Szűcs László: Nagy Ferenc első kormányának minisztertanácsi jegyzőkönyvei B. kötet 1946. július 26. - 1946. november 15. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 38. Budapest, 2003)

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek 41-66. jegyzőkönyv (1946. július 26. -1946. november 15.) 1009-1686

55.1946. szeptember 13. Minisztertanács az előterjesztéshez hozzájárult. 23 [18] 17 Közlekedésügyi miniszter [képviseletében Varga államtitkár] előterjeszti javaslatát az út- és hídépítésekkel kapcsolatosan, [a] IX. havi hitelrész emelése tárgyában. Útépítésekre 1,5 millió és hídépítésekre 1,3 millió forint az elői­rányzat. [Nagy] Miniszterelnök érdeklődik, hogy van-e tervbe véve új bekötőút épí­tése? Közlekedésügyi miniszter [képviseletében Varga államtitkár]: Nagyon sok. Minisztertanács az út- és hídépítésekkel kapcsolatos IX. havi hitelrészt 1,5, illetve 1,3 millió forintra emelte fel. [19] 18 [Mistéth] Újjáépítési miniszter előterjeszti javaslatát az újjáépítési köz­munkakötelezettség szabályozása tárgyában. 24 A fóldmívelésügyi miniszter­nek a korhatár leszállítására vonatkozó javaslatát magáévá teszi. Ezek szerint férfiaknál 65 helyett 60, nőknél 55 helyett 50 év a korhatár. A 2. §-ra vonatko­zóan az volt a kérése, hogy azok számára, akiknek semmi keresetük nincsen, a közmunkaváltság fizetése természetben legyen lehetséges. 25 23 Az 54 831/1946.Közl.M.I/2. sz. előterjesztés a Svájci Szövetségi Vasutak meghívása alap­ján a személykocsik nemzetközi forgalomban való kölcsönös használatával foglalkozó egyesülés 1946. október 8-10-én Montreux-ben rendezett ülésére, illetve ezt követően ugyanott, október 10-19-én ülésező európai menetrendi és kocsikiállítási konferenciára javasolta kiküldeni a Közle­kedésügyi Minisztérium vasúti főosztályának vezetőjét, Rostásy István miniszteri tanácsost, az államvasutak igazgatósága részéről Kopasz Károly MAV igazgató elnökhelyettest, valamint Pályi Zsigmond főintézőt. 24 A 15 988/1946.U.M. sz. előterjesztés tulajdonképpen az újjáépítési közmunkakötelezett­ség szabályozásáról szóló 4000/1945. ME sz. rendelet (MK 1945. június 28.) módosítását, kiegészí­tését tartalmazta. A rendelet kibocsátását — az előterjesztés szerint — a közmunkaváltságból származó bevételek fokozása tette szükségessé, mivel a nagyarányban jelentkezett munkanélkü­liségnek közmunkák útján való enyhítésére egyetlen pénzügyi fedezetül az Újjáépítési Közmun­kaváltság Alap szolgált. Az alap bevételei ekkor havi 7 millió forintra voltak előirányozva. Ez az összeg azonban a szükséglet fedezésére nem volt elegendő. A miniszter szerint a munkanélküliek számának százezer fölé emelkedésével kellett számolni, s megítélése szerint ekkora tömegnek vagy legalábbis nagyobb részének a foglalkoztatásához, a legalacsonyabb napszámos órabér ala­pulvétele esetén, az említett 7 millió forint bevétel duplájára volt szükség. A rendelettel ezt a bevételt remélte megközelíteni. Ezt a célt szolgálta volna a tervezetben a közmunkakötelezettség korhatárának felemelésé­re tett javaslat, annak kimondásával, hogy akit természetbeni munkára bármi okból igénybe nem vettek, a váltságot köteles legyen megfizetni, a váltság befizetési határidejének megrövidítésével, egyben a késedelmeskedők részére pótlékfizetés előírásával, a közadók kezeléséről szóló hivatalos összeállítás adócsalásra vonatkozó előírásainak a közmunkaváltságra való kiterjesztésével és más előírásokkal. 25 A rendelettervezet 1. §-a közmunkára kötelezettek korhatárát férfiaknál a korábbi 60 évről 65 évre, a nőknél 42 évről 55 évre javasolta felemelni. Végül — a javaslatot figyelembe véve 1368

Next

/
Oldalképek
Tartalom