Protestáns egyházi és iskolai lapok – 4. évfolyam – 1861.

1961-03-31 / 13. szám

napja hazámat elhagytam, Hallom, hogy azóta ezen ma­gyar protestánsok ügye nagy előmenetelt vett. Valóban a mi egyházunk missziót alapitott céljuk szerint, és mult ok­tóber hónapban Czelder lelkész urat elküldé Oláh és Mold­vaországba, hogy elégitse ki a mi hitsorsosaink vallásos szükségeit. Ö meg van bízva, hogy ezen tartományokban végezze egy utazó lelkipásztor minden foglalatosságait, s ezen nyáj elszórt tagjait gyűjtse össze és szervezze. Ezen keresztyéni munka iránt hazánkban a részvét napról napra növekedik, és én reménylem, hogy egyhá­zunk tevékenysége által; Isten országa ezen tartományok­ban elöhaladást fog tenni. Török superintendens ur felhívást intézett a protes­tánsokhoz Magyarországon a végre, hogy Írjanak alá ezen ügy javára, és több magánosok jelentékeny ajándékkal fe­leltek már ezen felhivó szózatra A végre, hogy ezen elszórt protestánsok mielébb saját keblökböl keletkezett lelkipásztorokkal legyenek el­látva, maga egyházunk épen ugy, mint ennek némely lelkes tagjai gondoskodtak a felöl, hogy ezután minden évben adjanak szükséges tanítást a mi iskoláinkban, ezen elszórt protestánsok néhány gyermekeinek. Dr. Bugáth pesti orvos két gyermeket hozatott, hogy azokat saját költségén tanít­tassa. Bernáth Zsigmond földbirtokos alapítványt tett a sárospataki főiskolában, melynek jövedelme minden évben egy oláh, vagy moldvaországi ifjú neveltetésére van ren­delve. Ezen tények elég világosan bizonyítják, hogy a ke­resztyén hit és szentléleknek kegyelme, nem szűntek meg munkálkodni a mi egyházunk keblében; hálát is adok Isten­nek, országának ezen növekedéseéri honfitársaim és liit­sorsosaim között. Kérem, hogy oltalmazza és áldja meg, a vallásos misszió ezen első kezdeteit a mi egyházunkban. És én nem kétkedem uraim, hogy az ur iránti hála és öröm­érzelmeiben osztoznak". Kik részvétüket ez ügy iránt bizonyítani kívánják, ajándékaikat letehetik központi hivatalunkban Julién könyv­árus uraknál, vagy küldhetik egyenesen Fű 6 tanár úrhoz (Grand'rue, nro. 10. 3-e étage). Ezen ajándékok Török Pál superintendens úrhoz fognak Pestre küldetni, ki a genfi protestánsok keresztyéni rokonszenvének jeleit a kitűzött célra, moldva és oláhországi hitsorsosaink javára fogja fordítani. "JL" A -ZrL c HÁLÁS JELENTÉS. Az alsóvadászi h. h. egyház, mely történetében lángbetükkel följegyzett amaz 1860-diki kétszeri bor­zasztó tűzvész által minden egyházi épületeiben felszámit­hatlan kárt vallott — a Prot: Egyh. és Isk. Lap. mult évi számaiban közlötteken kivül, s azok egy részével együtt részint az emiitett nagy becsű lapok tiszt, szerkesztősége által, részint egész egyházi társulatoktól, s egyes gyűjtők­től visszaérkezett kérvényíveken e következő kegyado­mányokat vala szerencsés a leghálásabb indulatokkal el­fogadni. A wagendrüsseli ág. hitv. egyház küldött 18 ftot. A berzétei h. h. egyház 6 ftot. Főt. Zsarnay Lajos super­intendens ur által a tiszántúli kerületből 74 ftot. Dr. Ballagi Mór szerkesztő tanár ur által elébb 42 ft. 90 kr. majd 63 ft. 80 krt. Miskolcról Finkei József tanár ur 22 ft. 30 kr. mint gyüjteléket. Debrecenből Kallós Lajos tanár ur által gyűjtve 23 ftot. — Mivel a 40 krban küldött félbankjegy itt használhatlan. Szívben és lélekben gyászoló tiszt. Öz­vegy Plathynö szül. Döry Krisztina asszony — a minden ismerők söt idegenek közfájdalmára is, a családi szép koszorúból siralmas halál által véletlenül kiszakasztott fe­lejthetlen unokájának, Szatthmáry Ida kisasszonynak tár­cájában talált 10 ft. is egyházunk oltárára tevé föl, az el­hunyt kedves dicsőült lelkének földi végáldozatául. M. Keresztesi h. h. egyház 20 ftot, 15-öt az egyház, ötöt a lelkész számára. Jánosiból Borbély László gyűjtő ur kér­vényivén 8 ftot. Vendéghy József ur gyűjtő — többnyire kathol. atyafi által Kassán gyűjtve — 38 ftot. Patakról Kun Dániel főiskolai pénztárnok ur és tiszt, neje 4 ftot. — ugyanonnan Szakács Dániel ügyvéd ur 5 ftot. Nt. Édes Albert a borsodi esperes ur a Prot. Egyh. s Isk. Lapok 5-dik számában a 190-dik lapon olvasható Tiszakeszü kegyes adakozók részéről 20 ftot. A nyíregyházi h. h. egyház 5 ftot. 50 kr. Nt. Kolovszky 7 bányavárosi ágost. hitv. esperes ur a stoszi ev. egyház részéről 2 ftot. — a szomolnoki ev. egyházról 3 ft. 85 krt. — S a nemzeti ev. egyház részéről szinte 3 ft. 85 krt. Szentléleky Kálmán kathol. uri egyén, Vilmányi Szathmáry Miklós ur által föl­kéretve gyűjtött, 15 ftot 30 krt. Főt. Zsarnay Lajos super­intendens ur egy már közlött magas állású férfiú részéről 20 ftot. Dr. Ballagi Mór szerkesztő tanár ur az 1861-diki Prot. Lapok 9 elsőbb számaiban megnevezett egyházak s egyes jóltevök kegyes adományait, egyház, lelkész-és tanitó számára, 100 ftban. És végre Szöllösi István, a szombathi h. h. egyház leányok tanítója, mint fáradhatlan gyűjtő 90 ftot. e következőktől: R. Szombath városi tanácsa 50 ftot. Kovács kerékgyártó egyesült céh 5 ftot, — ács-,kŐmíves,­molnárcéh, 6 ftot, kalapos céh 4 ftot, szíirszabó céh 5 ftot, — asztaloscéh 10 ftot. M. timárcéh, 7 ftot, — egy valaki 1 ftot, — összesen 595 ft. 40 krt. Fogadják minden kegyes adakozók egyházunk leg­őszintébb s legforróbb háláját! Fogadják ezt különösen Ha emlékezetem nem csal, a moldva és oláhországi ügyeket a közel múltban legelébb a Révészek pár­tolák Debrecenben, azután a lelkes Ballagi, majd a Sárospataki Füzetek kiadói, szerkesztője és a sáros­pataki főiskola több könyvküldeményével. Legköze­lebb pedig, midőn Czelder úrban a misszionáriusi vágy felébredt, ö legelébb egykori tanárához főt. Zsarnay superintendens úrhoz ment tanácskérés vé­gett, kinek ajánlólevelévé! keresé fel a többi egyházke­rületek főhivatalnokait, Dr. Ballagi Mór úrban pedig hatalmas pártfogóra talált, s felkérte a segedelmek el­fogadására; igy lett az ügy mindenik egyházkerület­ben átalánosan felkarolt. QSdrosp. Füz.) —

Next

/
Oldalképek
Tartalom