Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VI. (1417–18) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 32. Budapest, 1999)

felhatalmazása alapján megbízottja és Nempthy-i Berek fia: István királyi ember Bars megyében vizsgálatot tartva ugyanarra az eredményre jutottak, mint a zobori konvent által ugyanaznap végzett, de két nappal előbb írásba foglalt vizsgálata (1773). Papíron, zárópecsét töredékeivel. DL 43394. (Múz. törzsanyag, Horvát István iratai.) - (M.) 1784 Ápr. 19. Csázma szabad villa előtt Dubnicai Márta, Iván csázmai polgár felesége öt aranyforintért és öt dénárért eladja a Gang-hegyen lévő szőlőjét Lukács fiának: György polgárnak. - Vjestnik VII (1905) 4. (Koruskai Szent Ilona nemesi közösség lt. - DF 286106.) - (M.) 1785 Ápr. 19. Konstanz. Mérai Tamás ápr. 18-i kérését (1779) ismét lajstromozták. - Lukcsics I. 69, reg. (Reg. suppl. vol. 110 fol. 284b.) - (M.) 1786 Ápr. 19. Konstanz. Wiznak-i Simon Sygr.(!) (Esztergom) egyházmegyei pap kéri a pápát, hogy adja neki a váci éneklőkanonokságot egy másik ottani kanonoksággal együtt. - Lukcsics l. 70, reg. (Reg. suppl. vol. 113 fol. 244b.) - (M.) 1787 Ápr. 20. (Xn. Kai. Maii) Zs. György fráter, a pálos rendi remeteszerzetesek prior generalis-a kérésére a Stregenchyzenthpeter birtokon alapított Szent Péter apostol kolostor részére átírja: A zalai konvent 1390. okt. 26-i (ZsO I. 1707), két 1416. máj. 1-ji (ZsO V. 1842 és 1843), valamint a somogyi konvent 1416. dec. 6-i (ZsO V. 2493) oklevelét és azoknak minden pontját megerősítve, a bennük foglaltakhoz ki­rályi hozzájárulását adja. Vízfoltos, hiányos hártyán, selyemzsinóron függő, alig sérült kettőspecséttel. A felhajtáson jobbról kívül: Lecta et correcta. DL 8832. (Acta Paulinorum, Szentpéter 3-10.) - Doc. art. Paul. 2. 437, említés. (Inv. Paulinorum conv. - DF 286489 - pag. 35.) - (M.) 1788 Ápr. 20. Zs. a pálos rend prior generalis-ának átírja Nevnai Treutul Miklós és Imre 1417. máj. 30-i (490), saját 1417. júl. 15-i (686) és a csázmai káptalan 1417. aug. 29-i (853) okleveleit, a garigi pálosok javára. - Levt. Közi. X (1932) 264, reg. (HDA Acta Paulinorum, Garig 4-66 - DL 35454.) - (M.) 1789 Ápr. 20. Konstanz. Borbála királyné kéri a pápát, hogy számára egyszer életében és egyszer halála előtt teljes bűnbocsánatot, interdictum alá vetett helyeken és hajnalban való miséztetést engedélyezzen. ­Lukcsics I. 71, reg. (Reg. suppl. vol. 112 fol. 4.) - (M.) 1790 Ápr. 20. Körös. Szántói Lack Dávid szlavón bán a zágrábi káptalanhoz. Iktassák be Konszkamelléki Tamást az általa Plavnicamelléki Jakab leányaitól vásárolt, a Konszka és Plavnica folyók között és az utóbbin túl is fekvő birtokba. - Levt. Közi. VI (1928) 110, reg. (A zágrábi kápt. 1418. máj. 5-én kelt okl.-ből: 1873. HDA Acta Paulinorum, Sztreza 2-15 - DL 34847.) - (M.) 1791 Ápr. 20. Somogy megye a somogyi konventhez. Megbízottjuk jelenlétében a kijelölt megyei emberek egyike szólítsa fel Mérei Jakab fia: János feleségét, hogy a Boszniában veszett férje birtokaiból neki járó hitbért és jegyajándékot vegye át és férje birtokait adja át férje rokonainak. - SMM 24 (1993) 24/109, reg. (DL 49311 - Mérey cs.) 1792 Ápr. 21. (Bude, f. V. a. Georgii) Zs. Szabolcs megye ispánjához vagy alispánjához és szolgabíráihoz. Kallow-i Lewkus fia: Miklós panasza szerint több jobbágya enge­dély, a terrágium és a szokásos tartozások megfizetése nélkül más nemesek - külö­nösen Kallow-i János - birtokaira költözött, akik őket ismételt kérése ellenére

Next

/
Oldalképek
Tartalom