Nagykároly és Érmellék, 1913 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1913-10-25 / 43. szám

43. szám. NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK 5-ik oldal. Hej ! kocsmáros — Ide újabb lámpást hát most! Legritkább a hű szerelem, Csak öntözött földben terem: Hát pohárt fel — Öntözzük ne hervadjon el!! * Talán német volt a nogyapátok Adta vézna, finnyás gyerekek! Hogy kezeket egy-két kancsó bortól Mint a nyárfa, már is úgy remeg. És te fickó! Ott a vén sarokban, Téged is a bánat terhe nyom ? Meddig ásít még az asztalvégen Az a but elűző cimbalom ? Rajta! Verd ki azt a duhaj nótái, Hadd zúgjon fel újra sziláján . . . Sziláján ! Ma régi ellenemnek : Bánatomnak temetése van! Csendítsétek a lélekharangot: Csengjen-bongjon össze vig pohár! Hisz, ki tudja : holnap ilyenkorra Tán a halál ölelése vár! S ilyenkorra pokol fenekének Mélyes mélyén kucoroghatunk . . . Ejh! igyunk rá . . . Boros fővel ott is, S még tán szebbet is álmondhatunk!! Nagykároly. Hanák József TÁJÉKOZTATÓ. A Régi Kaszinó könyvtára nyitva van a délelőtt ■folyamán. A Polgári Kaszinó könyvtára nyitva van minden­nap d. e. 12 órától 2-ig. Nagykároly város küldöttsége Miklóssy István püspöknél. Miklóssy István püspök ur Öméltósága arról értesítette a polgármestert, hogy a város küldöttségét f. hó 31-én, az egyetemi alapkőletétel napján fogadja Debreczenben. A nagyfontosságu alkalomra, melyre Nagykároly város minden reménységét feltette, nagyban foly­nak az előkészületek. Isten áldása kisérje őket útjukon, hogy sikerüljön nekik a Püspök ur jóakaratát részünkre tovább is biztosítani. Kinevezés. A m. kir. belügyminiszter Kálnay Gyula miniszteri segédfogalmazót, főis­pánunk titkárját, főispáni titkári állásában meg­hagyása mellett miniszteri fogalmazóvá nevezte ki. Helyettesítések. Az 1. sz. kör helyettes körorvosi teendőivel dr. Nonn János gyakorló orvos; a II. sz. kör helyettes körorvosi állás ellátásával dr. Blum József kórházi alorvos bí­zatott meg. % Kinevezés. A m. kir. posta és távirda- igazgztóság Balogh József tanítót Mérk köz­ségben postamesterré nevezte. Az nj eperjesi püspök. A király, mint a hivatalos lap jelententi, dr. Novák János mun­kácsi egyházmegyei áldozópapot eperjesi görög katholikus püspökké nevezte ki. Szatmár város közgyűlése. Csaba Adorján elnöklése mellett f. hó 20-án tartott Szatmár városa közgyűlést. — A polgármesteri jelentés beszámol a vízvezeték és csatornázás ügyének állapotáról, melyeknek terve a közeli napokban már befejeződik. A város hitelszük­ségletére vonatkozólag megjegyzi, hogy jelen­leg egy angol és egy német pénzcsoporttal folytatnak tárgyalásokat egy 3 milliós kölcsön felvételére vonatkozólag. A kultúrpalota meg­építése és berendezése dolgában most folynak a tárgyalások a minisztériummal. A város mü- pártolásának tényei között megemlíti, hogy két müvésznövendék pártfogoltja városi ösztöndíj alapján a megfelelő művészi iskolában elhelyez­tetett. A két városi ösztöndíjas: . Tatz Kálmán szobrász és Róth Sándor hegedűs. Az idei színházi szezonban a zenét a szabadkai cs. és kir. 86-ik gyalogzenekar fogja szolgáltatni. A A városi villamosmü fejlesztésére vonatkozólag azt a határozatot hozta a közgyűlés, hogy a terveket elkészítteti, de a kivitelt olyan időre hagyja, mikor a pénzviszonyok javultak és a fejlesztés is sürgősebben fogja kívánni a magáét. Hittudományi tiszteletbeli doktorok. A hivatalos lap közli: Ő császári és apostoli királyi Felsége 1913. évi szeptember 30-án Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter előter­jesztésére legkegyelmesebben megengedni mél- tóztatott, hogy a budapesti tudományegyetem tanácsa a keresztény vallás szabad gyakorlatá­nak tizenhatszázados évfordulóján, Nagy Kons- tantinjubileum alkalmával dr. Csernoch János esztergomi érseket a Magyarország hercegprí­mását, Szmrecsényi Lajos egri érseket, dr szék­helyi gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püs­pököt, dr. Boromisza Tibor szatmári püspököt és dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püs­pököt tiszteletbeli hittudományi doktorokká fela­vassa és nekik a tiszteletbeli oklevelet kiszol­gáltassa. „ Pályázat. A nagykárolyi járás főszolga- birája a szaniszlói aljegyzői állásra november 10-én lejárólag pályázatot hirdetett. Választás nov. 15-én. Évközben történt előlépés és az adó. Nagyon érdekes Ítéletet hozott a közigazgatási bíróság pénzügyi osztálya abban a kérdésben, hogy a tisztviselői fizetés után egyszer joge­rősen megállapított kereseti adót lehet-e évköz­ben fölemelni abból az indokból, hogy az il­lető adóköteles évközben előlépett és maga­sabb fizetés élvezetébe jutott? A közigazgatási bíróság arra az álláspontra helyezkedett, hogy a jogerősen megállapított ilyen tisztviselői adót évközben semmiféle indokból emelni nem le­het. A valószínűleg igen sok tisztviselőt érdeklő közigazgatási birósági ítélet száma 29615—913. Halottak napja. Közeledik a minden hallottaknak ködös, szomorú napja. Minden gyászoló megindul szeretteinek sirhantja felé s az örök világosságnak jelképzésére meggyujt- ja a kegyeletnek világosságát. Mikor e szent és kegyeletes cselekményt tesszük, jut-e eszünk­be, hogy ezzel egy fontos iparágnak terem­tünk e napon rendkívüli nagy forgalmat. A gyertyagyártásnak. Mikor elhalt testvéreink ke­gyeletének adózunk, ne feledjük el, hogy még igen sokan vannak az élők is körülettünk. Test­véreink, honfitársaink, akiknek igazán nagyon nehéz az életet a tisztességes munka utján e hazában biztosítani. Jut-e nekünk eszünkbe, kiknek vérei nap-nap után szakadnak ki a ha­za kötelékéből és indulnak Ametika sokat ígérő partjai felé, jut-e eszünkbe, hogy mikor a ha­lottaknak áldozunk, ne feledkezzünk meg azok­ról, akik körülettünk élni akarnak. Kegyeletes, szép munkánk teljesítése közben maradjunk elég okosak és jóakaratnak aria, hogy e cse­lekedetünkkel is honfitársainknak megélhetését tegyük biztosabbá. Egy óriási összegről van itt szó, mely az ország minden részében e napon elköltött kegyeletes filléreinkből adódik össze. Mentsük meg amit lehet. Minden szükségletün­ket, amit ezen a napon beszerzőnk, honi gyárt­mányból fedezzük. Hogy ez ne csak a mi meg- nyugtatásuhkra való jó szándék, hanem meg­történt valóság is legyen, ne elégedjünk mega kereskedő egyszerű állításával, hanem az áru honi gyártásának igazolását kérjük tőle. Mind­nyájunk halottainak napján legyen egy gondo­latunk azoké, akik még körülettünk élnek és a mi támogatásunkra joggal számítanak. Eme kö­telességünk teljesítésével tatkozunk mindazoh halöttaink emlékének, akik mindnyájunk közös javáért küzdve Szenvedtek érettünk halált. (S) Az iparos továbbképző esti tanfolyamra a jelentkezők száma nem sokára betölti a mér­téket. Ezért figyelmeztetünk mindenkit, aki je­lentkezni akar, ne halogassa, mert a létszámon felül több nem vehető fel. — A vezetőség. Mulatság a Kath. Legényegyletben. A Kát. Legényegylet hó 26-án vasárnap este llji órai kezdettel saját épülete termeiben könyv­tárának javára 80 filléres beléptidij mellett mű­sorral egybekötött házi táncmulatságot rendez, melyet ezúton hoz tudomására a pártoló kö­zönségnek. Műsor: Szavalat előadja : Lqrincz Mariska k. a. Felolvasás tartja: Zoboki Vince elnök k. r. tanár. Monolog előadja : Szolomá- jer Annuska k. a. Férj és agglegény, előadják: Bálinffy Ferenc és Héb János, a két gránátos, előadja: zene mellett Szabó Lajos. A kereskedő esti tanfolyam létszáma a megnyitás óta 13-ról 28-ra szaporodott fel. A szép szám örvendetes jelenség, de nem helyes az, hogy olyan nehezen indulnak meg az emberek. Állandó mozi. Amint anrtak idején érte­sítettük olvasó közönségünket, egy városi kép­viselőtestületi határozatból kifolyólag a városi színház épületét Weisz Mór mozivállalkozó egyelőre 3 évi időtartamra bérbe vette abból a célból, hogy benne mozgófénykép előadáso­kat tartson. Amint megírtuk két pályázó volt a színháznak mozi számára való bérbevételére Weisz Mór és Gróza János. A városi képvi­selőtestület beható megfontolás tárgyává téve az ügyet, több hozzászólás meghallgatása után úgy határozott, hogy Weisz Mórnak adja oda a bérletet, mert ő már sokkal előbb tette meg az ajánlatát és benne elég biztosítékot és szak- képzettséget lát arra nézve, hogy a hozáfüzött várakozásoknak mindenben meg fog felelni. A városi gyűlésről hozott tudósításunkban ismer­tettük azokat a feltételeket, melyek mellett a szerződés meg is köttetett. Az uj vállalkozó már itt is van és megkezdte a berendezkedést. Amint értesülünk róla, az uj mozi vállalkozó nagy ambícióval és rokonszenves tervekkel fog hozzá a vállalat megindításához. Előadás min­den 2-ik napon lesz illetve hetenkint 3 napon. Minden alkalommal teljesen uj műsor. Egy kép többször nem kerül előadásra, csak egy­szer. Minden héten lesz gyerekelőadás csupán 20 filléres belépő dij mellett. — Itt álljunk meg egy szóra. Ez az intézkedés minden tekintet­ben igen helyeselendő és pártolandó. Bizonyá­ra az iskolár fogják pártolni a leglelkesebben. Már csak azért is, mert az esti előadásokat nem főképen a gyerekeknek ajánlják a nevelők. Akármilyen szolidak is azok, szerelmi történe­tek, kalandok nem a gyerek lelki világához való tréfák. A gyerekelőadások nekik való tré­fás esetekkel szórakoztatják és hasznos látvá­nyosságokkal ismereteiket gyarapítják. Hiszen pompás ilyes felvételek vannak már. Megnéz­heti akár egv nagy is. — Tervbe vette továb­bá a válalkozó, hogy havonkint egy tudomá­nyos Uránia-előadást tart felolvasás mellett. Amint értesülünk, halottak napjára való figye­lemből csak az ezt követő napon tartja meg az első előadást, melynek és a többieknek is, a bejelentett szép tervek folytán várakozással né­zünk elébe. Meglépett a „Nagykárolyi Építő és In­gatlanforgalmi r.-t.“ igazgatója, Kemény Sándor. A részvényesek feljelentése szerint 600 korona elsikkasztása terheli. A rendőrség megindította a nyomozást. Kikapták a fizetésüket a szatmármegyei jegyzők. A fizetési alap, mely a járulékok be nem fizetése miatt nem volt képes az október havi jegyzői fizetéseket fennakadás nélkül ki­utalhatja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom