114 találat (0,333 másodperc)

Találatok

1. (642. oldal)
[...] előtt Zeleste i Jakab fia István fogott bírák közbenjárására kiegyezve Zeleste [...] Ápr 12 Uo Ua Grabowniczai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja azon [...] Ápr 12 Uo Ua Rachai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja a [...] villicum nomine minden holmijával engedély kérése terragium és tartozásai megfizetése nélküha [...]
2. (368. oldal)
[...] 339 részére királyi védnök kirendelésének kérése 657 serviens országos 118 várjobbágy [...] 339 vásárolt földdel 339 Német István mester fehérvári kanonok 377 435 [...]
3. (208. oldal)
[...] és test­véreinek György székelyispánnak s Istvánnak in triginta florenis compoti Zathmariensis [...] II p Barnabe Chak i István fia György székelyispán szatmári és [...] különös királyi parancsra tartott közgyűlésén István fia Imre a váradi káptalan [...] erőszakkal elvette azokat és számtalan kérése ellenére sem adta vissza Mivel [...]
4. (394. oldal)
[...] a Kanizsaiakat s György szepesi István esztergomi prépostokat valamint a Csornai [...] A leleszi konvent előtt Lesznai István száz kassai frtot fizet Nagymihályi [...] amelyek birtokainak a királytól adományul kérése és számára visszaszolgáltatása közben felmerültek [...]
5. (200. oldal)
Imre fiainak Tamásnak Péternek Lászlónak Istvánnak és Ágostonnak s hozzájárul hogy [...] összegyűlt bíborosokat mivel Zs követeinek kérése ellenére sem hagytak fel az [...]
6. (392. oldal)
[...] nem az egész község általános kérése hanem csak a józanabb de [...] ő az eddigi bírót Kovács Istvánt akarja megválasztani A főszolgabíró a [...]
7. (129. oldal)
[...] birtokában levő néhai Bathor i István or­szágbíró által Kwsthyan birtok visszaiktatása [...] nevében az engedélyt Mátyás király kérése ügyében amely szerint azt a [...]
8. (220. oldal)
[...] macsói bánok magn ítéletlevele és kérése értelmében Barlyad i Bálint mester [...] figyelembe az alperesek Raad i István diák és Tamasfalwa i Miklós [...]
9. (237. oldal)
[...] Harangláb birtokán lakó Basow dic­tus István nevű jobbágya tolvajsággal vádolva Antal [...] azonnal kérte hogy az officiális István részéről szolgáltasson elégtételt és bár [...] meg is ígérte mindeddig többszöri kérése ellenére sem szolgáltatott igazságot Tegyen [...] i Chuda dictus Pál fia István fiait a birtok elfoglalásától felkérésé­től [...]
10. (694. oldal)
[...] iure hereditario hanem az előbbi István ifjabb király az utóbbi I [...] birtoknak Simon comes általi adományul kérése légitime et de iure történt [...] közben elhalt Lászlónak a fia István bemutatták az egri káp­talan 1412 [...]
11. OKLEVÉLKIVONATOK (153. oldal)
[...] nevezett Hanwa i András fia István fiának Mihálynak özvegyét és Erzsé­bet [...] jegy ajándék fejében Sen i István útján 60 aranyforintot fizettek Hiányos [...] Lamperthfalwa és Zylwazo birtokoknak adományul kérése miatt keletkezett vitás ügyben amelyben [...]
12. (385. oldal)
[...] elvtárs elő­terjesztését Harmadik kérdés Stadinger István elvtárs kérése illetve a Politikai Bizottság ne­vében [...]
13. (843. oldal)
[...] a tartalmát nem ugyanis a kérése az volt és a javaslata [...] javaslat Tessék Horváth elvtárs HORVÁTH ISTVÁN elvtárs Én úgy vettem észre [...] akartam döntést hozni róla HORVÁTH ISTVÁN elvtárs Mint új dologgal kapcsolatos [...]
14. (727. oldal)
[...] közzététele 2015 lefoglalása 2555 másolatának kérése 669 másolatban való kiadása 1532 [...] h Zágráb m 2855 Oláh István egri kanonok pápai káplán 2247 [...] m 2093 Zemplén m 668 István királyi ember 1462 Olaszka h [...]
15. (338. oldal)
[...] János fiai János érsek és Ist­ván valamint ugyané János fiának Miklósnak [...] járó harmadát cum dupplo dupplato István mester kilenc márka bírság bírói [...] Zsig­mond felesége Lucia ellen amiért kérése ellenére nem szolgáltattak elégtételt Olaius [...]
17. A minisztertanácsi ülések jegyzőkönyvei (folyt.) 9 • 47. 1945. augusztus 29 137 (142. oldal)
[...] Bélának a bizalmas kezelésre vonatkozó kérése ellenére a megállapodások ismertté váltak [...] hozásaként értékelték Lásd Sipos Péter­Vida István Az 1945 augusztus 27 én [...]
18. A minisztertanácsi ülések napirendi pontjainak jegyzéke 622 (664. oldal)
[...] Béla bejelentése Cseh János Dobó István és Dancza Lajos nem­zetgyűlési képviselők [...] Párt és a Szociáldemokrata Párt kérése az Ideiglenes Nem­zetgyűlés időbeosztását illetően [...]
19. (463. oldal)
[...] és Nempthy i Berek fia István királyi ember Bars megyében vizsgálatot [...] DL 43394 Múz törzsanyag Horvát István iratai M 1784 Ápr 19 [...] birtokaira költözött akik őket ismételt kérése ellenére
20. (658. oldal)
[...] lásd Aponyi aquileiai egyházi javadalom kérése 1446 patriarcha Teck Lajos Ar [...] 869 Szepes m 1466 1584 István szondi esküdt 36 Aranyosi cs [...]
21. (671. oldal)
[...] tanácsa 2584 boroszlói egyházi javadalom kérése 1445 polgár 1390 tanácstagok 2584 Boroti István bodrogi szolgabíró 894 Borroba h [...]
22. (694. oldal)
[...] 2178 Imre herceg oltár 2177 István király oltár 2178 László kápolna [...] Frank királyi ember 503 702 István királyi ember 503 702 felhatalmazás [...] házassági akadály alól 1651 2232 kérése 2118 2264 kereset alól 828 [...]
23. (719. oldal)
[...] jn 998 Kanizsai cs 1447 István ajtónállómester 1395 1401 aulicus sop­roni [...] aulicus 981 2104 2533 László István fia 2533 Miklós tárnokmester 1388 [...] 2150 cseréje 2557 igénylése 1642 kérése 1434 1779 1864 1876 1878­1879 [...]
24. (759. oldal)
Palicsnai István körösi szolgabíró 770 János pap [...] diák ügyvéd 1942 pápai adományozás kérése 1211 1212 1224 1226 1233 [...]
25. (760. oldal)
[...] lásd még apostoli Constitution döntés kérése 1361 engedély kérése 1213 1232 1242 1345 1347­1348 [...] 1367 familiáris Cardini Konrád felmentés kérése 1964 2118 2232 2237 2264 feloldozás kérése 2187 jövedelem átengedése 1799 kamara [...] Fleckel Henrik Mali­generi Vilmos Oláh István de Thomariis de Bo­nonia János [...]
26. (337. oldal)
[...] új te­rületek bérbeadását Mindkét bank kérése teljesült 1890 ben megalakult egyrészt [...] két főispáni szék gr Szapáry István lemondása ill szept 26 i [...]
27. BEVEZETŐ • A kezdő lépések és a nemzetközi helyzet AzútVidinig, 1849 (7. oldal)
[...] és támogassák a politikai menekülteket Kérése meghallgatásra talált augusztus 20 án [...] át Kossuth a határt Hajnal István az adatok összevetésével a 17 [...]
28. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [6.] 186. 1947. június 27. (339. oldal)
[...] nyugodtan el lehet fogadni Antos István pénzügyi államtitkár A minisztertanács nem [...] l A a szovjet fél kérése tőlünk az elért lehető engedményekkel [...] körül folyik a vita Antos István pénzügyi államtitkár A kormány pl [...]
29. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [13.] 193.1947. július 28. (617. oldal)
Vásárhelyi István államtitkár Az orosz szöveg terjesen [...] olajos mozdonyaink is vannak Antos István államtitkár Ha csak arról van [...] pénzügyi problémák merülnek fel Vásárhelyi István államtitkár A tárgyalások során felhívtuk [...] szovjet félnek az volt a kérése hogy vigyük ezt ennek dacára [...]
30. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [14.] 194.1947. július 31. (654. oldal)
[...] Népjóléti miniszter Neki is idevágó kérése van Az aszálysújtott területek lakossága [...] létesítésére 2 át a Győrffy István kollégiumnak 5 át javasolta biztosítani [...]
31. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [14.] 194.1947. július 31. (672. oldal)
[...] javaslatát propaganda kiadások fedezésére póthitel kérése tárgyában Vas Gazdasági Főtanács főtitkára [...] javasolja megszavazni Pénzügyminiszter képviseletében Antos István államtitkár javasolja hogy a jövő [...]
32. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [17.] 197.1947. augusztus 21. (823. oldal)
[...] köztársa­ság elnökéhez előterjesztést tehessen Kertész Istvánnak a római magyar kö­vetség vezetése [...] részére az olasz kormánytól agrément kérése tárgyában Pártvezéri megállapodás alapján történt [...] követség vezetésével megbízott dr Kertész István rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert [...]
33. (210. oldal)
[...] M Júl 5 Vicedomini Jakab kérése a pápához Lukinovic 572 Helyes [...] Platy dictus Péter Lipto i István fia János és Tamás fia István Zambor i Gergely és Zazfalua [...] felesége elismerve hogy Salamon i István fiától Kelementől visszakapták a 61 [...]
34. (373. oldal)
[...] fia János az utóbbi fia István nevében is eladják Thuson i [...] Dacho fiának Jánosnak fiait Demetert Istvánt és Lorándot valamint Kelechen i [...] 11 f V p pasche István turóci prépost és a konvent [...] Ápr 12 Firenze Pápai búcsúengedély kérése a pécsi egyházmegyei Sakol i [...]
35. (390. oldal)
[...] Máj 6 Firenze Pápai búcsúengedély kérése a pécsi egyházmegyei ozorai Szent [...] Damanhyda i László György és István panaszára amely szerint amikor Damanhyda [...]
36. (610. oldal)
[...] Molnári Kelemen őrkanonok Dénes őrkanonokság kérése 1173 Szent Adalbert egyház 567 [...] Vasvári Péter Borbála kápolna rectora István crucifer 590 Domokos kolostor 567 Katalin ispotályosház mestere István vikárius 2393 vikárius Domokos győri [...]
37. (625. oldal)
[...] pápai 1337 kamarás 927 Kamarcai István nyestböradószedő 2275 2401 2402 Jakab [...] királyi ember 645 ügyvéd 1644 István királyi ember 20 Kónya királyi [...] 2332 2418 lásd még Hornsteini István és Szarvkői István János esztergomi érsek 1387 1418 [...] javadalom ado­mányozása 298 átadása 1550 kérése 867 perlé­se 786 kanonokságba befogadás [...]
38. (639. oldal)
[...] követutasítás pápai 948 közbenjárás 924 kérése 1259 Perényi Péternél 30 Zs [...] m 1261 krasznahorkai várnagy Horváti István Kratholye jn familiáris 106 Krch [...]
39. (665. oldal)
[...] 664 739 1982 2412 2413 kérése 31 230 231 421 423 [...] Nani Se­cundus ajánlás 1258 alkalmaztatás kérése 951 alkamarás 1797 alkamarás Lajos [...] 1834 1921 1941 2090 kibocsátásának kérése 799 kiegészí­tése 1274 szövegének javítása [...] jegyző 1337 jövedelmek succollectora Baranyai István zág­rábi kanonok 1864 kamarás 730 [...]
40. (709. oldal)
[...] Tót Orbán Vépi Péter kanonokság kérése 1634 1637 káptalan 440 1190 [...] m 20 kh 1884 Varannói István Miklós fia szikszói plébános 665 [...]
41. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1-40. jegyzőkönyv (1946. február 5.-1946. július 19.) 75-1008 (879. oldal)
[...] minisztertanácsról Jelen voltak B Szabó István államminiszter Tombor Jenő honvédelmi miniszter [...] Bárányos Károly közellátásügyi miniszter Dobi István földmívelésügyi miniszter Dr Antall József [...] köz oktatásügyi miniszter Dr Balogh István miniszterelnökségi politikai államtitkár Dr Ries István igazságügymi­niszter képviseletében dr Pfeiffer Zoltán [...] a bányászok családonkint Az a kérése hogy ez a közellátási kvantumon [...]
42. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1093. oldal)
[...] forint áll rendelkezésére B Szabó István államminiszter felhívja a figyelmet arra [...] előterjesztés bejelentette hogy a külügyminiszter kérése alapján dr Péchy József miniszteri [...]
43. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1216. oldal)
[...] költségvetése keretében kér Dr Balogh István bejelenti hogy a javaslatot egyelőre [...] 4 6 5 Dr Balogh István államtitkár előterjeszti javaslatát a B [...] 5 7 6 Dr Balogh István államtitkár előterjeszti javaslatát dr Kaffka [...] sz előterjesztés Gyöngyösi János távirati kérése alapján javasolta kiegészíteni a magyar [...]
44. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1368. oldal)
[...] ra vonatko­zóan az volt a kérése hogy azok számára akiknek semmi [...] Minisztérium vasúti főosztályának vezetőjét Rostásy István miniszteri tanácsost az államvasutak igazgatósága [...]
45. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1408. oldal)
[...] tudja mi lehet a külügyminiszter kérése mö­gött talán a katonai kérdések [...] Rácz Jenő Rónai Sándor Ries István Molnár Erik illetve Sárkány József és Balogh István nem írta alá a jegyzőkönyvet [...] előter­jesztés 30 A budapesti Győrffy István Kollégium 1946 július 10 én [...]
46. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1457. oldal)
[...] változtató hatása nincs Az a kérése hogy a pénzügyminiszter javaslatát fogadják [...] szövetkezeti minisztert kikapcsoljuk Dr Balogh István államtitkár A pénzügyminiszter javaslatával nincs [...]
47. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1557. oldal)
[...] népjóléti minisztert utasította a Szt István körút 11 számú ház 34 [...] A gyárak 50 millió forintos kérése 6 8 millió forinttal elintézhető [...]
48. Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686 (1570. oldal)
[...] árut előteremteni Az a konkrét kérése hogy Rákosi államminiszter telefonáljon be [...] jegyző­könyvet Erőss János és Balogh István 6 Előzményéről lásd az 57 [...]
49. (400. oldal)
[...] királyi ember 577 1275 1276 István királyi ember 577 1091 Miklós [...] 477 éneklőkanonok Dancs Miklós Szerdahelyi István éneklőkanonokság kérése 209 főesperes 93 kanonok Sápi Benedek Szerdahelyi István kanonokság kérése 208 káptalan írnoka Kelemen
50. (410. oldal)
[...] Sluter Lampert Szászi János prépostság kérése 211 szabó 1294 Szent György [...] m 576 Bulcsúi cs 1137 István márki officiális 576 ügyvéd 578 [...] fia királyi ember 8 Benedek István és Zsigmond diák királyi embe­rek [...]