18. oldal, 1027 találat

Találatok

851. 1942-05-09 / 105. szám
[...] Imrédy Béla volt miniszterelnököt Beth­len István grófinak csiitörlökön elhang­zott tanúvallomásával kapcsolatban [...] ilyen javaslatok kivételénél Maga Beth­len István gróf is előmerte hogy lehetsé­ges generális felhatalmazás kérése is Vi­tatta Bethlen István felfogásának helyes­ségét amely szerint azért [...]
852. 1936-04-23 / 94. szám
[...] akciónkról sem Egy kis diák kérése a közönséghez Tőbbizben fordultunk már [...] van szó hogy gr Keglevich István aki előzőleg az Opera és [...] háziünnepélyt rögtönöz­tek a színpadon Szentgyörgyi István üd­Aloisi beíró Olaszorszóig népszövetségi képviselője [...]
853. Ülésnapok • 1922-270 (1922-XXII-294. oldal)
[...] ur kivan szólani Gr Bethlen István ministerelnök Miután a t képviselő [...] földreformjának keresztülvitele alkalmával A deputáció kérése folytán közöltem ezt az óhajt [...]
854. 1935-01-18 / 14. szám
[...] Szász Ferencné Sándor Jáuosné Szász Istvánná Kiss Györgyné és harminckét társát [...] visszatérnie Spanyolországba sem az a kérése hogy engedjék meg fiának Spa­nyolországban [...]
855. 1942-09-29 / 220. szám
[...] házasságot kötöttek Tanuk voltak Jónte István dr MÁV főorvos és Géher [...] Nagy Gyula Szilassy László Szabady István Tú­rái Ida Legenyei József Karádi [...] K Halász Gyula és Laczkovich István dr végezték A Nemzeti Szinház [...] te jesitenüuk kell Isten áldásának kérése mellett sikeresen vé­gezhessük A közgyűlés [...]
856. 1936-08-18 / 189. szám
[...] felvételi vizsgára és részletes felvilágosítások kérése mák mostantól kezdve az intézet [...] 14 6 mp DR KERESZTES ISTVÁN HALÁLA Mint részvéttel értesülünk dr Keresztes István sft Gheorghe i ügyvéd a [...] csütörtök este váratlanul elhunyt Keresztes István öccsével Keresztes Károly ügyvéddel autón [...]
857. 1880 / 1. szám • A férj hatalma a nő vagyona felett. 2. [r.] (Oldal 8. oldal)
[...] János jav 1728 ft Bikáiban Kerese vh Sásdon Sidó szül Késmarky [...] Murariu Gy vh Lúgoson Kiss István s többektől Sehultheisz Emánuel s [...] ker sbsg Godrák Györgytől Kreutzer István jav 1689 ft Ujszászon Fekete [...]
858. Ülésnapok • 1906-315 (1906-XVIII-47. oldal)
[...] bizottság előadója az imént Bene István mentelmi ügyének tárgyalása alkalmával ebben [...] e a mentelmi jog felfüggesztésének kérése másodszor vájjon büntetendő cselekményt képez [...]
859. Ülésnapok • 1922-491 (1922-XXXVIII-270. oldal)
[...] haza érdeke A képviselő ur kérése felett való döntésre a kérdést [...] pátroiiusuk Hágában van Gr Bethlen István miniszterelnök T Nem
860. 1930-12-31 / 291. szám
[...] meg és mindenkinek volt valami kérése vagy pana­sza Általában azonban meg [...] tet­szésük szerinti helyesírással S Szent István feőnpelt aj számai Dr Trikáf [...]
861. 1933-07-05 / 150. szám
[...] jánál Szombaton érkezik Kolozsvárra Pelle István Pelle a kétszeres tornász világbajnok [...] 02 idejénél APfiOHIRDETESEií levelezések fpKargít kérése tárgy­talan ÁLLÁST KERES gRteiilgens urinő [...]
862. 1941-09-27 / 221. szám
[...] után szentbe szedet mond ßoga István csikszentdoaio kosi plébános A szentmise [...] nagyszámú közönség vett részt Botár István országgyűlési képviselővel az élén A [...] 1938 ban meg­rendeztük a Szent István Emlékév Nemzet­közi Repülőtalálkozójá t amelyet [...] Eredménnyel járt az ipartest lilét kéré­se illetőleg akciója a munkáskivánclor lások [...]
