Nagykároly és Érmellék, 1911 (2. évfolyam, 1-53. szám)

1911-10-28 / 44. szám

6-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 44-ik szám A konviktus megnyitása. A nagykárolyi Szent László konvikíust november hó elején fogja az igazgatóság ünnepélyesen megnyitni. A megnyitáson részt vesznek dr. Bóromissza Tibor és Fetser Antal püspökök is. A megnyi­tási ünnepség reggel 9 órakor tartandó ünne­pélyes misével kezdődik, amelyen a főgimná­zium énekkara fog énekelni. A templomból a tornacsarnokba vonulnak a résztvevők, ahol a diákok énekkara üdvözlő hymnuszt fog éne­kelni, Cseh Lajos gimn. igazgató pedig a kon­viktus történetét fogja ismertetni. Ezután a konviktus épületébe vonulnak át a jelenlevők és dr. Boromissza Tibor püspök ünnepélyesen felszenteli a konviktus uj épületét. Fél kettő­kor ebéd lesz a konviktus étteremben, amelyre a bizottságon és püspökön kívül még a főispán és alispán is hivatalosak. Iskola-gyűlés. A nagykárolyi róm. kath. iskolakerület Nagykárolyban november hó 9-én nagy ünnepélyes alakuló gyűlést fog tartani. Köz­gyűlés tárgysorozatát lapunk jövő számában fogjuk közölni. Kinevezés. A pénzügyminiszter Kis József díjtalan pénzügyi számgyakornokot, helybeli lakost, a pénzügyigazgatóság mellé rendelt szám­vevőséghez ideiglenes minőségű segélydijas számgyakornokká nevezte ki. Halálozás. Özv. csengerbagosi Bagossy Ferencné szül. iványi Fekete Mária folyó hó 26-án délután 2 órakor rövid szenvedés után életének 96-ik, özvegységének 26-ik évében a halotti szentségek ájtatos felvétele után Kap- lonyban elhunyt. A megboldogult hült tetemei d. u. 3 órakor fognak a kaplonyi sirkertben örök nyugalomra tétetni. Az elhunytban Bagossy Ferenc p. ü. titkár édesanyját gyászolja. Eljegyzés. Propper Vilmos a szatmári Bankegyesület tisztviselője eljegyezte Nagyká­rolyból Guttman Ármin helybeli lakos leányát Gizikét. Pályázat. Szatmárvármegyénél egy köz- igazgatási gyakornoki állás megüresedvén, arra 30 nap alatt lejáró pályázat hirdettetett. A „Nagykárolyi Zenemükedvelők Egye­sülete“ által f. hó 28-án a vármegyeháza nagytermében tartandó hangverseny műsora: 1. Beethoven vonósnégyes, előadják Hermann László (első hegedű), Obholczer Gyula (máso­dik hegedű), Vitek Károly (mély hegedű), Pé- chy László (gordonka). 2. Goldmarck hegedű­verseny, előadja Hermann László. 3. Haydn József: Allegrettó a 11. szimfóniából, előadja az egyesület zenekara. 4. a) Hermann László Nocturnó, b) Hubay. Csárda jelenetek, elő­adja Hermann László, kinek hegedüjátékát az estélyen Kovács Lajosné fogja zongorán ki­sérni. Kezdete este 8 órakor. — Belépő-dij 2 korona. Könyvelő-választás. Az „Arina“ taka­rékpénztár részvénytársaságnál rendszeresitett segédkönyvelöi állásra Csurderiu Valéria, Csur- deriu Mihály szamosdobi gör. kath. esperes leánya választatott meg. Virilis képviselőtestületi tagok a jövő évre a következők: a) Rendes tagok. 1. Gróf Károlyi Gyula, 2. Nonn Gyula, 3. Vetzák Ede, 4. gróf Károlyi Antal, 5. Berger Jenő, 6. Ber­ger Ármin, 7. N. Szabó Antal, 8. Wagner Ist­ván, 9. özv. Cservenyák Antalné, 10. Kaufmann Izidor, 11. Jasdrabszky Irma gondnoka Péchy Imre, 12. Weisz Sándor, 13. Récsey Ede, 14. dr. Cukor Lajos, 15. Kalafoni Jenő, 16. Reök Gyula, 17. Péchy László, 18. dr. Jékel László, 19. Hadnagy Ignác, 20. Véber Tibor, 21. Cső­kör Ferenc, 22. dr. Sternberg Géza, 23. dr. Kovács Dezső, 24. dr. Schönpflug Béla, 25. st. izr. hitközség, 26. Schifbeck Károly, 27. Rooz Samu, 28. id. Kaufmann Adolf, 29. Igaz Ká­roly, 30 Borostyán István, 31. dr. Adler Adolf, 32. dr. Vetzák Ede, 33. dr. Várady János, 34. Sternberg Mór, 35. dr. Péchy István, 36. dr. Somossy Ignác, 37. Róth Károly, 38. Spitz Dénes, 39. Kaufmann Jakab, 40. özv. ,Füzy Istvánná, 41. Nonn János, 42. Weinberger Fe­renc, 43. Hahn János, 44. Schusteritsch Fe­renc, 45. Cukor Márton, 46. dr. Schönpflug Richárd, 47. Kaufmann Jenő, 48. dr. Gózner Elek, 49. dr. Antal István, 50. Schiff Gyula, 51. Weisz Lajos, 52. Petz János, 53. özv. Po­zsonyi Lászlóné, 54. id. Vida Sándor, 55. Kaufmann József, 56. dr. Sternberg Zoltán, 57. Mercs Imre, 58. Brichta Miksa, 59. Bunda Miklós, 60. Strohmájer Ferenc, 61. Csaba Adorján, 62. Csipkés András, 63. Rózenberg Bernét, 64. Patz Antal, 65. dr. N. Szabó Al­bert, 66. Janitzky Albert, 67. Bing Mór, 68. Fógel Kálmán, 69. dr. Stern Adolf, 70. Kere­kes Ödön, 71. Rubletzky Ignác, 72. Boros Já­nos, 73. ifj. Csőkör Ferenc, 74.- dr. Sternberg Endre, 75. dr. Melinda László, 76. id. Matolcsy Sándor, b) Póttagok. 1. Singer Lipót, 2. Pucser Károly, Mitrovics Elek, 4. Lőwy Dávid, 5. Somossy Miklós, 6. Grósz József, 7. dr. Róth Imre, 8. dr. Blum József, 9. özv. Áldor Adolfné, 10. Sternberg Dénes, 11. Fitos Ferenc, 12. Márchis Romulus, 13. Csernyi József, 14. Gyu- rovits Gyula, 15. Fridi István. A Nagykároly és Vidéke Takarék- pénztár r. t. f. hó 19-én rendkívüli közgyű­lésen tudomásul vették, hogy az alaptőkemelés, illetve részvényjegyzés sikerült, s megválaszta­tott az igazgatóság tagjává Bortnyák István magánzó. Szeptember hónapban vármegyénkben egyenes adóban befolyt 347449 K 7 fill., had­mentességi díjban 6805 K 64 f., bélyeg és köz­vetlen illetékben 96477 K 56 f., fogyasztás és italadóban 14'745 K 54 fillér. Kik lettek esküdtek? November hó 20-án ismét megkezdődnek a esküdtszéki tár­gyalások a szatmári kir. törvényszék esküdt- biróságánál. A törvényszéken délelőtt sorsolták ki a novemberi ciklus esküdtbiráit. Rendes es­küdtek lettek városunkból: WéberTibor ke­reskedő és dr. Vetzák Ede ügyvéd. Házvétel. Kovács György helybeli keres­kedő megvette Balog Károly Nagyit ajduváros- utcai házát 17200 koronáért. Kovács György a telken egy modern emeletes házat épittett a jövő év folyamán. A fegyveradó lajstrom 1911. évi nov. hó 2 napjától 1911. évi nov. hó 10 napjáig bezárólag Nagykároly város adóhivatalánál köz­szemlére kitétetett. A lajstromok a városi adó­hivatalban a hivatalos órák alatt tekinthetők meg, a felebbczések ugyanott nyújthatók be. Felemelik a levélportót. A kincstár a levélportót osztrák mintára fel akarja emelni: a helyben címzett levelek portóját 6 fillérről 10 fillérre. Általában az a postakincstár terve, hogy megszüntesse a portókülönbözetet. Általános emelés egy időre nem lesz, mert az ellen az egész levelező közönség állást foglal. A székszorulás olyan állapot, mely alatt, az egész szervezet megromlik. Szükség esetén igyunk reggelenkint éhgyomorra fél po­hár Ferencz József-keserüvizet, mert ez a legmegbízhatóbb és legolcsóbb eljárás a pan­gás megszüntetésére és igy szervezetünk egész­séges fenntartására. Kapható az összes gyógy- tárakban és ásványvizüzletekben. Ujitás a postai csomagok feladásánál. A postaigazgatóság érdekes reformot akar életbe léptetni, mely külföldön már évek óta ki van próbálva, de nálunk még ujitás számba megy. A csomagokat ugyanis ezentúl szállítólevél ki­állítása nélkül ép oly módon lehet majd fel­adni, mint a leveleket. A szállítási dijat egy­szerűen levélbélyegekben keli majd a csoma­gokra ráragasztani s a posta úgy fogja kezelni azokat, mint a levélpostai küldeményeket. A feladás ezzel lényegesen könnyebbé és gyor­sabbá lesz téve. Az uj bor áldozata. Számtalan esetben olvassuk hol itt, hol ott szedi áldozatát az uj bor kigőzölgése s azért még sem járnak el körültekintéssel, hogy a szerencsétlenség elke­rülhető legyen. A szerencsétlenség ismét meg­történt. Mezőteremen f. hó 23-án Merker János odavaló jó módú gazda leküldte kocsisát a pincébe, hogy a reggelihez hozzon fel kenyeret. A kocsis lement s kinyitotta a pince ajtót, hol nagymennyiségű must volt forrásban. A forrásban levő must gáztól a kocsis össze esett s elszé­dült. A gazdának gyanúsnak tűnt fel a kocsis távolléte, lement, hogy megnézze mit csinál. Mikor látta az elalélt kocsist, megmentésére si­etett. Azonban vesztére mert ő is elszédült s összerogyott. Éppen akkor érkezett meg Merker felesége Szaniszlóról s látva, hogy az udvaron, a házban senki sincs lement a pincébe. Az asszony sikoltozására elősiető szomszédok Mer- kert valamint a kocsist felhúzták a pincéből s élesztgetni kezdték. A kocsis magához tért, Merkert azonban a kiözönlő gáz megölte. A szerencsétlenül járt felesége iránt általános a részvét, ki öt gyermekkel maradt. Temetése csütörtökön volt. Őrizetlenül hagyta szekerét Miklosícu József helybeli gyolcsos pénteken a Gencs-ut- cán, mikor a tasnádi vásárról jött hazafele. A kedvező alkalmat felhasználta valami szemfü­les tolvaj s a szekeren levő árukat alaposan megdézsmálta. A károsult feljelentést tett is­meretlen tettes ellen, a rendőrség a lopás ügyé­ben nyomoz is. A „Royal“ szálloda gazdát cserélt. A város központján levő „Royal“ szállodát Braun Márton Selmecbányái lakos vette át s azt a napokban fogja ünnepélyesen megnyitni. Meglopták a g. kath. egyházat Vezenden. Vezend község g. kath. hívői az egyház ter­mészetbeni járandóságait terményben szállítot­ták be rég idő óta. Most azon meglepetésben részesültek a hivek, hogy ismeretlen tettesek, mintegy 100—150 korona értékű terményt el­loptak. A csendőrség keresi a körmönfont tetteseket. Régi haragosa volt Kis József irinyi lakosnak Balczó Lajos s a sors véletlenül szembe hozta őket egymással vasárnap Balczó a mellette elhaladó Kisnek rohant s ökölbe szorított kézzel oly szerencsétlenül vágta arcul, hogy Kiss körülbelül elveszti szeme világát. Az ügy folytatása a járásbíróságnál lesz. ] Nagykárolyban mely czégeke! keressük fel? KOVÁCS GYÖRGY női és férfi divatáruháza Nagykároly. Állandóan nagy raktár női ruha kelmék, min­denféle diszek, nap- és esőernyők, függö­nyök, ágy- és asztalterítők, paplanok stb. Különálló szőnyeg és menyasszonyi kelengye osztály. Szolid kiszolgálás. Szigorú szabott árak. iSmC“ Legolcsóbb bevásárlási forrás! "JHü FRANKL DEZSŐ NAGYKÁROLY. Vaskereskedés a „Debreceni kapá“hoz (Makai-udvar.) A közelgő őszi és téli szezonra ajánlja: Z folyton égő kályhájait. Z Mielőtt bárki szükségletét beszerezné, te­kintse meg raktáramat, Klein József posztó áruházába Nagykároly, Deák Ferencz-tér. Állandó raktár: hazai és külföldi szövetuj- donságokból, úgyszintén férfi és fiú öltönyökből. NEUMAN MENYHÉRT férfiszabó üzlete. Nagykároly, Széchenyi-u. Megérkeztek: a legújabb divatu felöltők, télikabtátok, fiú- és férfiruhák. '"Ml Éves hirdetéseket igen mérsékelt árért közöl lapunk kiadóhivatala. ZVOLENCZKY VILMOSNÉ kristály gőzmosó, vasaló és vegytisztitó-intézete NAGYKÁROLY, Kishajdnváros 1. sz. Egyedül legszebben mos és vasal hófehér és tükör fény. Tisztit bármilyen finom ruhákat. Vidékre megrendeléseket gyors, pontos ki­szolgálás és jutányos árban végez és haza is küld. Szives pártfogásaikat kéri a nagyérdemű közönségnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom