Protestáns egyházi és iskolai lapok – 2. évfolyam – 1859.

1859-02-26 / 9. szám

Elkülönzött legelőkiosztás, s ezzel kapcsolatban ! egyház- s iskolnügy. Soha nagyobb örömmel tollat kezembe nem vettem, mint most, midőn jelen soraimat irom. Mert tekintve azon áldozatok nagyszerűségét, melyet a helv. hitv. békési egyház hivei, alig másfél évtized alatt, a birtokaránylagos egyházi adózás elfoga­dása ; az elébb egy helyen összpontosított íiiskolák tizedenkinti ! elhelyezése; a tanítói állomások szaporítása, s ezek tisztességes fizetésseli ellátása; s a szabad iskolázás elve életbeléptetése ál­tal a nevelés oltárára hoztak, habár nem alaptalanul kecsegtet­hetek magunkat, eddigelé) is azon édes reménynyel, hogy az 1857. évi népösszeirás szerint, az idegenekkel együtt, 20,125 i Jakost 8 ezek közt 17,553 helv. hitv. lelket magában foglaló Békés városa, a szellemi s anyagi emelkedés s haladás első lépcsőjére csakugyan föllépett: a felől, hogy egy szebb s boldo­gabb jövő kapui ma már teljesen kitárva állnak előtte, s hogy a közel nemzedék bizton, és gazdagon fog aratni ott, hol az előre­látó jelenkor eszélyessége elvetette az áldásos magvakat, többé semmi okunk nincs kétségeskedni. Mi ugyanis , a midőn annak okául, hogy magyar nemzetünk jóravaló , s fogékony fiai közt, az ipar s szorgalom mindeddig kellő fokig ki nem fejlődhetett, a birtok közösségét, mondhatnók bitangolását tartjuk; azt sem ké telkedünk határozottan állítni, hogy magyarhoni prot. egyház­községeink szellemi s anyagi alásülyedésének ; az egyház iránt itt-ott mutatkozó hideg részvétlenség , — a könyöradomány nyújtása körüli restelkedés; általában a vallás iránti közönbös­ség, — e veszélyes métely szülő oka, egyéb gátló körülmények közt, főleg ott rejlik, mert prot. egyházközségeinkben nem volt 8 nincs birtokarányi a gos egyházi adózás; nem volt s nincB szabad iskolázás. Állításunk helyességét igazolják azon városok , helységek, s prot. egyházközségek virágzásnak indulta, hamvaikbóli fölemelkedése , melyekben a birtokelkülö­nítés eszközöltetett; s melyekben az egyházközség kormánygé­pezetébe, említett két hatályos tényezők beillesztettek. *) Békés városa elöljárósága s lakosai, megértették az idő in­tését , a kor kívánalmait, s nehogy a birtokközösség , az ipar s szorgalom emelkedése, kifejlődésének folyvást és örökké gátul szolgáljanak, az 1846. évben elkülönített, s a jelenben még viz­járta, így használhatlan 600 holdon kivül, 1200 • ölével szá­mítva 15,142 holdat tevő legelőjét, múlt 1858. évi junius havá­ban történt szavazás alkalmával, 13 eltérő szavazat ellenében 1880 szavazattal, a legelőjogosítottak közt kiosztatni, s kinek kinek saját illetőségét birtokába juttatni véglegesen elhatározta. E fontos ügy kezelése körüli eljárás részletes leírását mellőzve: csak fö, így leglényegesb mozzanataiban említem föl. Midőn a legelőjogosítottak, említett időben , az iránti sze­mélyes szavazásra szólíttattak föl: „ha váljon akarják-e a legelő kiosztását, — vagy nem?" a többi kérdés mel­lett, arra is szavaztak, hogy e fontos ügy körüli érvényes intéz­kedésre , mindenik legelőjogosított, kit választ képvise­lőjéül? A szavazás bevégzőclése után , a cs. k. szolgabírói ha­tóság azon előleges határozása következtében, mely szerint el­vül állapíttatott meg, hogy a város 8 rendes elöljárói, s 3 jegy- j zöjén kivül, ezekkel mindenben karöltve, 40 képviselő működ­jék a legelőkiosztás fontos ügyében : a legtöbb szavazatot nyert 40 egyén , népképviselőül hivatalosan kijelentetett, — dicsére­tére jegyezzük föl Békés városa lakosságának , hogy a legelő­jogosított, úgynevezett tisztesbek, vagy honoratiorok, igen jelen­tékeny számmal választattak meg általa képviselőkíil. Az ekkép 51 tagból álló képviselő testület minden tagjai, a cs. k. szolga­bírói hivatal által, e nagy horderejű ügy körüli lelkiismeretes el­járásra föleskettek 5 s miután tek. Asztalos István elnökül, t. Szathmári Károly másod elnökül s Kovács József a képviseleti gyiilés jegyzöjeül általános felkiáltás által megválasztattak : a gyűlés alakultnak nyilváníttatott. *) Miután a „Prot. Egyh. s Isk. lap" múlt évi 20-dik száma, közbejött akadályok miatt, napvilágot nem láthatott: váljon nem volna-e célszerű, azon félben hagyott cikkek utólagos, azaz jelenbeni közlése, melyek folytatása , e lapok 19-dik számában megígértetett? H aj nal A b e 1. A legelő részletes kiosztása