézrekerült templomi betörő. Az ér­mihályfalvai róm. kath. és izraelita templomok betörőjét a csendőrség Bertalan Sándor rovott- multu csavargó személyében kinyomozta, el­fogta s a hatóságnak átszolgáltatta. Nagy tűz. A múlt hét szerdájának éjje­lén eddig teljesen ismeretlen okból Csrozinger Dávid ottományi gőzmalma kigyuladt s egészen leégett. A tűz keletkezési okát a csendőrség erélyesen kutatja. J *■ i Javíthatatlan ifjú lelenc. VancsaCsicsó Gyula szaniszlói suhancot, kinek romlott lelkű- letét már több rendbeli bűntény terheli, a kas­sai javítóintézetben helyezték el. Az ifjú go­nosztevő azonban megszökött. Újra visszavitték a javitó-intézetbe, de mivel semmi kedvet sem érzett a javulás s a jó útra térés iránt — egy alkalmas pillanatban sikerült neki ismét sze­rencsésen megszöknie. Betörés. Fo'ydj hó 23-án éjjel Gyön­gyösi Gyula kovácsmester műhelyét ismeretlen tettesek feltörték s onnan több darab szer­számod elvittek. A csendőrség nyomozza a tetteseket. Cukrászda Érmihályfalván. A minden tekintetben oly élénk.en s örvendetesen fejlődő város haladását bizonyítja az is, hogy immá­ron cukrászda is lesz_ Érmihályfalván. Müller Győző debreceni cukrász ugyanis a Vámos­utcában cukrászdát nyit folyó hó 30-án, mely cukrászüzlet megnyitását már régóta óhajtva várta a város lakossága. Vizbefult gyermek. Kozár Imre vasúti szerelő Imre nevű fiacskája a lakásnál tör­ténő építkezés közben egy hordóba fulladt. A szerencsétlenül járt gyermeket múlt csütörtökön temették el, a közönség nagy részvételével. IPAR, KERESKEDELEM. A kereskedelmi kormány munka- programmja. A kereskedelmi minisztériumban egész sor fontos törvényjavaslat van munkában. Leg­fontosabb ezek között a Duna-Tisza csatorna építéséről szóló törvényjavaslat, amely Hieronymi Károly keresk. miniszternek legkedvesebb terve, régi ideája, melynek megvalósításától a viziutak fejlesztésétől várja gazdasági előhaladásunkat s az ország kereskedelmének fölvirágzását. A kereskedelmi miniszter már régebben a budapest—csongrádi csatorna kivitele mellett foglalt állást. Terve az, hogy a csatornát az állam építené s az előmunkálatok ebben az irányban oly előrehaladott stádiumban vannak, hogy a nagyfotosságu, közgazdasági helyzetünkre oly nagy befolyással levő törvényjavaslat nem­sokára az országgyűlés elé kerül. A másik nagy nevezetes munkája a ke- reskedetmi kormánynak az uj iparfejlesztési tör­vények előkészítése. A kereskedelmi miniszter nem egységes kódexben kívánja ezt a kérdést megoldani, hanem a könnyebb áttekinthetés, kezelés és kivitel céljából ezeket a törvényja­vaslatokat kívánja az országgyűlés elé terjesz­teni: 1. Az iparűzésről, valamint az ipari szer­vezetekről. 2. Az építőiparról. 3. A házalásról és a vándoriparról. 1. A tisztességtelen verseny­ről. Ezekhez csatlakoznak az ipari szociálpoli­tika körében a következő javaslatuk. 1. Az ipari munkaviszonyról. 2. A kereskedelmi és fontosabb munkával megbízott ipari alkalma­zottak munkaviszonyairól. 3. A munkamegszün­tetések és kizárások megelőzéséről (békéltető eljárásról). 4. Az ipari munkaviszonyból szár­mazó jogviták elintézéséről (ipari bíráskodás). 5. Az ipari alkalmazottak testi épségének vé­delméről és ezzel kapcsolatban, vagy külön törvényben az ólomlehér és más ipari mérgek hatásának megelőzéséről. 6. A fiatalkorú mun­kások védelméről. 7. Az ipari munkának vasár­napi és ünnepnapi szünstelésről. 8. A munka- közvetitésről. E javaslatok közül többet ibár „legközer lebb a nyilvánosság été terjeszt a kormány. A kisipar fejlesztéseinek eredményesebb módjai megvitatására nem régen szaktanácsko­zás volt a kereskedelmi- és iparkamarák ki­küldötteinek részvételével a kereskedelmi mi­nisztériumban. A tanácskozáson sok üdvös plánum és indítvány merült föl, ezeket a ka­marák most dolgozzák ki s az ő feladatuk lesz megállapítani azt az ipartámogatási uj metódust, mely az összes iparosok és iparágak érdekeire egyformán tekintettel lesz s a hazai ipar fej- esztésének uj alapjait fogja lerakni, uj irány­elveit fogja megjelölni s korszakot teremt az ipar előre vitelében. íme ezek nagy vonásokban azok a tervek, azok a törvénytervezetek, melyek a kereske­delmi kormányt foglalkoztatják s amelyek meg­valósulása esetén a magyar ipar és kereskede­lem a közgazdasági élet renesszánsza fog be­köszöntem. Ezekről a nagyszabású ipari és kereske­delmi törvényjavaslatokról elmélkedvén, önkén­telenül eszünkbe jut az a fájó tudat, annak elgondolása, hogy mennyit elmulasztottunk mi az elmúlt és vissza sohasem térő decennicumok alatt az ország gazdasági életének, fejlődésé­nek a megalapozása és biztosítása tekintetében. Hol volnánk már anyagiakban, hogy mind­azokat a törvényjavaslatokat, amik ma is még csak az előkészítés stádiumában vannak, már évtizedekkel ezelőtt megalkottuk és életbelép­tettük volna s nem kellene ma is még mindig az alapvető munkánál tartanunk! No de példaszó szerint jobb későn, mint soha. A kereskedelmi kormány akciója nem nem várt ipari, gazdasági eredményt igér, az ország fellendülésének prespektiváit nyitja meg előttünk, csak a politika el ne rontsa a jó szándékot s meg ne zavarja az alkotó munkát

Next

/
Oldalképek
Tartalom