Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Első rész (1400–1406) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 3. Budapest, 1956)

1742 Jún. 25. Buda város Váchoz. Büntesse meg Veres Mihályt, aki azzal vádolta meg, hogy igazságtalan ítéletet hozott Antal váci mészárosnak György visegrádi polgárral folytatott perében. Bártfai Szabó : Pest 118. (Dl. 42.776.) Kívül : Prudentibus viris iudici iuratisque civibus civitatis Waciensis amicis nostris carissimis. 1743 Jún. 26. Csenger. Csáki György székely-, szatmári és ugocsai ispán elö'tt Szatmár megye bizonyítja, hogy a Károlyiak ménesbeii lovait néhai Drág máramarosi vajda elhajtatta. Károlyi I. 517. — Densusianu 417. — Mihályi 126. 1744 Jún. 26. (f. II. p. nat. Ioh.) A leleszi konvent előtt Dombou-i János fia Demeter elzálogosítja a szatmármegyei Agud birtokon levő, most lakóitól elha­gyott részét, az egész birtok negyedét Chak-i Miklós erdélyi vajdának és test­véreinek : György székelyispánnak s Istvánnak in triginta florenis compoti Zathmariensis, quemlibet videlicet florenum cum quinquaginta denariis presentis nove monete regalis computando. Papíron, hátlapján pecsét töredékeivel. Dl. 72.399. Mándy cs. lt. 1745 Jún. 26. Zágráb. Pál túrmezei comes terrestris előtt a Felsőlomnicai nemes várjobbágy­család tagjai kiegyeznek birtokviszályukban. Laszowski I. 152. (Cigetic cs. lukaveci lt.) 1746 Jún. 27. Visegrád. Zs. a pécsi káptalanhoz. Tartson vizsgálatot Németi János panaszára, amely szerint Imre pécsváradi apát cseményi officialisának familiárisaival és a felsorolt job­bágyokkal elvitette negyveni jobbágyainak 12 társzekér gabonáját, egyik volt jobbágyáét pedig a kilenced megfizetése nélkül. Zichy V. 295. (Dl.-78.503.) 1747 (Jún. 27.) Uo. Zs. a pécsi káptalanhoz. Tartson vizsgálatot Negyveni János panaszára, amely szerint negyveni erdejéből Imre pécsváradi apát jobbágyaival tíz társzekér fát elvite­tett. Zichy V. 328. (Dl. 78.535.) Az oklevél a keltezésnél hiányos ; valószínűleg az előző szám­mal egy napon került kibocsátásra. 1748 Jún. 27. (prope villám Chenger, XVI. die ferie II. p. Barnabe) Chak-i István fia György székelyispán, szatmári és ugocsai ispán a két megye nemesei számára különös királyi rendeletre tartott közgyűlésén távol maradásuk miatt megbír­ságolja Sempyen-i Leukeus (Leukus) fia Miklóst és familiárisát, Feuldes (dic­tus) Dénest, aki a múlt évben urának megbízásából fegyveres kézzel, mint a személyesen jelen levő Sclavus György, Miklós vajdának Dombo-i jobbágya panaszában előadta, ennek házára rontott, ott plus quam decem florenorum compoti Zathmariensis kárt okozott, őt pedig nyíllövésekkel megsebesítette. Papíron, zárlatán pecsét töredékével. Leleszi konvent orsz. lt. Acta a. 1402—3. nr. 6. (F.) 1749 Jún. 27. (prope villám Chenger, XVI. die ferie II. p. Barnabe) Ua.-nak ítéletlevele. Szatmár és Ugocsa megyéknek különös királyi parancsra tartott közgyűlésén István fia Imre, a váradi káptalan Jank-i jobbágya a következőket adta elő : A múlt évben néhány sertését Semien-i Lewkes fia Miklós erdeibe hajtotta makkoltatni és őrizetüket Semien-i jobbágyának, Imrének özvegyére bízta, ez azonban közülök néhányat elvesztett. Kárpótlásul négy marhát kapott tőle, amelyeket haza is hajtott. Nemsokára azonban a marhák visszaszöktek az özvegyhez, akitől Semien-i erőszakkal elvette azokat és számtalan kérése ellenére sem adta vissza. Mivel az alperes tagadta a vádat, a felperes pedig kerese­tét evidens documentum-mal nem támasztotta alá, kötelezi Semien-it, hogy kisasszonynap nyolcadán (szept. 15.) a leleszi konvent előtt harmadmagával tegye le az ártatlanságát bizonyító esküt. A konventnek erről szóló bizonyság­levelét a felek Szt. Mihály nyolcadán (okt. 6.) kötelesek a nádornak bemutatni. Papíron, zárlatán pecsét töredékével. Dl. 53.166. Kállay cs.lt. 1750 Jún. 27. Csenger. Csáki György székelyispán, Szatmár- és Ugocsa megye ispánja el­ismeri, hogy a Károlyiak megfizették a bírságokat és proscribált jobbágyaik vérdíját. Károlyi I. 518.

Next

/
Oldalképek
Tartalom