Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-08-31 / 35. szám

4-ik oldal. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 35. szám. állapítása. 4. Özv. Zicher Jánosné kéményseprő­iparos kérelme a városi kéményseprői kerüle­tek újabb beosztása iránt. 5. Néhai Erőss Gyula­féle gimnáziumi ösztöndij-alapitványról alapitó oklevél kiállítása. 6. Kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 55396—1912. sz. értesítése arról, hogy a Vasutipar r.-t. és társa cég részére Nagykárolyban létesítendő közúti vasút elő­munkálataira kiadott engedély meghosszabbitta- tott. 7. A képviselőtestület 63—1912. kgy. sz. határozata folytán a városi tisztviselői illetmé­nyek 1912. évi összegének kiegészítése tárgyá­ban határozathozatal. 8. Bejelentés arról, hogy a 131 —1912. kgy. számú véghatározat alapján a városi színháznak mozgófénykép előadások tartására leendő bérbeadása —eredményre nem vezetett. 9. Az 1912. évi augusztus hó 19-én tartott pénztárvizsgálat eredményének bejelen­tése. 10. A közgyűlés idejét megelőzőleg legalább 24 órával beadható indítványok tárgyalása. Kinnvezés. A keresk. miniszter Vasady János helybeli postatisztet postafőtisztté léptette elő. Gratulálunk. Eljegyzés. Litteczky Lajos honvédhad­nagy eljegyezte Márton Birikét, Márton Sándor erdőtanácsos leányát. Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter Szabó Károly helybeli pénzügyi irodatisztet a szekszárdi m. kir. pénzügyigazgatósághoz he­lyezte át. A vármegyei állandó választmány szep­tember hó 4-én délután fél 4 órakor a szep­tember 5-iki közgyűlés tárgysorozatába felvett tárgyak előkészítése céljából ülést tart. Házasság. Haimann Géza fővárosi ke­reskedő szeptember hó 3-án esküszik örök hű­séget Debrecenben Weisz Lajos helybeli nagy- kereskedő leányának Margitnak. Képviselőtestületi közgyűlés. Városunk képviselőtestülete vasárnap egy igen gyengén látogatott rendkívüli közgyűlést tartott Debre­ceni István polgármester, kir. tanácsos elnöklete alatt. Az egész tárgysorozattal egy jó negyedóra alatt végeztek. Ugyanis tudomásul vette a kép­viselőtestület azon bejelentést, hogy a jövő évi költségvetés az őszi rendes közgyűlésre elő nem terjeszthető. Özv. Kaimovits Ábrahámné által gróf Károlyi Gyuláné ellen indított kárté­rítési perben a város perbehivatván, a képvi­selőtestület a perbehivást tudomásul vette és a védelemmel Borody György tiszti ügyészt bízta meg. Ezzel a közgyűlés véget ért. Esküdtek kisorsolása. A jövő hó 16-án kezdődő esküdtszéki ülésszakra kisorsolt esküd­tek között városunkból Serly Dénest hívták be. Eljegyzés. Dallos József munkácsi állami gyermekmenhelyi főkertész eljegyezte Lörincz Emmuskát, Lőrincz György polgártársunk leá­nyát. A városi tisztviselők fizetésrendezése. A jog- és pénzügyi bizottság f. hó 29-én d. u. 3 órakor tartott ülésén elhatározta, hogy a köz­gyűlés elé olyan javaslatot terjeszt, mely szerint 1911. évről feleslegként kezelt 18,000 koronát pótlók címén tisztviselői között a fizetés ará­nyában felosztja. Kedélyes összejövetel. A „Nagykárolyi Dalegyesület“ működő tágját szombaton tar­tották legelső összejövetelüket uj helyiségükben, a Katholikus Legényegyesület külön termében. A délutánt kuglizással töltötték el, majd barát­ságos vacsorához ültek s közben szebbnél-szebb dalokat adtak elő. Repülés Nagybányán. Nagybányán a múlt vasárnapra hirdetett repülés szerencsétlen­séggel végződött. Prodam Guido aviatikus 15 méter magasságból lezuhant s a fején és kezén súlyosan megsérült és mind a két lába eltört. Parallel osztályok. A főgimnáziumban előfordult eddigi áldatlan állapottal szakított Nagykároly város tanácsa, amikor elhatározta a parallel osztályok felállítását úgy a főgimná­ziumban, mint a polgári fiúiskolában azon esetre, ha a jelentkezők száma túllépné a tör­vényesen megengedett létszámot. Ezen intézke­dést figyelmébe ajánljuk különösen a vidéki szülőknek. Fényes istenitisztelet a róm. katholi­kus templomban. A róm. kath. templomban fényes segédlettel lesz szeptember 1-én, vasár­nap a 9 órás nagymise megtartva Kai. Szent József tiszteiére. Jordán Károly szaniszlói apát­plébános fog pontiíikálni, a Dalegyesület válo­gatott tagjai pedig Sneitzer miséjét éneklik. Ipartestületünk figyelmébe. A nagybá­nyai ipartestület kérelmére az állam nagybányán ingyenes agyagipar tanfolyamot létesített, ami által nemcsak szakképzetté tette nagybánya agyaggal dolgozó iparosait, hanem részükre uj jövedelmi forrást is nyitott. Nagyon helyes lenne, ha ipartestületünk követné a nagybányai ipartestület példáját, s a mi iparosaink részére is kieszközölné az ilyen szaktanfolyam ingyenes létesítését. A Nagykárolyi Protestáns Társaskör 1912. évi szeptember 8-án, a Városi színház­ban nagyságos özv. dr. Serly Gusztávné úrnő védnöksége alatt, saját alapja javára zártkörű táncmulatsággal egybekötött műkedvelő előadást tart. Színre kerül : az „Arany kakas.“ Kitünte­tett bohózat három felvonásban. — írták: Blumenthal és Kadelburg. — Fordította : Fái J. Béla. — A színpadi rendezést Tremba Márton eszközli. — Személyek: Szikra Ju­liánná, az Arany kakas fogadósnéja Szabó Olga. Fürge Antal, fizető pincér Kürthy Károly. Dachselmájer J. Nepomuk, lámpagyáros Szolo- majer István. Erzsi, leánya Kürthy Etel. Liza, Dachselmajer húga Vida Rózsika. Horváth Ge­deon, tanár Kaizler Imre. Klárika, leánya Kaiz- ler Erzsiké. Dr. Gyárfás Béla, ügyvéd Papp Zsigmond. Müller Ottó K. Nagy Sándor. Fló- ris, koldus ifj. Mózsa Pál. Treszka unokahuga Kaizler Erzsiké. Bokross ülnök, Emma, neje nászutasok Bolemann Pál, Szabó Liliké. Kormos Antal erdőtanácsos Konrád József. Angol tourista Csőkör Ferenc. Péter, vezető Mezőssy János. Kató, levélhordó Debreceni Rózsika. Feri, pin­cér Weiszbarth János. Laci, pikkoló Zboray Jó­zsef. Mici, szobaleány Orbán Etelka. Máli.sza- kácsné Vida Rózsika. Portás, Mátyás György. Jegyszedő ifj. Papp József az Arany kakas fo­gadóban. Utasok, fürdővendégek, falusi nép, gyerekek, touristák stb. Történik a Balaton mel­lett, Bakony-Fiireden. Helyárak: Alsópáholy 12 kor. Felsőpáholy 10 kor. Támlásszék 2 kor. 50 f. Földszinti ülőhely 2 kor. Erkély 1 kor. 20 f. Karzat (mely a táncmulatságra nem jogosít) 80, 60 és 40 fillér. Jegyek előre válthatók Lu- czay János és Gózner Kálmán urak üzletében. Kezdete este pont fél nyolc órakor. A táncmu­latság színház után a Polgári Olvasókör összes helyiségeiben fog megtartatni. Hupfer Ferenc, az Olvasókör kitűnő vendéglőse, jó ételekről és italokról gondoskodik. Ezen előre is élvezetes­nek ígérkező előadásra felhívjuk olvasóközön­ségünk figyelmét. Felvétel a Melinda árvaházba. A nagy­károlyi nőegyesület az általa fentartott árvaházba Tóth Erzsébet II. osztályú tanulót ingyenes nö­vendéknek felvette. Estély a Polgári Kaszinóban. Szept. hó 1-én Hupfer Ferenc a Polgári Kaszinó kert­helyiségében zene-estélyt rendez, melyen Oláh Ferenc szatmári első zenekara fog hangverse­nyezni. Kedvezőtlen idő esetén a hangverseny a nagyteremben lesz. Uj utcanyitások. Három uj utcanyitás is lesz városunkban. Az első utcát a Nagykárolyi Takarékpénztár Egyesület nyitja Széchenyi-utcai telkén, ezen