Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár III. (1411–1412) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 22. Budapest, 1993)

János kérésére Békés megyétől Szabolcs megyéhez csatolja Bayon birtokon lévő részeiket, mivel ezeket, amidőn miattuk egyesek pereket indítanak ellenük és megbír­ságoltalak őket, a hely távolsága miatt nehezen közelíthetik meg, Szabolcs megye bírói széke ellenben, a megyében több birtokuk is lévén, könnyebben megközelíthető számukra. Egyszersmind megtiltja Békés megye ispánjának vagy alispánjának és szolgabíráinak, hogy a Bayon-iakat és Bayon birtokon lévő officiálisaikat, familiári­saikat és jobbágyaikat bárki kérésére intra vei extra iudicium személyükben és javaik­ban háborgassák. Az oklevelet szokott pecsétjével erősítteti meg. — A szöveg élén jobb felől és a pecsét alatt: Commissio propria domini regis. Hártyán, a szöveg alatt titkospecsét nyomával. DL 75404. (Patay cs. gombai lt.) — (M.) 807 Aug. 9. zu dem warmen brunn. Zs. Mansfeld Albertet évi 400 magyar forinttal szolgálatába fogadja. — Altmann I. 68, reg. (HHSTA, RRB E—DF 287861—f. 4a.) — (M.) 808 Aug. 9. (in víg. Laurentii) A vasvári káptalan előtt Gerse-i Pethew fiai: János és Tamás mesterek — János mester fiai: László, Péter és Dénes nevében is — Péter esztergomi prépostot, Chehy-i Gegew fiait: Lászlót és Illést, valamint fiaikat, Mezew­lak-i Márton fiát: Jánost és fiát: Lászlót eltiltják a Nagmakwa, Draganya és Ardofelde nevű birtokok elfoglalásától és használatától. Papíron, hátlapján pecsét nyomával. DL 92394. (Festetics cs. Vas 131-D.) 809 Aug. 9. Velence elhatározza, hogy Miklós zenggi comes-nek nem kölcsönöz 10000 aranyat Oklics vár megszerzésére a zálogul felajánlott egész zenggi és fél vegliai s vinodoli jövedelem ellenében sem. — Frangepán I. 170, reg. — Ljubic VI. 174. — (M.) 810 Aug. 10. (in Varanno, in Laurentii) Rozgon-i Simon országbíró a leleszi konventhez. Tartson vizsgálatot Laztoch-i Péter fia: Sebestyén panaszára, amely szerint Gál nevű familiárisát Lonya-i Miklós fiának: Jánosnak Harangláb birtokán lakó Basow (dic­tus) István nevű jobbágya tolvajsággal vádolva Antal Lonya-i officiálissal elfogatta, és elfogatása idejében nyilvános tolvajnak állította; a kitűzött határidőben azonban vádját nem tudta bizonyítani, úgyhogy Gál vérdíjában pervesztes lett. Bár ő azonnal kérte, hogy az officiális István részéről szolgáltasson elégtételt, és bár az azt kezességre meg is ígérte, mindeddig többszöri kérése ellenére sem szolgáltatott igazságot. Tegyen neki jelentést. Papíron, zárlatán pecsét nyomával. Leleszi konv. orsz. lt. Acta a. 1411. n. 15. (DF 220557.) — (M.) 811 Aug. 10. Az aradi káptalan Zs. jún. 17-i parancsára (594) Csuta birtokot meghatárolja. — Pesty: Krassó III. 274. — Tört. Tár 1889. 739, reg. (EM Törzsgyűjtemény 54. sz. — DF 253683.) 1473-i átírása: Matskási cs. tinkovai lt. A-12. (DF 254985.) — (M.) 812 Aug. 10. (f. II. a. assumpt.) A szepesi káptalan előtt Lapyspathk-i Péter fia: Márton, fiai: Zsigmond, Dávid, János, Miklós és Tamás, Loránd fiai: László és Miklós, és László fia: Tamás tiltakoznak az ellen, hogy Delne-i Kakas (dictus) János az őket jogosan megillető Delnekezy birtokot a királytól új adomány címén csalárdul felkérte, abba és tartozékaiba magát beiktattatta, azért eltiltják ezen Jánost és osztályos atyafiait: Delne-i Chuda (dictus) Pál fia: István fiait a birtok elfoglalásától, felkérésé­től, birtokbavételétől, használatától és a beiktatástól. Papíron, hátlapján pecsét nyomával. Szepesi kápt. orsz. lt. Capsa L. f. 8. n. 11. (DF 263743.) — (M.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom