Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár II. (1400–1410) : Első rész (1400–1406) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 3. Budapest, 1956)

3317 Júl. 26. A csornai konvent előtt a Cirákiak eltiltják a Kanizsaiakat s György szepesi, István esztergomi prépostokat, valamint a Csornai Kunokat vezekénycsaládi erdejük hasz­nálatától. Sopron vm. I. 562. (Esterházy cs. galántai lt.) 3318 Júl. 27. A leleszi konvent előtt Lesznai István száz kassai frtot fizet Nagymihályi Jánosnak és Szeretvai Jánosnak kiadásaik megtérítéséül, amelyek birtokainak a királytól adományul kérése és számára visszaszolgáltatása közben felmerültek. Sztáray II. 38. (Zs. 1422 jún. 6. okl.-ből. Dl. 8919.) 3319 Júl. 28. (in descensu nostro campestri terre Morauie iuxta opidum seu civitatem Podyewyn alias Costel vocatum, f. II. p. Iacobi) Zs. az erdélyi Zenth­paal-i Barnabásnak és Kechethy-i Gergelynek a maguk és valamennyi erdélyi nemes nevében előterjesztett kérésére omnem conceptum et animi nostri gravitatem, que contra eosdem fidèles nostros universos et singulos nobiles prescriptárum partium nostrarum Transsiluanarum hactenus nostra tenuit, gessit et habuit maiestas, de corde nostro menteque et intentione penitus et per omnia duximus evellendos, amputandos et abiciendos, ymmo evellimus, postmittimus, amputamus et abicimus. A szöveg élén jobb felől : Commissio propria domini regis. Hártyán, a szöveg alatt papírfelzetes titkos pecséttel. Dl. 8974. — Fejér XI. 481., reg. — Transilvania 1872. 174., reg. 3320 Júl. 28. Kostel. Zs. megerősítve az erdélyi nemeseket régi szabadságaikban, megtiltja, hogy a vajdák, székelyispánok s más bírák háborgassák őket. Z.-W. III. 321. (A kolozsmonos­tori konvent 1428 máj. 3. okl.-ből. Erdélyi Múzeum lt.) — Tört. Tár 1889. 736., reg. (Uo.) 3321 Júl. 28. (in descensu nostro campestri terre Morauie iuxta Podyewyn alias Costel, f. II. p. Iacobi) Zs. Czeke-i Márton és György zemplénmegyei nemeseket különös kegyből felmenti a fej- és jószágvesztés büntetése alól, amelyet azért mért reájuk, mert hys proxime elapsis disturbiorum temporibus Tamás volt egri püspökhöz csatlakozva hűtlenekké lettek és károkat, fosztogatásokat, jog­talanságokat, gyujtogatásokat, gyilkosságokat és csonkításokat követtek el. Egyszersmind megtiltja a nádornak, az országbírónak és bírói helyetteseiknek, továbbá az ország valamennyi egyházi és világi bírajának, hogy őket tam intra quam extra iudicium bárki kérésére személyükben és javaikban háborgassák. Zs. 1429 jún. 15. okl.-ből. Dl. 57.609. Soós cs. lt. (F.) 3322 Júl. 28. Kostel. Zs. a sepsiszéki székelyekhez. Miklósvár lakóit ne akadályozzák Stibor vajdától nyert bíráskodási joguk gyakorlásában, amíg az erdélyi vajdák és a székelyispánok az ügyet Csík, Udvarhely és Maros szék székelyeivel meg nem vizsgálják. Kállay : Székely nemzet 190., hiányosan. — Székely Okit. I. 97., hiányosan és III. 20. (Báthory Gábor 1610. okl.-ből. Erdélyi káptalan lt.) 3323 Júl. 28. A kolozsmonostori konvent az erdélyi vajdákhoz. János erdélyi alvajda özvegyét megidézte, mivel ellentmondott, amidőn Zs. 1404 máj. 8. utasítása (3162. sz.) alapján az erdélyi káptalant be akarta iktatni Váradja birtok felébe. Szeredai : Notitia 69., reg. (Erdélyi káptalan lt.) —Tört. Tár 1890. 133., reg. ; eszerint az idézés a király elé történt. 3324 Júl. 28. Ragusa boszniai követeihez. Az új király meg fogja kapni a ragusai házról szóló adománylevelet, mihelyt megerősíti a város kiváltságait. Jorga II. 104., reg. (Ragusa lt.) 3325 Júl. 28. Heidelberg. Ruprecht római király meghatalmazottakat küld, hogy az osztrák hercegekkel és Zs.-al Grácban tárgyalásokat folytassanak. Deutsche Reichstagsakten V. 545. (Karlsruhe lt.) — Chmel 1820. sz. reg. — Lichnowsky V. 637. sz., reg. (Bécsi állami lt.) 3326 Júl. 29. (in descensu nostro campestri terre Morauie iuxta opidum Pogyvyn vocatum, f. III. p.-Phil. et lac.) Zs. az újvármegyei Barch-i Kelemen fia László­nak megbocsátja hűtlenségét és mindazokat a károkat, jogtalanságokat, foszto­gatásokat, gyujtogatásokat, gyilkosságokat, csonkításokat s más gonosztetteket,

Next

/
Oldalképek
Tartalom