nagyforgalmunak Ígérkező utca a Széchenyi-utcát fogja összekötni a Könyök­utcával. Az utca 7 méter széles, mindkét olda­lán aszfalttal lesz ellátva. Az uj utca Széchenyi- utcai szegletén a Nagykárolyi Takarékpénztár Egyesület egy szép egyemeletes palotát épit, utánna következik a Kölcsey-nyomda részvény- társaság helyisége, aztán akegyér-gyár modern szép épülete, az uj utca Könyök-utca szegletén is épit a Nagykárolyi Takarékpénztár Egyesület egy szép földszintes házat. A megmaradó tel­keket, valamint a felépitett házakat aztán érté­kesíteni fogja. — A második utca a Hétsastoll- utcán levő Liebhauzer-féle, valamint az Ujházy telkek közepén fog 8 méter szélességben el­vonulni és a Hétsastoll-utcát a Honvéd-utcával összekötni. Ez az utca — tekintettel arra, hogy a ref. templom, Petőfi és Árpád-utcák felé irá­nyuló forgalmat a legrövidebben bonyolíthatja le- — igen élénk forgalmú lesz. — A harmadik utca a Kaplony-utcát fogja összekötni a tiszt­viselő-telepen levő Mikszáth-utcával és a dr. Vetzák Ede Kaplonyi-utcai telkein 10 méter szélességben a régi Kálmánd-utcával parallel fog elvonulni. Házas beltelkek árának órási emelkedése folytán feltétlen szükség van uj ut­cák nyitására, hogy azok, akik saját hajlékban akarnak lakni, olcsó és jó helyen fekvő telkek szervezhetése által ezen céljukat elérhessék, erre való tekintettel örvendetes jelenségnek lát­juk uj utcák nyitására irányuló törekvést. Beiratás a zeneiskolába. Vitek Károly zeneiskolájába a beiratások szept. hó 2. 3. és 4.-én lesznek d. u. 2—4-ig. Házvétel. Rubleczky Ignác nagykárolyj lakos megvette Medvei Ernő és neje Takács Ilona nagykárolyi lakosoknak a Tompa-utcában levő házas belsőségét 14,000 koronáért. „Vendéglő megnyitás, verekedés“ cim- mel a „Közérdek“ cimü lap azt írja, hogy a kath. Legényegylet vendéglőjében a verekedé­sek napi renden vannak s a rend csakis ren­dőri assistentia meilett lesz fentartható — egy másik lap — pláne annak akarja betudni az esetleges rendetlenséget, mert az épület, hol ezek történnek a kath. Legényegyleté. Mivel úgy látjuk, hogy nevezettek a kath. Legény- egyleten akarnak ütni, szükségesnek tartjuk ki­jelenteni,. hogy a kath. Legényegylet egyleti helyiségében soha semmiféle verekedés nem történt, sem most, sem a múltban, ha az egy­let bcrházában, illetve annak „Rákóczy“ neve­zetű bérbe adott vendéglőjében történnek eli­télendő dolgok, de abba a kath. Legényegylet vezetőségének beleszólása nincsen s nem lehet, s azért csakis a vendéglős maga lehet felelős. Bár a vendéglős sem nevelő közeg, s ott ahol vendégeit kell kiszolgálni, nem lehet ideje ahhoz, hogy a vendégei közti nézeteltérések birájává tolja fel magát. Ez ellen hasonló körülmények között maguk az illető szerkesztő urak is tilta­koznának. (Beküldetett.) Betoncsövek lerakása. A városi tanács szombaton tartott ülésében elkatározta, hogy a Kossuth- és Széchenyi-utcákon lerakandó be­toncsövek szállítását Weinberger Ferenc beton­gyárosra bízza s utasította a tiszti ügyészt, hegy nevezettel a szerződést mielőbb kösse meg. Egy érdekes feljelentés. A nagykárolyi rendőrséghez érdekes feljelentést tett egy ma­gát szorult helyzetben levőnek nevező. A nagy­károlyi pénzintézetek közül hatot uzsora vét­sége elkövetésével vádol meg. A rendőrség nyo­moz a levél írója után a kir. ügyészség utasí­tására. :Gallérok gőzmosása: WM*jfálAV*Hál Kézimunkák,glassékeztyük, tükörfénnyel hófehérre UwJ lioj vl m w>A Bútorok szőnyegek tisztítása Nagykároly, Széchenyi-utca 43. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom