Nagykároly és Érmellék, 1912 (3. évfolyam, 1-52. szám)

1912-09-21 / 38. szám

38-ik szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. A Kath. Legényegyesület házszente­lését folyó hó 29.-ről október hó 6.-ára ha­lasztotta az elnökség Károlyi József gróf kép­viselőnk beszámolója miatt. Gyászeset. Buttyán Ferenc műszaki raj­zoló életének 37. évében Székesfehérváron hosz- szas betegeskedés után f. hó 14-én elhunyt és ugyanott f. hó 16-án nagy részvét mellett téte­tett örök nyugalomra. A gyászoló család az alábbi gyászjelentést adta ki: „Alulírottak úgy a maguk, mint a nagyszámú rokonság nevében is fájdalomtelt szívvel tudatják, hogy a szerető jó testvér, sógor és nagybácsi Buttyán Ferenc a balatoni kikötő építés műszaki rajzolója f, hó 14-én, életének 37-ik évében Székesfehérváron hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 16-án délután 3 órakor lesz a róm. kath. egyház szertartása szerint a székesfehérvári Szent György kórház halottas házából. Az en­gesztelő szent mise f. hó 17-én reggel 7 óra­kor fog a nagykárolyi róm. kath. templomban az Egek Urának bemutattatni. Nagykároly, 1912. szeptember 15. Legyen áldott emlékezete! Az örök világosság fényeskedjék neki! Kubinyi Bertalanná szül. Buttyán Mária és Buttyán La­jos testvérei. Kubinyi Bertalan sógora. Kubinyi Mariska unokahuga. Kubinyi Sándor unoka­öccse.“ Végrehajtó-bizottsági ülés. A helybeli függetlenségi és 48-as párt végrehajtó-bizott­sága vasárnap délután tartott értekezletében fog­lalkozott a dr. gróf Károlyi József, választó- kerületünk országgyűlési képviselője folyó hó 29-ikén tartandó beszámolója előkészületeivel. Elhatározta a bizottság, hogy a választókerület összes községei lelkészeit felkéri a beszámolón való megjelenésre, a választókat falragaszok és lapok utján hívja meg. Albizottságot kül­dött ki a beszámoló rendezésére, a bankett rendezésére, a fogadtatás részleteinek megbe­szélésére és ezeket a többi pártok vezérférfiai- val is közli és ha a rendezésben részt venni óhajtanak, közreműködésüket igénybe veszi. A választókerületek községei választópolgárait már most felhívja a bizottság, hogy a f. hó 29-én délután 3 órakor a városház előtti téren (kedvezőtlen idő esetén a városháza tanácster­mében) tartandó beszámolóra minél számosab­ban megjelenni szíveskedjenek. A társasvacsora helyéről, egy-egy convert áruról a közönség később fog értesittetni s már most felkéri a bizottság városunk és vidéke választó polgárát, hogy a társasvacsorán minél nagyobb számban részt venni szíveskedjenek. Jelentkezni lehet a végrehajtó bizottság tagjainál, kiknek mindegyi­kénél lesz egy aláírási is. Az aláírás feltétlenül kötelező. Házasság. Rozipál János kalapos, kis- várdai lakos f. hó 17-én esküdött örök hűsé­get polgártársunk leányának, Akkermann Má­riának. A sorozást a múlt hét végén a nagy­károlyi járás is befejezte. Az előállitandók száma volt 1077. Ebből előállott a nagykároiyi sorozó bizottság előtt 769. Alkalmasnak találtatott 257, tehát körülbelül 30%. Elég magas százalék te­kintettel arra, hogy az idén segédszolgálatra és póttartalékba nem soroztak. Eljegyzés. Varga Antal mátészalkai ille­tőségű kabaret-müvész eljegyezte Tóth Mariskát. Elismerő oklevél. Tatár Jánosné és Orosz Mihályné helybeli lakosok részére a gondozásukra bízott elhagyott gyermekek neve­lése és gondozása köröl kifejtett érdemei elis­meréséül a belügyminiszter szép keretbe fog­lalt köszönő okiratokat küldött, melyet neve­zetteknek Debreczeni István kir. tanácsos pol­gármester adott át. Az aucharisztikus kongreszus. A bécsi eucharisztikus kongreszus folyó hó 12-én vette kezdetét s tart mind mai napig. A kongreszu- son városunkból is többen részt vettek. A vármegye jövő évi költségvetése. A vármegyei állandó választmány f. hó 16-án Csaba Adorján főispán elnöklete alatt tartott ülésén