Pápai Közlöny – XXVI. évfolyam – 1916.

1916-01-02 / 1. szám

Az hírlik, hogy a csóti fogolytáborban tábori tyúkokat nevelnek. Az hírlik, hogy a Pápai Közlöny szerkesz­tője huszonötéves hirlapirói jubileumát békében fogja megülni. HÍREK. — Boldog új-évet kívánunk lapunk előfizetőinek, jóakaróinak és munka­társainknak. — Lapunk mai száma az új-év közbejötte folytán vasárnap helyett — ma — jelenik meg. — B. U, É. K. Az új esztendőt, a „boldog" új esztendőt köszönti mindenki: fiatal és vén, szegény és gazdag. De vájjon csakugyan boldogabb, szebb, jobb lesz-e az új esztendő, mint volt a mult év? Nagy titok a holnap, senki sem tudhatja, hogy mit rejteget számunkra. Csak azt tudjuk, hogy itt van az ideje, hogy valóra váljanak a remények, amelyeket az új, erős Magyarországról szőttünk és győze­lemmel fejeződjenek be minél hamarább azok a harcok, melyeket katonáink a haza boldogságáért most vivnak. Ebben e re­ményben üdvözöljük az új-évet! — Vissza a harctérre. Sibrik Sándor, honvéd huszárezredünk vitéz századosa, miután két heti szabadsága lejárt — melyet városunk­ban töltött — holnap ismét visszatér a harc­térre. Huszárezredünk jelenleg a besszarábiai fronton harcol, ahol most meleg napokra van ezredünknek kilátása. Adja az Isten, hogy rövid időn belül huszárezredünkkel együtt győzelmesen vonuljanak be városunkba. — Eljegyzés. Deutsch Félix Hamburg­ból eljegyezte Fischer Teruskát, Fischer Vilmos leányát Pápáról. — Hadi Rokkantak és Árvák Men­ház Egyesülete. Polgármesterünk e héten a harctéren küzdő Kovács László huszárhadnagytól (a járóházi Kovács Antal nagybérlő fiától) levelet kapott, melyben szép szavak kíséretében a men­ház céljaira 300 koronát ajánlott fel. E szép, nemes szívre valló tetteért a nagybizottság kö­szönetét fejezi ki. — A csóti fogolytáborban néhány hét óta több gyüjtőivünk köröz. Ezek közül Harkai József két ive már visszaérkezett, a rajtuk jegyzett 94 koronás összeggel együtt. Ezen adományok kizárólag nem pápai munká­soktól származnak, s a magyar munkás jószívű­ségéről tesznek fényes tanúságot. Ezennel köszö­netet mondunk nekik. — Karácsonyi ünnepélyek hadi­kórházainkban. Városunk összes hadikór­házaiban az ünnepekhez méltóan ülték meg ka­rácsony előestéjét. Minden hadikórházban volt egy külön terem, ahol ajándékokkal feldíszített karácsonyfa volt felállítva, ahol az azon kórház sebesültjei, elöljárói, továbbá a helybeli vörös­kereszt egylet és jótékony egyletek képviselői, valamint érdeklődő közönség szép számban gyűlt egybe. Az ünnepélyek fénypontját alkalmi beszédek és alkalmi karénekek képezték. Az ajándékokat az erre kijelölt egyének osztották ki. Az ünnepélyek után a sebesült katonákat mindenütt megvendégelték azon házak gazdái, ahol kórházak vannak elhelyezve. Másnap délben is számos helyen meg lettek vendégelve a sebesült katonák. — Katonai kitüntetések. Ó felsége a király elrendelte, hogy Hochenberger Géza honvéd-huszárezredünk gépf. főhadnagyának a legfelsőbb elismerés tudtul adassék. Ugyancsak Strasser Ármin honvéd-huszárezredünkhöz be­osztott tart. állatorvos a koronás arany érdem­kereszttel lett kitüntetve. — Hosszú farsang. Ugyancsak hosszú lesz az idei farsang. Vízkereszt után való napon, január 7-én kezdődik és március 7-én végződik, amikor ezúttal Húshagyó kedd esik. A farsang az idén tehát ezen számítás szerint hatvannégy napig fog tartani. — A 43—50 éves népfelkelők felül­vizsgálata. Már hírt adtunk arról a miniszteri rendeletről, hogy a 43—50 éves besorozott nép­felkelők felülvizsgálat alá kerülnek. A miniszteri rendelet már megérkezett az érdekelt törvény­hatóságokhoz. Pápa városa és a megye ilyen rendelkezést máig nem kapott s így egyelőre nálunk nem történik meg a felülvizsgálatra in­tézkedés. — Ruhakiosztás. A Perutzgyári alkal­mazottak önképzőköre mult hó 23-án tartotta szokásos karácsonyi ruhakiosztását, mely alka­lommal a gyár szegényebbsorsu munkásainak 100 gyermeke lett teljes ruházattal, cipővel és finom liszttel ellátva. — Mit kössünk a katonáknak? A Hadsegélyző Hivatal felkéri a harctéri katonák téli pótruházatának készítésében buzgólkodó nagyközönséget, hogy érmelegítők és térdmele­gítők készítését egyelőre mellőzni szíveskedjék, miután ilyen cikkekkel katonáink már bőven el vannak látva, hanem inkább harisnyák és lábikra­védők készítésével kegyeskedjék foglalkozni, mert azokra lenne most legnagyobb szükség. — Egy sebesült kérése. Egy helyi hadikórházból tábori levelezőlapot küldött Timics István sebesült katona a „Magyar Hírlap" szer­kesztőségéhez, melyben kéri, hogy küldjön neki Magyar Hírlapot — román nyelven nyomtatva. A szerkesztőség bár százával küldi lapját na­ponta sebesült katonáknak ingyen és bármeny­nyire szeretnek sebesült katonáink kedvébe járni, de Timics István kérelmének, hogy a Magyar Hírlapot román nyelven is nyomtassa, nem tehet eleget. Megtette azonban azt, hogy felhívta a Hadsegélyző Hivatal figyelmét arra, hogy oly kórházakba, ahol román nyelvű sebesültek feküsz­nek, küldjön román lapot is. — Színielőadás. A Pápai Keresztény Munkásegyesület 1916. évi január hó 2.-án vasárnap este 6 órakor a belvárosi róm. kath. elemi iskola tornatermében műsorral egybekötött színielőadást rendez. Belépődíjak: Az első 4 sor 50 fill., a következő 4 sor 30 fill. A többi sorokban és az állóhelyen 20 fill. — Hol vizsgálják felül a 43—50 éves népfelkelőket? Erre vonatkozólag a honvédelmi miniszter a következő vármegyékben és városokban rendette el a sorozást: Baranya, Bácsbodrog, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest-Pilis­Solt-Kiskun, Somogy, Tolna, Zala, Komárom, Hont, Esztergom, Baranya, Moson, Nyitra, Vas, Sopron, Pozsony, Mármaros, Zemplén, Ugocsa, Szatmár, Sáros, Nógrád, Trencsén, Szepes, Heves, Gömör, Hont, Torontál, Temes, Krassó­Szörény, Csongrád, Csanád, Bihar, Békés, Szi­lágy, Kolozs, Maros-Torda, Kis-Küküllő, Alsó­Fehér, Nagy-Küküllő, Szeben, Brassó,^Három­szék, Csik, Hunyad és Szolnok-Doboka ^vár­megyékben, valamint Baja, Újvidék, .So pron, Pozsony, Szatmárnémeti, Hódmezővásárhely, Kassa, Pancsova és Versecz városokban. A török Vörös Félhold képes­levelezőlapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság (Budapest, Kép­viselőház). — Nem drágul a dohány. Az volt a legnagyobb rémhírek egyike, hogy a pénzügyi kormány megint jelentékenyen fel fogja emelni a cigaretta és szivar árát. A valóság az, hogy a drágulásról szó sincs. Illetékes helyről jelentik, hogy a kincstár még nem gondol arra, hogy újabb drágítással sújtsa a dohányzók hatalmas táborát. — Az államvasuti bérletjegyek meghosszabbítása. A kereskedelmi miniszter az 1915. évre kiállított államvasuti kedvezmé­nyes áru évi bérlet- és szabadjegyeknek (ide­értve az 1915 december 31-én lejáró időleges szabadjegyeket is) érvényét 1916 január 31-ig be­zárólag meghosszabbította. Megjegyzendő azon­ban, hogy ez a meghosszabbítás nem vonatkozik a kedvezményes igazolványok egyéb nemeire, nevezetesen a féláru jegy váltására jogosító arc­képes igazolványok csak abban az esetben jogo­sítanak kedvezményes utazásra, ha megfelelően érvényesítve vannak az 1916. évre. — Talált hulla. A rendőrség a Gróf­út mentén bekanyaruló pusztagyimóti úton egy megfagyott hullát talált. Azonossága nem volt megállapítható, de a rnházata után ítélve egy közeli német ajkú községből való. — Hadifogoly munkások és a munkaadók. A belügyminiszter a földmivelés­ügyi miniszter hozzájárulásával a mezőgazdasági és ipari munkára kiadott hadifoglyokkal való bánásmód tárgyában a vármegyék alispánjaihoz és a városok polgármestereihez rendeletet inté­zett, melyben hangsúlyozza, hogy bárminő köz­gazdasági érdekek fűződjenek is a hadifoglyok foglalkoztatásához, semmiféle visszaélés, mely az állam tekintélyét és az ellenséges állam által foglyul ejtett katonáink sorsát veszélyeztetné, meg nem tűrhető. Ennélfogva felhívja az alis­pánokat és polgármestereket, hogy a munkára kiadott hadifoglyoknak az emberies követelmé­nyek szerint való elhelyezését, ellátását és bánás­módját ellenőrizzék és intézkedjenek abban az irányban is, hogy esetleg felmerült sérelmek nyomban orvosoltassanak. 2 hónapig terjedhető elzárással és 600 koronáig terjedhető pénzbün­tetéssel büntetendő a mezőgazdasági vagy ipar­üzemnek az a tulajdonosa vagy alkalmazottja, aki az iltető üzemben végzendő munkára kiadott hadifogolynak a kötelezett ellátást ki nem szol­gáltatja vagy vele szemben nem megfelelő bánás­módot tanúsít. Végül miután több oldalról panasz merült fel az ellen, hogy a hadifoglyok kellő őrizet hiánya miatt szeszes italokat árusító üzle­tekben szeszes italokhoz minden akadály nélkül hozzájuthatnak, az elsőfokú rendőrhatóságok tartoznak utasítani a szeszesitalok kimérésével és kismértékben való elárusításával foglalkozó összes engedélyeseket, hogy hadifoglyok részére s zeszesitalt kiszolgáltatniok nem szabad. JS agyszerüen bav&lt & harctéren küzdőknél általában mindenkinél mint legjobb fájdalomcsillapító bedörzsöí és meghűlés, rheuma, köszvény, influenza, torok-, mell- és hátfájás stb. eseteiben Dr. Richter-féle oapsici compos. Horgony-Liniment. Horgony-Pain-Expeller pótléka. Üvegje K --80, 140, J—. Kapható gyógyszertárakban vagy közvet- q lenül az „Arany oroszlánhoz" cimxett ^f" Dr. Richter-féle gyógyszertárban, k I * Prága i, Elisabethstr. 6. ^^ Naponkénti szétküldés. ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom