Lakos János: A Szapáry- és a Wekerle-kormány minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1890. március 16. - 1895. január 13. 1. kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 33. Budapest, 1999)

30./38./, 31./397 1890. október 10., 11. 10 Az államtól bérelt területen működő újpesti hajóépítő ipar fejlesztése tárgyában a püm. 1889-ben kezdett — eredménytelenül végződő — tárgyalásokat a Magyar Általános Hitelbankkal. 1890-ben a Leszámítoló és Pénzváltó Bank, valamint a Magyar Ipar és Kereskedelmi Bank jelentkezett. Előbbi pénzintézet a Hartmann- és a Schönichen-féle hajógyárakat, utóbbi a Prágai Gépépítő Társulat új­pesti hajógyárát megszerezve kérte a korábbi tulajdonosok területi bérletének átruházását, ill. új te­rületek bérbeadását. Mindkét bank kérése teljesült. — 1890-ben megalakult egyrészt a Schönichen­Hartmann Hajó- és Gépgyár Rt., másrészt a „Danubius" Magyar Hajó- és Gépgyár Rt. (A kisebb hajógyárak egyesítését és fejlesztését a közös hm. is szorgalmazta egy dunai hajóhad szervezéséhez szükséges ipari háttér megteremtése érdekében.) Iratok: OL - K 231 - 1893 - 2. t. - 1074, OL - K 255 - 1890 - 6. t. - 1750, 1890 - 8. t. - 2281, 1890 - 9. t. - 2405, 1891 - 4. t. - 1449, 1543, 1654, 2126 és 2402. 11 A két főispáni szék gr. Szapáry István lemondása, ill. szept. 26-i felmentése nyomán üresedett meg. (OL - K 148 - 1890 - III. t. - 3693.) — Beniczky Ferencet, a Nemzeti Színház és az Operaház inten­dánsát — Szapáry okt. 13-i felségelőterjesztésére — okt. 16-án nevezte ki az uraik. Uo. 1890 - III. t. - 3980. — Ld. még 1890. okt. 24./14. 12 A közigazgatási reform ügyére vonatkozó jk.-i pontok felsorolása: 1890. szept. 1. 12. jegyzet. 13 Az előterjesztésben erről a következőket olvashatjuk: a főispán az 1886:21. te. alapján már nemcsak felügyelte a törvényhatósági közigazgatást, hanem a szükséghez képest intézkedhetett is. Ez a te. még meghagyta az alispánt a törvényhatósági közigazgatás vezetőjének. Amikor a tisztikar kineve­zett lesz, a főispán fő feladatát már nem a tisztikar ellenőrzése, hanem „a velük való rendelkezés" képezi; ezért „szükség van arra, hogy ő, mint a kormánynak első közege, maga vezesse a közigaz­gatást." A bírói kar kivételével a törvényhatóság területén működő összes állami tisztviselő a főis­pán alárendelje lesz. A főispán továbbra is elnöke marad a közgyűlésnek és a közigazgatási bizott­ságnak; és a király nem a büm., hanem a me. előterjesztésére nevezi majd ki. 14 Az előterjesztésben foglaltak szerint az alispán „a főispánnak első előadója, akadályoztatása esetén helyettese leend"; a további tisztviselők munkakörét a főispán határozza meg. 31.139.1 1890. október 11. 2. A szerb sertésbehozatal szabályozása 1 A földmívelési miniszter úr jelenti, hogy a szerb sertések behozatala módoza­tainak megállapítása iránti tárgyalások a szerb kormány képviselőivel megtartattak, s minden irányban a magyar kormány kívánatainak megfelelő megállapodások létesít­tettek. Minthogy a szerb képviselők késedelmeskedése miatt az a határidő (október 10-e), melyen túl a régi állapot minden korlátozás nélkül helyreállítandó lett volna, időközben lejárt, közös egyetértéssel abban történt megállapodás, hogy a behozható sertések számának korlátozása tartassák fenn f. évi november hó 1-jéig, mely idő­pontig hetenkint legfeljebb csak 3500 sertés legyen behozható, s az állatok egészség és faj tekintetében való megvizsgálása a bebocsátásnál a határszélen történjék. Tudomásul vétetik. 2 337

Next

/
Oldalképek
Tartalom