Szűcs László: Dálnoki Miklós Béla kormányának (Ideiglenes Nemzeti Kormány) Minisztertanácsi jegyzőkönyvei 1944. december 23.-1945. november 15. B kötet (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 28. Budapest, 1997)

A minisztertanácsi ülések napirendi pontjainak jegyzéke 622

A minisztertanácsi jegyzőkönyvek napirendi pontjainak jegyzéke 40. 200 000 pengő folyósítása a Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet műszer­kocsijának javítására 166 41. Az egyes ipari alapanyagok árai tárgyában benyújtott javaslat levétele a na­pirendről 167 42. Határozat a Vörös Hadsereg által zárolt készletek felszabadításának kezde­ményezéséről 167 43. 25 millió pengő hitel folyósítása a Hús- és Zsírhivatal megszervezésére. . . 167 44. 400 millió pengő folyósítása a hatósági árucsereforgalom lebonyolítására. . 167 45. Határozat a munkások családi pótlékáról 168 49. 1945. szeptember 4. délelőtt 10 óra B) kötet 178 1. 100 millió pengő folyósítása az amerikai megszállási övezetből hazatérő ha­difoglyok, menekültek és deportáltak ellátására 178 2. Határozat a Vörös Hadsereg által kibocsátott pénzjegyek forgalmának be­szüntetéséről 179 3. Bejelentés az 5000 vagy 10 000 pengős pénzjegyek esetleges kibocsátásáról. 179 4. Határozat a Nemzetgyűlés szeptember 5-én tartandó ülésének lefolytatásá­ról, az egyes megerősítésre váró rendelkezések előadóiról 180 5. Állásfoglalás a szlovákiai magyarság helyzetével kapcsolatos kérdés nemzet­gyűlési exponálásáról 181 6. Határozat az országos választójogi törvénytervezet megtárgyalásának mód­járól 182 7. A törvényhatósági és képviselőtestületi választásokról szóló rendelet szöve­gének módosítása az Országos Nemzeti Bizottság létrejötte következtében. 182 8. Határozat a miniszterelnök és a Nemzetgyűlés elnöke által a Nemzetgyűlés­ben tartandó beszéd előzetes megvitatásáról 183 50. 1945. szeptember 4. este 9 óra B) kötet 188 1. Zsedényi Béla bejelentése Cseh János, Dobó István és Dancza Lajos nem­zetgyűlési képviselők előzetes letartóztatásáról 188 2. Vita az Ideiglenes Nemzetgyűlés ülésén tartandó miniszterelnöki beszédnek a szlovákiai magyarok sorsát érintő részéről, illetve a kérdés felvetéséről. . . 190 3. A miniszterelnöki beszéd további kérdéseinek jóváhagyása 192 4. A Kommunista Párt és a Szociáldemokrata Párt kérése az Ideiglenes Nem­zetgyűlés időbeosztását illetően 192 5. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés elnöke által tartandó beszéd ismertetése és megállapodás a házszabályok előzetes jóváhagyásának módjáról 192 6. Javaslat az Ideiglenes Nemzetgyűlés bizottságainak megalakítására és hatá­rozat a 4. napirendi pontban felvetett kérés teljesítéséről 192 57. 1945. szeptember 10 B) kötet 193 1. Határozat egy belügyminisztériumi tisztviselő szolgálati idejének megálla­pítása ügyében 193 2. Segédtitkár kinevezése a Miniszterelnökséghez 194 3. 6 millió pengő póthitel engedélyezése a Miniszterelnökség épületeinek helyreállítására 194 664

Next

/
Oldalképek
Tartalom