Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-08-03 / 31. szám

4-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 31. szám. HÍREK. TÁJÉKOZTATÓ. A Régi Kaszinó könyvtára nyitva van. A Polgári Kaszinó könyvtára nyitva van minden­nap d. e. 10 órától 12-ig. Petőfi. Szerdán volt a segesvári csata évfordulója. Hatvanhárom évvel ezelőtt ezen a napon tűnt el Petőfi Sándor, a magyar irodalom és a ma­gyar szabadság fényes csillaga. Mi csak most látjuk, hogy mily nagy idő hatvánhárom év! Azóta a költő Petőfinek glóriás neve bejárta a világot, mig a szabadsághős Petőfiről itthon, a honi tájakon, mintha kezdenének megfeled­kezni. Mi az oka ennek? Tudja a jó Isten! Ám az a szomorú való, hogy ma például hiába lapozgattunk át egy csomó újságot, árva betűvel sem emlékeztek meg Petőfiről. Pedig ő is egyike volt azoknak, akik szabaddá tették az ólombetű hatalmát, mert úgy érezték a szi­vükben, hogy a gondolat is épugy, mint a ma­dár, csak oldott szárnyakkal tud repülni. Ma is forrong ez az ország. Ma is küzd egy jobb jövőért, mint ahogy akkor küzdött, amikor Petőfi gyújtó versei röpdöstek szerte széjjel. Manapság azonban nem a költők ráz­zák föl az országot, valamint a közjogon ve­szekedő politikusok sem, hanem a művelődés­nek az az óriás gépezete, melyben az irodalom, kereskedelem és az ipar egy-egy alkotórészek. Ma már az az igazi hazafi, aki munkás, szor­galmas ember, mert úgy követi legigazabban az ősök példáját. Épen ezért a köteles emlékezésről sem szabad megfeledkeznünk. Tartozunk ezzel nem­csak az ősöknek, hanem magunknak is, hogy egy pillanatra megálljunk a napi munkánkban és kegyelettel gondoljunk Petőfire. Személyi hir. Ilosvay Aladár alispán és családja csütörtökön Nagybányára utazott, hogy részt vegyen a képkiállitás megnyitásán, ahon­nan tegnap este tért vissza városunkba. A főispán betegsége. A vármegyei la­pok azt irták, hogy Csaba Adorján főispán meg­betegedett. Illetékes helyről arról értesítenek bennünket, hogy a főispán állapota jóra for­dult, úgy, hogy már az ágyat is elhagyhatta, de pár napig még a szobát kénytelen őrizni. Kinevezés. A pénzügyminiszter Hebe Jó­zsef segélydijas pénzügyi számgyakornok^t a helybeli pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőségnél a XI-ik fizetési osztályba ideiglenes minőségű számtisztté nevezte ki. Áthelyezés. Magyar Bálint segédlelkész Kálmándról Felsőbányára helyeztetett át, helyére pedig Weisz József ujmisés küldetett ki Kál- mándra segédlelkésznek. Tanári kinevezés. Dr. Boromisza Tibor megyéspüspök Varjas Endre szatmári tanitó- kápzőintézeti tanárt, a „Heti Szemle“ szerkesz­tőjét, a szatmári kir. kath. főgimnázium taná­rává nevezte ki. Gyászmise. Néhai gróf Károlyi István halálának évfordulóján, f. hó 31-én délelőtt, a helybeli róm. kath. templomban gyászmise volt, melyen a grófi család tagjain kívül részt vett az uradalom tisztikara és megboldogult tisztelői. Halálozás. Fried Emilné szül. Rooz Fanni asszony pénteken, Szatmáron hosszas szenvedés után elhunyt. Holttestét városunkba hozták és vasárnap délelőtt nagy'részvét mellett helyezték örök nyugalomra. Rooz Salamon és neje leá­nyukat, özv. dr. Áldor Adolfné szül. Rooz Lujza testvérét gyászolják az elhunytban. Uj járárásorvos. A vármegye főispánja az avasi járásba járásorvossá Dr. Somló Sán­dort nevezte ki. Tanítói kinevezések. A tavaly életbe léptetett rend szerint az uj állami elemi isko­lákhoz a tanítókat és tanítónőket most nevezte ki a vallás- és közoktatásügyi miniszter. Vár­megyénk területére a következők neveztettek ki: Mózesfalu : Erdélyi Gábor. Jeder : Koródán Tivadar. Nagybánya-Feketepatak-telep: Petne- házy Erzsébet. Szamosborhid : Papp Viktor és Juhász Mária. Szaniszló : Baumgartner György, Bodó Rémusz és György Terézia Piroska. Tar­tóié : Getie Kornélia. Törökfalu: Jaczina Anna. Kismajtény: Otmayer Gyula. Tyúkod: Mikó Mátyás és Almássy Sára. Szamoskoród: özv. lile Bertalanná. Érendrqd: Bárki Julia. Gyöke­res: Bacsila Viktor. Kapnikbánya : Ember Lász- lóné Bende Jolán. Nagynyires: Schönflug Béla. Gyászhir. Rácz János helybeli bádogos iparos neje szül. Szkalítzky Albina mult hó 27-én 57 éves korában elhunyt. Temetése va­sárnap délután nagy részvét mellett ment végbe. Ezredösszpontositás. A szatmári 12-ik honvédgyalogezred Nagyszőlősre utazott, ahol három hétig összpontosítva lesz. Kinevezés. A kismajtényi postahivatal postamesterévé a nagyváradi posta- és távirda igazgatója Bodoky Béla körjegyzőt nevezte ki. Táncmulatság. A Nagykárolyi Első Ifjú­sági Műkedvelő Egyesület vasárnap este a Pol­gári Olvasókör termeiben jól sikerült táncmu­latságot tartott. hozhat. Talán egy uj, fényes ág szakad majd ki a családfőn. Az az egy igaz, hogy ez aztán alapos egy vérfelfrissités lészen. Megemlékeztek Gyuri báró minden érde­méről s egy szép napon megjött a dekrétum, hogy Kovács Ödönből Noszlopy Ödön báró Spitzer is szavainak állott s egy uj teljesen tiszta telekkönyvvel lepte meg az öreg bárót, melyen csak az ő neve szerepet, a többi pe­dig mind, mind elveszett a rubrikákból. Még a Spitzer Áron neve is. A lakodalom is megtörtént hamarosan. A Noszlopy György fia elvette a Spitzer Áron leányát. Nehéz sor, de megéri mégis. Ami pár év van még a Gyuri báró életéből, az vígan fog eltelni most már. Milyen furcsa is az, hogy a kengyelesi egész jövedelmet ő teszi zsebre és költheti el. És ha valamelyik este véletlenül többet talál veszteni, mint a mennyi a kész­pénze, hát milyen örömmel adnak kölcsönt az uradalomra. Van most ott a telekkönyvben sok szép hely újra a hitelezők számára. Csakhogy idáig nem ment a dolog. Le­vett sapkával, egész alázatosan instálta Spitzer először a bárót, hogy vigyázzon egy kicsit a pénzre, mert drága dolog ám az és hát vegye figyelembe, hogy maholnap nagyapa lesz, aki­nek kötelességei vannak az unokáival szemben. Noszlopy jót nevetett a kérésen és megveregette a Spitzer hajlott vállát. De hát persze esze ágában sem volt, hogy megfogadja a jó taná­csot. És a kártya megint olyan szerencsétlenül járt folyton, mint hajdan, mikor először köl­tötte el a kengyelesi uradalmat. Akkor tehette, még nem állott a háta mögött Spitzer. De most egyszerre csak azon vette észre magát, hogy nem kap újra kölcsönt, még a legnótáriusabb uzsorástól sem. S aztán a jövedelmet sem ő szedi Kengyelesről. Gond­nokság alá került, pazarlás miatt. A fia, báró Noszlopy Ödön veszélyeztetve látta az érdekét az apja esztelen pazarlása által. És Gyuri báró csak nagy nehezen tud megint néha-néha egy pár száz koronát zsebre tenni az uradalma jö­vedelméből, éppen úgy, mint akkor, mikor még nem volt fia, nem voltak unokái. Ezért igazán nem volt érdemes belemenni Spitzer Áronnal abba a nagy üzletbe. A vármegyei tiszti nyugdíjalap fizetési zavarokkal küzd, május végén 7000 K tulki- adással lett lezárva, dacára annak, hogy már más alapok kölcsöneit is igénybe vette. Az al- pán most felhívta a főszolgabirákat a nyugdij- járulékek behajtására, nehogy a nyugdijak ki­fizetését beszüntetni kénytelen legyen. Választás. A börvelyi körjegyzőségbe al­jegyzővé m. hó 27-én, szombaton Szabó Elemért választották meg. Emlékeztető. A Tűzoltó-Egyesület tánc- mulatsága holnap este lesz megtartva a Polgári Olvasókörben. Ä mulatság iránt általános az érdeklődés s igy bizton lehet remélni, hogy az úgy erkölcsileg, mint anyagilag sikerülni fog. A Nagykárolyi Kerületi munkásbiz- tositó-pénztár 1912. évi augusztus hó 4-én, holnap vasárnap délelőtt 10 órakor Nagyká­roly városháza nagytermében tartja meg rendes évi közgyűlését. Pályázat. A volt szatmármegyei nőipar- cgyesületnek Nagykároly város által átvett va­gyonából az 1912—13. iskolai évben két szat­mármegyei vidéki, a nagykárolyi polgári leány­iskolába járó, szorgalmas és jó magaviseletü növendék fog egyenként 240 korona ösztöndíj­ban részesitettni Ezen ösztöndijat elnyerő nö­vendékek a város által tandíjra, tanszerekre és beiratási díjra külön 60—60 korona segélyben fognak részesittetni. Felhivatnak mindazok, kik ezen ösztöndíjban részesittetni óhajtanak, hogy az 1911 —12. tanév végén nyert iskolai bizo­nyítvánnyal, születési anyakönyvi kivonattal, ilíetőségi és vagyoni bizonyítvánnyal felszerelt s Szatmárvármegye főispánjához, mint az ösz­töndíj adományozására jogosulthoz intézett kér­vényüket legkésőbb 1912. évi szeptember hó 8- áig a nagykárolyi polgári leányiskola igazga­tójához adják be, mivel a később beadott kér­vények figyelembe vétetni nem fognak. Mikor kell bevonulni? A honvédelmi miniszter az idei fősorozás végrehajtása dol­gában most adta ki az utasítást. Ezen utasítás következtében az eddig érvényben volt véderő­törvény utasítás mindama rendelkezései érvé­nyüket vesztik, amelyeket az uj véderőtörvény végrehajtására vonatkozó utasítás megváltozta­tott. Az eddig érvényben volt utasításnak egyéb részei, amennyiben azokat az uj véderőtörvény érvényen kivü! nem helyezte, ideiglenesen ér­vényben maradnak. Az utasítás a bevonulás idejét a következőképpen állapítja meg: Az egyéves önkéntesek részére október 10-ike. A haditengerészet, illetőleg és pedig a haditenge­részeti kiegészítési kerületekköi besorozottak részére, a 25 százalékkal fölemelt múlt évi ujonchányadnak megfelelő szám erejéig, nov. 25-ike, a többiek részére október 15-ike. A többi besorozottak részére, a közvetlenül a póttartalékba utaltak kivételével, október 15-ike. Elrendeli az utasítás, hogy a második tényleges szolgálati év teljesitésére kötelezett egy évi ön­kéntesek, továbbá mindazok az egy évi önkén­tesek, akik az egy évi tényleges szolgálatot már tényleg lerótták, azonnal a tartalékba lielyezen- dők át. A csillagos ég augusztus havában. Augusztus hóban este 9 órakor a Wega nevű fényes csillag épen a délkörön és igen közel a Zenithez tündöklik. Tőle balra a Hattyú csil­lagzata, ez alatt pedig a Altair, a Sas főcsil­laga látható. Északkeletre magasan fenn a Pe­gazus figyelhető meg, mig a Cassiopeja ugyan csak északkeletre melyen látható. Délnyugatra középmagasságban a Corona, alatta pedig a sárgás vörösfényü Arcturus fénylik. Közelebb a délkörhöz, mélyen a látóhatáron a vöröses fényű Antares tűnik fel. A Nagy Medve augusz­tusban északnyugaton szemlélhető. A inerkur augusztusban még esti csillag. Kevéssel 8 óra után nyugszik le, de csak a hó elején. Később a naphoz közeledik és 22-én együtt állásba jön vele, miért láthatatlan. A Vénusz ámbár már néhány perccel később nyugszik le e hónap­ban, mint a Nap, még mindig oly közel van hozzá, hogy alig észrevehető. A Mars augusz­tusban még esti csillag. A hónap elején fél kilenckor, a végén pedig háromnegyed nyolc óra körül nyugszik le. Látszólag még mindegyre ii M II II Modern és tartós : : plissézés és gouvlározés. Hájtájer Pál : : Nagykároly, : : Széchenyi-uíca 34. sz. a róm. kath. fiúiskola mellet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom