Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419–20) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 37. Budapest, 2001)

mére. Ők tehát eltiltják Tamást, Pétert, Andrást és bárki mást az általuk elfoglalt és Nogbaraty birtokhoz tartozó mindenféle föld közötti bármilyen jogtalan határjárás­tól, határjel emelésétől, azok elfoglalásától, eltulajdonításától, birtokbavételétől és használatától. Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Csornai prépostság mit. 40-III-4/4. (DF 264943.) - (M.) 1602 Ápr. 11. (f. V. p. passce) A kolozsmonostori konvent előtt Hedrehfaya-i Lewkes fiá­nak: Balázsnak fiai: György és Domokos, az előbbi fia: János, az utóbbi fia: István nevében is eladják Thuson-i László fiának: Bolgar/Bolgaar (dictus) Miklós mester­nek (strennuus miles) a Torda megyei Zenthmyklos és Volahsospatak birtokokban lévő részeiket; e birtokok felét 300 forintért, quemlibet florenum per centum denarios presentis nove monete regalis computando, az összeg egyharmadát készpénzben, két­harmadát cum rebus estimalibus fizetve meg. Biztosítják Thuson-it, hogy abban az esetben, ha az eladott birtokrészekben nem tudnák őt megőrizni, elfoglalhatja más, azokkal egyenlő értékű javaikat. Hártyán, függőpecsételés nyomával. DL 28366. (KKOL, Torda B-79.) - Másik példánya selyemzsi­nóron függő pecséttel. DL 31126. (GYKOL Centuriae, XX-18.) - (M.) 1603 Ápr. 11. (18. die annun.) László sági prépost és a konvent bizonyítja, hogy Peren-i Péter országbíró bírói levele értelmében küldötte és Bod-i János mester, a királyi kúriából e célra kirendelt királyi ember beiktatták Nyenye-i Dacho fiának: Jánosnak fiait: Demetert, Istvánt és Lorándot, valamint Kelechen-i Miklós fiát: Mátyást Kezew birtokba, figyelmen kívül hagyva az ellentmondásokat. Hártyán, függőpecséttel. Palásthy cs. 1-2-79. (DF 281872.) 1604 Ápr. 11. (f. V. p. pasche) István turóci prépost és a konvent előtt Wydastelke-i Balázs fiai: Pál és Balázs a következő évre mind egyházi, mind világi bíróság előtt való képviseletre ügyvédeikül vallják egymást, továbbá Rakouch-i Benedek fiát: Miklóst és Lőrinc fiát: Jakabot, Nadasyr-i Polyák (dictus) Jánost, Benych-i Mártont, Keuefalua-i [...] fiát: Jánost, Draskfalua-i Pál fiát: Györgyöt, Jezerniche-i Tyba fiát: Bálintot és Adach-i Mátyást. Papíron, hátlapján pecsét darabjaival. Körmöcbánya város lt. 1-47-1-5. (DF 250203.) 1605 Ápr. 12. (4. die III. p. pasce) István turóci prépost és a konvent Zs.-hoz. Peren-i Péter országbíró levelére WidastelekeAVydasfelde-i Balázs fia: Pál perében Conothopa/ Konothpa-i Lőrinc fiát: Balázst Conothopa birtokon lévő részén megidézték a per folytatása és hat márka bírság megfizetése végett György-nap nyolcadára. A megidé­zett részére kiállított par. Papíron, zárópecsét nyomával. DL 67423. (Szirmay cs.) 1606 Ápr. 12. Firenze. Pápai búcsúengedély kérése a pécsi egyházmegyei Sakol-i Szent András-plébánia­templomot felkeresők részére. - Lukcsics I. 268, reg. (Reg. suppl. vol. 140 fol. 218.) - (M.) 1607 Ápr. 12. Firenze. Perényi János egri egyházmegyei nemes részére engedély a pápától, hogy hordozható oltárt használhasson. - Lukcsics I. 269, reg. (Reg. Lat. vol. 237 fol. 248.) - (M.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom