3. oldal, 248 találat (0,256 másodperc)

Találatok

101. 1877-03-25 / 12. szám (373. oldal)
[...] egyhangú több izben sikertelenül megújított kérése után de akkor is mély [...] uj lelkészségét elfoglalná helyettesül Német István gym tanár úr alkal­maztatik ez [...]
102. 1939-01-08 / 1. szám
[...] helyen megállapították hogy az al­kalmazottak kérése jogosult a mun­kaadók fizetni tartoznak [...] előadása a Város­háza tanácstermében Horváth István városi tisztviselő röviden összefoglalta a [...] kell gyakorlatilag is kipróbálnunk Horváth István szakszerű élveze­tes előadása után Szűcs [...] fogadott beszéde u án Horváth István ny polgáriskolai igaz­gató egyrészt köszönetet [...]
103. 1868-05-31 / 22. szám (713. oldal)
[...] emeltetvén föl Isten segélyének buzgó kérése után a díszes ujtoronyba azon [...] május 12 én 1868 Verbay István ev ref lelkész Az érintet [...]
104. 1947-03-09 / 10. szám
[...] k mun­kásszövetkezetté Ennek érdekében Nagy István Szakszervezeti titkár foly­tatott tárgyalásokat Kossá István Szakszervezeti fő­titkárral akinek közben­járására a [...] kereseti adózás orvos­lására Az érdekeltek kérése a ki­vetés megsemmisítése és új [...]
105. 1899-08-27 / 35. szám (557. oldal)
[...] következő tartalommal Ujke­nyéri ima Tóth Istvántól Egyházközségek háztartása Lágler Sándortól A [...] A budapesti evang református egyház kérése a Kőbányán épülő református templon [...]
106. 1943-11-28 / 48. szám
[...] Visi Józsefet Benkeő Jánosi Tóth Istvánt Szabó Mártont Németli Jánost Csurgai [...] 45 kr t fizetnek Csehi István Kovácsiból jön Pápára és az [...] súlyosan megbün­tettük özvegy Nemzet Mártonné kérése Az Alsóvárosi tanács előtt Nemzet [...] Antal szövőgyár tiílajdonosnak és Tóth Istvánnak akik a színpadi vászon és [...]
107. 1913-06-22 / 25. szám
[...] létesítése vagy állami köz­kórház létesítésének kérése által A 120 ágyas közkórház [...] itt váii Sebestyén Franci Nagy István stb slb Mikor együtt vagyunk [...] bolygó Odisseust haz ivarja Németh István aki nemcsak a conju gatio [...]
108. Lapszámok • 1930-06-01 / 22. szám (93. oldal)
[...] nem zárkózott el a vakok kérése elől Az erre vonatkozó határozatot [...] egyházközségek kü­lön egyházmegyét alkotnának Vásáry István Debre­cen polgármestere beszél elsőnek a [...]
109. 1896-01-19 / 3. szám (47. oldal)
[...] Nagyenyedi Bethlen kollé­giumunk elöljáróságának azon kérése melyben a most helyettes tanárokkal [...] tagok társas vacsorát rendeznek az István főherceg szállodában KÜLÖNFÉLÉK Személyi hirek [...]
110. 1845-04-20 / 16. szám (369. oldal)
[...] fölmentetett s a meghívó egyháznak kérése a más napi közgyűlésben csak­ugyan [...] volt n szöllősi pap Ungvári István folyamodványa mellyben jelenti hogy ö [...]
111. Lapszámok • 1922-05-28 / 22. szám (88. oldal)
[...] 23 án kész szolgája Németh István püspök A m kir vallás [...] megokoltnak tekintendő a fenntartó szabályszerű ké­rése alapján az új állás szervezését [...]
112. 1910-04-03 / 14. szám
[...] talán a megyében is Pedig kérése oly csekély Neki azon­ban élet [...] Bor­bála fia Gyula rk Kis István molnársegéd és neje Makai Anna [...] Vilma fia József rk Harsányi István iskolaszolga és neje Biró Margit [...] Juliánná leánya Józsa izr Plorváth István mk honvédfiUszár örmester és neje [...]
113. 1878-08-04 / 31. szám (987. oldal)
ment hogy folyamodó kérése csak akkor adassék meg ha [...] 12 órakor véget ért Cékus István tiszakerületi püspök úr egy­házlátogatási útja [...]
114. 1845-06-01 / 22. szám (507. oldal)
[...] felének ajánlata mellett megmaradhalásál kérvén kérése a mostani körülmények jelesen az [...] Urakat ide értve Tiszteletes Kotsa István Urat is ki­váltképen az oltani [...]
115. VIII. Pályázatok • Pápai felsőbb leányiskolai tanitónői és nevelőnői állásokra. (475. oldal)
[...] a pa­naszokról a miket Makay István fölhozott azok csak helyenkint való [...] vádolóan szólt az értekező atya kérése juttatta mert ha nem temeti [...]
116. 1906-04-28 / 17. szám
[...] Hoffner Sándor Horváth Pál Karcsay István Kar­dos István Karner Rezső dr Kapossy Lucián [...] Kende Ádám Kia Tivadar Kiss István Kis Ernő Kiss Lajos Kluge [...] Saád Lajos Sarudy Ottó Sipos István Sipos József SchloBszer István Szalisznyó Sándor Tar Gyula Tauber [...] el mint egyes em­berek hasonló kérése Itt a kulturális célt kell [...]
117. 1942-03-08 / 10. szám
[...] éjjeli ügyeletes szolgálatot i Antal István államtitkár városunk országgyűlési képviselője f [...] a régi idők­ből ismert Horváth István és Briglevich Gyula szereplőket akik [...] Kalmár József ügyész Dr Maurer Ist­ván pénztáros Jáhny József háznagy Kapa [...] PIROSKA magyar vígjáték sikere Férjet kerese k Március 13 14 péntek [...]
118. 1920-08-19 / 68. szám
[...] román kormány elismerje Azonban Wrangel kérése eredménytelen ma­radt Ennek következtében Románia [...] a hivek figyel­mét felhívja Szent István napján a nagy célt a [...] miniszter Desics József és Wohlmut István bajai állami taní­tóképző intézeti tanárokat [...] tagokul a termelök részéről Szabó István csizmadiát Koréin Ernő rőfös kereskedőt [...]
119. 1858-06-10 / 23. szám (589. oldal)
[...] Az isk tanítói kar azon kérése hogy a részi zsinaton a [...] Lapunk mult számában t Cékus István munkatársunk a benső missio áldásairól szólván t Iloiliola István úrban olyan lelkészt mutatott be [...]
120. II. Egyházi élet • A tatai egyházm. gyűlései. Besse L. (134. oldal)
[...] jóváhagyást nyert a másikban fellebbező kérése teljesült Gyűlés után közebéd volt [...] A tan­folyam rendezősége nevében Farkas István sk püspök dr Mátyás Ernő [...]
121. VI. Könyvismertetés • Protestáns irodalom. (833. oldal)
[...] hivatal is felülvizsgálatatta az egyház kérése folytán s az is kifogástalannak [...] érmek Meghatározta és leírta Borsos István főgimnáziumi tanár Pápa a főiskolai [...]
122. 1898-09-11
[...] Török János városi mérnök azon kérése szolgált hogy a vizvezeték építésénél [...] Lajos Mészáros Károly polgármester Barthalos István és Szenté János a kérelmet [...] a tisztviselők fizetését emelni Barthalos István az állandó választmány javaslatának dr [...] indítványt egy­hangú helyesléssel elfogadta Barthalos István azt ajánlja hogy a költség­vetés [...]
123. 1923-11-18 / 46. szám
[...] nagy csoda hogy Nagyatádi Szabó Istvánt leszavazták vagyis nem fogadták el [...] ki őt s ha valami kérése van akár cukor tej rizsa [...] Lucián és Papp Zoltán Hábrik István veszprémi titkár vázolta aztán a [...]
124. 1864-05-01 / 18. szám (549. oldal)
[...] és jegyzőkönyvbe vétetni kérte mely kérése teljesíttetett is 1 a X [...] hogy az orthodoxus geleji Katona István püspök a protestantismus egyik leglényegesebb [...]
125. II. Egyházi élet • A szétszórt csontok. Miklós Géza (683. oldal)
[...] Marosi Já­nos Tóth Kálmán Jakab István Patkó Károly egyenként 50 kor [...] el de ennek az a ké­rése hogy a fát a gyülekezet [...]
126. 1914-08-09 / 32. szám
[...] önálló nem­zet voltunk hanem szt István utódjá­nak a fejét a pápa [...] s nincsen egy király Kinek kérése nálad helyt talál
127. 1917-12-02 / 49. szám
[...] visszatér székvárosába Személyi hir Preiner István vér­teskozmai plébános az elmúlt hét [...] Schönfeld Piroska Sztraka János Kovács István és Klein Szidike játszottak el [...] lehet esketni s ehez dis­penzáció kérése felesleges A pápai postahivatalnál a [...]
128. 1932-01-02 / 1. szám
[...] aranyérmet és díszoklevelet valamint Horváth István főoktatónaka bronz érmet és díszoklevelet [...] dr Konkoly Thege Sándor Horváth István nevében is hálás köszönetet mondott [...] nem zárkózott el az egyesület kérése elől hanem segítségére volt abban [...] néhai Heller Lajos dr Márton István utca 3 szám alatti fogorvosi [...]
129. 1939-06-18 / 26. szám
[...] Ferenc és Ruip Jenő felvilágosítási kérése után a közgyű­lés egyhangúan hozzájárult [...] a jogügyi bizottságba dr Tóth István a pénzügyi bizottságba vitéz Draskóczy István a színügyi bizott­ságba pedig Fischer [...]
130. 1859-02-26 / 9. szám (251. oldal)
[...] 5 s miután tek Asztalos István elnökül t Szathmári Károly másod [...] Szombathelyi Antalt közlőt Tar kovács István Belenta János városi esküdtteket választotta [...] békési presbyterium azon nyilatkozata illetőleg kérése melyet a t c városi [...]
131. II. Egyházi élet • Gyülési tudósitás a b.-somogyi egyházmegyéből. Nagy Lajos (547. oldal)
[...] az egyház­megyei pénztárból fizettetnek Matolcsy István és neje Németh Hermin 1000 [...] tud ily nagy számú tagoknak kérése teljes bizalmának megnyilvánu­lása talán a [...]
132. 1903-07-12 / 28. szám (440. oldal)
[...] hatalmast Ez a hatalmas nem keresé az ő maga dicsőségét hanem [...] dr Nagy Zsigmond dr Both István Benkó Imre Kapossy Luczián Fogarassy [...]
133. 1900-08-19 / 33. szám (520. oldal)
[...] alap teremtése Az állam segítsegének kérése követelőleg hangzik fel már mindenfelől [...] a mig nem megnyittatik Hamar István
134. Lapszámok • 1895-03-10 / 10. szám (151. oldal)
[...] is kapcsolunk el­marad az áldás kérése is Hát a teljes közönnyel [...] dolog hogy Jankovics Juliannának Berecz Istvántól házasság törésből származó és így [...]
135. II. Egyházi élet • Templomfelavatás Istvándiban. D. I. (709. oldal)
[...] ur a darányi állomásra Begedy István istvándii lelkész Baranyaszent­lőrincig eltbe utazott [...] s Isten áldásának a gyülekezetre kérése után lelkes éljenzés közben ült [...]
136. 1902-11-23
[...] állal megtekinthetők Kedvezményes áru facsemeték kérése A kertészeti egyesület elnöksége ez [...] leánya Mária r kob Szálai István foldmivelő es neje Reinhardt Rozália [...] és neje Szauer Mária tia István r katb Kéee János foldmivelő [...] ev N ov 11 Kovács István foldmivelő és neje Erdélyi Z [...]
137. 1862-05-18 / 20. szám (649. oldal)
[...] ur s a közgyűlés egyesitett kérése könyörgése s mondhatni erőltetése dacára [...] jelentettek be közgyű­lésünkre néhai Mocsi István ur a pesti prot főiskolának [...]
138. 1961-03-31 / 13. szám (415. oldal)
[...] 100 ftban És végre Szöllösi István a szombathi h h egyház [...] ment tanácskérés vé­gett kinek ajánlólevelévé keresé fel a többi egyházke­rületek főhivatalnokait [...]
139. 1935-12-15 / 51. szám
[...] végig a választó városatyákat támogatás kérése végett Végre egy radikális rendelet [...] számai után vitéz báti Berkó István ezredes a bu­dapesti bencés Diákszövetség [...]
140. 1895-10-31 / 44. szám (702. oldal)
[...] inteligenciája Az istentisztelet alatt Kiss István evangelikus lelkész hazafias beszédben méltatta [...] ki A tanítóképzőintézeti igazgatók ama kérése ügyében hogy sorozzák őket a [...]
141. VII. Könyvismertetés • Énekügyi előmunkálatok. Fülöp József III. füzet: (365. oldal)
[...] és IV füzet Kiadta Fejes István egyetemes biz elnök 8 r [...] segiti s to­vábbra is jóságának kérése a XXI ik mely a [...]
142. 1916-08-27 / 35. szám
[...] hiteles hisz akkor az állam­segély kérése előtt azt is föl kellett [...] házi­nyúl tenyésztés megvalósítását eredmé­nyezte Bogár István főiskolai tanár kinek főérdemül tudjuk [...]
143. 1900-05-27
[...] iskoláig betemettetett Lamperth Lajos Bock István Kis József Koczka László Barthalos István id Padi István és Löiry László felszólalásai után [...] kanyarodjék be a budapesti fő­vonalba Kérése teljesítése esetén a hozzájárulási összegből [...]
144. 1913-10-05 / 41. szám
[...] elzárkózott tisztviselőink méltányos sőt jogos kérése elől Nem ugy a törvényhatósági [...] Prodam Guidó Tóth ózsef Dobos István és Wittmann Pál­ mai Viktor [...] Pétek Károly Kiszelák Ferenc Pörs István és Zrácsnek Ferenc répamunkások Erősen [...]
145. 1916-01-02 / 1. szám
[...] most legnagyobb szükség Egy sebesült kérése Egy helyi hadikórházból tábori levelezőlapot küldött Timics István sebesült katona a Magyar Hírlap [...] katonáink kedvébe járni de Timics István kérelmének hogy a Magyar Hírlapot [...]
146. 1903-11-01 / 44. szám (695. oldal)
[...] 1 től számított megadását Benkő István rákospalotai lelkész indítványozta ugyan hogy [...] egyházmegye által pártolólag felterjesztett ama kérése hogy a parókhiális jogok gyakorlására [...]
147. 1913-08-31 / 36. szám
[...] szelleme Részvételi jegyemet Isten segélyének kérése mellett az idecsatolt 300 koronával [...] és neje Horváth Etelka fia István ev Horváth István napszámos és neje Kovács Anna [...]
148. 1883-09-09 / 36. szám (1161. oldal)
[...] Samhoki vé ző 1548 Nyilas István és Zsámboki Anna lakodalmára íra­tott [...] prot felekezetnek 238 htl Tisztaság kérése vf Im majd meg segit [...]
149. 1874-08-09
[...] megmaradt népével el­futott a csatatérről István vajda szinte kimerülve már a [...] ábrándozott Pulcheria lábainál ez egy kérése teljesítésére szólítá fel A szerelmes [...]
150. 1940-11-02 / 44. szám
[...] a zászlót és dolgozunk Szent István országáért Ezt a munkát a [...] lesznek az egyháznak aminő Szent István Szent László és Szent Imre [...] Anna Székely nép­ballada Előadja Édes István VIII osztályú kol­légiumi tanuló 6 [...] áll tanítóképzőnek Ma­gyaros érzését tanúsító kérése erős visszhan­got keltett az ifjúság [...]