Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár V. (1415–1416) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 27. Budapest, 1997)

donationis titulo illeti meg őket. Kijelölt királyi emberek: Iacobus Zwthy, Iohannes filius Michaeüs de Jeeke, Mathias, Dyonisius filii Stephani de Kekeen, Stephanus de Petry. A váradi káptalan 1416. jan. ljí-i okl.-ből, amely szerint a parancslevél a középpecséttel volt megerő­sítve, és a Zwthy Jakab királyi ember meg a káptalani küldött által végzett iktatás ellentmondás nélkül megtörtént. Méltóságsor. - SZSZML 16, Szabolcs megye lt., Oklevelek 9. (DF 281295.) 1198 Nov. 9. Visegrád. Zs. a leleszi konventhez. Határolja meg a Várdaiak Szabolcs megyei Mihálylaka és Szentgyörgy nevű birtokait Zelemér felől. - Zichy VI. 380. (A leleszi konvent 1415. nov. 29-i okl.-ből: 1283. DL 79296 - Zichy cs. zsélyi lt. 2-831.) -(M.) 1199 Nov. 9. (in Vissegrad, 35. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor János fráter Mo­rochhyda-i prépostnak (proc. Boda Benedek) Kanysa-i János fiai: János érsek és Ist­ván, valamint ugyané János fiának: Miklósnak fia: János (proc. Bálint diák) ellen in­dított perét, amelyben az alpereseket adománylevelük bemutatására és három márka bírság fizetésére kötelezték, továbbá János érsek kilenc márka bírság bírói kétharma­dának kétszeresét cum dupplo et sub pena duppli dupplati iterum cum dupplo dupplato és a perbeli ellenfélnek járó harmadát cum dupplo dupplato, István mester kilenc márka bírság bírói kétharmadát cum dupplo dupplato et sub pena duppli dupplati iterum cum dupplo, egyharmadát cum dupplo dupplato et sub pena duppli, János mester pedig három márka bírság bírói kétharmadának kétszeresét cum dupplo, a perbeli ellenfélnek járó harmadát szintén cum dupplo tartozik fizetni, az alperesek ügyvédjének kérésére, mert sem az oklevelet bemutatni, sem a büntetéseket megfizetni nem tudta, - az alpereseket újabb három márka bírság fizetésére kötelezve - vízkereszt nyolcadára halasztja. Elrendeli továbbá, hogy mivel a felperes visszauta­sította a neki járó bírság birtokadománnyal történő kiegyenlítését, az alperesek a bir­tok el- vagy zálogba adásával fizessék azt meg neki. 1 Papíron, zárlatán pecsét nyomával. DL 10393. (Acta eccl. 4-11.) 1 E rendelkezés „Dátum ut supra" záradékkal a keltezés után következik. 1200 Nov. 9. (sab. a. Martini) A boszniai káptalan előtt Bechench-i rufus László fia: Mi­hály és sororius-a: Therpenye-i Mihály fia: György fraternitas-uk kötelékének megszi­lárdítására a Valkó megyei Bechench birtokban lévő részeket illetően kölcsönösen testvérré fogadják egymást. Ennek értelmében a felek egyikének örökös nélküli halála esetén birtokrésze a túlélő félre száll. Hártyán, függőpecsét zsinórjával. DL 43308. (Múz. törzsanyag, Nagy Imre-gyüjt.) 1201 Nov. 9. (in Kalló, sab. a. Martini) Ormos 1 András Szabolcs megye alispánja és a négy szolgabíró előtt Panyla-i Frank panaszt tesz Panyla-i Leukes özvegye: Margit és Zsig­mond felesége: Lucia ellen, amiért kérése ellenére nem szolgáltattak elégtételt Olaius Mihály nevű jobbágyuk részéről. Papíron, zárlatán egy töredezett pecséttel, két másik nyomával. DL 53864. (Kállay cs.) - (M.) A szó fölött felesleges rövidítési jel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom