A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának 1989. évi jegyzőkönyvei, 1. kötet (A Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 24. Budapest, 1993)

rozatot vissza lehet vonatni, de azt én egy konstruktív megoldásnak látom, hogy a nyugdíjtörvény részeként rendezzék el egy meghatározott körnek ezt a nyugdíját. Még egyszer azt kérem, hogy a két dolgot ne keverjük össze, ha a nyugdíjjal gon­dunk van, vagy probléma van, ezt soron kívül napirendre lehet tűzetni, de itt most a személyi felmentés van napirenden, ebben kell dönteni. SZŰRÖS MÁTYÁS elvtárs: Elvtársak, döntenünk kell. Tehát ki ért egyet Lo­sonczi elvtárs — saját kérésére, érdemeinek elismerése mellett — kérésének elfo­gadásával, illetve Grósz elvtárs javaslatával? Aki egyetért, kézfelemeléssel szavaz­zon! Köszönöm szépen. Van-e valaki ellene? Nincs. Tartózkodott-e valaki a szavazástól? Egy tartózkodással a Központi Bizottság el­fogadta Losonczi Pál elvtárs kérését, illetve ezzel kapcsolatban Grósz elvtárs elő­terjesztését. Harmadik kérdés Stadinger István elvtárs kérése, illetve a Politikai Bizottság ne­vében előterjesztett javaslatról kell döntenünk. Kinek van kérdése a témával kap­csolatban? Áczél elvtárs jelentkezett. ACZÉL GYÖRGY elvtárs: Azt kérdeztem, hogy a házszabály rendelkezik, azon­nal be kell tölteni? SZŰRÖS MÁTYÁS elvtárs: Igen. Van-e még más kérdés, elvtársak? Veres Jó­zsef elvtárs. VERES JÓZSEF elvtárs: Nem lehetne Stadinger elvtársat idehívni? SZŰRÖS MÁTYÁS elvtárs: Itt van kint a házban, de várjunk még egy kicsit. A kérdés világos. Van-e még további kérdés, elvtársak? Nincs több kérdés. GRÓSZ KAROLY elvtárs: A házszabály nem rendelkezik, tehát nem vagyunk kötelesek betölteni. Mi egyébként ennek ellenére úgy ítéljük meg, hogy ebben a szituációban ez a tisztség nem maradhat üresen. Lehet, hogy rosszul látjuk a hely­zetet, ebben a Politikai Bizottság állásfoglalása egységes volt. Stadinger elvtárs megkérdezte tőlem, hogy a közelben tartózkodjon-e. Azt mondtam neki, énfelőlem ott tartózkodhat ebben a házban párttag, ahol akar, de én azt mondtam neki, ne vegyen részt ezen az ülésen, ez a Központi Bizottság ülé­se, itt a testület választott tagjai vannak, Stadinger elvtárs pedig nem tagja a Köz­ponti Bizottságnak. Az elvtársak dönthetnek úgy, hogy hívjuk be, azt hiszem könnyen el lehet érni, én nem javaslom. (Közbeszólás: a PB-n ott volt egyébként.) SZŰRÖS MÁTYÁS elvtárs: Veres elvtárs elfogadja-e a választ? Egyébként a Po­litikai Bizottság ülésén jelen volt Stadinger elvtárs, tehát ott többször fel is szólalt, kérdések hangzottak el a címére, esetleg megkeressük. De neki valószínű jobb, hogy nincs jelen, mert érzelmileg már túl van egy bizonyos meneten. Van-e észrevétel, elvtársak? Fock elvtárs tessék parancsolni. FOCK JENŐ elvtárs: Tisztelt Központi Bizottság! Az első személyi kérdésnél tudomásul vettem, a másodiknál nyögve tudomásul vettem. A harmadiknál viszont sok minden felmerül bennem. Felmerül bennem elsősorban az, hogy a ház nem maradhat elnök nélkül. Stadin­ger elvtárs így lett elnök, 79 ezzel a felkiáltással, mindenféle más javaslat volt, az az egy javaslat nem volt ott a parlamentben, hogy ő mutatkozzon be, mert az elnök­385

Next

/
Oldalképek
Tartalom