Protestáns egyházi és iskolai lapok – 38. évfolyam – 1895.

1895-10-31 / 44. szám

Kövessék e példát a többi nagy gyülekezetek, meg a kis gyülekezetek is, mert ha a kathedrát megtoldjuk a buz­gósággal, rajtunk a pokolnak kapui diadalmat nem vehet­nek. — A nógrádmegyei Sámsonháza község evangelikus híveinek kettős ünnepe volt október 13-án. Ez alkalommal ülték meg templomuk fönállásának 25 éves jubileumát s leleplezték a Kossuth-emléktáblát, a melynek a templom belső részében adtak helyet. Kossuth Lajos ugyanis 1871. évi február 17-től egész a haláláig főfelügyelője volt az egyháznak s önkéntes számkivetése alatt ez volt az egye­düli tisztség, a melyet idehaza betöltött. Az ünnepségen jelen volt a község s a vidék egész inteligenciája. Az istentisztelet alatt Kiss István evangelikus lelkész hazafias beszédben méltatta a nap nagy fontosságát a hitközségre nézve, mire Okolicsányi Gyula beszélt s közbe leleplezte a díszes fekete márvány emléktáblát, a melynek ez a föl­irata: »Kossuth Lajos, Magyarország volt kormányzója, a sámsonházi ágost. hitv. evang. egyháznak 1871. évi feb­ruár 17-től 1894. március 30-áig főfelügyelője volt*. A leleplezés után Vladár Viktor kiérdemült alesperes s KorsaczJcy lelkész mondott emelkedett hangon beszédet. A nap örömére alapot létesítettek, melyből minden évben a sámsonházi iskola legjobb tanulója jutalmat fog kapni. Az alapra az ünnepség alatt csaknem 100 forint gyűlt egybe. Alapítványok a gályarabok oszlopára. A deb­receni emlékkertben Hegyi Mihály né úrnő áldozatkész­ségéből ,a hitökért gályarabságot szenvedett prot. lelké­szek emlékezetére állított emlékoszlop felavatási ünnepé­lyén egy buzgó házaspár: Horváth János építőmester és neje szül. Nagy Juliánná mélyen meghatva hallgatták Balogh Ferenc hittanár szónoklatát, a melytől indíttatva 600 korona alapot tettek le a város polgármesteréhez azon célból, hogy ezen összeg tőkésíttessék, s kamataiból a gályarabok oszlopa gondoztassék. Itt említjük meg, hogy az oszlopról sikerült fényképet vettek föl, mely áru­síttatik, s melynek egy példányát ár. Erdős József hit­tanár szép levelével elküldötték Niewenkampf urnák Am­sterdamba. ISKOLA. Iskolai aranykönyv. Id. Nagy Sándor mezőtúri földbirtokos a jászkiséri ev. ref. egyháznál, neje, született Küry Juliánná asszony emlékére 1000, azaz ezer forint alapítványt tett oly rendeltetéssel, hogy annak kamatjaiból a gyülekezet szegénysorsú, iskolás árvagyermekei ruhá­val és tankönyvvel segélyeztessenek. Az előadási képesség fejlesztése érdekében Wlassics Gyula közoktatási miniszter leiratot intézett a tankerületi főigazgatókhoz, melyben felhívja őket arra, hogy különös gondot fordítsanak az előadási képesség fej­lesztésére, úgy az iskolai órákon, mint az önképző kö­rökben, szónoklati gyakorlatok útján. E rendelkezésre az a szomorú tapasztalat indította a minisztert, hogy a közép­iskolákban különösen azok VIII. osztályaiban a tanulók­nak nincs kellő előadási képességék. Jubiláló tanítóképző-intézet. A znióvár- aljai állami tanítóképző-intézet november 7-én éri meg a fön­állása 55 ik évfordulóját. Ez évforduló örömére emlék­ünnepet rendez az intézet, a melyben részt vesznek az intézet volt növendékei is. Az ünnepen borsai Szüllö Géza Turócvármegye tanfelügyelője fogja a megnyitó beszédet mondani, az intézet történetének vázlatát pedig Somogyi Géza igazgató ismerteti. A tankönyvek megbirálása és engedélyezése ügyében Wlassics Gy. miniszter kezdeményezésére és elnök­lete alatt érdekes szaktanácskozmány tartatott okt. 22-én. Az értekezleten, mely felölelte mind az elemi, mind a középiskolai tankönyvek kérdését, közvetlen, eleven és tartalmas eszmecsere folyt. Beöthy Zsolt nemcsak politikai és erkölcsi, de paedagogiai és didaktikai szempontból is fentartandónak véli a kormánynak azt a jogát, hogy a rossz tankönyveket eltilthassa. A bírálatot azonban ne vé­gezze testület, se semmiféle kollégium, hanem egy ember, egyéni felelősséggel és teljes nyilvánossággal. Heinrich Gusztáv hive a hivatalos tankönyvbirálatnak, de végezzék a kormány megbízásából állandó szakemberek. Alexander B. ellenzi a preventív cenzúrát. Kármán Mór a közok­tatási tanács által kívánja végeztetni időszakonként, és utólagosan a bírálatot. Fináczy Ernő szerint a középis­kolai tankönyveknél nem igen, de a népiskoláknál annál nagyobb szükség van hivatalos bírálatra és engedélyezésre. Pauer Imre az Alexander nézete felé hajlik, mely szerint az új tankönyv biráltassék meg, de csak valamely intézet kértére s az engedélyezése is csak arra az intézetre szól­jon; a bírálatot a minisztérium végeztesse valamely szak­emberével. Szuppán N., Verédy K., Trajiler K. az ed­digi approbáció mellett nyilatkoznak s különösen a nép­iskolai tankönyveket tartják szem előtt. Bokor József szerint kell bírálat, még pedig arra irányuló, hogy a tankönyv megfelel-e a tantervnek. Nem ellensége a kollé­giumi bírálatnak. Rábízná a középiskolai tankönyvek bírá­latát a tanáregyesületre, a népiskolai könyvekét a néptanítók országos bizottságára. — Az értekezlet azzal végződött, hogy a miniszter fölkérte Pauer, Alexander és Verécly értek, tagokat, hogy konkrét javastatot készítsenek s azt a nem sokára újból összehívandó értekezlet elé fogja terjeszteni. A tanítóképzőintézeti tanárok országos egye­sülete választmányi ülést tartott, a melyen Péterffy Sán­dor elnökölt. A választmány Hetyey Gábornak, az egyesület megalapítójának síremléket fog állítani. Elhatározták azt is az ülésen, hogy az egyesület részt fog venni a millen­nium alkalmával tartandó Il-ik országos és egyetemes tanügyi kongresszuson, mint annak szakosztálya. A kon­gresszus tételeinek megállapítására Sebestyén Gyulát, Radó Vilmost és Peres Sándort küldték ki. A tanítóképzőintézeti igazgatók ama kérése ügyében, hogy sorozzák őket a középiskolai igazgatókhoz hasonlóan a VlII-ik fizetési osztály két magasabb fokozatába, Nagy László indítvá­nyára a választmány kérvényt nyújt be a képviselőházhoz és a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez. Székfoglalók tartása a debreceni főiskolában. A debreceni kollégium három új tanára, névszerint Bartha Béla, dr. Kérészy Zoltán és Nagy József e hó 26-án fog­lalták el tanszékeiket a szokásos, szakkörükből vett érte­kezésekkel. Az ünnepélyes beiktatáson előkelő jogászok (Puky Gyula táblai elnök, Széli Farkas tanácselnök, Cseran

Next

/
Oldalképek
Tartalom