foglalkozott a jövő évi költségelőirány­zattal. Péchy István főjegyző előadásában is­mertette a költségvetést, mely körülbelül a múlt évinek kereteiben mozog. Á kiadás 467,567 koronára van előirányozva, emelkedést a tiszt­viselők családi pótléka okoz. Újabb állás reed- szeresitése felvéve nincs, dijnokok szaporítása azonban javaslatba hozatott, még pedig kettő az alispáni hivatalhoz, 1 — 1 azon fpszolgabiró- ságokhoz, hol eddig csak egy dijnok van, va­lamint a vármegyei árvaszékhez egy. A főorvos 1 évi 1000 K átalányának 1200 koronára leendő felemelése Hozatott javaslatba. A többi rovatok az utolsó 3 évi átlagnak megfelelően vétettek fel. A tisztviselők előléptetése folytán előálló kiadási tételt a belügyminiszter fogja beállítani. Birtokvásárlás. A „Nagykároly és Vi­déke Takarékpénztár“ 225.000 korona vételárért bírói árverésen megvette a Govrik Sándor-féle érszakácsi birtokot. A birtokra Balázsy Miklós zilahi főmérnöK utóajánlatot adott be. A nagykárolyi fürdőrészvénytársaság folyó 1912. évi szeptember hó 29-én délelőtt 11 órakor a Nagykárolyi Takarékpénztár Egye­sület hivatalos helyiségében közgyűlést tart, melynek tárgyai'. 1. Elköltözés és elhalálozás folytán üresedésbe jött négy felügyelő-bizottsági tag helyének válásztás utján való betöltése. 2. A felszámoló-bizottság jelentése a felszámolás megtörténtéről. 3. Ezen jelentésre vonatkozólag a felügyelő-bizottság jelentése. 4. A felszámo­lóknak és a felügyelő-bizottságnak a felment­vény megadása. 5. A cég törlése iránti intéz­kedések. 6. Indítványok. A közgyűlés célja megállapítani azt, hogy a felszámolás megtör­tént, hogy a cég törölhető legyen, miért is a felszámoló-bizottság kéri a részvényeseket, hogy a gyűlésen mennél számosabban megjelenni szíveskedjenek, hogy a közgyűlés határozatké­kes legyen. Pályázat van hirdetve a misztótfalusi körorvosi állásra. A kérvényeket október 5-ig kell beadni a nagybányai járás főszolgabi- rájához. Az Északkeleti Vármegyei Szövetke­zetek Szövetsége, mint az Országos Központi Hitelszövetkezet tagja 1912. évi szeptember hó 24-én Szatmáron, a Városház nagytermében délelőtt 10 órakor évi rendes közgyűlést tart, melyre a tagok az alapszabályok értelmében ezennel meghivatnak. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv hitelesítésére 2 tag kijelölése. 3. Jelentés a „Szövetség“ és a kö­telékébe tartozó szövetkezetek 1911. évi mű­ködéséről. 4. A „Szövetség“ számadásaira vo­natkozó számvizsgáló bizottság jelentése s en­nek alapján a felmentvény megadása. 5. Intéző- bizottsági tagok választása. 6. Felolvasás. Tartja : főtiszt. Göncy Antal esperes-lelkész. 7. Óhajtá­sok a Központtal szemben, bevezeti Imre Ká­roly, nagybányai szövetkezeti könyvelő. 8. Sza­bad előadás, tartja Károly Ferenc, ombódi hi­telszövetkezeti könyvelő. 9. Esetleges indítvá­nyok. Kelt Szatmáron, 1912. szeptember hó 2-án. György Endre s. k. elnök. Cirkusz. Mint értesülünk, f. hó 28, 29 és 30-án egy nagyobb szabású cirkusz fog vá­rosunkban előadást tartani. Elmaradt a repülés. Gróf Scipió Mihály del campo aviatikus vasárnap délutánra hirde­tett repülését nem lehetett megtartani, mert a hetek óta tartó állandó esőzés miatt a talaj oly annyira nedves volt, hogy a gépet nem lehe­tett megindítani. Nagyo.i sokan jelentek meg a Galamboson a repülés megtekintésére és saj­nálták, hogy az időjárás a repülést lehetetlenné tette. A jegyek árát természetesen visszafizették. A „Szatmármegyei Lóverseny Egylet“ 1912. évi szeptember hó 29-én és 30-án Szat- máron versenyt rendez. Programm : 28-án este 9 órakor ismerkedési estély a Pannóniában, 29-én délután 2 órakor lóverseny a Lókerti versenypályán (vonatközlekedés a Tribünig), 29-én este 9 órakor vacsorával kezdődő tánc­estély a Pannóniában, 30-án délután 3 órakor ügető-verseny a Lókertben, 30-án este 9 óra­kor morzsabál a Pannóniában. Elfogott betörő. Hirt adtunk arról, hogy Török Imre vendéglőst, Kovács János nevű he­tese meglopta. Mint értesülünk a hűtlen hetest Budapesten letartóztatták, s már útban van hazafelé, hogy tettéért megbünhödjön. Megégett leány. Kondor Istvánné 6 éves Ilona nevű. kis leányának ruhája a tűzhelyből kipattant szikrától meggyuladt s fnig anyja az udvarról beérkezett, a kisleány teljesen össze­égett. Kondor Istvánné ellen gondatlansága miatt megindították az eljárást. Bérbeadás. F. hó 26-án d. e. 10 órákor a vármegyei főjegyző hivatalos helyiségében a csenged—számos hídon gyakorolható vámsze- dési jog 1913. évi január 1-től hat egymást követő évre árverés utján bérbe fog adatni. Elfogott zsebvágók. A rendőrség va­sárnap éjjel igazolásra szólította fel Fon János püspökladányi és Kinczler József szatmári ille­tőségű egyéneket; mivel magukat kellően iga­zolni nem tudták, a rendőrség letartóztatta őket. A hatóságokhoz intézett távirati megkeresésre megjött a válasz, mely szerint a két pasas kö­rözött zsebvágó, kik a hétfői országos vásárra jöttek vendégszerepelni. Átadták a j.-biróságnak. Gondatlanság. Penészlek határában az úgynevezett Lovas-tanyán Lovas Endre termése 15,000 korona értékben leégett. A tűz Kovács János gondatlansága folytán keletkezett. Az el­járás megindult ellene. Kabát-lopások. Nem hiába közeledünk a télhez, de már meglátszik, hogy sok ember akar magának elégidején téli kabátról gondos­kodni. A rendőrségnél mintegy 4—5 eset van bejelentve, hogy ismeretlen tettesek az előszo­bából lopkodják a meleg téli kabátokat. — A rendőrségnek sikerült is közülök többet fülön csípni. Egyike ezeknek Bánk Imre, ki Klein József helybeli posztókereskedőtől lopott el egy uj téli női kabátot, mig a repülőversenyen vol­tak. A rendőrség Bánkot akkor fogta el, mi­kor a kabátot árulta. A vasút áldozata. Gnándt István, kit f. év julius 9-én a helybeli pályaudvarban egy személyvonat elgázolt, a helybeli közkórházban csütörtökön meghalt. Lopás. Princmajer József csomaközi la­kos padlásáról több hektoliter búza veszett el. A csendőrség kinyomozta a tetteseket Juhász János, Vas István, Müller Márton és Gnandt József csomaközi lakosok személyében s kide­rítette azt is, hogy Tatár Jánosné vette meg az ellopott búzát. Az ügyészségnél úgy a tolvajo­kat, mint az orgazdát feljelentették. Templomból kivezetett kántor. ASza- niszlói községbeli görög katholikus oláhok kán- tortanitójukat, Budó Remuszt a múlt héten va­sárnap kivezették a templomból s megtiltották neki, hogy kántori funkciókat merjen végezni. Az egésznek az volt az oka, hogy Budó Re­muszt a közoktatásügyi miniszter kinevezte ta­nítónak az októberben megnyíló szaniszlói ál­lami iskolához. Budó Remusz természetesen bűnvádi feljelentést tett. Tolvaj lelenc leány. A helybeli rendőr­ségen megjelent Czéh Károlyné és panaszt emelt Magyar Katalin 12 éves lelencleány ellen, hogy ez Czéhné szekrényéből 32 Koronát ellopott és megszökött. A leány Rózsanékre nagyanyjához szökött, honnan a rendőrség visszakisérte. Ellopott ruhanem üek. Musuly Györgyné és Fecser lgnácné 16-án nagy mosást rendez­tek s a kimosott fehérneműket az udvaron ki­terítették száradni. Turgyel Juliánná mezöteremi lakos, ki lopás és orgazdaságért többszür volt már büntetve s ki a város területéről ki is van tiltva, mikor MusuTyné és Fecsérné bementek a lakásukba, az összes ruhaneműt ellopta s odébb állott vele. A rendőrség azonnal kinyo­mozta s átadta a bíróságnak. A mezőőr tánj^dója. Genes községben történt ez , év május havában, hogy Nagy Meny­hért községi mezőőr Sohiogyr-Isigmond gencsi lakos libáit a tilosba találta. A mezőőr Somo­gyit ezért megakarta zálogolnü 'Somogyi azon­ban zálog helyett az öreg embert földhöz vágta és megrugdosta. E büntette miatt a törvényszék Somogyit 3 napi fogházra Ítélte.

Next

/
Oldalképek
Tartalom