Sashegyi Oszkár: Munkások és parasztok mozgalmai Magyarországon 1849–1867 : Iratok (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 6. 1959)

szükségesebb is volna, hogy éppen ő világosíttassék fel", javasolja, hogy a józanabbik pártból hatan, a küldöttséget dacosan megtagadó másik párt részéről pedig négyen „hivatalból, parancsolólag küldetnének a legfelső trón elé, hol akaratuk ellen is meghallják azt, mit a törvényható­ságoktól évek óta hallottak, de mindeddig törvényesnek, igaznak meg­vallani s elfogadni vonakodtak". Arról azonban nem kezeskedhet, hogy az utóbbiak „nem fogják-e a küldöttséggeli elmenetelt újra is megtagadni, vagy ha el is mennek, nem térnek-e vissza útfélről, midőn a megyei tisztviselők nem lennének képesek őket feltartóztatni, s távozásukat akadályozni; vagy nem volna-e elégséges, hogy csak a józanabbik párt részéről küldetnének fel a folyamodványban megnevezett egyének?" (1848. eln. sz.) Magyar nyelvű e. t. - Htt. eln. 1862. XIII. 8688. (21687) Pálffy Móric dec. 1-én kelt rendeletében óvta a főispáni helytartót attól, hogy a községi küldöttség létrehozására valamely közvetlen befolyást gyakoroljon, ,,nehogy ezen tárgy miatt a mondott községben újabban is ingerültségek, vagy formaszerű zavar­gások idéztessenek elő". (Uo.) A dec. 6-i udvari rendelet nem adott helyt a gutaiak legfelsőbb kihallgatás iránti folyamodványának, mert az nem az egész község általános kérése, hanem csak a józanabb, de kisebbségben levő párté. Egyben elvetette a főispáni helytartónak azt a javaslatát is, hogy a többiek közül néhányat „parancsolólag" felküldjenek, mert ,,a kívánt cél, a félrevezetettek okulása, sem azon legfelsőbb kegyrei erőltetés, sem a község kisebbségének abbani részesítése által el nem éretnék". (Uo. 22586) 188 1862 május 22. — Nagyvárad Bihar megye főispáni helytartójának jelentése Pálffy Mórichoz a kabai bíróválasztási zavargásokról. Kaba község elöljárói, amidőn községükben megjelent a sárréti járás főszolgabírája, hogy őket hivatalukban megerősítse és feleskesse, lemondottak, azzal az indokolással, hogy ők csak a nép által kívánnak újból megválasztatni. A főszolgabíró ezért ápr. 30-án esküdttársával együtt újból kiszállt a községbe, hogy az új elöljárókat kinevezze és fel­eskesse. A községháza előtt összegyűlt nép azonban azt kiáltozta, hogy szavazati jogánál fogva majd maga fog bírót választani. A csendet nem sikerült helyreállítani. Másnap még nagyobb tömeg gyűlt össze, és a nép állandóan azt kiáltozta, hogy ő az eddigi bírót, Kovács Istvánt akarja megválasztani. A főszolgabíró a Kábán állomásozó katonai parancsnoktól egy század katonaságot kért s ezt a községháza előtti téren állíttatta fel. A nép azonban csak akkor kezdett szétoszolni, amikor a század fele a község­háza udvarára benyomult. Miután a csend helyreállt, a főszolgabíró „a községházához meg­hívott bizalmat érdemlő lakosok által kijelölt három egyén közül" Nagy

Next

/
Oldalképek
Tartalom