Protestáns egyházi és iskolai lapok – 4. évfolyam – 1845.

1845-04-20 / 16. szám

delése fölölt különféle okok's vélemények jelent­keztek. — Supplantatio vádjával alaptalanul ter­celt pap — az adatok egybevetése nyomán ártat­lansága kitűnvén — fölmentetett, 's a' meghívó egyháznak kérése a' más napi közgyűlésben csak­ugyan megadatott. — Egy pap 's e.megyei ülnök, ki ügye tárgyaltatása alatt székiből felállva, a* teremböli önkénytés távozásra szerényen nyilat­kozott, ekklézsiájából — azon okoknál fogva, mi­vel templomi tanításai együgyüségök miatt a'nép lelki éldeletére 's épületére sikeretlenek, 's még az úri sz. vacsora kiszolgáltatásakor is palástosan nem öltözik 'stb. — más helyre mozdíttatni kimon­datott. Volt egyház, melly papjának elmozdílta­tását a' többek között azon okon is kérte: mivel a' helybeli plebánussal társalkodik. — Csepe affi­liáltatásért folyamodott. Itt megpendült azon óhaj­tás : vajha több gyönge ekklézsiák leányosítása által szegény papjaink sorsán ez által is javíttat­nék. Csak az a' baj, hogy nálunk a' rendszeres fizetés megszüntetése czéloztatik vele; miként Szirma is — azon az okon, mivel templomát a' Tisza-vize elhordta, 's már paplakját is környé­kezi, 's a' hallgatók száma is négy háznépből ál­lóra olvadt le — ugy kéri papjának eltételét, hogy még csak egyházhoz se köttessék, 's minden papi fizetéstől fölmentessék: — a' mi pedig képtelen­ség. — Voltak egyházak, mellyek a\látogatásnak semmi panaszt be nem adtak-, még is most vádak­kal lépve föl, belső hivatalnokaik változtatását sürgették. Olvastatott volt — n.-szöllősi pap Ungvári István folyamodványa, mellyben jelenti, hogy ö — látván a' prot. papok nyomorú sorsukat, de különben is mindig katholice gondolkozván — a' kath. a.sz.egyházba általtért, — hathatós eszköz levén ezen gondolkozásábani megerősödésre 's lelkiösmeretbeli szabadságának követésére a' Pr. Egyh. és Isk. Lap, mint a' protestantismus orga­numa, (értem gúnyszavadat!), mellynek olva­sása után feljogosítva érezte magát az átté­résre: kér tehát 9 évi papi szolgálatáról bizo­nyítványt adatni magának. Furcsán hangzott az áttérés után írt folyamodványnak ezen aláírása: „nagyszöllösi prédikátor"; — de élénk figyelmet gerjesztett azon tudósítás is, miszerint gyümölcs­oltó bold.-assz. napján templomunkban — hova a' barátokat 's katholikusokat előre meghítta — el­mondott kibucsuzó beszédében Valisunkat mocs­kolódó gúnyszavakkal's botrányos kifejezésekkel illetni bátorkodott; valamint az sem kerülte el a' figyelmet, hogy a' húsvéti ünnepek alkalmával az Úri sz. vacsorát is kiosztotta: sőt még az anya­könyvet 's egyéb irományokat tőle kivenni akart gondnok előtt tett azon nyilatkozata sem, hogy neki keresztelni, esketni szabad , mert ö még sz. György napig pap. .. Jellemezni ez egyént nem akarom; lesz idő, mikor a' közvélemény majd nyilatkozandik fölötte, 's a' farizeusi palástból ki­r burkolt alakoskodó meztelenségben lünend föl: — egyébiránt bizonyítványát kikapja , — a' rajta fekvő adósság megvétele iránt pedig rendelkezé­sek tétettek. Nagy sensatiót gerjesztett Czike Ferencz fe­kete-pataki hitszónoknak a* négy napi gyűlésből temérdek időt fölemésztett ügye, mellyet — egy ellene 16 — 's mellette 67 hallgatójának név alá­írásával beadott vádló.és mentő iratok felolvasásuk — kellemetlen térre vezetett: — kárhoztatták a' világiak, — védelmezték a'papok; de mind hiába: mert az öt árváival szomorú özvegyi sorsra jutott, gyöngélkedő's még soha meg sem intetett papnak — a' követeknek állhatatos hozzá ragaszkodásuk mellett is kihallgatatlanul — buknia kellett, — 's a' közgyűlésben dorgálásra szavazott 5 pap — az elmozdításra szavazott 6 világi és egy papi ülnök által leszavaztatván — elitéltetett: csak sok ké­relmek *s elszánt lelkesedéssel folyt viták után nyerhetvén meg egynehány nap a' gyűlés végső napján részére, ügyének — ha neki ugy tetszendik — a' főtiszt, egyházkerületrei felebbvihetését. — Jövel közinkbe Matthew\atya mértékleti egyleted­nek tagokat szerzendő! mert különben a' Noét is megcsúfoló Kámok száma szaporodván, a' szőlőt is kivágatni 's a' szeszgyárakat széthányatni kö­vetelem : — addig is pedig a' sok eszem-iszom alkalmakat — (búzahordás-, kaszálás- aratáskor 'stb.), mellyek a' papok csekély jövedelmének nem kis részét kortyolják le — eltörültetni óhajtóm, — csakhogy aztán a' pohár kicsinyítése, annyival in­kább száműzése — ismét elmozdíttatást ne hozzon árva fejünkre. — Az iskolatanitókra jővén a' sor: három egyén hanyagságaért's mértékletlenkedé­seért hivatalából kitétetni véleményeztetett, 's a' vélemény a' közgyűlésben Ítélet rangjára emel­tetve, határozatilag csakugyan ki is mondatott,— bárha az egyházaikból jelen volt megbízott köve­tek hozzájok ragaszkodásukat nyilvánították is. 2) 28-kán közgyűlés. Rövid conferentia után a' számos papi és világi úr- 's közrendüekből álló gyülekezet templomba ment az illy alkalmakkor tartatni szokott isteni tiszteletre, mellyet az ifjabb hitszónokok közöl kinevezett egyén — az esperes úr által kitűzött vezérigékről készített egyházi beszéd elszavalásával ünnepélyesít: jelenleg I. Timót. VI: 3, 4. v. alapigékről — köztetszést 's dicséretet aratva — szónoklott Kósa Antal úrme­zei pap. — Isteni tisztelet végeztével elkezdődött a' paplakon tartatott közgyűlés, mellyet nt. Szilá­gyi János esperes úr nyitott meg, kiemelvén be­szédében, e.megyénkben két év óta történleknek rövid vázlatából azon körülményt, hogy haszin­tén vannak is egyházaink 's iskoláink közt tcspe­désbe sülyedtek: de számosan vannak ollyanok is, mellyek szellemileg 's a' nevelés ügyét tekintö­leg szembetűnő haladást tettek. Jelentést teszen egyszersmind két szomorú történetről: egyik t. i. vegyes házasságban élt, volt t. újhelyi hitszónok

Next

/
Oldalképek
Tartalom