Ellenzék, 1941. március (62. évfolyam, 50-73. szám)

1941-03-01 / 50. szám

u *1 ^ A J 1 V J «Extern . Cr-‘’áj:. i* 1 ö:.ív;\V;.a BüDAPSSr ÉÜA 16 FILLÉR y Szerkesztéséi és hiadéhivstal: Kelezsvár, fyuss&UTii'űl Telefon: 11—89, Kyssa Ja : Cíveieai-aíea 8. száas. Telefon sz.: 29—23 LXII. ÉVFOLYAM, 50. SZÁM. Felelős zerkssztä: DR. GROIS LiSZlÚ ———mm SZOMBAT----------------- |W tu---------;MMi«iBfle« MISIK'^;vr';^TIC^aare^aíK‘gmUa»«-.Ba«3^«l»V^S^:.-JSa«aBíZ3MiE3BEaKaMBg^^Sg«g«tf,^lMg«^^ff™^ ■ i^sabb^^azságosabb alapokra helyezett- £denieUe Ui Ht$& Uudolţ, a j-üUtci Uetytt e&z — 1 ieRgsraiattfárá-hsrc iiagyarányu fekozftdását jósolja a világsajtó finala abban reménykedik, hogy ílröksrsiág nsegsyítia a Dardanelükat az angol bală had elll A világpolitika eseményei szünet nélkül zajlanak. A néinet, magyar és olasz sajtó elsősorban Cincár-Markovics jugoszláv külügyminiszter budapesti látogatásának jelentőségével foglalkozik. A Neues Wie­ner Tageblatt megállapítja, hogy „az óva­tos lavirozás általában a kisebb államok művészete“. Nagy figyelem kíséri Edén angol kül­ügyminiszter ankarai megbeszéléseit, aki vezető államférfiakkal tárgyalt, de midi- kozott az ankarai szovjet nagykövettel és jugoszláv követtel is. A belgrádi sajtó nagy figyelemmel fordul e tárgyalások felé. Ankarából az utolsó órákban kevés liir érkezett, mert ott a külföldi újságírók munkáját bizonyosfoku cenzúrával megne­hezítették, ezenkívül csütörtök délután óta Belgrád és Isztambul között szünetel a telefonforgalom. Eden és Dili tábornok tárgyalásai állandóan tartanak. A török sajtó határozottan hangsúlyoz­za, hogy az angol—török szerződés védel­mi jellegű, a török politika nem tervez semmiféle támadást más hatalmak ellen. Érdekes Rondell szófiai követ nyilatko­zata, amelyet a brit és amerikai képvise­lők előtt tett s amely szerint „Anglia kénytelen diplomáciai kapcsolatait Bul­gáriával megszüntetni. Ez az időpont most küszöbön áll. Maguk a német csapa­tok ugyan még nem léptek bolgár terü­letre, de ezeket nem is várjuk be most úgy mint ahogyan ez Romémiában történt" Bulgária revíziós igényei tekintetében, különösen a Égei-tengeri kijárást illetően a német kormány szóvivője a berlini saj­tókonferencián kijelentette, hogy ha a re­víziós kérdések békés utón elintézhetők. úgy ez a kérdés is kielégítő megoldást fog találni. Figyelemreméltóak az Amerikából ér­kező jelentések, amelyek szerint Wheeler szenátor négyórás beszédben támadta az Anglia megsegítését célzó törvényjavasla­tot. melynek elfogadása — szerinte — az Egyesült-Államok kongresszusát „tra­gikus bábszínházzá“ alacsonyitttná le, mert az amerikai közvélemény nagy része a tör vény javaslat ellen van. Nye szenátor pedig emlékiratot telt közzé, amely sze­rint Amerika csendestengeri kikötőiben sole csapatszállító hajót vontak össze, hogy katonaságot szállítsanak a távolkeleti harctérre. A hadügyminisztérium viszont ezzel kapcsolatban kijelenti, hogy csak hadianyagok Alaszkába való szállításáról van szó. Bullitt volt párisi amerikai nagy­követ rádióbeszédben ugyanakkor a hadi- anyagkölcsönzésre vonatkozó törvényja­vaslat mellett foglalt állást és többek kö­zött azt mondta, hogy erre azért is szük­ség van, mert az angol hajóhad megsem­misülése esetén teljességgel valószínű lenne a nyugati félgömb ellenséges el­Párisi jelentések szerint Barnaud teljhatal­mú megbízottként Vichyböl Párisba utazott, hogy a megszálló hatóságokkal gazdaságilag minden tekintetben helyreállítsa az összeköt­tetést. Szófiai és római híradások különféle álhi- reket cáfolnak. Â szófiai jelentés kijelenti, hogy Boris király semmiféle ellenzéki vezé­rekből álló küldöttséget, nem fogadott, amit r. külföldi hírverés állított. Római jelentés pedig szernenszedétt hazugsásnak minősiti az ellenséges propagandának azt a hírét, r p Graziuni tábornagyot Rómában letartóztat­ták és felfüggesztették volna állásától. A távolkeleti jelentésekkel kapcsolatban megemlíthetjük, hogy Frartcia-Indokinából hazaszállítják a japániakat, mert a jelek sze­rint Thaiföld és Francia-índokina között a viszály békés elintézése egyáltalán nem vár­ható és ott az ellenségeskedések közeli ki- ujulásávai számolnak. Pozsonyi híradás a magyar—szlovák áru­csereegyezmény megújításáról, bukaresti je­lentés pedig a Szovjet és Románia közötti kereskedelmi és hajózási szerződés megköté­séről ad hirt. A harctéri helyzettel kapcsolatban a Şte­fani Tripoliszból az északafrikai haderők fő­parancsnokságának napi parancsát közli, ame­lyet a Líbiában működő német csapatokhoz intézett és amelyben a tengelyhatalmak össze­fogásának feltétlenü l bekövetkező sikerét hangsúlyozza. Zürichi jelentés szerint a né­met légi és tengeralattjáró tevékenység rend­kívüli mértékben fokozódik. A Stampa sze­rint többsáz uj tengeralattjáró harcbavetése várható. Az angolok a tengeralattjárók le­küzdésére kis korveiteket, különleges szerke. zetii vadászhajókat építettek, a partvidéken pedig állandó tengeri őrjárati szolgálatot ter­veztek. Az olasz hadijelentések különösebb fon­tosságú eseményekről nem adnak számot. In­kább helyi harcokról beszélnek. A német ha­dijelentések azonban újabb rendkívül nagy- :-zömu ellenséges hajó elpusztítását közük. Angol jelentés szerint a világháború kez­dete óta az angol haditengerészet összveszte- sége halottakban, sebesültekben. 12669 fő. Végül említsük meg, hogy Hess Rudolf, a Führer helyettese, beszédet intézett az euró­pai ifjúsághoz, amelyben hangoztatta, hogy a most folyó háborúban nemcsak a tengelyha­talmait érdekeiről van szó, hanem biztosabb és igazságosabb alapokra helyezett Európa egyesitett érdekeiről. Újabb jelentéseink még a következőket közlik: A DARDANELLÁK MEGNYITÁSÁNAK 1 KÉRDÉSE 1 Rómából jelenti a Politika: A* ankarai tárgyalásokkal kapcsolatban Londonban arra számítanak, hogy a tárgyalás eredményeként Törökország meg fogja nyitni a Dardaneliá- kat az angol hajók e ónt és igy lehetőre te­szi, hogy a2 angol hajóhad elzárja a román és bolgár vonalat és megakadályozza azokat Erdély magyarságához! Rombadőlt virágzó falvak, zugó árdat által elöntött szántóföldek szeren esetlen árvízkárosultjainak ezreiért emelte fel szavát Fő méltóságú Kor­mányzó Urunk és ennek a felhívásnak Erdély minden emberséges érzésű fia. szivéig kell hatolnia. Ismerjük jól az erdélyi magyarsági nehéz anyagi helyzetét, de jól ismer*« itik az erdélyi magyar lelket is, mely a kisebbségi sors mélypontján tudta és merte vállalni a Híz martalékává lett bukovinai magyar falunak: Józseffalvá nak felépítését. J Akkor az elnyomó hatalommal szemben kelllett bebizonyítani, hogy az er délyi magyarság testvéri összetartását a legsötétebb elnyomás sem tudja megtörni. Most az édes hazának, Kormányzó Urunknak és bajba jutott testve rein knek kell bebizanyitárnunk, hagy líü és hálás fiák, alattvalók és testvérek vagy unk. Az Erdélyi Párt kötelességszer Lien vállalja a gyűjtés erdély részi megszer­vezését és kéri az erdélyi magyarság minden egyes tagját: legyen az áldozat hozatalban méltó azokhoz, akik 22 év kitartó á'dozathozatalával küzdöttek felszabad ásunkéirt s akik otthonukat, családjukat s szorgos munkájukat ott hagyva boldogan jöttek, hogy elhozhassák nekünk a legnagyobb kincset: sza hódságunkat. Adományokat elfogad és hirlrpHag nyugtáz az Erdélyi Párt országos köz­pontja (Kolozsvár, Egyetem u. 8.) és minden vármegyei szervezetének: iro dája, valamint a visszacsatolt területeken megjelenő magyar napilapok szer- keszetősége és kiadóhivatala. Az Erdélyi Part vezetősége. ozoi r > Az Erdélyi' Párt országos központjá­hoz beérkezett első adományok a kő vetkezők: i Erdélyi Párt országo »központja 2000 P Albrecht Dezső orsz. képviselő 100 P Nyifö Józiref főszerkesztő 50 P MÁkó Iparé orsz. képviselő 50 P, Dr. Bartha Ignác orsz. képviselő 50 P Dr. Tusa Gábor orsz. képviselő 200 P Dr. Páll György főtitkár 50 P Szalay Miklós bankigazgató 50 P Bodor Bertalan bankigazgató 50 P '■ v ^ ■» Összesen 2t>0ö P Kiadótulajdonos: PALLAS R. T. Kolozsvár. Előfizetési árai: havonta 2.78, negyedévre 8, félévre 16, eiész évn 32 oongL KOLOZSVÁR, 1941 MÁRCIUS I. a szál utasokat, amelyeket a Dunán át irányi- tazBalk Németországba. 1 28 ELLENSÉGES HAJÓ PUSZTULÁSA BERLIN, március 1. (DNB.) Német, harci repülőgépek csütörtökön 28, összesen 146.000 tonnát kitevő ellenséges hajót súly észtét tek efi, illetve rongáltak meg. A már említett 10.000 tonnás, 4000 tonnás, 4500 tannáa és 2000—3000 tonnás gőzösökön kivüi egy 1000 tonnás kereskedelmi hajót Skócia partjai kö­zelében, egy 4000 tonnás gőzöst pedig Is- michtő] keletre sÜLyasztettek eL Az utóbbit repülőink igen alacsonyan szállva támadták meg és három biztos találattal küldték a tenger fenekére. Harvich közeiében egy 3000 tonnás hajót felgyújtottak éa Southaod On Sheatól keletre egy hajókaraván ellen inté­zett támadás sor ám két 2000—2000 tonnás gőzőat szintén súlyos találattal értek. Ezenkí­vül egy 6000 tonnás nagy kereskedelmi hajót oly súlyosan megrongáltak, hogy ©’l&ülyedésó* veti számolná keli. (MTI.) I A MAGYAR—SZLOVÁK TÁRGYA* 1 LÁSOK 1 POZSONY, március 1. (MTI.) X magyar lés szliovák gazdaságpolitikai tárgyalások, ame­lyek az 1941 február 28 án lejárt magyar—* Szlovák árucsere egyezmény helyett uj egyez- mény megkötését célozták, pénteken befeje ződtek, Magyar részről Nick’- Alfréd rendkí­vüli követ, meghatalmazott miniszter, szlovák részről pedig Pólyák István rendkiviüi követ, meghatalmazott miniszter parafáit« -pénteken este a» aj egyezményt. 1 AZ OROSZ—ROMÁN SZERZŐDÉS BUKAREST, március 1. (Orient Radio.) SzovjeCoroSzország éa Románia között létre­jött kereskedelmi és hajózási szerződés a leg­főbb kedvezmény elvét ott teszi magáévá, hogy a két ország között az árucsere érték­határát évi 8 millió dollárban állapította meg és pedig agy, hogy ebből mindegyik á-lam 4 —4 milliót vehet igénybe. Szovjetoroszorszig fő’ég benzint vásárod Romániától, Románia pedig pamutot é*s öntöttvasat. > A VECER VEZÉRCIKKE * BEX.GRÁD, március 1. (MTI.) Tegnap este a Vecer vezércikkben foglalkozott a magyar —jugoszláv baráti szerződés ratifikációjá­val. A cikk ezt a szerződést a béke kitartá­sának uj eszközeként jelöli meg. Magyaror­szágnak és Jugoszláviának legfőbb célja, hogy kívül maradjanak a háborún, ami egész Dél* eiraópa szempontjából igen nagy jeentőségü. Foglalkozik a lap a külföldi visszhangokkal is, melyek elragadtatással szóltak a napok hu- dapesti eseményeiről. HESS RUDOLF NAGY BESZÉDE 1 GARMISCH-PARTENKIRCHEN, március 1. (DNB.) Hess Rudo f, a Führer helyettese, beszédet intézett az európai ifjúsághoz. Be­széde elején örömének adott kifejezést hogy ilyen sok nemzet válogatott ifjúságát üdvö zölheti. Rámutatott arra, hogy az 1936. évi olimpiai bajnokságon bebizonyosodott, hogy a népek be;ső erejét kifejezésre lehet juttatni a békés játékokban is. Hangoztatta, hogy meg van győződve arró’, hogy a most folyó hábo­rú erős. hoöszu békére vez»t. E béke nem­csak Németországnak és a baráti Olaszország­nak szabja meg hosszú időre a sorsát, hanem a sok szomszédos, baráti népeknek is. A most íoiyó háborúban mondotta — nemcsak a tengelyhatalmak érdekeiről van szó. A győzelem, amit kivívunk, & raeguj- hódó, biztosabb. igazságosabb alapokra helyezett Európa egyesített érdekeit fog­ja szolgálni. A tengelyhatalmak megfeszített ereje van hi vatva megalapozni ezt az igazságos gazda-sá­gi és >s-zociá’i.s erendezést. Ezért Európában több államok a tengelyhatalmak oldalán se­gítenek. felismerve, hogy miről van szó. Né metország megingathatatlan akarattal, nyu­godtan néz a döntés elé. Tudja, hogy ezen eszmék fűtik az európai ifjúságot, azok sorá­ban is. akik most háborút folytatnak ellenünk. Az if júság eszméje fog győzaűe meskedui — fejezte be beszédét Hess Rudt^i. >/ [I m/ii uip. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom