Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-01-04 / 1. szám

1. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK' 5-ik oldal. A „b. u. é. k.“-ért nagyon gavallérosan kívánt fizetni szilveszteréjjel az egyik kávéház­ban egy fogorvos. A boldog újévet kívánó pin­céreknek felajánlotta, hogy ingyen kihúzza a fogukat. Betörőbandát juttatott a rendőrség ke­zére egy rossul sikerült betörés. Falussy alka- pitány szobája telistele van lopott holmival, melyet a betörőbandától szedtek el. Kanári ma­dártól kezdve bicikliig minden van ott. Birs­alma, méz, szappan, gyufa, szipka, ruhanemű, órák, szalonna, viasz, mindenféle italnemü stb. Egy falusi szatócs egész szépen berendezhetné belőlük a boltját. Még szekrénykulcsokat sem kellene cináltatnia. A falu legényeit szüzdo- hánnyal is elláthatná. A rendőrség fogházában töpreng most a három jómadár Fortuna isten- asszonya hűtlenségén. — Dec. 31-én hajnalban Métz Ignác Majtény-utcai mészáros gyanús világosságot vett észre üzlete utcai oldalán. Kö­zelebb menvén két gyanús alakot is látott, akik ép pakkoltak valamit. A mészáros rájuk kiál­tott : „Kik vagytok ?“ Az egyik alak revolverrel felelt s combon lőtte Métzet. Kiáltására kijött veje, Steib Antal, aki vele egy házban lakik. Újabb lövés dördült el s Métzet ismét lábon találta. A betörők erre elfutottak. A nyomozást Csorba alkapitány azonnal megindította. Két helyen is tartottak házkuttatást, de eredmény­telenül. Közben a rendőrségnek tudomására ju­tott, hogy Nagy Lőrinc, Miklós és György fa­zekassegédek gyanús körülmények között futva jöttek lakásukra a kérdéses hajnalban. A rendőr- alkapitány nyomban felkereste a hires testvé­reket. Fel akarta öltöztetni a jómadarakat ru­hájukba, hogy Metzel szembesítse őket. Az egyik vonakodott felvenni felsőkabátját. Ez már jó jel. A méhesbe mentek vele felsőjéért s ott azonnal gyanús dolgokat találtak. Többek közt egy kerékpárt. Közbe Gara rendőr észrevette, hogy egy darab szalonnát dobtak ki az abla­kon. A gyanú mindinkább jogosultnak látszott. A három testvért bekísérték a rendőrségre. A házkutatás alkalmával .rengeteg lopott holmit találtak különböző helyeken elrejtve. Két sze­kérre alig fért a sok portéka. A szabadságáról visszatért Falussy alkapitány átvevén a nyomo­zást, újabb házkutatást rendelt el s újabb sze­kér szállítmányai gyarapította a „leltárt.“ A jó­madarak a vallatásnál minden beismertek. Úgy a Métz-féle esetet, mint azt a sok betörést, amelyből a rengeteg portéka származik. Külö­nösen helybeli kereskedők rendszeres fosztoga­tását űzték már régibb idő óta. Csütörtökön d. u. egész népcsődület volt a városháza ud­varán. Égyre-másra ösmerik fel a károsultak ellopott holmijukat. A bűneset nagyfényrehoza- talánál és a házkutatásnál különösen Gara La­jos és Cégényi József rendőröknek vannak nagy érdemeik. Uj marharakodó állomás. A m. kir. földmivelésügyi minisztérium, a m. ki. kereske­delemügyi minisztériummal egyetértőleg Mező­terem állomást, kizárólag gróf Károlyi László állatszállítmányainak ki és berakása céljából marharakodó állomásul engedélyezte. Okirathamisitás miatt állott Illy Antal helybeli születésű szatmári ügyvédi Írnok f. hó 20-án a szatmári kir. törvényszék büntető ta­nácsa előtt társával Tóth Péter napszámossal, aki segítségére volt az egyik váltóhamisításban. A törvényszék Illyt hatrendbeli magánokiratha- misitásért egy évi, Tóthot pedig egyrendbeli magánokirathamisitásért 7 havi börtönre Ítélte. Az omnibusz jól teszi, ha betartja a tra­dicionális lassú döcögését. F. hó 31-én a Ma­gyar Király omnibuszának kocsisa ellen tett a rendőr sebes hajtásért feljelentést. Vasvillával vágta fejbe Musuly György szaniszlói mezőőrt Kerezsi János a tanyán. Mu­suly feljelentette a villás embert. Udvariasság. Mudra Mihály penészleki lakos feljelentést tett a csendőrségen, hogy dec. 31.-én Beke Lajos kovácsmester őt, mi­kor hozá az előre kifizetett munkát sürgetni ment, kidobta és megrakta. A kovács azzal védekezik, hogy a gazda őt becsmérelte. Lopás. Schim Vendel szinfalui lakos, urasági cseléd ládájából, mely az istállóban ál­lott f. hó 25. és 28. közt 144 koronát loptak el. A csendőrség megindította a nyomozást. Mezőőrt fogadtak a gazdák Penészleken. Eligazítván az ügyet, egy kis itókára tért be a korcsmába a kilenc atyafi, akik a mezőőrt fo­gadták. Barátságos beszélgetésből úgy fordult a dolog sora, hogy pocsékká püfölték egymást. Hajbakapott az Attila-utcában egy asz- szony a férjével. Az asszony revolvert fogott urára, de mielőtt elsütötte volna a fegyvert, elájult. A férj szerencsésen elmenekült; azóta színét se látták. Az ócskásnál megtalálták azokat az ér­tékes géprészeket, melyeket, mint hírül adtuk, Wächter János cséplőgépéről elloptak. Weisz Józsej ócskavaskereskedő pár koronáért vette meg a darabonként 20—60 koronát érő rézal­katrészeket. Kölcsön. Czumbil Pál csomaközi legényt a Sollész-féle vendéglő előtt fejbe kólintototta Sisz György nevű cimborája. Megadta a köl­csönt, merthogy régebben meg Czumbil csapta őt meg. Sisz legalább igy mondta. Egy szekér gályát vitt el a gróf Pap- periheim-féle uradalomból engedély nélkül Varga Imre mezőfényi lakos. A csendőrséggel gyűlt meg baja. Tudásszomj. A tudományhoz megfelelő alkalmatosságok kellenek. Elsősorban kalamáris meg penna. Erre akart elsősorban szert tenni két suhanc Érdengelegen. Bemásztak Veres Sándorné lakásába s onnan egy 8 korona ér­tékű tintatartót meg pennát csentek. Az egész kár 10 korona. ÉRMELLÉK. Az érmihályfalvi Iparos kör Szilveszter estélyén rendezett kabaréján megjelent nem nagyszámú közönség, hálás tapsokkal jutalmazta az ügyes szereplőket, melyek közül kitűntek ügyes játékukkal Debreceni Róza, Nagy János, Pénzes Lajos, Kovács nővérek, Arányi Irma, Szuparán György és Varga György. Az érmihályfalvai ipartestület folyó hó 6-án délután 4 órakor tartja IV. rendes évne- gyedes ülését, melyen az évi tisztújító közgyű­lés idejét is meg állapítják. Késelő csizmadiasegéd. Nyéki József és Munkácsi József csizmadia segédek egy mű­helyben dolgoztak, a két fiatal segéd berúgott és össze verekedtek, a verekedés hevében Nyéki József kést rántott és bele döfte Munkácsi Jó­zsefbe, a késelő segédet a csendőrök letartóz­tatták. Egy nyomorék asszony balesete. Özv. Rozog Jánosné, kinek egyik lábát amputálták a múlt pénteken a hajnali órákban a Vasut- utcában az országúton elcsúszott és olyan sú­lyosan megütötte csonka lábát, hogy ájulva maradt az utca kövezetén. Az esetnek szemta­núja volt Szabó Sándor gazdálkodó, kinek a háza előtt a szerencsétlen asszony elesett és nemhogy segítségére ment volna a szegény asszonynak, kit a forgalmas utcában a setéiben a szekerek halálra gázolhattak volna, hanem bement a lakásába. Az arra járók szedték fel a szerencsétlent és kocsin szállították haza la­kására. 2164—1912. vhtó szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. c - t.z.102. és az 1908. évi XL1. t.-cz. 19. és 20 §-ai értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyírbátori kir. járásbíróságnak 1912. évi Sp. 532/2 számú végzése következtében Dr. Vetzák Sándor ügyvéd által képviselt C siki Elek nyírbátori lakos javára Kiár Miklós pór­háza tanyai lakos ellen 534 K 40 f. s jár. erejéig 1912. évi szept. hó 17-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 2000 koronára becsült követ­kező ingóságok, u. m.: termények nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbíróság 1912. évi V. 950/3. számú végzése folytán 534 korona 40 fillér tőkekövetelés, ennek 1912. évi május hó 28. napjától járó 5°/o kamatai, s eddig összesen 130 koro­na 49 fillérben biróilag már megállapított költség erejéig a fizetett összegek betudásával Válfajhoz tartozó adós bérletén leendő megtartására 1913. évi január hó 16-ik napjának délelőtti fél lOorája határidőül kitüzetik és ah­hoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mel­lett, a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Kelt Nagykárolyban, 1912. évi december 30. Fazekas Menyhért, kir. bir. végrehajtó. Eladó ház. Kevés tőkebefektetéssel megvehető a Tisztviselőtelepen levő LAKÓHÁZAM. (Mikszáth Kálmán-utca 12. sz.) Értekezhetni lehet az ott lakó Lévay Imre tulajdonossal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom