Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár VII. (1419–20) (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 37. Budapest, 2001)

744 Júl. 5. Buda. Zs. a váradi káptalanhoz. Iktassák be Déteri Miklóst a Békés megyei Csarna birtokon lévő részébe, amely vétel címén illeti meg. - Haan-Zsilinszky 32. (A váradi káptalan szept. 11-i okl.-ből: 952. DL 10835 - NRA 1518-17.) Az eredetiben: Belmeger. 745 Júl. 5. A vasvári káptalan bizonyítja, hogy két kiküldöttje előtt Felsőlendvai János (Szécsi Miklós nádor fia), mivel Felsőlendva vár őrzése miatt személyesen nem tudott megjelenni, 12 ügyvédet, köztük öt diákot hatalmazott meg. - Hazai okmt. V. 209. (DL 86277 - Ostffy cs.) Az eredetiben: Gerginhaza, Chesnyche. - (M.) * Júl. 5. Vicedomini Jakab kérése a pápához. - Lukinovic 572. - Helyes kelte: 1419. júl. 8. Lásd 756. 746 Júl. 6. Buda. Zs. a törökök elleni háború miatt Mihály-nap nyolcadára elhalasztja Bátmonostori Töttös Jánosnak a fehérvári káptalan elleni perét. - Zichy VI. 514, említés. (DL 79562 - Zichy cs., zsélyi 212-1744.) - Mindhárom példányon a külzet alatt: non restituantur. - (M.) 747 Júl. 6. Spalatói oklevél kezdő szavai, amelyek Zs.-t magyar királynak, Doimust érseknek, János cetinai comes-t, Dalmácia és Horvátország bánját spalatói comes-nek, Lorrenzo di Giovanni-t rector-nak mondják. - Bullettino 1890. 176. (Spalato lt.) - (M.) 748 Júl. 7. (in Antiquo Zolio, f. VI. [p.] visit.) Zs. előtt Stoyanriche-i Petew fiának: János­nak fiai: Illés és Fábián - anyjuk: Margit, nővérük: Veronika és Illés felesége: Anna nevében is - a házuk megrohanása miatt támadt perben fogott bírák - Kerthus-i Lekws fia: Péter, Nagpabdi-i Platy (dictus) Péter, Lipto-i István fia: János és Tamás fia: István, Zambor-i Gergely és Zazfalua-i Ferenc - közbenjárására kiegyeznek Radwan-i Péter fiaival: Jánossal és Lászlóval. A megállapodás értelmében ők kötelesek a 15. napon Stoyanriche birtokon coram probis et nobilibus viris Zólyom megye egy vagy két szolgabírójának jelenlétében az összes kár, jogtalanság miatt, amelyek főleg lo­vak, gabona és sertések elvitelével támadtak, amint azokat Illés ad humanitem suam elősorolja, elégtételt adni, ugyanezen a napon huszonötödmagukkal bűnösségük je­léül bocsánatot kérve megtisztelő üdvözléssel megalázkodni előttük. Ha ezt megte­szi, 25 nehézmárka bánatpénzt terhe alatt mentesülnek minden zaklatástól, viszont ugyanez az összeg terheli őket, ha most vállalt kötelezettségüknek nem tesznek ele­get. Ez esetben a Stoyanriche-iek Zólyom megye ispánja vagy alispánja és szolgabí­rái által per nélkül behajthatják maguknak az összeget, a hatalmaskodások miatti pert pedig tovább folytathatják. Az oklevelet nagyobb magyar királyi pecsétjével erősít­teti meg. Papíron, hátlapján nagypecsét nyomával. DL 84708. (Radvánszky cs., radványi.) - (M.) * Júl. 7. Zs. Botfalva részére oklevelet ír át. - Z-W. IV. 100. - Helyes kelte: 1419. jún. 7. Lásd 617. 749 Júl. 7. (f. VI. p. visit. Marié) A pozsonyi káptalan előtt Salamon-i Miklós fia: Zsig­mond és felesége elismerve, hogy Salamon-i István fiától: Kelementől visszakapták a 61 aranyforintot, amelyért Salamon birtokon lévő összes birtokrésze náluk zálog­ban volt, a birtokrészeket visszaadják Hártyán, hátlapján pecsét nyomával. DL 61354. (Kisfaludy cs.) * Júl. 7. Tolna m. előtt Albert auranai perjel nevében tiltakoznak familiárisai. - Fejér X/6. 243. - Helyes kelte: júl. 3. Lásd 736.

Next

/
Oldalképek
Tartalom