863. 1863 / 34. szám (Oldal 156. oldal)
[...] az eladásra kellő gyámhatósági engedély kérése a hagy eljárás befejeztet illetőleg [...] szerkesztő es kiano tulajdonue SZÖKÜLAY ISTVÁN M eIen e lap hetenkint [...]
864. 1891 / 11. szám • Vásári bíráskodás • A decentralizáció (Melléklet 44. oldal)
[...] 11 félsz ápr 25 csb Kerese Miklós tmg dr Deutsch Antal [...] Gesztesy János tmg dr Kovács István ZallOra József e ipolysági tszék [...] félsz ápr 16 csb Molitorisz István tmg dr Oszvald Tivadar Schuster [...]
865. 1844 / 244. ülés (146. oldal)
[...] mindazáltal 0 Felsége az ellenfél kérése következtében ügyüket 1796 ki December [...] emlittetnek meg ID ueian Bocskay István fejedelem által nemesített és telepitett [...]
866. 1934-02-25 / 45. szám
[...] kérte a nyugdíjazását s e kérése alapján a nyugdíj­törvény 15 és [...] hozzájut megérde­melt nyugdijához A Szent István könyvek sorozatának újdonságai Dr Gálos [...]
867. 1943-04-15 / 85. szám
[...] főtizedest a harmadik körzet­ből Simon Istvánt az Alkony utca 4 p [...] és mennyi szere­tettel végzi Simon István fótizedes polgári foglalkozá­sa épület és [...] kunt az Al­kony utcában Simon István főtizedes laká­sán de ez a [...] öreget vagy fiatalt aki­nek valami kérése volna valami útbaigazítá­sért fordulna hozzá [...]
868. 1941-08-20 / 189. szám
[...] az elnök az angolok azirányn kérése elől hogy az Egye sült [...] pályáján játszották le a Szent István kupa döntőjét A mérkőzést el­keseredett [...] polgármester adta át a Szent István kupát a győztes csa­patnak A [...]
869. 1930-10-11 / 225. szám
[...] főrabbi mikor látta hogy min­den kérése falrahányt borsó Wolfot az egyházból [...] gazdagodásával félhatkor zárult Kis Kós Istvánt választották meg képviselővé Vass József [...] a vá­lasztói iroda Kis Kós István keresztény gaz­dapárti jelöltet egyhangúan megválasztott­nak [...]
870. 1942-12-09 / 278. szám
[...] Sánta Dezső és Kovács IV István a KAC labdarugó együttesének tagja [...] disz eremmel tűntették ki Somodi István ár t a KAC elnökét [...] kifejtett tevékenységé­nek jutalmazásaképpen jutott Somodi Ist­ván birtokába aki valóban hősies küzdel­met [...] eléhez Kitüntetésükkel kapcsolatosan csak egy kérése van Kolozsvár város társadalmának hozzájuk [...]
871. 1890 / 36. szám • A végrehajtási jog köréből (Felelet.) (Melléklet 144. oldal)
[...] 15 félsz okt 27 csb Kerese Miklós tmg dr Jobst László [...] félsz nov 4 csb Jelentsik István tmg Fényes Géza Nyomatott a [...]
872. 1940-10-17 / 239. szám
[...] 93 VÍZVEZETÉK villanyszerelő gyermekteiei házmestert kerese Rákó zi ut 14 973 [...] szerepeit dr Palló Imre ÍMczkó István Gyurkovics Márta Sándor Mária és [...] Rózsi Lend vay Andor Laczó István és Vitéz Tibor éneklik A [...]
873. 1930-10-20 / 233. szám
[...] hatalmas összegekkel járul hozzá tehát kérése minden körülmények között teljesítendő Az [...] 25 éves jubileumi ünnepségeire Németh István szabómestert kül­dötte ki aki nemcsak [...]
874. 1930-03-19 / 63. szám
[...] Bevezető előadást tart Dr Borbély István Sorozatsaim 249 Szombat este 9 [...] Micu Nr l y hitelező kérése folytán a késedelmes adós ter­hére [...]
875. 1934-11-23 / 269. szám
[...] Olasz körök elismerik hogy Jugoszlávia kérése amely szerint a marseillei merénylet [...] sike­rült a tettest letartóztatni Macsai István is­mert betörő személyében aki két [...]
876. 1942-05-09 / 105. szám
[...] Imrédy Béla volt miniszterelnököt Bethlen István grófnak csütörtökön elhangzott tanúvallo­másával kapcsolatban [...] ilyen javaslatok kivitelénél Maga Bethlen István gróf is elismerte hogy lehetséges generális felhatalmazás kérése is Vitatta Bethlen István felfogásának helyes­ségét amely szerint azért [...]
877. 1943-11-04 / 249. szám
[...] tegnap délután Do I bai István vezetésével nagy kétkapus ed­zést tartott [...] kíséretében útazik át Désre Baritalis István alelnök és Sütő György szakosztá­lyi [...] 582 005 pengő A Balogh István elnök és Makira Géza ügyvezető [...] ezzel kapcsolatban az a konkrét kérése hogy a fővárosban törvényhatósági joggal [...]
878. Ülésnapok • 1910-144 (1910-VII-93. oldal)
[...] akkor béke lesz Pop Cs István Fél a nagy áldástól Gr [...] a földmivelésügyi tárczánál A népnek kérése volt hogy tegyenek vele bármit [...]
879. Ülésnapok • 1906-301 (1906-XVII-244. oldal)
[...] termének szétrombolásáig a mikor Tisza Istvánról volt szó a ki a [...] Elnök Leng Zoltán képviselő ur kérése értelmében kérdem a t házat [...]
880. 1896 / 5. szám • Bekeblezési illeték. Felelet • A birák és a testületi szellem (Oldal 38. oldal)
[...] törvényszék részéről időközben az ellenfél kérése folytán hozatott ugyan hagyaték átruházási [...] és kifejezést rectifikál majd Kiss Istvánnal élénk polé­miát folytat azon kérdés [...]
881. 1940-04-02 / 75. szám
[...] intézkedett és a szalárdi szülők kéré­se kedvező elintézést nyert LELKÉSZI KINEVEZÉS [...] az uj vezetőséget Elnök Ilyés István alelnök Mera loan pénztáros Balázs [...] kát napközi ott­honban dr Joó István a monostori reformá­tus elemi iskolában [...] hátra MURESMEGYEI RÖVID HÍREK Kató­nay István marosvásárhelyi lakos feljelentést tett Novák [...]
882. 1934-06-09 / 127. szám
[...] teg­nap látogatást tettek gróf Behlen Istvánná és Hóry András helyettes külügyminiszter [...] ügyfelének a semmitőszékhez beadott peráthelyezési kérése felett dönteni fognak A törvényszék [...]
883. 1934-12-12 / 285. szám
[...] horvát parasztpárt volt elnökének Radios Ist­vánnak a fia nyilatkozatot adott a [...] összeget fizessek megtagadtam Kun Andor Kérését A végén mégis megegyeztünk abban [...]
884. 1941-05-21 / 115. szám
[...] Fexe János Guráth József Tóth István Kiss Ferenc és Kalapis László [...] mond megnyitót­Eqy ko ozsvári orvos kérése a város polgármesteréhez Kaptuk az [...] 7 órakor gvülésezik Ezen Vida István országos főtitkár is részrvts 2 [...] Ugyanezen a harci területen Siiics Ist­ván volt újvidéki 6 gyalogezredbeli tar [...]
885. Ülésnapok • 1927-277 (1927-XIX-139. oldal)
[...] a mérnöki kamara óhajtása és kérése a maga pozíciójá­nak emelésiére és [...] a módosítástól méltóztassanak eltekinteni Ülarkas István igen t képiviselőtársam az összes [...]
886. 1866 / 6. szám (Oldal 66. oldal)
[...] Hasztalan sürgeté a lelkes Kulcsár István egy pesti nem­zeti játs zószin [...] dicsérete A következő év tavaszán keresé fel Kisfaludy akkori irodalmunk széphalmi [...]
887. 1939-08-12 / 183. szám
[...] A szerencsétlenül járt tórtelekiek egyik kérése az volt hogy a községi [...] bizottság jelentése alapján dr Soós István orsz képviselő érintkezésbe lépetit Georgescu [...]
888. 1932-01-25 / 19. szám
[...] Iierkules téglagyár 100 Lúgosról Fuchs István 100 Nagybányáról Katona E és [...] jár orvosi kezelésre Meg­rendítő a kérése ha valaki magához venné olyan [...]
889. 1944-03-10 / 57. szám
[...] hogy aki tud valamit édesapja István nevű test­véréről jelentse szerkesztőségünknek Re­méljük [...] március 19 én dr Kecskeméthy Istvánról március 26 án dr Kenessey [...] métermázsa gabona elrejtése miatt Both Istvánná türei özvegyasszony 65 holdon termett [...] uzsorabíró idős Botos Jánost Deritei Istvánt és Bo­tos György türei lakosokat [...]
890. 1943-06-02 / 124. szám
[...] február hó 27 én beadott kérése folytán az 1881 évi XLI [...] megkezdődött az előadás amelyben Dálnoky István rendezőn kívül Schuiier ibolya Bo­kor [...] a magyar nemzeti versidomról Asztalos István Laczkó Géza és Nagy István novelláit Cs Szabó László A [...]
891. 1904 / 14. szám • Az ügyvédek ellen (Oldal 112. oldal)
[...] ismét én lettem a pénzintézet kérése folytán zárgondnokká kinevezve Ez a [...] Vér­tesi X Ferenc helyetteséül Tóth István dr a II főt tanács [...]
892. 1844 / 143. ülés (402. oldal)
[...] mindazáltal ő Felsége az ellenfél kérése következtében ügyöket 1796 ki December [...] meg mint előbb ugyan Bocskay István fejedelem által nemesített és telepített [...]
893. 1943-11-05 / 250. szám
[...] UTÁN SORONKIVÜL VETIK KI A KÉ­RÉSÉ i I ADÓT Az adótörvény [...] és egy festett hálóberendezés Török István asztalosnál Te­leki Pál utca 3 [...] Hunyadi János életéből Kop­péi ny István előadása 12 Harangszó Him­nusz 12 [...] A rádiózenekar műsorából Vezényel Bertha István 14 30 Hirek Mű­sorismertetés 15 [...]
894. 1941-10-14 / 235. szám
[...] 1141 öltőbe 14 I Kolozsvár kérése az igazságttgyminiszterliez Lapuul más Inly [...] az igaz eágiigyminisztert dr Antal István és dr Ghyczy Déues igazságügyi [...] már járt Kolozsvá­ron Dr Antal István államtitkárt pedig az egé sz [...]
895. 1942-03-19 / 64. szám
[...] Párt MAROSVÁSÁRHELY március 19 Bíró István országgyűlési képviselő és Árho i [...] jólfelfogoft érdeke így kívánja Bí­ró István és Árkosí Jenő megígérték hogy [...] I vezérkar a földművelésügyi miniszter kérésé S re hozzájárul ahhoz hogy [...] rendez Az együttes kórust Nagy István az Erdélyben közismert karnagy a [...]
896. 1942-09-16 / 209. szám
[...] továbbra is magántulajdonban ma­radt Zonda István a község bírája az Erdé­lyi [...] talált otthonra a kaszinó Zonda István aki egyben a ka­szinó elnöke [...] vá­rosi alkalmazott családi pótlék iránti ké­rése nemkülönben két gyümölcsszeszfőz­de engedélyezés iránt [...]
897. Ülésnapok • 1922-236 (1922-XX-291. oldal)
[...] Zaj Elnök Csendet kérek Szabó István nagyatádi földmivelésügyi mi­nister Epen az [...] most megszorítja és a közép­birtokok kérése vagy birtokbavétele nem megy majd [...]
898. Ülésnapok • 1922-531 (1922-XLI-155. oldal)
[...] hatóság is Anno kurzus Viczián István helyettes államtit­kár urnák vezetése mellett [...] érdekében Ez volt Debrecen város kérése Ezt a kérést felterjesztette a [...]
899. 1893 / 9. szám • Új ügybeosztás a kir. igazságügyiminiszteriumnál (Oldal 36. oldal)
[...] 19 csb Saághy Vince tmg Kerese Kálmán Rosenbaum Bernát c kassai [...] félsz ápr 5 csb Jelentsik István tmg dr Fássy Lajos Pályázatok [...]
900. 1935-02-18 / 40. szám
[...] bizonyult az ismerősök és bará­tok kérése is Flumpert semmiféle érv és [...] alapján Lárva Irta Koós Kovács István Mindenképpen meg kell néznem Katicát [...]