Szűcs László: Dinnyés Lajos első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1947. június 2. - szeptember 19. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 36. Budapest, 2000)

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek - [14.] 194.1947. július 31.

51. [Molnár] Népjóléti miniszter előterjeszti javaslatát az OTI pénzbeszedői és megbízotti alkalmazásoknak a 8100/1946. ME sz. rendelet tilalma alóli kivéte­lezése tárgyában. [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára: Kéri levenni, meg kell nézni, mert nem tudja, hogy hány emberről van szó. [Molnár] Népjóléti miniszter: Előterjesztését leveszi a napirendről. Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette. 53 52. [Molnár] Népjóléti miniszter előterjeszti javaslatát propaganda kiadások fedezésére póthitel kérése tárgyában. [Vas] Gazdasági Főtanács főtitkára: Ezt nem lehet. Arra nem tudják meg­adni, mert [az] 1946/47-es költségvetési év véget ért, és a Gazdasági Főtanács már egyszer elutasította ezt a kérelmet. Az 1947/48-as költségvetési év terhére javasolja megszavazni. Pénzügyminiszter [képviseletében Antos István államtitkár] javasolja, hogy a jövő heti Gazdasági Főtanács foglalkozzék a kérdéssel. [Molnár] Népjóléti miniszter: Előterjesztését leveszi a napirendről. Minisztertanács a bejelentést tudomásul vette. 54 kérte. A rendelettervezet megtalálható az előterjesztés mellett. Ennek 4. § (2) bekezdése azt mondta ki, hogy „ha a ház haszonbérlet alatt áll vagy házhaszonbérbe van adva, a háztulajdonos és a házhaszonélvező, illetőleg a házhaszonbérlő a betegségi, úgyszintén az öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági járulékokért és pótjárulékokért, továbbá a baleseti biztosítási díjakért valamint a munkáltatót az Intézet javára terhelő megtérítésekért és késedelmi pótlékokért egye­temleg felelős" stb. Ez a rész a rendelet elfogadott szövegében már nem szerepelt. Lásd a 9600/1947. Korm. sz. rendeletet, MK 1947. augusztus 12. 53 A 8100/1946. ME sz. rendelet (MK 1946. július 17.) az új közszolgálati és egyéb alkalma­zások tilalmáról szólt. A Népjóléti Minisztérium 74 697/1947. II. sz. előterjesztésében azért kért felmentést az OTI pénzbeszedők és megbízottak esetében az említett rendelet alól, mert ezek alkalmazási jogviszonya szerződésen alapult és könnyen felbontható volt, így gyakran előfordult a változás e munkakörben, a megüresedő állások gyors betöltéséhez viszont közérdek fűződött. Ezért kérte, hogy az OTI a minisztertanács esetenkénti hozzájárulása nélkül is szerződtethesse ezeket a munkatársait. Az Igazságügyminisztérium T.2908/1947. sz. levelében ezzel szembeni tiltakozást jelentett be, mondván, „hogy a kormányrendeletek mindenkire kötelező rendelkezése­itől eltérő gyakorlatot maga a kormány sem folytathat," jelezte, hogy a felmentés csak újabb kormányrendelet kibocsátása útján valósítható meg. A Népjóléti Minisztérium előterjesztéseit összefogó borítólapján e tárgyhoz fűzött megjegyzés megegyezett az Igazságügyminisztérium fent idézett álláspontjával. 54 A Népjóléti Minisztérium 194 932/1947. sz. előterjesztésében 50 000 forint póthitellel kérte megnövelni az 1946/1947. évi költségvetést. A Gazdasági Főtanács az augusztus havi állam­háztartási külön hitelek megállapítása során hozzájárult az összeg felhasználásához. (MOL XLX­A-10, 19. d. 1947. augusztus 6. l/a. napirendi pont)

Next

/
Oldalképek
Tartalom