Ellenzék, 1940. április (61. évfolyam, 75-98. szám)

1940-04-02 / 75. szám

ÁRA 3 LEJ Szerkeszt őség és kiadóhivatal: Cluj, Calea Morilor 4. Telefon 11—09. Nyomda: •Str. I. G. Dúca No. 8. Fiókkiadóhivatal és könyvosztály: P. Unirii 9. Telefon 11—99. LXi kV FOLYAM, 7 5. SZÁM. ALAPÍTOTTA BARTHA MIKLÓS Felelős szerkesztő és igazgató: DR. GROIS LÁSZLÓ KEDD Kiadótulajdonos: PALLAS R. T. Törvényszéki lajstromozági szám: 39. (Dos. 886/ 1938. Trh. Cluj.) Előfizetési árak: havonta 80, negyedévre 240, félévre 480, egész évre 960 lej. CL. UJ, 194 0 ÁPRILIS 2. BUCUREŞTI, április 1. (Rador.) Fényes ünnepség keretében eskették fel tegnap a bucureştii mérnökkari katonai is­kolában az 1940. évi előléptetés alkalmából felavatandó uj hadnagyokat. Az ünnepségen Őfelsége II. Károly király, Mihály nagyvajda és a kormány tagjai is jelen voltak. Ileus tá­bornok, nemzetvédelmi miniszter alkalmi be­szédére Őfelsége II. Károly király a követ­kező szavakkal válaszolt: ŐFELSÉGE BESZÉDE Baj társak! A kivételes idők, melyeken az egész világ keresztül halad, szükségessé tették, hogy né­hány hónappal előbb hagyjátok ei az iskolát, elérve a hadnagyi rangot. Az előléptetést an­nak nevével jelöljük meg, kit a nemzet szi­vébe és szeretetébe zárt, aki az ezeréves tö­rekvéseket megvalósította: Ferdinand király revéről elnevezett kivételes előléptetéshez tartoztok, ami megkövetelheti, hogy ti is ki­vételesen kiválók legyetek. Kiválók a köte* icsségérzetben, kiválók hitetekben. Csapatíes- leitekhez bevonulva sohase feledjétek el ezt a két irányadó elvet. Én rendíthetetlenül bi* zom ebben a szép ifjúságban, mely a tiszti rang első fokának jelvényét ma felveszi. Bí­zom abban, hogy a kötelességteljesités és az ősök magaslatára emelkedtek. Isten úgy se­gélyjen titeket! őfelsége beszédét véget nem érő, lelke* él­jenzéssel és ünnepléssel fogadták. Az Uralkodó ezután az ebédlő helyiségébe lépett, hol a következőket mondotta: „Eme­lem poharam a Ferdinand király nevéről el­nevezett előléptetéshez tartozók egészségére! Legyetek méltók erre a névre!“ Őfelsége szavait kitörő éljenzésseb fo­gadták. DISZFELVONULÁS ÉS ÜNNEPI EBÉD Ezután a diszfelvonulás következett s az uj hadnagyok a katonai iskolák igazgatóin: ' vezetésével vonultak fel. A diszfelvonulás után Őfelsége II. Károly király, Mihály nagyvajda és a kormány jelenlevő tagjai a mérnökkari katonai iskola aranykönyvébe Ír­ták nevüket. Délben ebéd volt a gyönyörűen feldíszí­tett ebédlőteremben. Az ebéden az Uralkodó, Mihály nagyvajda és a jelenlévő polgári és jártuk jelentése szerint az umerikai ható­ságok részletes jelentést készítenek az Egyesült-Alluntokban folyó német propa­gandáról. Az amerikai hatóságoknak ez lesz a német Fehér Könyvre adandó vá' laszn. Az amerikai jelentés részletesen . fogja ismertetni azokat a bizonyítékokat, sugalmazásokat és rádióbeszédeket, me­lyeknek célja, hogy az amerikai közvéle­ményre befolyást gyakoroljanak. „KINEK AZ UTASÍTÁSÁRA FOLY­TATOTT BULLITT NAGYKÖVET EURÓPÁBAN HÁBORÚS POL1TI- KÁTP“ — KÉRDIK BERLINBEN BERLIN, április 1. (Rador.) A német saj­tó továbbra is nagy figyelmet szentel a leg• újabban kiadott Fehér Könyvben közölt ok­mányoknak. A ,,Deutsche Allgemeine Zei­tung“ foglalkozik az amerikai nagykövetek szereplésével és felteszi a kérdést, hogy Bul­litt, Amerika párisi nagykövete saját felelős­ségére folytatott háborús politikát. Az ame­rikai sajtóban, rádióban és a kongresszus ta­nácskozásain az európai nagykövetek és kü­lönösen Bullitt szerepe egyik napról a má­sikra a leghevesebb vita tárgya lett. A „New- york Times'1 megpróbálja kétségbe vonni a Fehér Könyvben közölt adatok hitelességét cs csökkenteni a leközölt adatoknak és ok­iratoknak az amerikai közvéleményre gya­korolt óriási hatását, ez a próbálkozás azon­ban — írja a lap — siralmas bukással vég­ződött, mivel ugyanaz a lap kénytelen elis­merni Amerika diplomáciai köreinek vélemé­nye nyomán, hogy a jelenleg Washingtonban tartózkodó Bullitt a legfőbb megbízott szere­pét játszotta Európában, akinek jogában ál­lott saját kezdeményezéséből és a külügyi hi­vatal előzetes jóváhagyása nélkül a többi amerikai diplomaták illetékességi körébe be­avatkozni és azokat irányítani. Úgy az ame­rikai közvélemény, mint az egész világ köz­véleménye felteszi most a kérdést —• fejezi be fejtegetéseit a lap — hogy ez a „legfőbb“ amerikai megbízott saját felelősségére, vagy pedig valakinek kifejezett parancsára folyta­tott háborús politikát. ..PÉLDÁTLANUL MERÉSZ BEAVAT­KOZÁS AZ EGYESÜLT-ÁLLAMOK BELÜGYEIBE“ — ÍRJÁK A PÁRISI LAPOK PÁRIS, április 1. (Rador.) Ä német Fehér Könyvvel kapcsolatban a „Journal“ leszöge­zi, hogy ez eddig nem tapasztalt merész be­avatkozást jelent az Egyesült-Államok bel- ügyeibe és ugyanakkor egy idegen kormány részéről kísérletet jelent arra nézve, hogy az amerikai közvéleményt az amerikai kormány ellen izgassa. A „Jour“ szerint német rész­ről meg akarják nehezíteni Roosevelt újra­választását. Az a cél, hogy az elszigetelődés számára bizonyítékokat szolgáltassanak és bosszút akarnak állani a kormányon, mert a Berlin által óhajtott megegyezést nem tá­mogatta s azért is, mert a szövetségeseknek legújabb rendszerű repülőgépeket adtak. A lap végül annak a véleménynek ad kifejezést, hogy az ügynek komoly diplomáciai követ­kezménye lehet. katonai előkelőségek is resztvettek, őfelsé­ge pezsgős poharát az uj tisztek egészségére emelte, majd Enache Jordache hadnagy lel­kes beszédet mondott, mire őfelsége II. Károly király a következő szavakkal válaszolt: — Köszönetét mondok a megható, szép szavakért, melyek az előléptetésben résztve­vő összes hadnagyok nevében hangzottak el. Adja Isten, hogy a bajtársaid nevében han­goztatott fogadalmak mélyen hatoljanak mindnyájatok leikébe és egész életük esz­ményképe legyen. Ettől a hittől, ettől az ál­dozatkészségtől függ népünk egész jövője. Nagyrészt a hadsereg tisztjeitől függ ennek a nemzetnek jövője. Mentői kiválóbbak lesz­nek a tisztek, annál jobb lesz a hadsereg. Ezek az erények mindenekelőtt polgári éré- i'y-h, de olyan pAgári erények, melyek az áldozatkészség és lovagiasság látószögén át értékükben emelkednek, melyek irányadók maradnak örökre. Köszönöm a hozzám inté­zett szavakat és bízom abban, hogy az uj tisztek minden sora hivatása magaslatán lesz. Isten úgy segélyjen titeket! őfelsége beszédét lelkes, hosszantartó él­jenzéssel fogadták a megjelentek. .4 német Fehér Könyv szerint Amerika párisi és londoni - (tevéiéi iám ogatták Lengyelorszá ellen­állását a német követelésekké! szemben finlt külügyi államtitkár és az amerikai sajtó hamisításnak mondják a Ber­linben közzétett okmányokat. — „Célját tévesztett diplomáciai bomba — ír­ják az amerikai lapok — mely most Sumner Welles visszaérkezése és az el­nökválasztás előtt Rooseveltet s az amerikai diplomáciát akarja felelőssé ten­ni a háborúért.“ — Washingtonban válaszul részletes jelentés készül az Egye­sült-Államokban iolyó német propagandáról. „Kinek megfázásából folytaitok háborús g»oliáikáá &z amerikai követok — kérdi a néenei sajtó WASHINGTON. április 1. (Rador.) Szenátusi körükben a német Fehér Könyvet behatóan tárgyalták. Fiah sze­nátor szerint a dokumentumok egyes amerikai diplomaták tevékenységével Kapcsolatosan olyan súlyos állításokat tartalmaznak, hogy parlamenti vizsgá­lóbizottság összehívása feltétlenül szükséges. I A „Newyork Times“ szerint Cordell Hull külügyi államtitkár kijelentette, hogy a német Fehér Könyvben az ame rikai diplomaták tevékenységére vonat** kozó dokumentumok hamisak. WASHINGTON, április 1. (Rador.) Az amerikai sajtó kétségbevonja a né­met Fehér Könyvben közöU okmányok­nak valódiságát, melyekről azt állítják, hogy a lengyel nagyköveteknek a len gyet külügyminisztériumhoz küldött jelentései. Az Evening Star“ a német eljárást kísérletnek minősíti, melynek célja az, hogy Roosevelt elnököt és az Bmerikaí diplomáciát i el el őssé tegye az európai háborúért. A „Washington Daily News“ igy ír: „A hamisítás nyíl- vánvaló. Ilyesmit máskor is használtak. Kétségbevonjuk, hogy Buliitt és Ken­nedy szavalt pontosan Idézik, mert ne­vezettek ismerték az amerikai polgárok nagy többségének érzelmeit és azt az óhajt, hogy u háborún kiviül maradja nakf* WASHINGTONt április 1. (Rador.) Havas: A német Fehér Könyv nyilván n-osságra hozatala a német propaganda vezetőinek várakozásaival ellentétes eredménnyel járt. A „diplomáciai bőm ba“ egyáltalán nem ért el hatást az amerikai közvéleményben és az ameri­kai választási mozgalom elindításának küszöbén kedvező helyzetet biztosított az amerikai kormánynak. Úgyszólván mindenki egyformán hamisnak tekinti a nyilvánosságra hozott bizonyitéko kát, melyek közlése éppen abban a pil­lanatban történt, mikor Roosevelt el­nök Sumner Wellest fogadja, hogy je­lentést tegyen európai utjának eredmé nyerői. A Fehér Könyv kiadását ame* rikai diplomáciai körökben különösen jellemzőnek tartják. Ezen körök véle­ménye szerint a Fehér Könyv nyilván­való tanuságtételt jelent amellett, hogy a német kormány elégedetlen, mert nem sikerült meggyőznie Roosevelt küldöttét arról, hogy az Egyesült Álla-* mok és Németország között normális diplomáciai kapcsolatokat teremtsenek. Pittmann szenátor, a szenátus külügyi bizottságának elnöke az amerikai nép érzésének adott kifejezést a német ma- nővérrel szemben, midőn kijelentette: „Hitler kormányának célja az volt, hogy Roosevelt elnökkel szemben el­lenzéki mozgalmat keltsen.“ A Havas* ügynökség azzal végzi jelentését, hogy az elszigetelődés legelszántabb hívei sem indítanának harcot a nemzeti szo­cialista propaganda áltál közreadott bi­zonyítékok lapján. NEWYORK, április J. (Rador.) A „Newyork Times“ washingtoni tudósító­Chamberlain holnap beszél az angol atsó­házban, Reynaadma éjfélkor tart rádió­beszédet Amerika számára LONDON, április 1. (Rador.) Az angol törvényhozás két háza kedden ülést tart Az angol kormány döntése szerint tud­valevőleg a parlament hetenként csak három napon át ülésezik, hogy a minisz­terek a tárcájuk köréhe tartozó ügyeket elintézhessék a többi napokon. Politikai körökben azt hiszik, hogy Chamberlain kedden a parlamentben az angol—fran­cia haditanács legutóbbi ülésén hozott határozatokról nyilatkozni fog. Ugyan­azon napon minden yalószinüség szerint Halifax lord hasonló nyilatkozatot tesz a lordok házában. PARIS, április 1. (Rador.) Reynaud miniszterelnök hétfőn éjfélkor rádióbe­szédet mond Amerika számára. PARIS, április 1. (Rador.) A norvég távirati iroda jelentése: Egyes francia la­pok azt a hirt közölték, hogy a norvég- felségjog alá tartozó vizek a német ten­geri erők bázisául szolgálnak. A párisi noivég követség felhatalmazást kapott, hogy a hirt megcáfolja. •\azLl Őfelsége jelenlétében avatták fel az ui mérnökkari hadnagyokat Lelkesítő beszédet intézett az Uralkodó az uj tisztekhez. — Fényes ünnepség keretében történt a felavatás

Next

/
Oldalképek
Tartalom