Pápai Lapok. 29. évfolyam, 1902

1902-11-23

— Halálozások. Széki Aladár, dad ev. ref. lelkész, folyó hó ltí-án hosszú szenvedés után Budapesten, ahová súlyos hajára gvé.gvulást uient keresni, éleiének 4S. évben elhunyt. Temetése, amelyen jelen volt Antul (labor püspök és Czikt Lajos kir. tan., főiskolai gondnok is, folyó hó IS án Dadán nagy részvét mellett ment végbe. Halálát bánatos övegye: szül. Ctttbi Karola és egy kis ár­vája gyászolja. A boldogulniuk édes atvja Széki Réla pápai lelkész volt, s gyermekei itt nevelked vén, az élete delén elhunyt rokonszenves lelkész halála nagy részvétet keltett nagyszáma pápai barátai és tisztelői körében is. — .Szentgyörgyi l'uzdor Gyula nagybirtokos, élete 74 ik évében, folyó hó 22-én elhunyt Pápán. Temetése a viasz' utcai gyászházból ma vasárnap délután o órakor leeud. — Cipész szak-kiállitás. A városnak­ban több hét óta tartó cipéez-azakiekola, amely a keres­kedelemügyi magy. kir. miniszter áldozatkészségéből állíttatott fel, tegnap f. hó 22 én befejezte működését, s a részint segédek, részint önálló OÍpéss-ipárosokból Összegyűlt növendékek előmeneteléről és tanulmányai ról tanúságot teendő, ma, vasárnap délelőtt 10 órá­tól délutáu i) óráig a városi rajziskola termében Szakkiállítást rendez, amelyet az érdeklődő közön­ség minden belépti dij nélkül látogathat. A szakiskolának vezetője Latzina Annin állami kikül­dött, képzett szaktanár volt, aki lelkes buzgalommal és odaadással végezte az oktatás nehéz tisztét ; hisz­szük, hogy szép eredménynyel. — Az érdeke* kiál­litásra felhívjuk olvasóközönségünk Ügyeimét. Nöegyleti gyűlés. A jótékony nő­egylet választmánya mult vasárnap d. u. 8 órakor a városház nagytermében ülést tartott Sült Józsefné úrasszony elnöklete alatt. Kihatározta a választmány, hogj szegényei között tűzifa helyett 300 koronát fog kiosztani. — Elnök bejelentette, hogy néhai I ... tdorftf dózsef által a jót. nőegy létnek hagyott liu korona összeg az egylet pénztárába elhelyezte­tett és tökésittetett. S/óba került az. is, hogy nem volna-e célszerű, ha a választmányi tagok a szegé­nyeket és az árva gyermekeket lakásaikon felkeres­nék és azok szükségleteiről közvetlenül meggyőződ­ketnének. Kz érdemben a legközelebbi gyűlésből! fog a választmány határozni. Végül elhatároztatott, b'gv új tagokat gyűjt a választmány. A közönség; köréből. Kél helyről i- érkezett hozzánk a héten panasz és pedig mind B ketté a pápa- bánbidai h. I. vasútra vonatkozó­lag. Több 11 od osztályú utasnak az a sérelme, hogy I ma egy hete Kapáról reggel órakor Hánbidára indult vonat tülkei Intve nem voltak és az utasok­nak a 4 —;Vik állomásig kellett dideregniük, mig a gőzfűtés a jéghideg kupékéi bemelegítette. Tessék a pápai állomáson a mozdonyt legalább 20 perccel az indulás előtt a vonathoz kapcsoltatni és a bajon égit ve leend. A másik panasz kedden reggel merült fel, midőn is (iyiinót állomáson a kocsik tolatása oly erővel történt, hogy a személykocsikban az utasok jobbra-balra s össze-vissza estek és az égve. lökések után alig tudták összeszedni magukat a kocsik fenekéről. Több vigyázat és figyelem nem ártana. — Mindkét esetet az illetékes fórum figyel­mébe ajánljuk. — Tuncpróba. Kemény Uvula tánctanító t. hó 29. napján, szombaton, a dókai-kör nagytér mébeii táncpróbát rendez. Kezdete e-te 7 órakor. Belépti dij : szemelvenként 2 korona, családjegy .'! személyre 4 korona. — A harmadik tanfolyam f. hó .'10-áu veszi kezdetét. — Árlejtés. A honvéd-huszárezred helybeli kóz.élkczési bizottsága az ezred pápai l-eő oeztálya élelem-ezűkeégletelnek biztosítása regeit Pápán folyó évi december hó 10-én d. e. 10 órakor, a laktanyá­ban lélelmcző-tiszti irodai nyilvános ajánlati tárgya­lást tart. Az élslemsaflkséglet az 1903-ik egész érre körülbelül 8000 kg rizs, 8000 kg fehér bab. 6000 kg fehér liszt, 800 kg rántó liszt, 1000 kg zsir, 1500 kg só, 1000 k»z hagyma, 100 kg paprika, lOO kg gyári tészta, 10000 kg burgonya és 4011 liter ecet. — \ feltélelek fentirt irodában naponként bárki állal megtekinthetők. — Kedvezményes áru facsemeték kérése. A kertészeti egyesület elnöksége ez uton is tudatja, hogy az egyesületi tagok által szükségelt facsemeték kedvezményes áron adásáért ez évben is kérvényt nyújt he a fÖldmivelésttgyi minisztériumhoz. A jegyzéket, melyre ki-ki ráírhatja a maga szük­ségletéi, a napokban hordatja s/.ét az egyesületi ta gok közt. fölhívja azonban az elnökség a tagokat, hogy csak annyi facsemetét jegyezzenek, amennyit okvetlenül elvisznek, nehogy akár a helybeli füld­mives-iskolára, akár az egyesületre a helytelen jegy­zésből kellemetlenség származzék. — Nyilvános köszönet. Krauts dózsef M. fia helybeli divatkereskedo 20 darab fejre való kendőt ajándékozott a pápai ev. ref. nőegylet ré­szére, a szegény iskolás leánykák közt való kiosztás céljából. Az adományért bálás -/ívvel mond köszö ügyelemre ás pártolásra érdemei nemcsak azért, mert nagy pedagógiai fontossága van, mivel magyar szel­lemben, magyar szivekben fogant szóval és művé­szettel oktatja gyermekeinket, hanem azért is, mert kizárólag Magyarországon készült és a „M.e/y.o' i/cir* diadalát hirdeti a bécsi portékával szemben. Mind a két ok elég fontos arra, hogv a magyar közöoaég méltányolja a ^Magyar Kereskedelmi Közlő**/* kiadóhivatalának ezt a dicséretes törekvését és párt­fogásával busditsa szép szándékainak további kifej­tésére. M kii. anyakönyvi hivai.nl. Születtek: . Nov. 8. Schreiber Vilmos cégvezető és neje Sternfeld Rebeka leánya: Gizella, izr. — Spitz Joachim butorszálltté és neje Werth íiuer Izabella leánya: Alice, izr. - 8tromtu«r Károly sütösegéd és neje Kob Anna leánya: Mária, róni. kath. "etet az egylet nevében Baranyay Zsigmoiidué el- j Schwsri Dávid szabómester és neje Weisz Rosalia nöknő. — Szaj- és körömfájás. Kzen ragadós állatbetegség már vármegyénkben is felütötte tanyá­ját Folyó hó elején az enyingi járásban Lepsény­lien, majd a mult héten a szomszédos devecseri já­rásbeli Kis-Kamond községben lépett fel, miért is ezeu járásokban az országos és heti vásárokat a hasított körmű állatokra nézve betiltották. — Kereskedelmi oktatás. F. évi december bó 1-től kezdve az esti lírákban egyszerű és kettős könyvvitelt, valamint kereskedelmi levelezést is, ugy magyar mint német nyelven, meg­egyezés szerinti díjazás mellett tanítok, amit azzal hozok a nagyérdemű közönség tudomására, hogy a tanulni szándékozók lakásomon, Petőfi-utca 197. sz a. jelentkezni szíveskedjenek, l'ápa, I',MI2 novem­ber 18-án. Nnszbaum József tanitó. A gyermekek legjobb erősítő- és táp­szeréül a Zoltán-féle csukamájolaj ajánlhat.'., mely­nek rendszerei hasznalata által a gyermekek kóros behatásokkal szemben ellentálló képesek lesznek. A Zoltán féle csukamájolaj teljesen szag- és iznélkűli, tápereje nagv, könnyen emészthető • ugv felnőttek, mint gyermekek szívesen veszik be. Üvegje 2 kor. a gyógytárakban. — Magyar képeskönyvek. Azok a művelt, gondos szülők, ak.k már saengekoru gyer­mekeik szellemi nevelésére is nagy lulyl fektetnek, még csak pár év előtt is nagyon meg voltak akadva, ba Képes Könyveket akartak venni kis gyermekeiknek. A magvar könyv piáénak ugyanis fölötte kevés ilyen eredeti képeskönyve volt: a németországi, vagv bécsi bthográfusok elárasztották a magvai k ínyvkoreeke delmei olcsó és silány reprodukciókkal, a melyek részint szöveg nélkül kerültek forgalomba, vagy ha egvik-tnásik kiadó íratott is hozzájuk pár forintért magvar szöveget, maga a kép idegen szellemű, ide­gen eredetű volt, valamint hogy idegen volt az egész könyv is, mivel külföldön készült, i még a magvar s/oveget is ott nyomták bele. Igy esett, hogv az apró cseprő gyerekek egy része nem is igen látott képes könyvet, mert akadt igen sok derek bazsjfi, aki inkább más egv éh, haszontalanabb játék­szert veti gyermekeinek, de semmiért se adta volna kezükbe ezeket a silány külföldi könyveket, ame­lyeknek B szövege ép oly rossz és magyartalan volt, mint a képek, amelyekhez Íródtak. — A gyermek-Irodalom e nagy hiányát egyszerre és ugyancsak alapo-an pótolta ez idén a ^Magyar Kereskedelmi Közlöny* kiadóhivatala, mely kará­csonyra nem kevesebb mint .'50 különféle nagyságú éi alakú képos könyvvel kedveskedik az aprószen­teknek, A könyvek mindegyik lapján ott ékeske­dik ez a fölírat: „Honi ipar" * ez nem reklám, ha­nem örvendetes igazság. Hazai mdvéesek festették egytől-egyig a remek szép. szines képeket, melyek , \|. K . mindegyike egy-egy kis világol tár RH a kepekórt, |,-,| ^„ ],. t megbeszélhetnők, lehetne valamit ceiiuUm, rajongó kic-ikék előtt: hazai gvárakban készült a | rt jól indul R. Mariéi. (Levélhullás.) Valóban nagyon papiros, aselyre s képeket a főváros egyik első rangú jfajialjuk, hogv i versei nem közölhetjük, de talán ir múm.ézete nyomta, ritka gonddal, pompásan, tarka | kegredjmnéí lókkal jobbal iákkor készségei kiadjuk, színekkel, > végre tőrül metszett magyarság, naiv és leánya: kfagdolna, izr. Stockner Rezső Dávid segéd munkál éa neje Löwy líegina leánya: Anna, izr. — Ostermann Nándor kalapos és neje Hauer Terézia leánya: Stefánia, r. kath. — Stern Sámuel pálinkamérő és neje Franki Lujza leánya: Aranka, izr. — Weltner Tóbiás kereskedő és neje Scharf Kataliu tia: Albert, izr. — Róthaoaer Brno könyv­kötő és ne]e ('bura .Mária tia: Ödön, ág. hitv. ev. Fábián Mária cseléd leánya: Mária, á|{. hitv. ev. Xov. !i. Kocsi János szovégvári munkás ée neje Wagner Leonóra fia: Imre, r. kath. — Szőke József béres és ueie Kovács Rebeka tia: József, át. hitv. 9v. Török József napszámos és neje Mik kai Rozália tia: (iyula, r. kath. — Csizmadia János l'oblmivelö és neje Pék Anna leánya: Mária, r kob. Szálai István foldmivelő es neje Reinhardt Rozália leánya: Erzsébet, r. kath. — K. Németh János foldmivelő és neje Szauer Mária tia: István, r. katb. Kéee János foldmivelő és neje l'.ögor K-z'er leánya: Krzsébet, ev. ref. Nov. Id. Kunszt Henrik vaskereskedő és neje Csőssy Irén tia: Zoltán, ág. hitv evang. — Nagy Ilona szakácsnő fia: Jenő, ág. hitv. ev. — Szűcs Juliánná napasámoenö tia: Vendel, ág. hitv. ev. N'ov. 11. Kovács István foldmivelő és neje Erdélyi Z-ofia leánya. Krzsébet, ev. ref. Nov 1*2. Kis György oaiemadia és neje Bujtás Mária fia: György, róm kath. Menyhárt János cipész és neje Gergvesi Vilma tia: Rezső, r. kath. — Fried mann Jakab szabó és aeje Keemann líeléu bánva: Judit. izr. Pribék István cseléi és neje, Centi Katalin leánya: Mária, r. kath. — Zwillinger Zsigmond mozdonyvezető ál neje Wmkler l'etrou­nella leánya: Aranka, izr. Nov. L'l. Rákos József cipész éa neje L"isz­tiuger Szidónia tia: József, r. kath. Nov. l-l. TóTZSÖk István foldmivelő és neje Jákli Mária leánya: Mária, r. kath. - M'-terliázy Károly koinives és oeje Szekeres Juliánná leánya: Juliánná, r. kath. Makkos István napszámos és neje Kolonien Anna leánya: Krzsébet, r. kath. Meghalt,k: Nov. 8. Kovács János foldmivelő SO éves, ev. ref, derine. Nov. 11. Tóth Fereuc (> éves, ág. hitv. ev., vörheny. - Parkas .1 nos tshénpásstor 63 éves, r. katb., tudövész. Nov. 12. Nagv Sándor •! éves, r. katl hártyalob. - Gondi Krnö in hónapos, róm. hőrglob. Nov. 1 I. Ács Rozália I hónapos, rém. kath., tüdölob. — Kondor Sándor sssbótanonc 17 eves. r. katb., tudövész. Házasságot kötöttek: Nov. '.». Keller József koinives r. kath. és Sághi Kozália r. kath. mell­kath., * ív rkcft'/.lől ii zenei ek. mégis ötletes gyerek-kedély csap felénk a csengő­bongó kis versekből, melyek Zigény Árpád kőitől vénáját dicsérik, ugy hogy szinte nehéz lenne eldön­teni, vájjon a művészies, gyönyörű képek értékeseb­bek-e, vagy az alájuk irott egyszerű, de annál mele­gebb érzéssel teli versek. Legillondőbben talán ugy dicsérhetjük ezt ia, azt is, ha azt mondjuk róluk, hogy kölcsönösen kiegészítik egymást, a festő művészeiét s költő gördülékeny versei magyarázzák. — Kz a nevezetes és ha/alias vállalkozás tehát mindenesetre T. Z. Az. egyik: „Hohem liu volt" jönni tog; a másik lul borongós es kissé nehézkes • igy nem hozhatjuk. — Olűirera. (BzOst nyárfa.i Névtelenül vagy álnév alatt be­küldőit közleményekel nem veszünk figyelembe. Ttséeess I nevel s akkor elhiraljuk a versel. Ile miért választ magának ilyen furcsa álnevet' - Feledni. Petőfinek i» vannak rOSSl versei, mert Inába, öt sem ihlette meg min­dig a Múzsája, tanácsoljuk, hogy Ön is írjon meg 4—íi rertet de csak azt küldje be hosssak aaok közül, melyet ihlettel irt meg. A most beküldött vers nem vall ra Önre. főmunkatárs: 11 A it 0 I) I (. i; / A. kiadótulajdonos: QOLDBBRQ (.Yl I.A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom