Szűcs László: Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei A. kötet 1946. február 5. - 1946. július 19. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 38. Budapest, 2003)

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 1-40. jegyzőkönyv (1946. február 5.-1946. július 19.) 75-1008

35. 1946. június 25. [35.] 118. Jegyzőkönyv az 1946. évi június hó 25. napján délelőtt 11 órakor Szakasits Árpád államminiszter elnöklete alatt tartott rendkívüli minisztertanácsról Jelen voltak: B. Szabó István államminiszter, Tombor Jenő honvédelmi miniszter, Rajk László belügyminiszter, Dr. Molnár Erik népjóléti miniszter, Gordon Ferenc pénzügyminiszter, Dr. Bárányos Károly közellátásügyi miniszter, Dobi István földmívelésügyi miniszter, Dr. Antall József újjáépítési miniszter, Bán Antal iparügyi miniszter, Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter, Rónai Sándor keres­kedelem- és szövetkezetügyi miniszter, Dr. Ballá Antal tájékoztatásügyi mi­niszter, Dr. Keresztury Dezső vallás- és köz-oktatásügyi miniszter, Dr. Balogh István miniszterelnökségi politikai államtitkár, Dr. Ries István igazságügymi­niszter képviseletében dr. Pfeiffer Zoltán államtitkár, Dr. Bojta Ernő Béla miniszterelnöségi adminisztratív államtitkár, a minisztertanács jegyzője 1 Szakasits Árpád államminiszter üdvözli a minisztertanács tagjait és az ülést megnyitja. Napirend előtt az iparügyi miniszter kíván felszólalni. [Bán] Iparügyi miniszter: A bányászok többtermelését 80%-on felül az 1943-as évhez viszonyítva úgynevezett prémium-szénnel jutalmazzák. Az egyén azonban nem rendelkezik a prémium-szénnel, hanem azt jóváírják ré­szére. Felmerült annak szükségessége, hogy a szenet értékesítsük, s ehelyett cukrot kapnának a bányászok. A cukorgyáraknak 40 ezer vagon szenet óhajta­nak e célból átadni, helyette mázsánkint 1 kg cukrot kapnának. A pénzügymi­niszterrel és a közellátásügyi miniszterrel a kérdést már letárgyalta. Kb. 10 kg cukrot kapnának a bányászok családonkint. Az a kérése, hogy ez a közellátási kvantumon felüli cukor legyen. Előterjesztéséhez kéri a minisztertanács hoz­zájárulását. Szakasits Árpád államminiszter: A fejadag számíttassák be, ez eltérne teljesen a szokástól. [Bán] Iparügyi miniszter: Ez méltánytalan lenne, mert ezért ők külön megdolgoztak. Ez a szerződés szerint jár nekik, tehát oda kell adni. A közös értékesítés a cél. 879

Next

/
Oldalképek
Tartalom