Szűcs László: Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1947. június 2. - szeptember 19. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 36. Budapest, 2000)

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek - [14.] 194.1947. július 31.

gyártásnak a 28%-át 32%-ra javasolja felemelni. Ez a leglényegesebb. A nép­könyvtárak létesítésére megfelelő százalékot javasol. Ez a tétel eddig nem is szerepelt egyáltalán. Továbbá a népművelő és oktatófilm ellátás céljaira eddig volt 3 vagy 5%, ezt most 8%-ra emelte fel. Változtatást jelent továbbá még a megöregedett filmalkalmazottak részére biztosított 3%. Egyébként a hozzájuk érkezett újabb szempontokat figyelembe vették. 23 [Ortutay] Vallás- és közoktatásügyi miniszter kéri, hogy a minisztériumá­val még tárgyalják ki, mert nincs megelégedve a kulturális célokra való juttatás mérvével. Elvben fogadják el azzal, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszté­riummal még le kell tárgyalni. [Bárányos] Földművelésügyi miniszter: Amikor ezt a kérdést legutóbb tár­gyalták, akkor kérte, hogy a mezőgazdaság felé is valamit adjanak. Ezt a kérést most megismétli. Akkor ígéretet is kapott a minisztertanácstól, hogy legköze­lebb a mezőgazdaság nem marad ki. Falusi vándor-mozikat szeretne felállítani, hogy olyan helyeken is tudjanak filmezni [sic!], ahol villamosáram nincs. Az elosztás ellen egyébként nincs kifogása, de szeretnének egy pár %-ot kapni a mezőgazdaság részére. [GerŐ] Közlekedésügyi miniszter: Az oktatófilmben ez is benne van. [Ortutay] Vallás- és közoktatásügyi miniszter: Ez az ő hároméves tervük­ben is szerepel, nagyon szívesen kapcsolják ezt. [Bárányos] Földművelésügyi miniszter: A gyakorlatban ebből nem sokat látnak. Ha egy minisztériumnak van egy ilyen juttatása, azt rendszerint a saját céljaira használja fel. [Molnár] Népjóléti miniszter: Neki is idevágó kérése van. Az aszálysújtott területek lakossága megsegítése, új telepesek támogatása, étkeztetési akciók stb. céljaira szeretnének alapot létesíteni ebből. [Gerő] Közlekedésügyi miniszter: Nincs értelme ezen sokat vitatkozni. A­ránylag kis összegek felosztásáról van szó. Kis összegekről van szó, nem érde­mes az egész dolgot megbolygatni egyik irányban sem. [Rónai] Kereskedelem- és szövetkezetügyi miniszter: A külföldi tárgyalások folyamán mind gyakrabban vetődik fel a kulturális kapcsolatok kiépítésének kérdése. A cél az, hogy a filmgyártást minél fokozottabban tudjuk szolgálni. Ez a kulturális ka pcsolatok megteremtésére igen alkalmas. 23 A Belügyminisztérium 322 683/1947.IV72. sz. előterjesztésében - hivatkozva a mozgófény­képüzemek engedélyezéséről szóló 5090/1945. ME sz. rendelet (MK 1945. július 31.) 4. §-ára, amely szerint az üzemek engedélyesei kötelesek voltak közérdekű szolgáltatás címén a vigalmiadó és a fényűzési forgalmiadó levonása után mutatkozó nyers bevétel 12%-át a belügyminiszter által meghatározott számlára befizetni-javaslatot tett az 1947. augusztus 1. és 1948. január 31. között befolyó összeg felosztására. így a magyar filmgyártás fejlesztésére az összeg 32%-át, a Nemzeti Segély részére 28%-át, népművelő és oktató filmekre 8%-át, hadigondozottak segélyezésére 10%­át, a Magyar Gyermekbarátok részére 7%-át, az Országos Magyar Színművészeti Akadémiának 5%-át, a megöregedett filmalkalmazottaknak 3%-át, népkönyvtárak létesítésére 2%-át, a Győrffy István kollégiumnak 5%-át javasolta biztosítani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom