Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár I. (1387–1399) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 1. Budapest, 1951)

követelésük nincs. Ugyanő és Debrew-i kötelezik magukat, hogy egyezségüket a jászói konvent előtt pünkösdig (máj. 18.) az előbbi apjával és Ruzka-ival jóváhagyatják. A jászói konvent 1399 aug. 28. okl.-ből. Dl. 84.808. Semsey cs. lt. 5792 Ápr. 6. Visegrád. Bebek Detre nádor elhalasztja Bátmonostori László perét. Zichy V. 104. 5793 Ápr. 6. (in Andrinopoli, VI. die Apr.) Leustachius de Ilswa comes magnus de Vngaria feleségéhez : Ilonához és fiához : Gergely mesterhez. Quia nos Gregorio Nicolai pro servitiis et dampnis suis, que ipse pro nobis fecit et passus est, sexcentos florenos puri auri dare et persolvere bona fide assumpsimus, fizessék meg, si nos de presenti carcere liberari non poterimus, mind ezt a 600 aranyfrtot, mind pedig azon 300 aranyfrtot, amelyet Gergely pro nostris agendis et ad nostrum mandátum a quibusdam mercatoribus de Mitelino kölcsön vett számára ; et aliud respectu dei omnipotentis facere non velitis, ne anima nostra pro hiis agravetur. A csázmai káptalan 1411 okt. 9. Ambrosius filius condam Gregorii litterati de Wyudwar részére kiadott okl.-ből. Batthyány cs. lt. Miscell. Németújvár. fasc. 189. (F.) 5794 Ápr. 7. (f. II. p. oct. pasche) A vasvári káptalan előtt Zeleste-i Jakab fia István fogott bírák közbenjárására kiegyezve Zeleste-i Iwan fia Pál leányai­val : Erzsébettel és Ilonával, elengedi nekik a költségeket, amelyeket apjuk Zeleste-i birtokrésze miatti pereskedésében tett, ezt a birtokrészt haszon­élvezetül halálukig náluk hagyja oly feltétellel, hogy azután az övé lesz, meg­ígéri, hogy 40 dénármárkát fizet nekik, ha nem tudná őket abban megtartani, viszonzásul Erzsébet és Ilona lemondanak az anyjuk : Ilona után járó hozomány­ról és nászajándékról és kötelezik magukat, hogy tempore exercitus regalis universitati nobilium proclamati egy dénármárkával segítik őt, ha a hadjáratban részt vesz. Hártyán, hátlapján pecsét nyomával. Dl. 42.707. 5795 Ápr. 11. Róma. IX. Bonifác pápa Maternus erdélyi püspök minden jogát, amely őt még váradi prépost korában a halberstadti egyházmegyei stendali Szt. Maternus-oltár vlca­riussága felől megillette, átruházza Schulenborchi Werner halberstadti kanonokra. Mon. Vat. 1/4.107., kiv. — Mon. Rom. Vespr. II. 312., kiv. 5796 Ápr. 12. Uo. Ua. Grabowniczai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja azon csázmai kanonokságot, amelyet János zágrábi püspök adományából nyert el. Mon. Vat. 1/4. 108., kiv. 5797 Ápr. 12. Uo. Ua. Rachai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja a knini Szt. Kereszt­oltár igazgatóságát, amelyet László knini püspök adományából nyert el. Uo. 109., kiv. 5798 Ápr. 13. Az erdélyi káptalan bizonyítja, hogy mielőtt az alvajdával Stibor vajda jan. 17. felhívása (5672. sz.) értelmében eljárt volna, a felek a határt megállapították. Z.-W. III. 237. (1570-1579. töredékes átiratból. Dl. 36.544.) 5799 Ápr. 13. Róma. IX. Bonifác pápa János egri olvasókanonoknak és László egri egyház­megyei clericusnak megengedi, hogy gyóntatójukat szabadon választhassák. Mon. Vat. 1/4. 110., reg. 5800 Ápr. 14. Uo. Ua. Bélai Sebestyén veszprémi egyházmegyei clericust feloldja a gyanú alól, mintha akkor, amidőn Szaracén János szolgálatában állott, egy ökörtolvaj felakasztásá­ban része lett volna. Mon. Vat. 1/4. 110. — Mon. Rom. Vespr. II. 313. 5801 Ápr. 16. (in Vissegrad, f. IV. p. Tibur. et Valér.) Zs. Zala megye hatóságához Tartson vizsgálatot Lendua-i István bán fia László panaszára, amely szerint Lendua-i János bán fiai : István és János Zombafhel-i fegyveres jobbágyaikkal ottani iobagionem suum Symonem villicum nomine minden holmijával, engedély kérése, terragium és tartozásai megfizetése nélküha maguk birtokrészére átköltöztették, Ramadus birtokán lakó Péter bíró nevű jobbágyának a panaszos

Next

/
Oldalképek
Tartalom