Borsa Iván: Az Abaffy család levéltára 1247-1515. A Dancs család levéltára 1232-1525. A Hanvay család levéltára 1216-1525 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 23. Budapest, 1993)

OKLEVÉLKIVONATOK

Borbálát, a nevezett Hanwa-i András fia: István fiának: Mihálynak özvegyét és Erzsé­bet meg Margit nevű leányait, mivel azok az ura birtokjogai és birtokrészei után neki járó hitbér és jegy ajándék fejében Sen-i István [útján] 60 aranyforintot fizettek. Hiányos papíron, hátlapján pecsét darabjaival. DL 56986. (190.) 219. 1457. február 12. (sab. a. Valentini). Az egri egyház káptalanja bizonyítja, hogy előtte Rechk-i Tamás fiai: Tamás és Miklós egyrészről, Hanwa-i Mihály özvegye: Orsolya asszony — férjétől született kiskorú leányai: Erzsébet és Margit terhét is magára vállalva — másrészről abban a vitás ügyben, amely azért keletkezett köztük, mert az első fél adományba kérte László királytól Hanwa-i Mihálynak bárhol levő birtokrészeit mint a koronára szálltakat, mert Mihály az osztályostestvérével, Rwnya-i Soldus (dictus) Péterrel vívott párbajban meghalt ellenfelével együtt (veluti fratres condivisionales fratemos strinxisse acies et [...Jolato iure humane societatis alterius odiis immanissime decertando repente mutuis occubuisse dicuntur vulneribus), majd az ebbe történő beiktatásukat Mihály özvegye a maga és leányai nevében ellentmondásával megakadályozta, így egyeztek meg: az öz­vegy visszavonja tiltakozását, és jogérvényesnek ismeri el azt az adománylevelet, amellyel a király volt férjének Hanwa, Felfalw és Dereczke helységben meg Thorsaak prédiumban bírt részeit Tamás fiainak adományozta, ők azonban örökre átengedik az özvegynek néhai férjének teljes birtokrészét a Gömör megyei Hanwa és Felfalw bir­tokban, ezzel szemben az özvegy átadja volt férjének Derechke birtokban levő részét, egy egész s egy fél telket, valamint Thorsaak prédiumban birtokolt részét; vállalták egyben, hogy kölcsönösen megvédik egymást ezekben. A káptalan az oklevelet na­gyobb, autentikus fiiggőpecsetjével erősítette meg. Hártyán, függőpecsételés nyomával. DL 56987. (189.) 220. 1461. június 1. (II. p. Trinitatis) in Gemer. Rayk-i György Gömör megye aüspánja és a megye szolgabírái tanúsítják, hogy a Szentháromság-vasárnapot követő hétfőn (jún. 1.) más megyebeli nemesekkel tartott megyei törvényszéken az ott személyesen jelenlevő Beke (dictus) György Alsofalw-i lakos Zkaros-i Tamás nevében Napragh-i Zamar Péter özvegyét és mindenki mást el­lentmondva eltiltott néhai Napragh-i Zamar (dictus) Péter Napragh-ban bírt részei használatától, megtartásától, elidegenítésétől, eladásától és elzálogosításától, valamint haszonvételeinek szedésétől s maguknak azokba való beiktattatásától. Papíron, három zárópecsét darabjaival. DL 56988. (192.) 221. 1464. április 11. (IV. a. Tib. et Valeriani) Buda. Palocz-i László comes országbíró bizonyítja, hogy előtte Hederwara-i László egri püspök és testvére (fr. carnalis), Pál (magn.) között egyrészről, Hangon-i Perselth (dictus) Péter fia: János között — aki fiai: László és Pál, unokatestvére (fr. patruelis): Péter, valamint minden vérrokonának terhét magára vállalta — másrészről a Heder­wara-iak által a magvaszakadt Hangon-i Péter és László birtokainak, a Gömör megyei Hangon, más néven Lamperthfalwa és Zylwazo birtokoknak adományul kérése miatt keletkezett vitás ügyben, amelyben Perselth János hívta perbe ellenfeleit, a felek Zopolya-i Imrének (spect. et magn.), Bozna kormányzójának, továbbá Dalmácia, Horvátország és Szlavónia bánjának, valamint más főpapok és főurak segítségével így

Next

/
Oldalképek
Tartalom