körül, mindjárt ezen első kép­viseleti gyűlésen fölmerült kérdések , sokkal bonyolultabbakul ismertetvén föl, mint sem azok, egy 51 tagból álló képviseleti gyűlésen, tetemes időpazarlás nélkül, kivált midőn különféle, alapul szolgálandó adatok beszerzése is szükségeltetett, végleges intézkedés végett tárgyalás alá vétethettek volna: az ügy gyor­sítása , s a tanácskozás könnyítése tekintetéből, — a tán mutat­kozó, s épen csak most teljesíthető közsziik'ségletek kipuhatolása s fölismerése, s egy a kiosztásra vonatkozó kimerítő terv javas­latba hozása végett, több tagból álló küldöttség neveztetett ki. Majd ezen küldöttség saját kebeléből, szinte másod elnök elnök­lete alatt 5 tagból álló működő osztályt, látván célszerűnek a szükséges teendők teljesítésével megbizni, ennek tagjaiul, haza­szerte ismeretes tek. Szombathelyi Antalt, közlőt, Tar kovács István, Belenta János városi esküdtteket választotta el s bizta meg. Ezen előzmények után, az adatok összeszerzése körül lel­kiismeretes buzgalommal szorgalmatoskodó osztályelnök, hiva­talos levelével kereste meg a t. c. városi elöljáróságot az iránt, hogy juttassa tudomására az osztálynak , a város , mint erkölcsi testület saját kívánalmait; de egyszersmind hivja föl nyilatko­zatra , a kebelbeni külön hitfelekezetü egyházak elöljáróit: ha váljon nincsenek-e egyházaikban, különösen a nevelés emelése, virágoztatására vonatkozó oly szükségletek s hiányok , melyek most a legelő részletes felosztásakor, ós épen csak most lennének , s lehetnének részint pótolhatók, részint elháríthatok ? Nem késett a szűkkeblű felekezetességeu felülemelkedett, a kebelbeni külön hitfelekezetü egyházak s iskolák fölvirágzását szívből munkálni kész, s azok virágzó jövőjét a lehető legelőre­látóbb figyelem s körültekintéssel biztosítni óhajtó külső elöljá­róság , a megkeresés következtében az iránti nyilatkozatra híni föl az egyházak elöljáróit, hogy : a vallásosság, erkölcsiség eme­lése, az értelmiség terjesztése, általában a népnév elés töké­lyesbítésére nézve, netalán jelenben mutatkozó, vagy ezután ke­letkezhető oly hiány, s szükségleteiket, melyek földadományo­zás által pótolhatók, biztos alapra fektethetők lehetnének, juttat­nák a felhívó városi elöljáróság tudomására. A külön hitfelekezetü egyházak , bárha e megkeresés s felhívás nélkül is szándékoztak a legelő részletes kiosztása előtt, az Ur oltára gyámolítása, s a népnevelés minél virágzóbb fokra emelkedhetése tekintetébei szükségesnek vélt földadományozás iránti szerény kérelmeikkel, a t. c. városi elöljáróság, illetőleg a legelő kiosztása tárgyában érvényesen működő képviseleti gyűléshez járulni: most annál nagyobb készség, szívesb örömmel siettek kérelmeik előterjesztésével, mert a mutatkozott előzmé­nyek után , a kedvező eredmény felől, legkisebb okuk sem volt kétségeskedni. Az egyházak kérelmei részletes elősorolását, akkor, midőn magát a kivánt eredményt fölmutathatjuk, feleslegesnek, de azt, hálás elismeréssel, igen is megjegyzendőnek véljük, hogy a t. c. városi elöljáróság, habár némely fontosnak mutatkozott kérelmek teljesítését nem találta is eszközölhetőnek, ezek ki- s elmaradá­sát, más az egyház által ezúttal föl sem említett szent célokra tett földadományozási javaslatával — melyet a működő osztály he­lyeselt , a képviseleti közgyűlés ismét bővítve, érvényre emelt — gazdagon kárpótolta. Mielőtt a képviseleti közgyűlés febr. 9-én nemcsak minden ellenmondás , de minden észrevétel nélkül, egyhangúlag hozott azon helyeslő, s megerősítő határozatát, melynek erejénél fogva, a külön hitfelekezetü egyházak részére, népnevelés emelése te­kintetéből tervezett adományozási javaslat érvényre emeltetett, említnők: szabadjou kitéréskép előadnom azon okokat, melyek­nél fogva, a helv. hitv. békési egyház, egy teljes alreál-isko­1 a létesítését, halaszthatlan teendőül ajánlta, sürgette. Városunk — így szól a helv. hitv. békési presbyterium azon nyilatkozata, illetőleg kérése, melyet a t. c. városi elöljá­rósághoz , felhivás következtében nov. 19-én 1858 küldött—• közel 20,000 lelket foglal magában , s az israelitákon kivül, bá rom külön hitfelekezetböl áll. Ily roppant népességű község nö­vendékei , hogy idők végéig, mindig csak a tudomány elemi is­meretét szerezhessék meg itt helyben maguknak : uein látjuk a haladó kor, s a mindig tökélyesbülő nevelési rendszerrel, —

Next

/
Oldalképek
Tartalom